Instruccions inici curs 2008-2009

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    2.317

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Documento I Organitzaci general del centre Documento 1 Consolidar la llengua catalana, i l'occit d'Aran si escau, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilinge. El projecte lingstic Documento 2 Integraci escolar i social de l'alumnat: el centre acollidor + Documento 2.1 Fomentar l'educaci intercultural en un marc de dileg i de convivncia + Documento 2.2 Promoure l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginaci + Documento 2.3 Convivncia i xit escolar. Projecte de convivncia + Documento 2.4 Centre educatiu i entorn: l'educaci comunitria Documento 3 Atenci a les necessitats educatives de l'alumnat + Documento 3.1 Acci tutorial + Documento 3.2 Atenci a la diversitat # Documento 3.2.1 Comissi d'atenci a la diversitat + Documento 3.3 Atenci a l'alumnat amb necessitats educatives especials # Documento 3.3.1 Unitats de suport a l'educaci especial # Documento 3.3.2 Escolaritat compartida + Documento 3.4 Atenci a l'alumnat nouvingut # Documento 3.4.1 Acollida i integraci # Documento 3.4.2 Aula d'acollida # Documento 3.4.3 Adaptacions del currculum per a l'alumnat nouvingut # Documento 3.4.4 Avaluaci de l'alumnat nouvingut # Documento 3.4.5 Professorat tutor de l'aula d'acollida # Documento 3.4.6 Incorporaci d'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers + Documento 3.5 Atenci a l'alumnat que pateix malalties prolongades + Documento 3.6 Desplegament del currculum en els centres d'educaci especial Documento 4 Programes educatius Documento 5 Avaluaci de centre Documento 6 Programaci general anual del centre Documento 7 Programacions didctiques * Documento II Organitzaci del currculum Documento 8 Normativa d'aplicaci Documento 9 Aspectes prioritaris + Documento 9.1 Competncies bsiques + Documento 9.2 Educaci infantil + Documento 9.3 Educaci primria Documento 10 Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement Documento 11 Ensenyament de la religi Documento 12 Avaluaci i promoci de l'alumnat * Documento III Organitzaci del curs Documento 13 Calendari escolar Documento 14 Horari del centre Documento 15 Horari de l'alumnat * Documento IV Aspectes generals Documento 16 Recollida de dades a efectes estadstics Documento 17 Drets i deures de l'alumnat Documento 18 Foment de la igualtat d'oportunitats per a nens i nenes Documento 19 Llibres de text Documento 20 Beques i ajuts Documento 21 Seguretat i salut + Documento 21.1 Plans d'emergncia + Documento 21.2 Farmaciola + Documento 21.3 Prevenci del tabaquisme i de l'alcoholisme + Documento 21.4 Control de plagues Documento 22 s d'imatges d'alumnes, publicaci de dades de carcter personal i material elaborat per l'alumnat Documento 23 Participaci de les famlies * Documento V Formaci permanent del professorat Documento 24 Plans de formaci de zona Documento 25 Accs a biblioteques i museus * Documento VI Referents normatius

Transcript

  • 1.Instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius privats deducaci infantil i primria i deducaci especial Curs 2008-2009

2. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci RESOLUCI de 30 de juny de 2008 per la qual saproven les instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius privats deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2008-2009.A fi destablir els aspectes dorganitzaci i funcionament i les orientacions generals per a laplicaci prctica de la normativa vigent en els aspectes didacticopedaggics, participatius i de gesti dels centres educatius privats deducaci infantil i primria i deducaci especial, Resolc:1. Aprovar les instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius privats deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2008- 2009 en els termes establerts en aquesta Resoluci.2. Donar publicitat de les instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius privats deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2008-2009 a www.gencat.cat/educacio Barcelona, 30 de juny de 2008 M. Dolors Rius i Benito Secretria general 3. Instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius privats deducaci infantil i primria i deducaci especial per al curs 2008-2009I. Organitzaci general del centre ................................................................................................. 4 1. Consolidar la llengua catalana, i l'occit d'Aran si escau, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilinge. El projecte lingstic ................................................................... 5 2. Integraci escolar i social de l'alumnat: el centre acollidor ................................................... 6 2.1. Fomentar l'educaci intercultural en un marc de dileg i de convivncia...................... 7 2.2. Promoure l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginaci ....................................... 7 2.3. Convivncia i xit escolar. Projecte de convivncia ...................................................... 8 2.4. Centre educatiu i entorn: l'educaci comunitria ........................................................... 9 3. Atenci a les necessitats educatives de l'alumnat .............................................................. 10 3.1. Acci tutorial ................................................................................................................. 10 3.2. Atenci a la diversitat ................................................................................................... 11 3.3. Atenci a l'alumnat amb necessitats educatives especials.......................................... 12 3.4. Atenci a l'alumnat nouvingut ...................................................................................... 14 3.5. Atenci a l'alumnat que pateix malalties prolongades ................................................. 17 3.6. Desplegament del currculum en els centres d'educaci especial .............................. 17 4. Programes educatius .......................................................................................................... 18 5. Avaluaci de centre............................................................................................................. 18 6. Programaci general anual del centre ................................................................................ 19 7. Programacions didctiques ................................................................................................. 19 II. Organitzaci del currculum..................................................................................................... 21 8. Normativa d'aplicaci .......................................................................................................... 21 9. Aspectes prioritaris .............................................................................................................. 21 9.1. Competncies bsiques ............................................................................................... 21 9.2. Educaci infantil ........................................................................................................... 21 9.3. Educaci primria......................................................................................................... 22 10. Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement........................................................... 23 11. Ensenyament de la religi ................................................................................................. 24 12. Avaluaci i promoci de l'alumnat..................................................................................... 25 III. Organitzaci del curs.............................................................................................................. 27 13. Calendari escolar .............................................................................................................. 27 14. Horari del centre ................................................................................................................ 27 15. Horari de l'alumnat ............................................................................................................ 27 IV. Aspectes generals ................................................................................................................. 28 16. Recollida de dades a efectes estadstics .......................................................................... 28 17. Drets i deures de l'alumnat................................................................................................ 28 18. Foment de la igualtat d'oportunitats per a nens i nenes ................................................... 29 19. Llibres de text .................................................................................................................... 29 20. Beques i ajuts .................................................................................................................... 30 21. Seguretat i salut ................................................................................................................ 30 21.1. Plans d'emergncia .................................................................................................... 30 21.2. Farmaciola.................................................................................................................. 30 21.3. Prevenci del tabaquisme i de l'alcoholisme ............................................................. 31 21.4. Control de plagues ..................................................................................................... 31 22. s d'imatges d'alumnes, publicaci de dades de carcter personal i material elaborat per l'alumnat .................................................................................................................................. 32 23. Participaci de les famlies................................................................................................ 33 V. Formaci permanent del professorat...................................................................................... 34 24. Plans de formaci de zona................................................................................................ 34 25. Accs a biblioteques i museus .......................................................................................... 35 VI. Referents normatius............................................................................................................... 36 M. Models .................................................................................................................................... 39 4. I. Organitzaci general del centre El Departament dEducaci, atenent els objectius educatius plantejats per la Uni Europea per al 2010, el contingut del Pacte Nacional per a lEducaci, el Pla de cooperaci per al suport a la implantaci de la LOE i els objectius del Pla de Govern 2007-2010, considera objectius prioritaris a assolir en tots els centres lincrement de resultats educatius i la millora de la cohesi social.Els centres educatius han destablir, en el marc del seu projecte educatiu i lingstic, i com a conseqncia dels processos davaluaci que es duguin a terme, les fites que progressivament esdevenen objecte dacci prioritria de la instituci escolar. Aquestes fites han destar alineades amb els objectius generals del sistema educatiu suara esmentats, i poden constituir objectius o projectes a curt o mitj termini. Les programacions generals anuals dels centres han dexplicitar les actuacions que es duran a terme cada curs escolar en relaci amb aquestes prioritats.Els centres educatius aniran assolint progressivament nivells ms alts dautonomia (pedaggica, organitzativa i de gesti). Aquesta autonomia dels centres ha de ser linstrument que els permeti adaptar-se a les necessitats concretes del seu alumnat i donar-hi una resposta positiva.Prioritats generalsDes de la perspectiva global del sistema educatiu, el Departament dEducaci considera aspectes prioritaris que cal consolidar en tots els centres: Ls de la llengua catalana com a llengua daprenentatge i de comunicaci en les actuacions docents i administratives del centre. Lescolaritzaci inclusiva de tot l'alumnat atenent, des d'un plantejament global del centre, les necessitats educatives de lalumnat i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la mxima participaci en els entorns escolars ordinaris. El desplegament de l'organitzaci, objectius i continguts de les rees del cicle mitj, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competncies bsiques: les comunicatives per comprendre i expressar la realitat; les metodolgiques, per activar l'aprenentatge; les personals, per al desenvolupament i l'afirmaci de la identitat prpia; i les especfiques centrades en conviure i habitar el mn. Lassoliment per tot lalumnat dun bon nivell de comprensi lectora, dexpressi oral i escrita, dagilitat en el clcul i en la resoluci de problemes i dautonomia en laprenentatge. L'impuls d'un projecte educatiu plurilinge en el qual el catal, com a eix vertebrador, s'articuli de manera coherent amb l'ensenyament de les altres llenges i les altres rees, tot establint acords per relacionar les diferents estratgies didctiques. Limpuls de laprenentatge de les llenges estrangeres, avanant en experincies dintroducci de la llengua estrangera al parvulari i ds de la llengua estrangera en rees no lingstiques, segons el projecte educatiu del centre. La integraci de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci (TIC) en el procs densenyament i aprenentatge i en lavaluaci de les diferents rees del currculum. 4 5. La integraci en els processos densenyament i aprenentatge de continguts vinculats a la coeducaci, la ciutadania, la convivncia, leducaci ambiental, la salut, la comunicaci audiovisual, laccs a la informaci i el gust per la lectura. La coordinaci entre el professorat de parvulari i primria i el de primria i secundria per afavorir la coherncia del procs educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.El projecte educatiu del centre ha de contenir aquestes prioritats i la programaci general anual del centre ha dincloure les actuacions per a la seva implementaci.1. Consolidar la llengua catalana, i l'occit d'Aran si escau, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilinge. El projecte lingsticPer assegurar aquest objectiu, els centres han d'elaborar un projecte lingstic en qu es prevegi: Utilitzar la llengua catalana com a llengua prpia de Catalunya, normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el material didctic, els llibres de text i les activitats d'aprenentatge i d'avaluaci han de ser en llengua catalana. Aix mateix, les reunions, els informes, les comunicacions... han de ser tamb en llengua catalana o, si escau, en arans. Establir pautes d's lingstic favorables a la llengua catalana per a tots els membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l'entorn siguin en llengua catalana o en arans, sens perjudici que s'arbitrin mesures de traducci en el perode d'acollida de les famlies de l'alumnat nouvingut. Explicitar en el projecte lingstic el tractament de les llenges en el currculum. Organitzar en el primer cicle de l'educaci primria l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en catal i introduir la llengua castellana al primer curs del cicle inicial a nivell oral per arribar, al final d'aquest cicle, a transferir al castell els aprenentatges assolits. Configurar en una sola rea les dues llenges oficials a Catalunya a fi d'evitar repeticions i afavorir la transferncia d'aprenentatges entre elles. Per aix, es garantir que les estructures lingstiques comunes, que es faran en catal, serveixin com a base per a l'aprenentatge de les dues llenges. Al llarg de tota l'etapa s'establiran en el projecte lingstic criteris que permetin reforar i no repetir els elements comuns.Per fer possibles aquests projectes, les hores de les rees de llengua establertes en l'annex 3 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenaci dels ensenyaments de l'educaci primria, es podran distribuir entre els cicles de l'etapa respectant la seva assignaci horria global. Garantir que les metodologies i els agrupaments de l'alumnat afavoreixin les interaccions per millorar l'aprenentatge i l's de la llengua catalana, potenciant activitats d's de la llengua no directament relacionades amb l'activitat ordinria dels centres. Ajustar l'enfocament metodolgic de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llenges catalana i castellana a la realitat sociolingstica de l'alumnat del centre.5 6. Incorporar en el projecte la possibilitat d'impartir continguts d'rees no lingstiques en castell o en una llengua estrangera. Alternativament es podran utilitzar aquestes llenges en la realitzaci d'activitats previstes en la franja horria de lliure disposici. Aquestes hores comptaran com a curriculars de les respectives llenges.A efectes del compliment dels horaris mnims de cada llengua es computa la suma de les hores assignades especficament a cada llengua ms les hores d'estructures lingstiques comunes que s'estableixen en l'annex 3 de l'esmentat decret, pel qual s'estableix l'ordenaci dels ensenyaments de l'educaci primria. En ambds casos, els llibres de text i material didctic usats seran en llengua catalana. Tenir com a objectiu fonamental que tot l'alumnat assoleixi una slida competncia comunicativa i que en acabar l'educaci obligatria pugui utilitzar normalment i correcta les dues llenges oficials (o en el cas de la Vall d'Aran les tres llenges oficials) i comprendre i produir missatges orals i escrits en les llenges estrangeres que el centre hagi determinat en el seu projecte lingstic. Asse...