Propietats matèria

  • View
    307

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Propietats matèria

1. PROPIETATS DE LA MATRIA 1. Estats fsics de la matria 2. Algunes propietats de les substncies 3. La densitat 4. Valors de la densitat 5. Aplicacions de la densitat 6. Quins cossos suren en un lquid? 2. 1. Estats fsics de la matria SLID LQUID GASS 3. Forma prpia Volum constant Partcules juntes i ordenades, vibren ESTAT SLID 4. ESTAT LQUID No tenen forma fixa, adopten la del recipient Volum constant Partcules juntes per desordenades, poden canviar de posici Sn fluids 5. ESTAT GASS No tenen forma fixa ni volum constant Ocupen tot el volum possible, les partcules es mouen lliurament Es poden comprimir i expandir Sn fluids 6. LQUID SLID GASS Col.loca el nom dels segents canvis, segons els correspongui: Sublimaci, fusi, vaporitzaci, condensaci, solidificaci, cristallitzaci per sublimaci CANVIS DESTAT 7. QESTIONARI http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ 8. 2. Algunes propietats de les substncies PROPIETATS: Generals Caracterstiques Diferencia les propietats generals de les caracterstiques: - Laigua bull a 100 C - Tots els cossos sn atrets per la Terra - Les roses fan olor - El coure s molt bon conductor - Un refresc t una capacitat de 33 cl 9. PROPIETATS Color, sabor i olor - Moltes substncies tenen un color caracterstic Si no tenen color: incolores - Un gust caracterstic Si no tenen sabor: inspides - O b una olor tpica Si no fan olor: inodores 10. Duresa : resistncia a ser ratllat Escala de Mohs 11. Tenacitat: resistncia a ser trencat o deformat No confondre duresa amb tenacitat. El vidre s molt dur per s frgil 12. Elasticitat: propietat de recuperar la forma inicial 13. Mal.leabilitat: propietat de poder estendres en lmines 14. Ductilitat: propietat de poder estirar-se en fils 15. Punt de fusi: temperatura a la qual una substncia slida pura es fon Quan est en un recipient obert i a la pressi atmosfrica normal PUNT DE FUSI DE LAIGUA Slid + Lquid 0 C Lquid Slid Temperatura C Temps (s) El punt de fusi s caracterstic de cada substncia pura 16. PUNT DEBULLICI DE LAIGUA Punt debullici: temperatura a la qual una substncia lquida pura bull Quan est en un recipient obert i a la pressi atmosfrica normal Lquid + gas 100 C Lquid Gas Temperatura C Temps (s) El punt debullici s caracterstic de cada substncia pura 17. 3. La densitat: s la massa que hi ha en cada unitat de volum d = m/v Unitats SI: kg/m3 Altres: g/ cm3 La densitat s caracterstica de cada substncia pura Densitat de laigua pura = 1000 kg/m3 = 1 g/cm3 18. 4. Valors de la densitat Taula de densitats a 25 C i P atmosfrica normal kg/m3 g/cm3 Suro 200 a 240 0,2 a 0,4 Fusta de pi 500 a 700 0,5 a 0,7 Gel 915 0,915 Fusta de bans 1200 1,2 Quars 2650 2,65 Alumini 2700 2,7 Ferro 7800 7,8 Coure 8900 8,9 Plata 10400 10,4 Plom 11300 11,3 Or 19300 19,3 Plat 21400 21,4 Gasolina 736 0,736 Alcohol 790 0,79 Petroli 880 0,88 Oli doliva 920 0,92 Aigua pura 1000 1 Aigua de mar 1020 1,02 Llet 1030 1,03 Mercuri 13600 13,6 19. 5. APLICACIONS DE LA DENSITAT Clcul de la massa dun cos si en coneixem el volum i la densitat Si d = m/ V , m = d.V Igual que si 5 = 10/2 , vol dir que 10=5.2 s com fer la prova de la divisi! Exemple: Quina s la massa duna barra de ferro de 300 cm3 si la densitat del ferro s de 7,5 g/cm3? m = d. V = 7,5 g /cm3 . 300 cm3 = 2250 g 20. Clcul del volum dun cos si en coneixem la massa i la densitat: d = m/V , llavors V = m/d Exemple: Una garrafa de gasolina t una massa de 1480 g. Quants litres cont si la densitat de la gasolina s de 740 kg/m3? m = 1480 g = 1,480 kg V = m/d = 1,480 / 740 = 0,002 m3 = 2 litres Altres exemples Ms exercicis 21. Canvis dunitats (utilitzant factors de conversi) 22. 6. Quins cossos suren en un lquid? Experincia ou Si d cos > d lquid : senfonsa Si d cos < d lquid : sura Si d cos = d lquid : queda entre dues aiges