Między adaptacją a oporem

  • View
    434

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Między adaptacją a oporem

  • 1. Midzy adaptacj aoporem. Szkoa wobec proceswglobalizacyjnych Marcin Boryczko

2. Wymiary globalizacji Neoliberalny modelrozwoju Rewolucjatechnologiczna 3. Quasi-rynek Porwnywalno osigni Rozliczalno(accountability) Standaryzacja Regulacja usugiedukacyjnej 4. Kontekst nierwnoci edukacyjnych Udronienie drg awansu poprzezosabienie progw selekcyjnych narednim poziomie Zrnicowanie dostpu do dobrejjakoci szk ze wzgldu na SES Dywersyfikacja jakoci nauczania 5. Zjawisko nierwnociedukacyjnych prowadzi dornicowania si szk podwzgldem skadu spoecznego[Dolata R., Szkoa-segregacje-nierwnoci, Wyd. UW, Warszawa2008] System oceniania zewntrznegoskutkuje pogorszeniem szansedukacyjnych modziey Podnosi moliwoci awansumodziey z kategoriiuprzywilejowanych[Domalewski J., Mikiewicz P., Modzie w zreformowanymsystemie szkolnym, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,Warszawa Toru 2004.] 6. Wnioski na podstawie analizy literatury przedmiotu Struktura edukacji oparta najakociowym zrnicowaniuodzwierciedla podziay konstruowanew oparciu o SES ucznia W Polsce wystpuje mechanizmtransmisji zrnicowania jakociksztacenia powizanego ze strukturklasow spoeczestwa 7. Problem Na czym polega jakociowezrnicowanie szk zperspektywy wewntrznej? 8. Dobr prby Wyonienie przypadkwskrajnych Szkoy reprezentujce nasyceniecechy jakod nauczania Wyonienie kategorii uczestnikw Przedmioty nauczania 9. Procedurabadawcza Krytyczna etnografia edukacyjna Etapy: zbieranie danychmonologicznych wstpna analizarekonstrukcyjna zbieranie danychdialogicznych identyfikacja systemurelacji 10. Perspektywyteoretyczne Proceduralne dziaaniepolityki Lingwistyka Systemowo-Funkcjonalna Teoria kodw edukacyjnych B.Bernsteina 11. Przeformuowanie problemu wiodcego Jak rnicuje si jzyk (formy dystrybucjiwiedzy/wadzy) w zwizku z jakociowymzrnicowaniem usug edukacyjnych wperspektywie quasi-rynku edukacyjnego? 12. Perspektywy interpretacyjne Etnograficzna, na ktr skadaj siinterpretacje badanych i relacje z polabadawczego Analityczna zwizana z szerokorozumian analiz dyskursu (B.Bernstein, Lingwistyka Systemowo-Funkcjonalna) 13. Perspektywa etnograficzna Odmienne dowiadczenierelacji spoecznych powizaneze zrnicowanym dostpemdo orientacji rozwinitychjzyka 14. Nauczyciele Uczniowie OpinieOkrela go:cechy charakteru:(olewanieo uczniachpochodzenie spoeczne (klasa) zaangaowanie, lenistwo pracowitorodowisko spoeczno-kulturowegupota inteligencja, buntowniczywygldzewntrzny(tipsy,dres,podporzdkowany)solarium)cechyzachowania(porzdny bezczelny,odpowiednienieodpowiednie zachowanie)cechy istotne z punktu widzeniasocjalizujcego(pilnyniezdyscyplinowany, ambitnynieambitny, cichy haaliwy) OpinieOkrela go: Okrela go:o zagroona pozycja nauczyciela (wzachowanie dystansunauczycielach klasie jaki i w spoecznym odbiorze)tosamodnauczyciela powinna byocenianie zdolnoci uczniarozgraniczona (nauczyciel to nauczyciel)(ocenianie determinujerelacje wiedza, ktr posiadamidzy uczniem i nauczycielem)przekaz wiedzy (dyktowanie)transmisja wiedzy wymagajcy, silny 15. NauczycieleUczniowie OpinieDobry uczeo charakteryzuje si: oryginalnyo uczniachpotrafi dokonad czego nietuzinkowa osobowodjest kreatywny indywidualistadziaa na wasn rksensownie uzasadniaoryginalnodzadaje pytaniawspodpowiedzialny OpinieDobry nauczyciel:Dobry nauczyciel:o pomagacz pomaga a nie uczynauczyciela artystaMotywuje do naukichKocha ucznia Partnerem dla uczniaWspomaga rozwjZindywidualizowane podejcie dJest przy uczniu uczniaKomunikuje si z uczniemJest otwarty na ucznia 16. PerspektywaetnograficznaMity legitymizacji:Mit merytokracjiMit klasizmu 17. Elementy mitu merytokracji.Nierozpoznanieuwarunk owaosystemu IndywidualRwnodna szans odpowiedzi alnod Mit merytokr acjiObiektyw Sprawiedli wod nod spoecznakryteriw jakoocenyhierarchia Selekcja jakosprawiedliwy podziardo: badania wasne 18. Przekonania zwizane z mitem klasizmu Podziay midzy ludmi s naturalne, Jest to efekt sprawiedliwych kryteriw selekcji irwnoci szans, Dowiadczenia z poprzednich etapw edukacji(gimnazja rejonowe), Komfort przebywania z ludmi takimi samymi, Dyskomfort wynikajcy z przebywania zbiedniejszymi, Rnice midzy szkoami i poziomem nauczania, Rnice midzy dzielnicami (naturalizacja rnicw przestrzeni), Negatywne konsekwencje mieszania siuczniw 19. KonsekwencjeFunkcjonowanie mitw legitymizacjiukazuje negatywny wpyw rodowiskaedukacyjnego (poddanegomechanizmom quasi-rynkowym) namodzie poprzez wdraanie wantyspoeczne zasady relacjispoecznych oraz socjalizowanie doycia opartego na przymusie rywalizacjii konkurencyjnoci. 20. Presja produkowaniajakoci Utosamienie z mark szkoy Angaowanie zasobw dobycia prawdziwym sob Wyznaczniki pracy nauczyciela Zanik mylenia krytycznego 21. Perspektywa analityczna- SFL Rnice w perspektywieodmiennych relacji wicychstosunek pedagogiczny Matematyka: dyskurs sokratejskivs. proceduralny J. polski: dyskurs wertykalny vs.horyzonatlny Podstawy przedsibiorczoci: j.w. 22. Szkoa ASzkoa BDyskurs sokratejski (pytaniaDyskurs proceduralny (schemat:naprowadzajce, pseudopytania, pytanie nauczyciela odpowieddecyzyjno ) ucznia ocena nauczyciela)Spersonalizowany schematMechaniczny schemat oparty napartycypacji oparty na jawnociwykonywaniu polece nauczyciela motyww (wiedza explicite) (wiedza implicite) intertekstualno monotekstualnoBrak powiza midzy interkontekstualno kontekstami 23. 1. A: 2. U: Minotaur nie chcia zabid.3. U: Uwaa te si za czowieka.4. N: kiedy mwimy o jego podwjnej naturze i on nie naley ani do zwierzt ani do ludzi.5. N: Jest dewiantem, jest wyrzucony na margines.6. N: Pamitacie trjkt Maslowa?7. N: Potrzeba przynalenoci jest najwaniejsza8. U: Minotaur rozmawia z modymi bo ci nie s tak przesiknici stereotypem.9. N: W sensie estetycznym to w jakich kategoriach bymy opisywali Minotaura w kategoriach pikny/ brzydki?10.N: On jest brzydki kiedy mwi, kiedy prowokuje go modod.11.N: To ta brzydota staje si agresywna12.U: To, e ci ktrzy byli pikni prowokowali go do tego eby zniszczy to pikno.13.U: Jest tu pewna prawda, e czowiek odrzucany si mci.14.N: Przykady!15.U: Hitler16.U: Hannibal17.U: Seryjni mordercy jakie 70 %18.N: Kto przeszed przez wykad Freuda na temat dzieciostwa to wie.19.N: A jak nie to zrobimy to przy omawianiu Edypa.20.()21.N: mierd to wybawienie i co jeszcze?22.N: Jak wam si podoba takie odczytanie Minotaura?23.N: Wolicie tak wersj tradycyjn czy t? Ryzykown? 24. 1.B: