Õpisüsteemi kontseptuaalne disain

 • View
  1.221

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Multimeediumipõhise õpisüsteemi disain - teine loeng

Text of Õpisüsteemi kontseptuaalne disain

 • 1. Multimeediumiphise pissteemi disain 2. pissteemi kontseptsioon

2. 1.Vajaduste anals 2.ppesisu mratlemine 3.Strateegia ja taktika 4.Evalvat-sioon Analsi probleemi Analsiaine-valdkonda Analsi ja jrjesta tegevused Mratle tegevusi toetavad teadmisedKavanda petamise ja korralduse strateegia Koosta ppe-materjalid Hinda petamise tulemus-likkust 3. 2.1. Vajaduste anals

 • Kolme tpi faktorid:
 • Probleem- kliendid pole rahul, pilaste vljalangevus on suur vms.
 • Innovatsioon- uued kvalifikatsiooni-standardid, uus ppekava, uus tehnoloogia vms.
 • Evalvatsioon- soov hinnata olemasolevat koolitusprogrammi

4. Probleemi anals

 • Mille poolest erineb tegelikkus soovitavast?
 • Millised on asutuse/ettevtte eesmrgid, visioonid, soovid?
 • Millised on tegelikud tulemused?
 • Millised on kige kriitilisemad lhed soovitava ja tegeliku vahel?
 • Millised neist lhedest on letatavad koolituse abil?
 • Erinevad meetodid:intervjuud, ametijuhendite, dokumentatsiooni, klientide kaebuste jms. anals
 • Erinevad allikad:juhtkond, ttajad, eksperdid, pilased, petajad, lapsevanemad

5. Sihtrhma anals

 • Kognitiivsed karakteristikud:
  • ldine kogn. vimekus, keele valdamine, pistiilid, visuaalne kirjaoskus, eelnev kogemus jne.
 • Pshholoogilised karakteristikud:
  • taju erksus, vanus
 • Afektiivsed karakteristikud:
  • huvi, motivatsioon, hoiakud, uskumused, hirm jne.
 • Sotsiaalsed karakteristikud:
  • suhted grupiga ja lemuste/petajatega, orienteeritus koostle vi konkurentsile jne.

6. Sihtrhma anals (jtk)

 • Meetodid:
 • Vestlused ttajate, juhtide, pilaste, petajatega
 • Vaatlused
 • Ankeetksitlused
 • Testid
 • Ametijuhendite ja ttulemuste anals
 • Antud sihtrhma kohta tehtud uurimustega tutvumine

7. Sihtrhma anals (jtk)

 • Kuidas mjutab koolituse strateegiat:
 • Tempo, paindlikkuse aste
 • Nidete ja lesannete arv, teostus, kontekst, raskusaste
 • Kasutatavad ppevahendid
 • Teksti abstraktsuse/konkreetsuse aste, oskuskeele kasutamine
 • Rhmitamine, koost

8. ppijate taseme ja motivatsiooni anals

 • ppijate eelnev tase (kui detailseks on vaja tegum lhkuda ja milline on sobiv tase lihtsama juhu valikul)
 • ppijate motivatsiooni anals:ARCS mudel
  • Attention(thelepanu)
  • Relevance(relevantsus)
  • Confidence(usaldus)
  • Satisfaction(rahulolu)

9. lesanne

 • Analsige oma pissteemi sihtrhma

10. 2.2. Ainevaldkonna anals

 • Koolituse puhul on valdkonnaks teatud ameti kvalifikatsioon, ldhariduse puhul ppeaine (akadeemiline distsipliin)
 • Valdkonna anals:
  • Mratle nutavad oskused
  • Selgita vlja puudujgid iga oskuse osas
  • Snasta soorituse eesmrgid igale oskusele
  • Loo soorituse mdikud igale oskusele

11. Selgita puudused soorituses

 • Eesmrk : tpsustada, milliseid tegumeid sihtrhm juba valdab ja milliseid mitte
 • Meetodid : vaatlused, sihtrhma ja lemuste ksitlused, eksperthinnangud, eeltest
 • Mnikord vajalik tegumite seadmine thtsusjrjekorda

12. Snasta soorituse eesmrgid

 • Mratletakse iga tegumi kohta selle soorituse viis, tingimused ja mnel juhul ka soorituse mr (nt kiirus)
 • Nide: koolituse edukalt lbinu koostab enese poolt valitud meilitarkvara abil korrektselt vormistatud e-kirja, lisab sellele manuse ja saadab etteantud aadressil
 • Eesmrkide hierarhia: ldised pieesmrgid jagunevad konkreetseteks pivljunditeks (learning outcomes)
 • Mdetavus (soorituskesksus): pole soovitav kasutada snu teab, mistab jms, vaid nimetab, kirjeldab.

13. Bloomi pieesmrkide taksonoomia

 • teadmine pilane loetleb, defineerib, tunneb ra, demonstreerib
 • mistmine pilane vtab kokku, kirjeldab oma snadega, tlgendab
 • kasutamine pilane rakendab, kasutab, muudab, seostab, lahendab
 • anals pilane analsib, jrjestab, eristab, vrdleb, sstematiseerib
 • sntees pilane kombineerib, integreerib, korrastab mber, loob
 • hinnang pilane hindab, otsustab, valib, testib

14. Teadmised: Merrilli taksonoomia FAKT MISTE PROTSE- DUUR REEGEL TEAB MISTAB RAKENDAB KTMO 15. Tegumianals(task analysis)

 • Protseduuriline tegum: jaotada tegevusteks, need omakorda operatsioonideks
 • Hierarhiline tegumianals: operatsioonide jrjestus, tegumiahelad lihtsamast keerulisemateni
 • Alternatiiv: GOMS (Goals-Operations-Methods-SelectionRules)
 • lekantav tegum: lihtsamad ja keerulisemad juhud, otsustusreeglid, juhtnrid, phimtted

16. Individuaalne lesanne

 • Snastage heskoos oma pissteemi pieesmrgid ldisel tasemel
 • Jaotage oma pissteem osadeks (nt. mooduliteks, tundideks), iga rhmaliige valib he mooduli ning snastab pivljundid B lo omi vi Merrilli taksonoomiast lhtudes

17. Koosta hindamisvahend

 • Hindamisvahendite liigid: Kirjalik test > simulatsioon > realistlik sooritus autentsetes tingimustes
 • Testi puhul valiidsusprobleemid
 • Hindamismudel (vt.http://hindamismudelid.blogspot.com/ )

18. Tegevusi toetavad teadmised

 • Valdkonna phimistete mratlemine lhtuvalt tegumianalsist ja pieesmrkidest
 • Mistekaarditehnika (concept mapping, Joseph Novak)

19. 20. 21. 22. 23. 24. ULM: mistekaardi seoste liigid 25. Individuaalne lesanne

 • Iga rhmaliige koostab oma mooduli kohta selles pitavate/kasutatavate mistete loendi ja koostab nende kohta mistekaardi
 • Kasutage mistekaartide tegemiseks nt. Bubbl.us, FreeMind, CMapTools vms. vahendeid