of 18 /18

Florante at Laura (Saknong 12-20)

Embed Size (px)

Text of Florante at Laura (Saknong 12-20)

Page 1: Florante at Laura  (Saknong 12-20)
Page 2: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Saknong 12

Ang abang uyamin ng dalita't sakit,ang dalawang mata'y bukal ang kaparis;sa luhang nanatak at tinangis-tangisganito'y damdamin ng may awang dibdib.

Page 3: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Saknong 13

"Mahiganting langit!, bangis mo'ynasaan?,

ngayo'y naniniig sa pagkagulaylay,bago'y ang bandila ng lalong kasam-an,sa Reynong Albanya'y iniwa-wagayway.

Page 4: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Saknong 14

Sa loob at labas ng bayan kongsawi,

kaliluha'y siyang nangyayaring hari,kagalinga't bai’t ay nalulugami,naamis sa hukay ng dusa't pighati.

Page 5: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Saknong 15

Ang magandang asal ay ipinupukolsa laot ng dagat ng kutya't linggatong,balang magagaling ay ibinabaonat inililibing na walang kabaong.

Page 6: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Saknong 16

Nguni, ay ang lilo't masasamangloob

sa trono ng puri ay iniluluklok,at sa baw’t sukab na may asal-hayop,mabangong insenso ang isinusuob.

Insenso- panuob, kamanyang

Page 7: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Saknong 17

Kaliluha't sama ang ulo'y nagtayoat ang kabaita'y kimi’t nakayuko,santong katuwira'y lugami at hapo,ang luha na lamang ang pinatutulo.

Kaliluhan -Kataksilan

Lugami-babad; lubog.

Page 8: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Saknong 18

At ang balang bibig na binubukalanng sabing magaling at katotohanan,agad binibiyak at sinisikanganng kalis ng lalong dustang kamatayan.

Kalis- tabak, sable, espadang mga mandirigma na gamit

noong unang panahon.

Page 9: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Saknong 19

O, taksil na pita sa yama't mataaso, hangad sa puring hanging lumilipas!ikaw ang dahilan ng kasam-ang lahat,at niring nasapit na kahabag-habag.

Page 10: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Saknong 20

Sa korona dahil ng Haring Linseo,at sa kayamanan ng duking ama ko,ang ipinangahas ng Konde Adolfo,sabugan ng sama ang Albanyong Reyno.

Page 11: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Buod

Naghihinagpis ang lalaking nakatali sa malaking puno. Punong luha ang kanyang mata habang naiisip niya na angkaharian ng Albanya ay pinaghaharian ng kasamaan at

kataksilan.

Naniniwala siya na sa Kaharian ng Albanya, Ang mgagawaing mabubuti ay siyang pinaparusahan at ang gawangmasasama ang binibigyan ng gantimpala dahil lamang sa ngainaasam na kayamanan at puring lumilipas.

Si Konde Adolfo ay may paghahangad sa kayamanan ngDuke at ang korona ng hari.

Page 12: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Buod

Kalungkut-lungkot ang nangyayari sa bayangAlbanya sapagkat umiiral ang kasawian, kalupitanat pagsasamantala sa kapwa. Walang katarungangumiiral sa loob at labas ng bayan. Nangyayaringpanigan pa ng maykapangyarihan ang masama atsinungaling : pinapatay ang nagsasabi ngkatotohanan at binubusalan ang nagsasabi ngkabutihan. Sa lahat ng ito’y nagsawalang –kibo nalamang ang mga tao.

Page 13: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Bagamat ginamit ni Balagtas ang bayang ito bilangtagpuan ng awit, ginawa ito marahil upang iligaw angmga paring sensor at malusutan ang panunun ng mgaito. Malayo sa hinala ng mga sensor na ang tinutukoyrito ay ang Pilipinas sapagkat wala naman ditong hari,reyna at duke. Bukod pa rito, wala pang manunulat napumaksa tungkol sa “kaliluha’y siyang nangyayaringhari” sa kanyang bayang tigib ng kabuktuan malibankay Balagtas.

Page 14: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Ang Albanya ay isa sa mga pangunahing lungsod ngImperyong Gresya. Humigit kumulang nasa 215 milya (345 km) anghaba mula sa hilaga hanggang timog, 95 milya (150 km) mula silanganhanggang kanluran. Naliligid ito sa hilaga at hilagang- silangan ngYugoslavia, sa silangan ng Macedonia at sa timog-silangan ngGresya.

Noong 1938, humigit-kumulang sa 80% ang hindinakatuntong ng paaralan ngunit pagkatapos ng Ikalawang Digmaan,puspusang pag-aaral ang isinasagawa kaya nabawasan ang mga hindimarurunong. Nagtatag ng paaralang primary at sekundarya at angPamantasan ng Tirana ay nabuksan noong 1957 at nagkaroon din ngpaaralang teknikal. Mayroon ding lumitaw na makata, manunulat atang unang drama ay isinulat noong 1901 ni Sami Bey Frasheri.

Karagdagang Kaalaman

Page 15: Florante at Laura  (Saknong 12-20)

Karagdagang KaalamanOfficial Name: Republic of Albania

Capital: Tirana

Area: 28,748 sq. km. (11,000 sq. mi)

Population: 3,544,841 (2002 estimate)

Languages: Albanian (Tosk is the official dialect; Gheg is spokenprimarily in the north; Greek)

Religious application: Muslim 70 %

Greek orthodox 20%

Roman Catholic 10%

Monetary unit: 1 lek(L); consisting of 100 quindarka

National anthem: “Hymn I Flamurit”

(Hymn to the Flag)Sanggunian: Microsoft Encarta Reference Library , 2003

Page 16: Florante at Laura  (Saknong 12-20)
Page 17: Florante at Laura  (Saknong 12-20)
Page 18: Florante at Laura  (Saknong 12-20)