Dsp ting 2

  • View
    1.362

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rujukan utk guru pendidikan islam ting 2

Text of Dsp ting 2

  • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIADOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2DRAF1DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagipotensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalahbagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakatdan negara."DRAF 2DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan PentaksiranRujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui danmenguasai perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulummata pelajaran ini.Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat FalsafahPendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi,rohani, intelek dan sosial.DRAF3DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012 4. TAFSIRANoBand ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu.oStandard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu.oStandard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran.oDeskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai.oEvidens : Murid-Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Instrumen-Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.oInstrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .DRAF4DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BANDSTANDARD 1Tahu 2Tahu dan Faham 3Tahu, Faham dan Boleh Buat 4Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliDRAF5DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012 6. TAFSIRAN BANDBANDPERNYATAAN BAND TAFSIRANMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau 1 TAHUmemberikan respons kepada perkara yang asas.Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAMmenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUATdalam satu-satu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALIdan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secarabertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.DRAF 6DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012 7. MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAMPendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh, beradab danberakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbangkepada tamadun bangsa dan negara.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAMSetelah mempelajari Pendidikan Islam Bersepadu Sekolah Menengah murid dapat: 1.Membaca ayat-ayat terpilih daripada al-Quran dengan betul, fasih, mahir dan bertajwid untuk memperkukuhkan minat dan amalan membaca al-Quran. 2.Menghafaz ayat-ayat al-Quran yang terpilih untuk menambah bacaan dalam solat dan amalan ibadah harian. 3.Memahami maksud beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang dipelajari serta menghayati pengajarannya sebagai sumber hukum dan panduan mukmin. 4.Memantap keyakinan pegangan akidah Islamiah serta menghidupkan konsep tauhid secara sedar dalam keseluruhan amalan dan menjadi benteng keagamaan. 5.Memperkukuh dan mempertingkat amalan ibadat-ibadat Fardu Ain serta memahami sumbangan Fardu Kifayah sebagai kewajipan umat Islam menyumbang kepada kemajuan hidup di dunia dan di akhirat. 6.Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah nabawiyah, khulafa al-Rashidin dan tokoh-tokoh Islam sebagai asas pembentukan dan pembangunan insan yang cinta dan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa dan negara. 7.Berakhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni sebagai tonggak budaya bangsa yang bermaruah. 8.Membaca dan menulis jawi melalui penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam sebagai warisan amalan budaya bangsa akan terus diperkukuhkan.DRAF7DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012 8. BANDPERNYATAAN STANDARDMengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan 1hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlakIslamiah serta membaca dan menulis jawi.Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan 2hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlakIslamiah serta membaca dan menulis jawi.Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakankefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, 3mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca danmenulis jawi.Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman 4ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohisirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman 5ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohisirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadispilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah 6nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiah serta membaca danmenulis jawi.DRAF8DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS1B1TILAWAH AL-QURAN Mengetahui asas membaca al- AYAT BACAANTahu Quran, menghafaz ayat-ayatB1D1B1D1E1 tertentu, kefahaman ayat, Membaca surah ali-Imran Membaca ayat-ayat bacaan pengenalan dan hadis pilihan, ayatdaripada surah ali-Imran asas dan konsep akidah, ibadah, 1 200.mengikut bacaan guru iaitu: sirah nabawiyah dan tamadun ayat 1 9 Islam, adab dan akhlak Islamiah ayat 14 19 serta membaca dan menulis jawi. AYAT HAFAZAN B1D2 Menghafaz ayat-ayat dalamB1D2E1 surah ali-Imran ayat 8 dan 18. Menghafaz kalimah sertapotongan ayat daripada surahali-Imran: ayat 8 ayat 18 B1D3B1D3E1 Menghafaz ayat-ayat dalam Menghafaz kalimah serta surah ali-Imran ayat 26 dan potongan ayat daripada surah 27. ali-Imran: ayat 26 ayat 27DRAF9DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012 10. HADIS B1D4 B1D4E1 Mengetahui isi kandunganMenyatakan isi kandungan hadis.hadis berdasarkan: Hadis 1: Tanggungjawab Setiap Mukmin Hadis 2: Kelebihan Bersedekah ULUM SYARIAH AKIDAH B1D5 B1D5E1 Mengetahui sifat-sifat Allah Menyatakan pengertian al- SWT berdasarkan al-AsmaAsma al-Husna. al-Husna serta dalil naqli dan aqli. B1D6 B1D6E1 Mengetahui kesan-kesan Menyebut bahagian-bahagian beriman kepada Allah SWT.tauhid. B1D7 B1D7E1 Mengetahui beriman kepadaMenyatakan maksud malaikat malaikat.secara ringkas. B1D8 B1D8E1 Mengetahui beriman denganMenyatakan maksud beriman kitab-kitab suci yangdengan kitab-kitab suci. diturunkan oleh Allah SWT.DRAF10DSP Pendidikan Islam Tingkatan 228 September 2012 11. IBADAH B1D9B1D9E1 Mengetahui penghayatanMenyatakan keistimewaan bulan Ramadan.bulan Ramadan. B1D10 B1D10E1 Mengetahui zakat fitrah.Menyatakan pengertian zakat fitrah SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM B1D11 B1D11E1 Mengetahui keunggulan Menyatakan riwayat hidup perjuangan tokoh-tokohtokoh-tokoh Islam: Islam. Sayidina Umar binal-Khattab Sayidina Abu Hurairah B1D12 B1D12E1 Mengetahui kepimpinan Menyatakan tentang masjid Rasulullah SAW di Madinah:pertama dibina pada zaman Pembinaan masjid danRasulullah SAW. kepentingannya. Persaudaraan antaraB1D12E2Muhajirin dan Ansar. Menyatakan asas-asas persaudaraan a