of 19 /19

Florante at Laura saknong 387-399

Embed Size (px)

Text of Florante at Laura saknong 387-399

Page 1: Florante at Laura saknong 387-399
Page 2: Florante at Laura saknong 387-399

Ang Pagpapalaya ng Albanya

387-388

Page 3: Florante at Laura saknong 387-399

387.Matanto ko ito’y sa malaking lumabaygayak na ang puso na magpatiwakalay siyang pagdating ni Menandro naman,kinubkob ng hukbo ng Albanyang bayan.

sinakop

Page 4: Florante at Laura saknong 387-399

388.Sa banta ko’y siyang tantong nakatanggap ng sa iyo’y aking padalang kalatas,kaya’t nang dumating sa Albanyang s’yudad,lobong nagugutom ang kahalintulad.

Page 5: Florante at Laura saknong 387-399

Ang Wakas niAdolfo389-395

Page 6: Florante at Laura saknong 387-399

389.Nang walang magawa ang Konde Adolfoay kusang tumawag ng kapuwa lila;dumating ang gabi umalis sa reynoat ako’y dinalang gapos sa kabayo.

Page 7: Florante at Laura saknong 387-399

390.Kapagdating dito ako’y dinadahasat ibig ilugso ang puri kong ingat;mana’y isang tunod na kung saan buhat,pumako sa dibdib ni Adolfong sukab.

bumaon

pagsamantala

Page 8: Florante at Laura saknong 387-399

391.Sagot ni Flerida:“Nang dito’y sumapitay may napakinggang binibining bosesang pakiramdam ko’y binibigyang sakit,nahambal ang aking mahabaging dibdib.

Page 9: Florante at Laura saknong 387-399

392.“Nang paghanapin ko’y ikaw ang nataos,pinipilit niyong taong balakiyothindi ko nabata’t bininit sa busogang isang palasong sa lilo’y tumapos.”

Page 10: Florante at Laura saknong 387-399

393.Di pa mapapatid yaong pangungusap;si Menandro’y siyang pagdating sa gubat,dala’y ehersito’t si Adolfo’y hanap,nakita’y katoto, laking tuwa’t galak!

kaibigan

di pa natatapos

Page 11: Florante at Laura saknong 387-399

394.Yaong ehersitong mula sa Etolia,ang unang winika sa gayong ligaya:biba si Floranteng hari sa Albanya!Mabuhay, mabuhay ang Prinsesa Laura!

Page 12: Florante at Laura saknong 387-399

395.Dinala sa reynong ipinagdiriwangsampu ni Aladi’t ni Fleridang hirang,kapuwa tumanggap na mangagbinyagan;magkakasing sinta’y naraos makasal.

nagpabinyag bilangKristiyano

Page 13: Florante at Laura saknong 387-399

Ang Hari at Reyna396-399

Page 14: Florante at Laura saknong 387-399

396.Mamatay ang bunying Sultang Ali-Adab,nuwi si Aladin sa Pers’yang siyudadang Duke Florante sa trono’y naakyatsa siping ni Laurang minumutyang liyag.

piling minamahal

Page 15: Florante at Laura saknong 387-399

397. Sa pamamahala nitong bagong harisa kapayapaan ang reyno’y nauli,dito nakabangon ang nalulugamiat napasa-tuwa ang nagpipighati

nanumbalik

Page 16: Florante at Laura saknong 387-399

398.Kaya nga’tnagtaas ang kamay sa langitSa pasasalamat ng bayang tangkilik;ang hari’t ang reyna’y walang iniisipkundi ang magsabog ng awa sa kabig

nasasakupan;kapanalig

Page 17: Florante at Laura saknong 387-399

399.Nagsasama silang lubhang mahinusayhanggang sa nasapit ang payapang bayanTigil, aking Musa’t kusa kang lumagaysa yapak ni SELYA’t dalhin yaring Ay’ Ay!

mutya

Page 18: Florante at Laura saknong 387-399

WAKAS

Page 19: Florante at Laura saknong 387-399

Ulat ni:Reigne Yzabelle Tan Palomo