Pembentangan esei

  • View
    182

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pembentangan esei

1. TAJUK: PERSEPSI ORANG RAMAI TERHADAP KEMUDAHAN ICT DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1 2. NORHAYATI ARIFFIN (A138786) EZIYURINA ABD GHANI (A138779) ROSLINA ZAINUDDIN (A138778) MARZLIZA ABDUL RANI (A138772) AZNEZA AZIZ (A 138773) 2 3. Hospital kini telah dilengkapkan dengan pelbagai kemudahan teknologi terkini bagi mempercepatkan proses perawatan kepada pesakit. Namun begitu, terdapat perbezaan kemudahan yang amat ketara di hospital-hospital terutama hospital diluar Bandar. Mereka tidak menggunakan secara luas ICT dan kebanyakan mereka menggunakan cara yang lama 3 4. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tahap kefahaman orang ramai tentang ICT dan Selain itu,dalam kajian ini akan menyenaraikan kepentingan penggunaan ICT di Hospital UKM dan beberapa contoh ICT yang ada di PPUKM .Tidak lupa juga, dalam penulisan ini akan membincangkan cadangan cadangan untuk penambahbaikkan sistem ICT di Hospital UKM 4 5. Mengetahui tahap kefahaman orang ramai terhadap aplikasi ICT Mengenal pasti tahap persepsi orang ramai terhadap kemudahan ICT Memahami tahap keperluan penggunaan sistem ICT di PPUKM 5 6. Skop kajian bagi penulisan ini adalah tertumpu kepada orang ramai di PPUKM Soalan kaji selidik diedarkan kepada 30 responden . Selain itu, ianya dapat membantu dalam memberi maklumat berkaitan kepentingan kemudahan sistem ICT kepada orang ramai secara tidak langsung 6 7. Kaedah pengumpulan data Analisis data Ujian kebolehpercayaan dan kesahan instrumen kajian 7 8. Carta dan graf diatas menunjukkan jumlah responden yang terlibat dalam kaji selidik ini.Hasil dari kaji selidik ini memberi petunjuk bahawa responden terdiri daripada perempuan iaitu 22 orang dan 8 orang responden adalah lelaki. Frequen cy Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Perempu an 23 76.7 76.7 76.7 Lelaki 7 23.3 23.3 100.0 Total 30 100.0 100.0 8 9. Secara keseluruhannya purata responden disini adalah dari peringkat umur 19-25 tahun sebanyak 14 orang. Responden selebihnya adalah berumur 26-35 tahun iaitu sebanyak 7 orang .Rata-rata kaji selidik ini lebih mendapat kerjasama dari golongan dewasa . Frequen cy Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 19-25 tahun 11 36.7 36.7 36.7 26-30 tahun 11 36.7 36.7 73.3 31-35 tahun 5 16.7 16.7 90.0 36 keatas 3 10.0 10.0 100.0 Total 30 100.0 100.0 9 10. Hasil kajian mendapati seramai 30 responden yang terlibat terdiri daripada 20 orang melayu, cina dan india melibatkan jumlah yang sama seramai 4 orang dan selebihnya dari golongan lain-lain adalah Sabah dan Sarawak. 10 11. Hasil daripada pengumpulan data,carta diatas menunjukkan adalah 15 responden terdiri daripada mereka bekerja di sektor awam.5 responden yang bekerja dalam sektor swasta. Responden yang paling sedikit adalah bekerja sendiri.Yang selebihnya 7 orang adalah dari golongan surirumah tangga. Frequen cy Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid kerajaan 15 50.0 50.0 50.0 swasta 5 16.7 16.7 66.7 sendiri 3 10.0 10.0 76.7 Lain-lain 7 23.3 23.3 100.0 Total 30 100.0 100.0 11 12. Ini kerana seiring dengan zaman teknologisekarang golongan dewasa lebih berminat untuk mengetahui lebih mendalam tentang ICT dan lebih peka dengan kehadiran teknologi baru yang canggih. Frequen cy Percent Valid Percent Cumulative Percent Vali d Ya 21 70.0 70.0 70.0 Tidak 9 30.0 30.0 100.0 Total 30 100.0 100.0 12 13. Berdasarkan carta diatas jumlah tertinggi adalah dari golongan orang ramai terdiri daripada pemegang diploma iaitu seramai 21 responden. Manakala selebihnya adalah dari kalangan lepasan sekolah menengah dan rendah. Ini kerana kebanyakkan dari mereka mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi atau kolej-kolej swasta. Freque ncy Percent Valid Percent Cumulativ e Percent Valid ijazah/Phd/m aster 3 10.0 10.0 10.0 Diploma 21 70.0 70.0 80.0 Menengah 4 13.3 13.3 93.3 Rendah 2 6.7 6.7 100.0 Total 30 100.0 100.0 13 14. Majoriti dari kediaman yang diduduki responden terdiri daripada apartment sebanyak 20 orang.Ini kerana lokasi PPUKM yang strategik di Pusat Bandaraya dan seiring dengan jumlah kepadatan penduduk di sekitarnya. 14 15. 15 16. Graf di atas yang telah dianalisis bagi soalan ini menunjukkan jumlah tertinggi iaitu 17 responden berpendapat sangat setuju manakala 12 responden setuju dengan soalan di atas dan hanya seorang sahaja kurang setuju dengan soalan yang diajukan 16 17. Kenapa dan mengapa ramai bersetuju , ini kerana internet merupakan sumber akses yang mudah untuk mendapatkan maklumat. Hasil kajian ini juga menunjukkan terdapat 2 responden kurang setuju dengan pernyataan ini, berkemungkinan kerana ada yang tidak tahu menggunakan internet atau menggunakan komputer. 17 18. Berdasarkan carta bar di atas majoriti daripada responden bersetuju dengan pernyataan di atas. Seramai 18 responden bersetuju manakala 10 responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Juga 2 responden kurang setuju dengan pernyataan diatas. Ini mungkin disebabkan responden tidak terdedah dengan teknologi terkini walaupun ia mudah dan senang. Disamping itu, tidak semua responden menggunakan atau mampu untuk memiliki kemudahan komunikasi. 18 19. 19 20. soalan2C Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid setuju 22 73.3 73.3 73.3 sangat setuju 8 26.7 26.7 100.0 Total 30 100.0 100.0 20 21. Frequency Percent ValidPercent Cumulative Percent Valid Sangattidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 Kurangsetuju 9 30.0 30.0 33.3 setuju 18 60.0 60.0 93.3 sangatsetuju 2 6.7 6.7 100.0 Total 30 100.0 100.0 21 22. 22 23. Penyataan: Sistem penggunaan ICT kepada orang ramai perlu di perluaskan Penggunaan ICT amat berguna dan bermakna dan jelas menunjukkan ia perlu diperluaskan lagi penggunaannya khusus kepada orang ramai. Disamping itu secara tidak langsung urusan harian seperti melayari internet bagi mendapatkan maklumat dan memudahkan urusan yang berkaitan. Sistem ICT yang sedia ada di PPUKM amat terhad kepada orang ramai dimana penggunaan ICT lebih kepada pihak hospital. 23 24. Penyataan: Pelbagai kemudahan ICT di PPUKM memberi manfaat kepada orang ramai. Sebagai contoh, kiosk tambah nilai yang sedia ada, pusat informasi untuk pesakit dan sebagainya. Bersesuaian dengan hospital penyelidikan yang canggih sudah tentu ia menyediakan pelbagai kemudahan ICT yang canggih. 24 25. Penyataan: ICT merupakan satu keperluan kepada orang ramai terutamanya pesakit. Keperluan sistem ICT terutamanya kepada pesakit adalah seperti penggunaan CHETS untuk urusan temujanji, OMS untuk urusan makmal diagnostik dan sebagainya. ICT digunakan untuk mendapatkan guarantee letter. 25 26. ICT di PPUKM ini kurang memuaskan untuk penggunaan khususnya kepada orang ramai. PPUKM perlulah lebih mempromosikan pusat informasi pelanggan yang sedia ada kepada orang ramai serta menyediakan kemudahan- kemudahan ICT yang lebih baik seperti wifi kepada pelanggan PPUKM. 26 27. Wifi bukan sahaja kepada kakitangan malahan kepada orang ramai. Cara ini adalah salah satu untuk mempromosikan serta menaik taraf perkhidmatan di PPUKM serta memberi kemudahan kepada pelanggan. Ini secara tidak langsung menarik minat orang ramai untuk dating mendapatkan rawatan di PPUKM. 27 28. Berdasarkan penulisan yang telah dibuat dan dibincangkan, disini boleh dirumuskan bahawa masih terdapat segelintir masyarakat yang kurang mengetahui tentang apa itu ICT dan kepentingan . Pelbagai persepsi orang ramai berkaitan dengan kemudahan ICT di PPUKM. Kebanyakkan mereka ini adalah dari golongan yang mengikuti perkembangan ICT pada masa terkini. Dari hasil kajian yang diperolehi pelbagai penambahbaikan boleh dibuat untuk memuaskan hati pelanggan. 28