Presentació cf i batxillerat maig 2015

  • Published on
    18-Aug-2015

  • View
    288

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Qu es pot fer a finals de lESO? 1 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci Opcions acadmiques: BATXILLERAT: arts, humanitats o cincies. CICLES FORMATIUS: grau mitj i superior. Departament dOrientaci Sant Mateu, 27 de maig de 2015 </li><li> 2. ITINERARIS ACADMICS I PROFESSIONALS 2 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 3. FORMACI PROFESSIONAL ESTRUCTURA Sestructura en uns 150 ttols de 26 famlies professionals, amb continguts terics i prctics que configuren cicles de grau mitj i de grau superior. El currculum dels cicles formatius inclou sempre un mdul professional de Formaci en Centres de Treball (FCT), que es realitza al final del cicle (entre el mar i el juny del 2n curs) i suposa el 25% del temps total (400 hores, en els ttols LOE). La superaci daquest mdul FCT s requisit imprescindible per obtenir el ttol. Per consultar loferta de cicles formatius: www.cece.gva.es i www.xtec.cat 3 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 4. ACCS A CICLES DE GRAU MITJ (1) ACCS DIRECTE: GRADUATS EN EDUCACI SECUNDRIA OBLIGATRIA. ACCS A TRAVS DE PROVA: Tindre disset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs (DN: 1998) i superar la prova d'accs, per tal dacreditar que laspirant posseeix els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament els estudis de formaci professional. Lloc: a tots els centres pblics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartisquen CFGM. Per realitzar la prova, els aspirants hauran de portar el dia de lexamen el seu DNI. 4 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 5. ACCS A CICLES DE GRAU MITJ (2) En el moment de la inscripci a la prova daccs se signar un DECLARACI RESPONSABLE de qu no es reuneixen cap dels requisits acadmics que permeten laccs directe al cicle formatiu de grau mitj (ttol de graduat en ESO). A ms, si en el moment de formalitzar la matrcula al cicle (al juliol), ja es disposs daquest requisit daccs directe es renunciar a laccs per prova, per optar a les places daccs directe. Per als alumnes que superen la prova daccs es reservaran el 20% de les places vacants. APROVAR LA PROVA DACCS NO IMPLICA NECESSRIAMENT SER ADMS EN EL CICLE FORMATIU QUE VOL CURSAR EL CANDIDAT. 5 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 6. TERMINIS Comunitat Valenciana REALITZACI PROVA DACCS A CFGM: - Convocatria ordinria: 2 de juny de 2015 - Convocatria extraordinria: 7 de juliol de 2015 PRESENTACI SOLLICITUD DADMISSI A CFGM I CFGS: Ordinari Del 21 de maig a l1 de juny de 2015 Extraordinari 14 i 15 de juliol de 2015 MATRCULA A CFGM I CFGS PER A LALUMNAT ADMS: Ordinari De l1 al 6 de juliol de 2015 Extraordinari 29 i 30 de setembre de 2015 6 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 7. CONEIXEMENTS NECESSARIS PER SUPERAR LA PROVA DACCS A CFGM Part Sociolingstica.- Constar de dos apartats: a1) Llengua i Literatura (Castell o Valenci, a triar), a2) Cincies Socials: Geografia i Histria. Part Cientfic-Matemtica-Tcnica.- Tres apartats: b1) Matemtiques, b2) Cincies Naturals, b3) Tecnologia. Els continguts de referncia d'ambds apartats apareixen a la Resoluci de 17 d'agost de 2009 (DOCV 08/09/2009) per la que s'estableix el currculum de les matries que formen part de les proves d'accs a cicles formatius de grau mitj i de grau superior de Formaci Professional a la Comunitat Valenciana. 7 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 8. ACCS A CICLES DE FORMACI PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR ACCS DIRECTE AMB TTOL DE BATXILLERAT ACCS A TRAVS DE PROVA: Tindre dinou anys d'edat (DN: 1996) o complir-los durant l'any en qu es far la prova d'accs, i superar-la, per tal dacreditar coneixements i habilitats suficients per cursar amb aprofitament aquests estudis de formaci professional de grau superior. 8 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 9. OPCIONS EDUCATIVESDESPRS DEL CICLE DE GRAU SUPERIOR - UN ALTRE CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR. - ESTUDIS UNIVERSITARIS: Els tcnics superiors de formaci professional tenen accs directes a tots els graus universitaris. La nota dadmissi ser la mitjana entre les notes dels mduls del cicle formatiu de grau superior. Tot i que s voluntari, per millorar la nota dadmissi a la Universitat els titulats superiors dFP podran presentar-se a Part Especfica de la prova daccs a la Universitat (PAU). En aquest cas, la nota daccs es calcular de la segent manera: Nota mitjana del CFGS + (0,2 o 0,1) x nota 1a matria + (0,2 o 0,1) x Nota 2a matria (segons la prioritat que dna cada universitat a la matria per aquella branca de coneixement) 9 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 10. BATXILLERAT: ACCS I ESTRUCTURA Al batxillerat poden accedir els alumnes que tinguen algun dels ttols segents: Ttol de Graduat en Educaci Secundria Obligatria (accs directe a totes les modalitats); Ttol de Tcnic de Formaci Professional (accs directe a totes les modalitats); Ttol de Tcnic Esportiu (accs directe a totes les modalitats); Ttol de Tcnic dArts Plstiques i Disseny (accs directe a la modalitat dart) * Saconsella continuar, per la formaci rebuda, la mateixa modalitat de batxillerat que sha cursat a 4t dESO, per no existeix cap impediment administratiu per matricular-se en una modalitat diferent. 10 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 11. TERMINIS MATRCULA BATXILLERAT PROCS ORDINARI: PRESENTACI DE SOLLICITUDS: entre el 25 de maig i l1 de juny de 2015 FORMALITZACI DE MATRCULA: 7 i 8 de juliol de 2015 PROCS EXTRAORDINARI: PRESENTACI DE SOLLICITUDS: 14 i 15 de juliol de 2015 FORMALITZACI DE MATRCULA: 28 i 29 de juliol de 2015 11 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 12. NORMES EN MATRIES DEMODALITAT Lavaluaci final dalgunes assignatures de 2n curs de batxillerat est condicionada a la superaci de la corresponent matria de 1r curs. La modalitat que es tria el primer any s'ha de mantenir durant els dos cursos del batxillerat, tot i que en acabar el primer curs es t l'opci de canviar de modalitat. En aquest cas, lalumnat a qui se li haja autoritzat un canvi de modalitat, o itinerari si s el cas, haur dhaver obtingut avaluaci positiva en totes les matries de la nova modalitat o itinerari triat. Les matries cursades i no superades en 1r en la modalitat que sabandona no tindran la consideraci de matries pendents quan no pertanguen a la nova modalitat triada. Lalumnat que repetisca el primer curs podr triar una nova modalitat en tornar a cursar primer. 12 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 13. PROMOCI A SEGON CURS I TTOL DE BATXILLERAT Es promocionar al segon curs quan shagen superat totes les matries cursades o es tinga avaluaci negativa com a mxim en dues matries. Lalumnat podr realitzar una prova extraordinria de les matries que no hagen superat, al juliol. La permanncia en batxillerat ocupant un lloc escolar en rgim ordinari ser de 4 anys, com a mxim. Per obtenir el ttol de Batxiller caldr lavaluaci positiva en totes les matries dels dos cursos de batxillerat. 13 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 14. OPCIONSDESPRSDEL BATXILLERAT El ttol de batxiller permet accedir a leducaci superior: ESTUDIS UNIVERSITARIS, amb prova daccs a la universitat (PAU) obligatriament. FORMACI PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR, sense prova daccs a la universitat (PAU). ENSENYAMENTES DE RGIM ESPECIAL: - Ensenyances darts plstiques i disseny de grau superior, amb prova especfica per demostrar les aptituds i els coneixements artstics necessaris per cursar amb aprofitament els estudis. - Ensenyances artstiques superiors (art dramtic, msica o dansa), amb prova per valorar laptitud dels aspirants. - Ensenyances esportives de grau superior, amb prova especfica de la modalitat esportiva que es vol cursar. 14 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 15. PREINSCRIPCI A LA UNIVERSITAT UNIVERSITATS PBLIQUES: - Sha de fer una nica preinscripci per a sollicitar laccs a les titulacions que simparteixen a les universitats pbliques duna comunitat autnoma, especificant per ordre de preferncia les titulacions de grau i les universitats on es volen cursar. - Per tant, si es vol estudiar Medicina a la Universitat Jaume I de Castell (1a opci) o a la Universitat de Valncia (2a opci), es far noms una preinscripci. - En canvi, si vull estudiar el grau dInfermeria a la Universitat Jaume I (1a opci) o a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (2a opci), shan de presentar dues preinscripcions. UNIVERSITATS PRIVADES: - Sha de consultar a la universitat privada que ens interessa el procediment i els terminis abans dacabar el 2n curs i de fer les PAU. - Poden establir procediments addicionals de selecci de candidats, com ara entrevista personal, proves daptituds o tests psicotcnics. 15 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 16. NOTES DE TALL Desprs despecificar les vostres preferncies en la preinscripci, ladjudicaci de plaa es realitza en funci del nombre de places que soferten i el nombre de candidats que volen estudiar aquell grau en aquella universitat. La nota de tall per a cada grau de cada universitat s la nota que tenia lltim estudiant que hi va accedir el curs anterior. Per tant, s una nota de referncia per conixer les vostres possibilitats de tenir plaa al curs segent, per pot variar si la relaci entre oferta i demanda canvia. 16 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li><li> 17. INFORMACI UNIVERSITATS LIES establir un dia entre finals de juny i principis de juliol per assessorar lalumnat en la preinscripci als graus universitaris : www.preinscripcions.gva.es o https://accesnet.gencat.cat ADRECES ELECTRNIQUES DUNIVERSITATS PBLIQUES: www.uji.es Universitat Jaume I (Castell de la Plana) www.uv.es Universitat de Valncia www.upv.es Universitat Politcnica de Valncia (Vcia, Gandia, Alcoi) www.urv.cat Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Reus, Tortosa) www.uab.cat Universitat Autnoma de Barcelona www.ub.edu Universitat de Barcelona www.upf.edu Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) ADRECES ELECTRNIQUES DUNIVERSITATS PRIVADES: www.url.edu Universitat Ramon Llull (Barcelona) www.uvic.cat Universitat de Vic www.uchceu.es Universitat Cardenal Herrera CEU (Castell, Valncia) www.uoc.edu Universitat Oberta de Catalunya (no presencial) 17 IESdeSantMateuDepartamentdOrientaci </li></ol>