M. Ensenyament: Projectes

  • View
    112

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of M. Ensenyament: Projectes

  • 1. Marta BurgosMeritxell Freixas

2. s el tractament dunitats temtiques escollideslliurement pels alumnes i tractades mitjanantuna metodologia globalitzadora emmarcada enla teoria constructivista de laprenentatge. 3. En els projectes, la intervenci pedaggica vaencaminada a promoure aprenentatges significatiusde manera intencional i reflexiva, s a dir, quelalumnat vagi relacionant el que s nou amb el queja coneix per a poder-los utilitzar en altres contextosi adquirir major comprensi de la realitat. 4. Kilpatrick fou el propulsor Dewey va realitzar les primeres del treball per projectes.proves lany 1896. El treball per projectes rep influncies de levolucionisme de StanleyHall, de les teories conductistes i de les teories socialistes (Dewey). 5. Construcci de coneixements propis (aprenentatgesignificatiu). Aprendre estratgies per resoldre problemes. Potenciar lautonomia. Manejar informaci. Aprendre a aprendreEnsenyar a pensar 6. El mestre/a: Definir el motor de coneixement, el fil conductor. Preveure els continguts que es treballaran. Fomentar la participaci. Ajudar a laportaci i tractament de la informaci. Ajudar a lavaluaci. Recapitular el procs seguit.Lalumnat: Lalumne/a ha de ser, en tot moment, participatiu i actiu enel seu procs daprenentatge. 7. TRANSVERSALITATImplica prendre decisions sobre laselecci i la seqenciaci dels continguts.FUNCIONALITAT DELS APRENENTATGES Implica prendredecisions sobre la seqncia didctica.AUTONOMIA Implica prendre decisions sobre lesestratgies metodolgiques i davaluaci. 8. Dileg i discussi com elements fonamentals. Inters i motivaci. Investigaci. Aprenentatgesignificatiu, contextualitzat. Interdisciplinarietat. Treball cooperatiu. 9. PASSOS PER PORTAR A TERME UN PROJECTE 10. El grup proposa i acorda un objecte destudi dequalsevol rea de coneixement, tot i que sovintels temes sorgits fan referncia a les cinciessocials i naturals. 11. Proposta de temes. Explicaci i argumentaci. Elecci i concreci de lobjectiu. Representaci del que se sap. Formulaci del que es vol saber. Elaboraci de lndex o gui de treball. 12. El grup organitza les accions que es duran a terme dacord amb els interessos recollits en el gui de treball. 13. Recerca destratgies i accions que cal realitzar. Elaboraci del pla de treball. 14. En aquesta fase, el grup porta a terme lesaccions acordades al pla de treball. 15. Realitzacide les accions. Organitzacide la informaci (recollir-la i organitzar-la). 16. El grup reflexiona i valora el procs i elsresultats del projecte. 17. Avaluaci del procs. Avaluaci dels aprenentatges. 18. TREBALL PER PROJECTES 19. s dInternet com a eina de consulta. Creaci de materials interactius i/o multimdia(amb el suport del/la mestre/a). Veure un vdeo/pellcula que ens proporcioniinformaci sobre el projecte i que posteriormentpodem comentar a classe en gran grup. s de la cmera fotogrfica i/o vdeo per enregistrari documentar els processos del projecte. s de la rdio per difondre i compartir lesexperincies viscudes durant el transcurs delprojecte. 20. Utilitzar la pissarra digital interactiva. Compartir documents o imatges amb el GoogleDocs. Participaci i/o creaci de wikis i frums dediscussi sobre el projecte. Creaci i s de les comunitats virtualsdaprenentatge per facilitar els aprenentatges,compartir recursos... Creaci de blogs o portafolis virtuals com a eines deseguiment, difusi, reflexi i/o avaluaci sobre elsprocessos del projecte i els aprenentatges assolits. 21. http://projecte.wikidot.com/elsarbres http://projectestreballinfantil.blogspot.c om http://vedrunacicleinicial.blogspot.com