ระบบหมุนเวียน(Hand out)

Embed Size (px)

Text of ระบบหมุนเวียน(Hand out)

  • 1. CIRCULATORY SYSTEM F F O2FF F FF CO2 FF F 1 2 F F FFF 1. F O2 F CO2 2.FFF F FF 3.F F F 4.F F F F 5. F FF F F F 6. FF F F F F 4 1

2. F FF FFF FFF F F F F F FO2FF F F F FFF2 F2 O2CO2 - FF 56 F OPEN CIRCULARTERY SYSTEMF F FF FF F (Haemocoel)F (Sinus) F FF FF F FF F78 2 3. OPEN CIRCULARTERY SYSTEMF FF F FF F F FF (Sinus)FFFF FFF F( Haemocoel )910 F CLOSE CIRCULARTERY SYSTEM F F F FF 11 123 4. F FF F O2F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F13 14 F 2 F 3 F2 F F F 1 F F F FFF F FF2 F F F F F F 2 F15 164 5. 1718 FF F F F F F F F F F FF FF 4 F F F FF F F F F FF 3 F F F2F F1920 5 6. F F F F F F(artery ) F F ( vein ) FF F F F FF F F FF F FF FF FF21 22 F 246 7. pulmonary arterypulmonary veinvena cavaaorta F arteryvein capillry2526 ( HEART VALVE ) ( HEART VALVE ) FF FFFF FF F FFF FF FF F FFF F Tricuspid valve F F semilunar vlave Bicuspid valve Mitral valve2728 7 8. F F F F F F F Fsuperior vena cavaF F F F F FInferiorvena cavaF F F F F F F F FF 29 Tricuspid valve 30F ( excitation ) F F F F F FF Pulmonary semilunar valveF Pulmonary F F arteryF CO2 O2 F F F F Pulmonary veinFF F F F F F Bicuspid valve FFO2F F F FF Aortic semilunar valveFAorta F F SA node 31328 9. F ( excitation ) F ( excitation ) SA nodeFF sinoatrial nodeF - ( SA node )F FFF FF FF F F F F FF FF F F33 34F ( excitation ) F ( excitation )F F F F AV nodeF FF( antrioventricular node )F F AVFnode 20.1FF FF35F36 9 10. 3738 F( systole ) ( Diastole ) F( cardiac cycle )F Cardiac outputFF Farteriole FFF F 120/80 394010 11. F F F F F 3F F 41 42F 1 FArteryFF F F ArotaF ArteryArterioleF 2. FVein FF F Vena cava FVeinVenules 3. FCapillaryFFFF ArterioleVenules43 4411 12. F F 45 46 FF F FF F F F FF F F F 47 48 12 13. F F F FFF - F F F Ca+ K 4950 F F2+ CaF K515213