Click here to load reader

Kabanata 13

  • View
    3.881

  • Download
    21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

How Hard Is it? :D

Text of Kabanata 13

  • 1. KABANATA 13 MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP

2. MGA IDEOLOHIYANG LAGANAP Makasaysayan ang mga taong 1688 sa mga ingles,ang 1776 sa mga amerikano at 1789sa mga prances.hudyat nga mga taong ito ng simula ng isang sistemang pulitikal na itinuturing na pinakamagaling na tagapangalaga ng buhay,kalayaan at kaligayahan ng mga mamamayan 3. Bakit iba-iba ang ideolohiyang sinusunod ang mga bansa?Ano ang maaring ibunga ng pagkakaiba-iba ng ideolohiya? May ibat ibang ideolohiyang sinusunod ang mga bansa .Ipinahahayag ng mga tao ang mataas na uring pagpapahalaga at mga kasagutan sa mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan naayon din ang mga ito sa kultura at kasaysayan ng bansa 4. Mga Ideolohiyang lumaganap sa daigdig Ibat-ibang ideolohiyang sinusunod ng mga bansa. *Sa kasalukuyan ang pangunahing pamantayang sinusunod ng mga mamamayan ay ang Ideolohiyang sa daigdig Ito rin ang pwersa nagpapakilos sa kanila bilang isang bansa 5. IDEOLOHIYA 6. Lipon ito ng mga kaisipang pinaniniwalaan at pinaghahawakan ng maraming tao na kumikilos ayon sa mga ideya,simulain,prinsipyo o paniniwala Nagmula ang IDEOLOHIYA sa salitang ugat na IDEA o kaiisapan na tuwirang sinusunod ng mga tao. 7. Nagsimula ang konseptong ideolohiya sa france noong ika-18 siglo nang tuligsan ng mga manunulat ang banal na karapatan ng mga haring pranses na namuno at nag-usisa sa tradisyong ORTHODOX nauugnay sa simbahang Romano katoliko Destutt de tracy-isang pilosopo ang nagimbento ng salitang ideolohiya. 8. Nahahati ang mga ideolohiya sa dalawang pangunahing kategorya Ideolohiyang Pang-Ekonomiya - Nakasentro ito sa mga patakarang pangkabuhayan ng bansa at paraan ng paghahati ng kayamanan nito sa mga mamamayan.Ideolohiyang Pampulitika - Nakasentro naman ito sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pagpapatupad ng mga mamamayan.Ang kategoryang ito ay ukol sa pangunahing prensipyong pilosopikal at batayan ng kapangyarihang pampulitika. 9. IDEOLOHIYANG PULITIKAL Nagbibigay ng katarungan at puna sa mga desisyong pulitikal. Kilusan para sa lipunang pagbabago . Ang tao ay kikilos ayon sa bisyon ng pagbabagong kaayusan. Kapag malawak ang pag-unawa nila na kailangan ng pagbabago. 10. Nauugnay ang pulitikal na ideolohiya sa mga kilusan para sa panlipunanng pagbabago.Hinihikayat nito ang mga tao na kumilos ayon sa bisyon ng pagbabagong kaayusan.Kapag malawak ang pang-unawa nila sa mga paniniwala,panindigan nila na kailangan ang pagbabago. 11. MGA IDEOLOHIYANG PULITIKAL Demokratiko o Demokrasya Sosyalismo Komunismo Fascism 12. IDEOLOHIYANG DEMOKRATIKO 13. DEMOKRATIKO Pamahalaan na ang mamamayan ang direktang namumuno o sa pamamagitan ng mga inihalal nilang kinatawan. Hango sa salitang Griyego ang sailitang demokrasya Demos -Tao kratia Pamumuno 14. DEMOKRASYA Tumutukoy ito sa tuwiran o hindi tuwirang pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala sa bansa. 15. Sa tuwirang Demokrasya Ibinoboto ng mga mamamayan ang mga gusto nilang batas sa kapulungan katulad sa sinaunang lungsod-estado ng sinaunang Greece 16. Sa Hindi-Tuwirang Demokrasya Inihahalal ng pamahalaan ang kinatawan sa pamahalaan.Karaniwan ang representasyon sa makabagong demokrasya. 17. SIMULA NG PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA 18. PAG-UNLAD NG DEMOKRASYA Nagsimula ang demokrasya sa Athens,Greece noong ikaanim na siglo BCE. 19. Bagaman tumutukoy ang salitang demos sa mahihirap,ang saligang batas ni Aristotle sa Athens ay nagsasaad na ang lahat ng mamamayan ng lunsod-estado.mahirap o mayaman ay dapat lumahok sa sa pamahalaan. Kinondena ni Plato ang demokrasya,Hindi siya naniniwala na may kakayahang mamuno ang karaniwang tao. 20. Ayon ni Plato,Hindi lahat ay may taglay na talino o kakayahan na magdesisyon. Ayon sa sistema ni Plato,mawawala ang pangkaraniwang tao ng karapatang makibahagi sa pamahalaan subalit nakatitiyak sila sa pagkaroon ng mga makatatungan at matatalinong pinuno. 21. Higit na may simpatya si Aristotle sa Demokrasya,bagaman naniniwala siya na may higit na impuwensya na pamahalaan ang mga edukado at mamayan,dapat din kilalanin ang prinsipyo ng nakakarami kung kapahintulutan ang batayan ng pamahalaan 22. Bumagsak ang demokrasya institusyon sa Greece sa paglusob ng Macedonia at Rome ASEMBLEA ng Rome nagpupulong ang mga mamamayan upang Ihalal ang mga pinuno at gumawa ng batas. 23. Nawalan ng kapangyarihan ang mga asemblea dahil sa aristokratang Senado at emperador ng Rome Siglo 17,lumitaw uli ang demokrasya sa Rome Siglo 15,bumagsak ang Rome at nagsimula ang piyudalismo at sistemang manor 24. Medieval Period umunlad ang Demokrasya 25. Nagkaroon ng karagdagang kapangyarihan ang mga konseho at dumami ang kanilang mga kasapi. Ito ang pinagmulan ng makabagong lehislatura. Matutunton dito sa kasaysayan ng parlemento ng England at pag-unlad ng Demokrasyang pulitikal 26. England Una,pinanindigan ng kapangyarihang parlemento sa halip na monarkiya Pangalawa,ang pagbabagong anyo ng parlamento kung saan inihalal ang mga kinatawan 27. Inilahad nina Jean Jacques at John Locke, mga manunulat na Prances. Nakasaad ito sa Deklarasyon ng kalayaan ng USA 28. Ang United States ang unang makabagong demokratikong bansa. Ang mga ideaya nito ang nagbigay-buhay sa Rebolusyong Pranses noong 1789. Nakamit ng France ang tunay na Demokrasya sa Ikatlong Republika noong 1870. 29. MGA ASPETO NG DEMOKRASYA 30. MGA ASPETO NG DEMOKRASYA Demokrasyang Pulitikal Demokrasyang Pangkabuhayan Demokrasyang Panlipunan 31. DEMOKRASYANG PULITIKAL Binigyan ng karapatan ang lahat ng taong nasa hustong gulang at nagtataglay ng mga katangian upang bumoto at pumili ng mga pinuno na nais nilang mamuno sa bansa at karapatang alisin ang mga ito kapag umaabuso sa kanilang kapangyarihan. 32. DEMOKRASYANG PANGKABUHAYAN Karapatang magtatag ng unyon. Kalayaan at karapatang magwelga ang mga manggagawa. 33. DEMOKRASYANG PANLIPUNAN Pantay-pantay ang lahat ng tao anuman ang kanilang lahi,kulay at kasarian 34. IDEOLOHIYANG SOSYALISMO 35. IDEOLOHIYANG SOSYALISMO Ideolohiyang tungkol sa katangian at kalagayan ng lipunan at pagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay,pagtutulungan, pag-unlad,kalayaan at kaligayahan. 36. Makakamtan ang mga ito sa pag-aalis ng pribadong ari-arian na papalitan ng public ownership,isang sistemang panlipunan o pagkontrol ng pamahalaan sa produksyon at distribusyon Ang paraan ng pagbabagong-anyo na tinangkilik ng mga sosyalista ay mula sa pagbabago ng Saligang Batas tungo sa marahas na rebulosyon 37. SOSYALISMONG MARXISM 38. SOSYALISMONG MARXISM Ang Marxism ay isang sistemang pulitikal na tinatawag ding Dialectical materialism at pinunlad ni Karl Marx at Friedrich Engels. 39. MODERATONG SOSYALISMO Fabian Society na itinatag ni Sidney Webb --- matatamo ang pagbabago mula sa kapitalismo tungo sa sosyalismo sa pamamagitan ng mahinahon at mapayapang paraan. 40. KRISTIYANONG SOSYALISMO Nagsimula ang sosyalismong Kristiyano sa England at Germany. Sinuportahan nito ang kainangmang panlipunang demokrasya. Binigay-diin ang mensahe ng simbahan tungkol sa panlipunang etiko,lalo na ang pagtutulungan,pagkakapatiran at pansariling sakripisyo. 41. SOSYALISMONG RADIKAL Alisin ang kapitalistang estado at palitan ng maliliit at malalayang komunidad, laban ang mga anarkista sa pagtatag ng mga partido sosyalista at iwinaksi ang mga parlamentong pulitikal at ideya ng mgarebolusyonaryong deiktatoryal 42. SYNDICALISM Kilusang mapanlaban ng mangagawang unyonista na nagsikap makamit ang sosyalismo sa pamamagitan ng pangkalahatang pag-aaklas 43. NEO-KOLONYALISMONG MARXIST Russia at China Maladiktador sa pamamahala ng partido Kumonista Masidhing industriyalisasyon,sentralisadong direksyon ng ekonomiya at kolektibisasyon ng agrikultura na sinasamahan ng pamamayani ng terorismo at kawalan ng kalayaan 44. Neo-Kolonyalismong Marxist Josef Stalin-pinuno ng Komunista sa Union of Soviet Socialist Republic of USSR 45. Neo-Kolonyalismong Marxist Mikhail Gorbachev huling pinuno ng Union of Soviet Socialist Republic o USSR Patakarang glasnost (openness) at perestroika (economic reconstructuring) 1991 bumagsak ang rehimeng Soviet 46. DEMOKRATIKONG SOSYALISMO Tinanggap ang prinsipyo ng parlamento ng liberal na demokrasya Nasyonalisasyon,malawak ma programa para sa ikabubuti ng lahat at suporta ng panggitang uri ng mga tao. Nasa pagitan ng komunismo at kapitalismo 47. IDEOLOHIYANG KOMUNISMO 48. KOMUNISMO Nagsasaad na walang uri ang mga tao sa lipunan,pantay-pantay ang lahat,walang mayaman at walang mahitap Manggagawa ang mangingibabaw sa isang bansa 49. Katangian ng Komunismo 1)Lipunan na walang uri 2)Walang pagsasamantala ibang tao 3)Walang anumang indibidwal o kolektibong pag-aari 50. MAO ZEDONG Nagsulong ng komunismo sa China itinatag ang Partido Komunista sa ilalim ng Peoples Republic of Chima (PROC) 51. FASCISM Sumaklaw sa pulitikal na saloobin na nagbibigay-halaga sa bansa bilang sentro ng kasaysayan,buhay at kapangyarihan ng mga pinuno. 52. Fascism Unang ginamit ni Benito Mussolini ng italy noong 1919 53. Bakit Umunlad ang Fascism? 1)Dumaraming karahasan 2)Pagsidhi ng nasyonalismo 3)Pagkawalang-gana sa demokrasya 4)Kakulangan ng seguridad sa kabuhayan 54. IDEOLOHIYA SA PILIPINAS 55. Tumotokoy ang ideolohiya ng mga pilipino sa paglinang ng kaisahanng mga ideya upang makamit ang pambansang kabutihan.ang ideolohiyang maka-Diyos, makabayan, makatao at makabayan Sa kasalukuyan, sumusunod ang pilipinas sa ideolohiyang demokrasya. 56. THE END BY:JOSHUA C ROMERA