Reunió inici curs curs 2014/15

  • View
    721

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació de la reunió general de dia 11 de setembre de 2014.

Text of Reunió inici curs curs 2014/15

  • 1. BBEENNVVIINNGGUUTTSS AALLCCUURRSS 22001144//1155

2. CCLLAAUUSSTTRREEGemma Benejam: Direcci i Cap destudisNria Sansaloni: Secretria i mestra anglsCarol Gayn/ Montse Carn: Tutores deducaci infantilMarta Garca: Tutora primer cicle i mestra danglsLys Aldea: Tutora segon cicle i mestra de msicaMaria del Mar Llompart: Tutora tercer cicleBiel Segu : Mestre dEducaci FsicaJessica Moll: Mestra Pedagogia TeraputicaCatalina Maria Reus : Mestra dAudici i LlenguatgeJosefina Rodrguez: Mestra ReligiATE (Auxiliar tcnic educatiu) : pendent de confirmar 3. PPrroojjeecctteess ddee CCeennttrreePROJECTE MEDIAMBIENTALPotenciar hbits respectuosos amb el medi ambient.HortPROJECTE D'AGERMANAMENT AMB SAN JOSDAMUCAYAN Equitat de gnere 4. TTrraaccttaammeenntt ddee llaa lllleenngguuaa aanngglleessaa Introducci de langls a EI :3 sessions de 30 minuts(seccions Europees: programa iniciat el curs 2004/05)PLA PILOT PLURILINGE Aprenentatge de la llengua anglesa a travs de matries nolingstiques: Primer cicle: jocs matemtics i hort. Segon cicle: jocs matemtics i hort. Tercer cicle: jocs matemtics i cincia 2 Tallers Utilitzaci del castell com a llengua de comunicaci a EF ia psicomotricitat. Auxiliar de conversa nadiu. 5. Programa ddee rreeuuttiilliittzzaaccii ddee lllliibbrreessAdreat a EP.Carcter voluntari.Aportaci de la Conselleria al centre: 17 Aportaci de les famlies: 60 .Condici: deixar el material no fungible al centreen bones condicions.En cas de prdua o devoluci en males condicionssha de donar un import que depn de lantiguitatdel llibre. 6. AAPPIIMMAARepresentant al Consell Escolar:Prado Urbinaapimatramuntana@gmail.com 7. CCoonnsseellll EEssccoollaarrRepresentant de Pares i Mares: Sonia EscobosaRepresentant de lAPIMA: Prado UrbinaRepresentant de lAjuntament: Pep EscuderoRepresentant de mestres: Nria Sansaloni(Secretria) i Lys Aldea Presidenta: Gemma Benejam 8. CCaalleennddaarrii eessccoollaarr12 de setembre (divendres)..INICI CLASSES3 de novembre (dilluns)................No lectiu8 de desembre (dilluns).....Immaculada ConcepciDel 23 de desembre (dimarts) al 7 de gener (dimecres)ambds inclusos.VACANCES NADAL27 de febrer (divendres)..Festa escolar unificada2 de mar (dilluns)............No lectiu30 dabril (dijous)........................... No lectiuDel 2 al 10 dabril (dijous i divendres) Vacances Pasqua1 de maig (divendres)..Dia dels treballadors19 de juny (divendres)....DARRER DIA DE CLASSES 9. RReeuunniioonnssReuni general descolaA principi de curs.Altres per casos especialsReunions de grupEducaci infantil i primer cicle: una per trimestreSegon cicle i tercer cicle: dues durant el cursHorariA la 1330 en cas de que hi hagi famlies voluntries per lavigilncia dels infants. 10. EEnnttrreevviisstteess ppeerrssoonnaallssEntrevistes personalsMnim una per curs i les que es considerinnecessries la famlia i/o la tutora.Horari entrevistesDilluns de 13:30 a 14:30, concertades prviament.Els fills no haurien dassistir a lentrevista si nosacorda prviament i no haurien destar solsal pati. 11. IInnffoorrmmeess ddaavvaalluuaacciiEls informes sn trimestrals.Heu de tornar el justificant signat a la tutora.Linforme de final de curs es lliure amb unaentrevista personal.Es mantindr la nomenclatura E, N, B,S, I a EPInformes diferents per 1r - 3r - 5 (LOMQE) 12. Aportaci eeccoonnmmiiccaa ddee lleess ffaammlliieess ppeerrmmaatteerriiaall,, aaccttiivviittaattss ccoommpplleemmeennttrriieess ii ssoorrttiiddeessAportaci total per material i sortides:- Alumnat dEP/curs : 60 /curs.- Alumnat dEI: 60 /curs.En el cas de famlies que estiguin passant dificultatseconmiques ho han de comunicar a direcci per tal deflexibilitzar els pagamentsPer lalumnat adherit al programa de reutilitzaci el materialqueda incls en el pagament per llibres.Les famlies collaboren amb les despeses que originen lessortides i/o activitats complementries. 13. MMaatteerriiaall ffuunnggiibblleeLes tutores faran arribar el llistat de material que hade portar cadasc a principi de cursQuan un material sha esgotat (pega, llapis, goma, etc,)sha de reposar.A EI lalumnat ha de tenir el material necessari a classei no lhan de portar a casa. 14. AAccttiivviittaattss ccoommpplleemmeennttrriieess ii ssoorrttiiddeessEs programen a principi de curs, principalment.Sn planificades per lequip docent i estanrelacionades amb els projectes que sestan treballanta laula.A les sortides l'alumnat va acompanyat per la mestratutora i els mestres necessaris. Sinforma a les famlies abans de cada sortida. 15. BBeerreennaarrssPanets preparats a casa, fruita, iogurts. Evitarpastes comercials.Beure aigua. No portar bricks amb suc, etc.Portar el berenar en fiambrera o talec. Evitarembolcalls que produeixen residus (paperdalumini, bosses de plstic, etc.) 16. EEnnttrraaddeess ii ssoorrttiiddeesss important no interrompre les sessions ja iniciades.Sagrairia a les famlies que no es quedessin al pati alhora dentrada.s important recollir els fillets puntualment a les13:30h perqu al pati queden desatesos.Les faltes dassistncia o retards noms es comptenjustificades si sha lliurat un justificant per escrit.Entre les 8:30 i les 13:30 la porta de lescola ha deromandre tancada.Est prohibit fumar dins del recinte escolar, incls alaparcament. 17. AAppaarrccaammeennttA laparcament hem de procurar no obstaculitzarel pas.Les famlies amb alumnat dEI i 1r cicle haurien detenir preferncia per aparcar a la banda ambvorera. 18. OObbjjeecctteess ppeerrdduuttssPer evitar prdua de roba conv que venguimarcada amb el nom.Objectes o peces de roba estaran dipositats en lacapsa de la porxada de secretaria.Convindria revisar de tant en tant.Cada trimestre es retiraran els objectes que haginquedat sense recollir.A final de curs es donaran a la Fundaci Mestral. 19. PPoollllssReviseu amb freqncia els cabells dels vostres fills,principalment si hi ha avs dalgun cas dinfecci.Preneu les mesures necessries en cas dinfecci ifeu el manteniment (almenys una setmana).A la secretaria del centre hi ha informaci sobretractament. Tamb a la farmcia us podenaconsellar.Aviseu a la tutora si en detecteu, per tal davisar ales famlies.En les nostres mans est avisar si detectam casos,per de vosaltres depn evitar-los i evitar contagis. 20. MMaarreess ii ppaarreess ccoollllaabboorraaddoorrssUs animam a participar en la dinmica escolar, podreuviure de ms a prop les experincies dels vostresfills.Animeu-vos a collaborar en celebracions, festes,tallers, elaboraci de materials, activitatsespordiques, etc. Els vostres fills us ho agrairan. 21. AAvviissooss ii iinnffoorrmmaacciioonnssSMSAGENDES ESCOLARSCIRCULARSTELFONTAULELLS DANUNCISS'han de revisar les dades personals (telfon,etc)Informeu a les tutores d'allrgies i malaltiesimportants. 22. AAggeennddeessLescola proporciona les agendes escolars alalumnat.s important que reviseu les agendes perqu sun lloc dintercanvi dinformaci amb les tutores imestres.Heu de signar les notes que rebreu de les tutoreso mestres per saber si les heu llegit. 23. HHoorraarrii ddiirreeccccii ii sseeccrreettaarriiaaEstar penjat a la porta de la sala de professors.Es prega concertar les cites amb anterioritat.DILLUNS8.30-9.00DIMARTS8.30-9.30DIMECRES8.30-9.30DIJOUS8.30-9.00DIVENDRES8.30-9.30SECRETARIADIRECCISECRETARIADIRECCIDIRECCIDIRECCI 24. LLOOMMQQEEImplantaci a 1r- 3r i 5Desapareix ciutadania a 5rea medi = rea de naturals i rea de socials.Repetici per nivellsProves externes a 3r i a 6 25. BBlloogg ddee lleessccoollaa::hhttttpp::////cceeiippttrraammuunnttaannaa..bbllooggssppoott..ccoomm