Click here to load reader

Dsp sejarah ting 2

  • View
    12.902

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Dsp sejarah ting 2

  • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIADOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1DRAFDSPSejarahTingkatan228September2012

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yangberilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara."DRAF2DSPSejarahTingkatan228September2012 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduanuntuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasaiperkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.DRAF 3DSPSejarahTingkatan228September2012 4. TAFSIRANo Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporanindividu.o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikangambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard danmenunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard ituterbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band).Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betuluntuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yangdapat ditaksir dan dicapai.o Evidens :Murid-Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasaiberdasarkan deskriptor.Instrumen-Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasandalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujianbertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .DRAF4DSPSejarahTingkatan228September2012 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BANDSTANDARD1 Tahu2 Tahu dan Faham3 Tahu, Faham dan Boleh Buat4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliDRAF 5DSPSejarahTingkatan228September2012 6. TAFSIRAN BANDBANDPERNYATAAN BANDTAFSIRANMurid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau 1 TAHUmemberikan respons kepada perkara yang asas.Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAMmenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. TAHU, FAHAM DAN BOLEHMurid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu 3 BUAT kemahiran dalam satu-satu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEHMurid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu 4 BUAT DENGAN BERADABmengikut prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEHMurid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan 5 BUAT DENGAN BERADABmengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap TERPUJIpositif.Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai TAHU, FAHAM DAN BOLEHkeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta 6 BUAT DENGAN BERADABcabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk MITHALImendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yangsesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.DRAF6DSPSejarahTingkatan228September2012 7. MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAHPendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegaraMalaysia dan warga dunia. Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air dan sejarah negara luar yang berkaitan,para pelajar dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuanmewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia. Pendidikan Sejarah juga dapat mewujudkaningatan bersama terhadap Sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antarabangsa.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAHKurikulum Pendidikan Sejarah membolehkan murid: OM 1 Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu berdikari. OM 2 Menjelaskan perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. OM 3 Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. OM 4 Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara dan mempertahankan maruah bangsa. OM 5 Memiliki semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan nega OM 6 Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa. OM 7 Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan. OM 8 Mengamalkan nilai-nilai murni. OM 9 Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.DRAF 7DSPSejarahTingkatan228September2012 8. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme. 2 Memahami fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme. 3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme . 4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme. 5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia, mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah. 6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia.DRAF8DSPSejarahTingkatan228September2012 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS1B1B1D1 Bab 1 Mengetahui fakta sejarah, Mengetahui kemakmuran danB1D1E1 TAHUkemahiran pemikiran sejarah dan kekayaan negara kita menarik Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh Syarikat unsur patriotisme British untuk menjajah Hindia Timur Inggeris (SHTI)B1D1E2Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Selat (KPS)B1D1E3Menyenaraikan pemimpin Kedah dan Johor yangmenentang pertapakan kuasa luar di wilayahmereka (UP)Bab 2B1D1E4Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang mengalamiketidakstabilan politikB1D1E5Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Melayu yangdikuasai British (KPS)Bab 3B1D1E6Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untukbertapak di Asia Tenggara pada awal kurun ke-20DRAF 9DSPSejarahTingkatan228September2012 10. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOREVIDENSB1D1E7Melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara danJohor (KPS)B1D1E8Menyenaraikan pemimpin Negeri-Negeri MelayuUtara dan Johor yang menentang campur tanganBritish (UP)Bab 4B1D1E9Melorek peta kawasan Sarawak pada tahun 1841B1D1E10Menamakan pemimpin tempatan yang berjuangmempertahankan kedaulatan Sarawak (UP)Bab 5B1D1E11Melorek peta kawasan Sabah pada tahun 1877(KPS)B1D1E12Menyenaraikan hasil kekayaan Sabah (UP)Bab 6B1D1E13Memerihalkan pertanian daganganB1D1E14Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di TanahMelayu (UP)DRAF10DSPSejarahTingkatan228September2012 11. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR EVIDENSB1D1E15Melorek peta kawasan tanaman getah danperlombongan bijih timah di Tanah Melayu padakurun ke-20Bab 7 B1D2 B1D2E1 Mengetahui tindak balasMenyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang masyarakat tempatan terhadap untuk kedaulatan bangsa penjajahan BritishB1D2E2Melabel peta lokasi kebangkitan pemimpinsetempat menentang British (KPS)B1D2E3Menyenaraikan ciri patriotik pemimpin setempatyang menentang British (UP)Bab 8B1D2E4Menyatakan maksud semangat kebangsaanB1D2E5Melabel peta gerakan kebangsaan di negara luaryang mempengaruhi kebangkitan semangatkebangsaan di negara kita (KPS)B1D2E6Menyenarai tokoh nasionalis di negara kita sebelumPerang Dunia Ke-2 (UP)DRAF11DSPSejarahTingkatan228September2012 12. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS2B2 Bab 1 Memahami fakta sejarah, B2D1 B2D1E1TAHU DAN kemahiran pemikiran sejarah dan Memahami kemakmuran danMenjelaskan faktor pertapakan Syarikat Hindia FAHAM unsur patriotisme kekayaan negara kita menarik Timur Inggeris (SHTI) di Pulau Pinang dan British untuk menjajah SingapuraB2D1E2Menjelaskan secara kronologi pertapakan SyarikatHindia Timur Inggeris (SHTI) di Negeri-Negeri Selat(KPS)B2D1E3Menjelaskan usaha pemimpin tempatan untukmempertahankan kedaulatan Kedah dan Johor(UP)Bab 2B2D1E4Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri-Negeri MelayuB2D1E5Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri Melayuyang membawa campur tangan British (KPS)Bab 3B2D1E6Menjelaskan tindakan British untuk menguasaiNegeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secarakronologi (KPS)DRAF 12DSPSejarahTingkatan228September2012 13. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOREVIDENSBab 4B2D1E7Menjelaskan tindakan James Brooke untuk menjad