Nathaniel hawthorne

  • View
    87

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nathaniel Hawthorne

Text of Nathaniel hawthorne

  • 1. NNaatthhaanniieell HHaawwtthhoorrnneeAA BBaallaanncceedd AApppprrooaacchh ttooTTrraannsscceennddeennttaalliissmmAAnn IInnttrroo ttoo NNaattee tthhee GGrreeaattEEnngglliisshh 224444

2. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee HHaawwtthhoorrnnee wwaass bboorrnnoonn JJuullyy 44tthh,, 11880044 iinnSSaalleemm,, MMaassss.. FFaatthheerr:: NNaatthhaanniieellHHaatthhoorrnnee SSrr.. wwaass aasseeaa ccaappttaaiinn.. MMootthheerr:: EElliizzaabbeetthhCCllaarrkkee MMaannnniinngg wwaassaa ddeesscceennddeenntt ooffbbllaacckkssmmiitthhss 3. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee HHaawwtthhoorrnnee aatttteennddeeddBBoowwddooiinn CCoolllleeggee AAfftteerr hhiiss ggrraadduuaattiioonnhhee ttuurrnneedd ttoo wwrriittiinngg.. HHee wwrroottee sseevveerraallssuucccceessssffuull sshhoorrttssttoorriieess wwhhiicchh wweerreeccoolllleecctteedd iinn TTwwiiccee--TToolldd TTaalleess ((11883377)).. 4. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee HHaawwtthhoorrnneerreettuurrnneedd ttoo SSaalleemmwwhheerree hhee mmeettSSoopphhiiaa PPeeaabbooddyy.. AAfftteerr aa ffiivvee yyeeaarreennggaaggeemmeenntt,, tthheeyywweerree mmaarrrriieedd iinn11884422.. 5. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee UUnnaabbllee ttoo ssuuppppoorrtthhiiss nneeww ffaammiillyy bbyywwrriittiinngg,, iinn 11884466HHaawwtthhoorrnneeaacccceepptteedd aa ppoolliittiiccaallaappppooiinnttmmeenntt ttoo tthheeSSaalleemm CCuussttoommHHoouussee aass SSuurrvveeyyoorrooff tthhee PPoorrtt .. 6. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee TThhiiss bbuurreeaauuccrraattiiccppoossiittiioonn ssttuunntteeddHHaawwtthhoorrnneess ccrreeaattiivviittyy.. AA cchhaannggee iinnaaddmmiinniissttrraattiioonn,,hhoowweevveerr,, lleedd ttoo hhiisstteerrmmiinnaattiioonn iinn 11884499.. HHaawwtthhoorrnneess mmootthheerrddiieedd aatt tthhee ssaammee ttiimmee.. 7. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee SSuuffffeerriinngg tthheesseelloosssseess,, HHaawwtthhoorrnneelleefftt SSaalleemm,, wwhhiicchh hheeccaalllleedd ""tthhaattaabboommiinnaabbllee cciittyy,,""ssaayyiinngg tthhaatt hhee nnoowwhhaadd nnoo rreeaassoonn ttoorreemmaaiinn.. HHee wwoouulldd nneevveerraaggaaiinn rreettuurrnn.. 8. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee SSoommee ccrriittiiccss hhaavveessuuggggeesstteedd tthhaatt tthheelloossss ooff bbootthh hhiissppoossiittiioonn aannddmmootthheerr pprroovviiddeeddtthhee ccrreeaattiivveeiimmppeettuuss ttoo wwrriitteeTThhee SSccaarrlleett LLeetttteerr((11885500)).. 9. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee HHaawwtthhoorrnneessccoonnnneeccttiioonn ttoo SSaalleemmhhaauunntteedd hhiimm.. HHiiss ggrreeaatt--ggrraannddffaatthheerr JJoohhnnHHaatthhoorrnnee wwaass tthheecchhiieeff--iinntteerrrrooggaattoorrooff tthhee SSaalleemmWWiittcchheess.. 10. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee TThhee ssttoorryy tthhaattHHaawwtthhoorrnnee aaddddeeddtthhee ""ww"" ttoo hhiiss nnaammeettoo ddiissttaannccee hhiimmsseellffffrroomm hhiiss HHaatthhoorrnneeaanncceessttoorrss hhaass nnoocclleeaarr eevviiddeennccee ttoossuuppppoorrtt iitt.. 11. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee IInn 11883300,, hhoowweevveerr,, hheeppuubblliisshheedd ""TThheeHHoollllooww ooff tthhee TThhrreeeeHHiillllss,,"" uunnddeerr tthheennaammee ooff NNaatthhaanniieellHHaatthhoorrnnee.. AAfftteerr tthhiiss ddaattee hhiissnnaammee aappppeeaarrss aassNNaatthhaanniieellHHaawwtthhoorrnnee.. 12. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnneeOOtthheerr PPuubblliisshheeddwwoorrkkss:: TTwwiiccee--TToolldd TTaalleess,, TThheeHHoouussee ooff tthhee SSeevveennGGaabblleess,, TThhee MMaabblleeFFaauunn,, OOuurr OOlldd HHoommee,,aanndd cchhiillddrreennss bbooookkssAA WWoonnddeerr BBooookk,, aannddTTaanngglleewwoooodd TTaalleess.. 13. TThhee LLiiffee ooff HHaawwtthhoorrnnee NNaatthhaanniieell HHaawwtthhoorrnneeddiieedd oonn MMaayy 1188,, 11886644iinn PPllyymmoouutthh,, NNeewwHHaammppsshhiirree.. HHee iiss ccrreeddiitteedd wwiitthhwwrriittiinngg tthhee ffiirrsstt ttrruullyyAAmmeerriiccaann nnoovveell:: TThheeSSccaarrlleett LLeetttteerr.. 14. Influences uuppoonn HHaawwtthhoorrnneess WWoorrkkMMaarrrriiaaggee SSoopphhiiaa ddeessiirreedd ttoo ppaaiinntt,,wwrriittee,, aanndd ppuurrssuuee aapprrooffeessssiioonn SShhee wwaass lliimmiitteedd bbyy ssoocciiaallccoonnssttrraaiinnttss aannddmmootthheerrhhoooodd 15. Influences uuppoonn HHaawwtthhoorrnneess WWoorrkk FFeemmaallee cchhaarraacctteerrssaarree oofftteenn ppoorrttrraayyeeddaass ssyymmppaatthheettiicc IIddeeaa ooff FFeemmaalleePPuurriittyy IInnfflluueennccee ooffPPuurriittaann hheerriittaaggee 16. Influences uuppoonn HHaawwtthhoorrnneess WWoorrkkPPuurriittaann NNeeww EEnnggllaanndd MMaannyy wwoorrkkss aarree sseettiinn NNeeww EEnnggllaanndd PPuurriittaann bbeelliieeff iinn aannaaccttiivvee eevviill ((DDeevviill)) SSaalleemm ccoommmmuunniittiieessaarree oofftteenn vviieewweedd aasshhyyppooccrriittiiccaall SSaalleemm WWiittcchh TTrriiaallss 17. LLiitteerraarryy TThheemmeess AAlliieennaattiioonn aacchhaarraacctteerr iiss iissoollaatteedddduuee ttoo sseellff--ccaauussee oorrssoocciieettaall--ccaauussee GGuuiilltt vvss.. IInnnnoocceennccee aa cchhaarraacctteerrsssseennssee ooff gguuiillttccaauusseedd bbyyPPuurriittaanniiccaallvvaalluueess//hheerriittaaggee 18. LLiitteerraarryy TThheemmeess IInnddiivviidduuaall vvss.. SSoocciieettyy SSeellff--rreelliiaannccee vvss..AAccccoommmmooddaattiioonn HHyyppooccrriissyy vvss.. IInntteeggrriittyy FFaattee vvss.. FFrreeee WWiillll UUnnccoonnvveennttiioonnaall GGeennddeerrRRoolleess IImmppoossssiibbiilliittyy ooff HHuummaannPPeerrffeeccttiioonn SSeeccrreett SSiinn 19. IImmaaggeerryy HHaawwtthhoorrnnee mmaakkeess uusseeooff tthhee ffoolllloowwiinnggppaatttteerrnnss ooff iimmaaggeess:: LLiigghhtt vvss.. DDaarrkk NNaattuurraall vvss.. UUnnnnaattuurraall SSuunnsshhiinnee vvss.. FFiirreelliigghhttoorr MMoooonnlliigghhtt aannddRReefflleeccttiioonnss 20. RRoommaannttiicc//GGootthhiicc MMoottiiffss FFaannttaassiieess DDrreeaammss RReevveerriieess OOppeenn--eennddeedd eennddiinnggssaanndd uunnaannsswweerreeddqquueessttiioonnss tthhee ooppeenn--eennddeedd ppoossssiibbiilliittiieess oofftthhee iiddeeaalliissttiiccRRoommaannttiicc 21. HHaawwtthhoorrnneess VViieewwss ooffTTrraannsscceennddeennttaalliissmm HHaawwtthhoorrnnee ddiidd nnoottccoonnffoorrmm ttoo tthheeRRoommaannttiicc ffooccuuss oonntthhee eemmoottiioonnss aannddaabbaannddoonnmmeenntt ooffrreeaassoonn.. HHaawwtthhoorrnnee ssttrroovvee ttooccrreeaattee aa bbaallaanncceebbeettwweeeenn hheeaadd aannddhheeaarrtt.. 22. HHaawwtthhoorrnneess VViieewwss ooffTTrraannsscceennddeennttaalliissmm HHaawwtthhoorrnnee bbeelliieevveeddtthhaatt hhuummaannffuullffiillllmmeenntt wwaassaacchhiieevveedd tthhrroouugghh aabbaallaannccee bbeettwweeeennmmiinndd,, rreeaassoonn,, hheeaarrtt,,ssppiirriitt,, wwiillll,, aannddiimmaaggiinnaattiioonn.. 23. HHaawwtthhoorrnneess VViieewwss ooffTTrraannsscceennddeennttaalliissmm HHaawwtthhoorrnneessbbaallaanncceedd aapppprrooaacchhppllaacceedd hhiimm iinnooppppoossiittiioonn ttoo ootthheerrTTrraannsscceennddeennttaalliissttss EEmmeerrssoonn,,TThhoorreeaauu,, aannddLLoonnggffeellllooww.. 24. HHaawwtthhoorrnnee && TThhee SSeeccrreett SSoommee sseeccrreett iinn mmyyffaatthheerrss lliiffee wwhhiicchhhhaass nneevveerr bbeeeennrreevveeaalleedd SSeellff--rreelliiaannccee ccaann lleeaadd ttooeexxcceessssiivvee pprriiddee.. MMaannyy tthheeoorriieess oonnwwhhaatt tthhiiss sseeccrreett wwaass..