El procés d'orientació

  • View
    91

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Orientació acadèmica i professional

Text of El procés d'orientació

  • 1. Collegi Santa Dorotea DDEECCIIDDIIMM

2. BATXILLERATCFG MITJSCollegi Santa Dorotea UNIVERSITATProvaM N L A B O R A LCFG SUPERIORProvaProva NOEDUCACISECUNDRIAOBLIGATRIAEDUCACIPRIMRIATTOL? 3. Collegi Santa Dorotea QQuu eessccoolllliirr,,BBaattxxiilllleerraattoo CCiicclleessFFoorrmmaattiiuuss?? 4. Collegi Santa Dorotea DDiiffeerrnncciieess bbssiiqquueess:: EEll bbaattxxiilllleerraatt eemmpprreeppaarraa ppeerr aa ffeerreessttuuddiiss ssuuppeerriioorrss.. HHaann ddee ppaassssaarr eennttrree44ii66 aannyyss ppeerr aa qquueeppuugguuii iinnccoorrppoorraarr--mmeeaall mmnn llaabboorraall.. EEllss cciicclleess eessttaannppeennssaattss ppeerr aacccceeddiirraall mmnn llaabboorraall.. EEnn 11 oo 22 aannyyss ttiinnccuunnaa ttiittuullaaccii qquuee eemmppeerrmmeett ttrreebbaallllaarr ddeettccnniicc.. 5. Collegi Santa Dorotea BBAATTXXIILLLLEERRAATT 6. Collegi Santa Dorotea CARACTERSTIQUES del BATXILLERAT :Per accedir-hi cal haver aprovat lESO1. Sn els estudis que segueixen la majoria de lapoblaci.2. Com a mnim trigars 4 anys en incorporar-te a lavida activa.3. Requereix uns slids hbits destudi i certacapacitat de treballar amb continguts abstractesque no tenen una aplicaci prctica immediata.4.El batxillerat est organitzat en matries: comunes, demodalitat i optatives. 7. Collegi Santa Dorotea El Batxillerat te tres finalitats: Formativa: slida base cultural. Preparatria; per a futurs estudis deducacisuperior. Orientadora: ajuda lalumne a escollir un camp dela cultura.Al final sobt el ttol de batxillerat (independentmentde la modalitat cursada). 8. Collegi Santa Dorotea BATXILLERAT Hi ha 3 modalitats. Arts. Humanitats i cincies socials. Cincies i tecnologia.Les escoles organitzen combinacions de matries, elsitineraris, opcions, etc.Hi ha una part comuna, que fan tots els alumnes ( 46 %del temps) i una part diversificada formada per matriesde modalitat, optatives i el treball de recerca. 9. Collegi Santa Dorotea CURRCULUM DEL BATXILLERAT: la part comunaMatria: 1r curs 2n cursLlengua catalana i literatura 2 2Llengua castellana i literatura 2 2Llengua estrangera 3 3Filosofia i ciutadania / Ha. Filosofia 2 3Histria - 3Cincies pel mn contemporani 2 -Educaci fsica 2 -Religi (voluntria) (2) -Tutoria 1 114 1428 ( de 60 ) 10. El batxillerat ddAARRTTSSPart diversificadaCollegi Santa Dorotea Lalumne haur de fer un mnim de 5 matriesespecfiques. Probablement 6. Els centres oferiran una combinaci determinada 11. El batxilleratddAARRTTSSCollegi Santa Dorotea Hi ha dos itineraris. Les matries de cada itinerari sn:Arts plstiques, disseny i imatge Arts escniques, msica i dansaHistria de lart Anlisi musica (I i II)Dibuix artstic (I i II) Anatomia aplicadaDibuix tcnic (I i II) Arts escniquesDisseny Cultura audiovisualCultura audiovisual (I i II) Histria de la msica i de la dansaTcniques dexpressi graficoplstica Llenguatge i prctica musicalVolum Literatura universal(4 hores per setmana cada una) Literatura catalanaLiteratura castellana 12. El batxillerat dHUMANITATS I CINCIES SOCIALSpart diversificadaCollegi Santa Dorotea La majoria de les escoles ofereixen dos itineraris:un amb ms matries dhumanitats iun altre amb ms de cincies socials. Lalumne ha de fer un mnim de 5 matries de modalitat. Els centres oferiran una combinaci determinada. 13. Collegi Santa Dorotea El batxillerat dHUMANITATS I CINCIES SOCIALSLes matries de la modalitat sn:Histria de lart GeografiaLlat (I i II) Matemtiques aplicades CCSS (I i II)Grec (I i II) EconomiaHistria del mon contemporani Economia de lempresa (I i II)Literatura universal (4 hores per setmana cada una)Literatura catalanaLiteratura castellana 14. El batxillerat de CINCIES i TECNOLOGIApart diversificadaCollegi Santa Dorotea Moltes escoles ofereixen dos itineraris; un amb ms matries decincies de la naturalesa i un altre amb ms matries de cincies itecnologia. Lalumne ha de fer un mnim de 5 matries de modalitat. Els centres oferiran una combinaci determinada . 15. El batxillerat de CINCIES i TECNOLOGIALes matries de la modalitat sn:Collegi Santa Dorotea Fsica (I i II) Dibuix tcnic (I i II)Matemtiques (I i II) ElectrotcniaBiologia (I i II) Tecnologia industrial (I i II)Qumica (I i II) (4 hores per setmana cada una)Cincies de la terra i del medi ambient(I i II) 16. Collegi Santa Dorotea LES MATRIES OPTATIVES:1. Les escull lalumne dentre loferta del centre, per tal decompletar el seu currculum (fins un total de 30 hores cadacurs).2. Les possibilitats de fer matries optatives sn limitades: cap odues matries a primer curs i cap o dues ms a segon curs.3. Les escoles fan una oferta adaptada a cada itinerari. 17. SSii ddeecciiddeeiixxeess ffeerr BBaattxxiilllleerraattFixat b en eellss iittiinneerraarriiss ddee ccaaddaacceennttrreeCollegi Santa Dorotea 18. M N L A B O R A LUNIVERSITATProvaCollegi Santa Dorotea CFG SUPERIORBatxillerat19 anys18 anys20 anys19 anys18 anys21 anys20 anys19 anys18 anys17 anys16 anys 19. I de Bolnia qu? Titulacions comparables a tota EuropaCollegi Santa Dorotea Sistema anterior a Bolnia Sistema posterior a Bolniat a mol pi Dnc T . gnET .ti uqr Aai cnecil Lset ceti uqr ADoc-toratne t audar GPostgrau Master Doctor7 anys5 anys3 anys1 anyMaster 20. Collegi Santa Dorotea CCIICCLLEESS FFOORRMMAATTIIUUSSDDEE GGRRAAUU MMIITTJJ 21. La Formaci Professionalest organitzada encicles formatiuspoden ser de2 grausmitj superiorshi accedeixdesprsdesprsdedellESObatxilleratCollegi Santa Dorotea snensenyamentsterics i prcticsque durenduren dos cursos[alguns CF antics 1]condueixen auna professiqualificadaTtolTcnicTcnic superioramb elhi hadiversitat deprofessionsclassificades en26 famliesprofessionalsamb un total de146 ciclesformatius63 degraumitj83 degrausuperiorQu sn els C.F.? 22. Collegi Santa Dorotea CCaarraacctteerrssttiiqquueess ddeellss CCiicclleessddee ggrraauu mmiittjj DDiivveerrssiittaatt:: MMss ddee 6600 ttiittoollss ddee TTccnniicc eenn ddiiffeerreennttssmmbbiittss llaabboorraallss.. DDuurraaddaa:: nnoorrmmaallmmeenntt ss ddee ddooss ccuurrssooss aaccaaddmmiiccss.. CCoonnttiinngguuttss:: eexxcclluussiivvaammeenntt pprrooffeessssiioonnaallss,, aammbb eessttaaddeessddee pprrccttiiqquueess eenn eemmpprreesseess iinncclloosseess.. CCoonnnneexxii aammbb eellss cciicclleess ssuuppeerriioorrss:: aammbb pprroovvaassiimmpplliiffiiccaaddaa ii ccoommpplleemmeennttaaddaa.. DDffiicciitt ddee ttiittuullaattss:: hhii hhaa mmss ttiittuullaattss uunniivveerrssiittaarriiss qquuee ddeecciicclleess.. IInnsseerrccii:: ccoonndduueeiixxeenn aall mmnn llaabboorraall eenn ppoocc tteemmppss iibboonneess ccoonnddiicciioonnss.. 23. Les 26 famlies pprrooffeessssiioonnaallssCollegi Santa Dorotea Els cicles formatius es poden classificar en 26 famlies professionals, queagrupen cicles de professions afins de grau mitj i superior. Ara, hi ha 63 de GM.11 AAggrrrriiaa22 AAccttiivviittaattss ffssiiqquueess ii eessppoorrtt..33 AAddmmiinniissttrraaccii ii ggeessttii44 AArrttss ggrrffiiqquueess55 AArrttss ii aarrtteessaanniieess **66 CCoommeerr ii mmrrqquueettiinngg77 EEddiiffiiccaaccii ii oobbrraa cciivviill88 EElleeccttrriicciittaatt ii eelleeccttrrnniiccaa99 EEnneerrggiiaa ii aaiigguuaa **1100 FFaabbrriiccaaccii mmeeccnniiccaa1111 HHootteelleerriiaa ii ttuurriissmmee1122 IImmaattggee ppeerrssoonnaall1133 IImmaattggee ii ssoo1144 IInnddssttrriiaa aalliimmeennttrriiaa1155 IInnddssttrriiaa eexxttrraaccttiivvaa **1166 IInnffoorrmmttiiccaa ii ccoommuunniiccaacciioonnss1177 IInnssttaallllaaccii ii mmaanntteenniimmiieenntt1188 FFuussttaa,, mmoobbllee ii ssuurroo1199 MMaarrttiimmooppeessqquueerraa2200 QQuummiiccaa2211 SSaanniittaatt2222 SSeegguurreettaatt ii mmeeddii aammbbiieenntt **2233 SSeerrvv.. ssoocciiooccuullttuurraallss ii aa llaa ccoomm..2244 TTxxttiill,, ccoonnffeeccccii ii ppeellll2255 TTrraannssppoorrtt ii mmaanntt.. ddee vveehhiicclleess2266 VViiddrree ii CCeerrmmiiccaa 24. EExxeemmppllee ddee cciiccllee ddee ggrraauu mmiittjjCollegi Santa Dorotea 2 4 Manteniment i muntatge dinstallacions de fred, climatitzaci i producci de calorFamlia professional: Manteniment i serveis a la producciDurada: 2000 hores (1850 en lescola i 350 en lempresa) = 2 cursos.CCrrddiittss hhoorreess hhoorreessEElleeccttrroottccnniiaa 118800MMqquuiinneess ii eeqquuiippss ffrriiggoorrffiiccss 220000IInnssttaallllaacciioonnss ddee pprroodduuccccii ddee ccaalloorr 111100IInnssttaallllaacciioonnss ddee cclliimmaattiittzzaaccii ii vveennttiillaaccii 113300IInnssttaallllaacciioonnss ffrriiggoorrffiiqquueess 117700IInnssttaallllaacciioonnss ddaaiigguuaa ii ggaass 110000IInnssttaallllaacciioonnss eellccttrriiqquueess ii aauuttoommaattiissmmeess 111100TTccnniiqquueess ddee mmuunnttaattggee 222200SSeegguurreettaatt eenn eell mmuunnttaattggee ddiinnssttaallllaacciioonnss 6600AAddmmiinniissttrraaccii ii ggeessttii ddee lleemmpprreessaa 6600FFoorrmmaaccii ii oorriieennttaaccii llaabboorraall 6600CCrrddiitt ddee ssiinntteessii 6600FFoorrmmaaccii eenn cceennttrreess ddee ttrreebbaallll 335500TToottaall 22..000000 25. EExxeemmppllee ddee cciiccllee ddee ggrraauu mmiittjjTtol: Cures auxiliars dinfermeria. Famlia professional: SanitatDurada: 1400 hores (990 en lescola i 410 en lempresa) = 1 curs.Collegi Santa Dorotea CCrrddiittss DDuurraaddaaOOppeerraacciioonnss aaddmmiinniissttrraattiivveess ii ddooccuummeennttaaccii ssaanniittrriiaa 6600 hhoorreessLL''sssseerr hhuumm ddaavvaanntt llaa mmaallaallttiiaa 6600 hhoorreessBBeenneessttaarr ddeell ppaacciieenntt // cclliieenntt:: hhiiggiieennee ii mmoovviimmeenntt 6600 hhoorreessCCuurreess bbssiiqquueess dd''iinnffeerrmmeerriiaa 224400 hhoorreessPPrriimmeerrss aauuxxiilliiss 3300 hhoorreessHHiiggiieennee ddeell mmeeddii hhoossppiittaallaarrii ii nneetteejjaa ddee mmaatteerriiaall 9900 hhoorreessRReeccoollzzaammeenntt ppssiiccoollggiicc aall ppaacciieenntt // cclliieenntt 6600 hhoorreessEEdduuccaaccii ppeerr aa llaa ssaalluutt 3300 hhoorreessTTccnniiqquueess dd''aajjuuddaa ooddoonnttoollggiiccaa // eessttoommaattoollggiiccaa 9900 hhoorreessRReellaacciioonnss eenn ll''eeqquuiipp ddee ttrreebbaa