Reunió pares i mares primer 14 15

  • View
    29

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Reunió pares i mares primer 14 15

1. EESSCCOOLLAA 2255 DDEESSEETTEEMMBBRREEhhttttpp::////wwwwww..xxtteecc..ccaatt//cceeiipp--2255ddeesseetteemmbbrree--rruubbiiCCuurrss 22001144--1155 2. MMEESSTTRREESS DDEE 11rrTutores1r A: Lis Gutirrez1r B: Mari Couzeiro1r C: Sara NavasEspecialistesAngls: Mari Couzeiro i Pilar BatuecasMsica: Alba BaosEducaci fsica: Eloi SafontEducaci especial: Conxi GarcaReligi: Montse SanuyBiblioteca: Eullia SolCoordinaci: Rosa Marin 3. EESSCCOOLLEESS VVEERRDDEESS Aula verda estratgia del projecte 50x50Oliclack Recollida selectiva de paper Taps per l'atxia Concurs Ecolider (cartutxos d'impressora) Decleg d'escoles verdes Consell del Medi Ambient. 4. RReellaaccii ffaammlliiaa eessccoollaaEntrevistes individuals amb la tutora.Lagenda escolar.Informes trimestralsVisites a laula. Participaci de les famliesen activitats descola.Aniversaris: ltima setmana de mes 5. RREECCOORRDDEEUU QQUUEE:: TOT EL QUE PORTEU DE CASA HA DANARMARCAT AMB EL NOM I EL COGNOM. Les jaquetes i els abrics han de tenir una beta llarga. Heu de portar:- una bata per les classes de plstica.- un got, una capsa de mocadors i una detovalloletes- uns mitjons antislliscants Bossa plana amb nansesCarpeta de gomes simples 6. No es poden portar begudes a lescola. Cal esmorzar b a casa. Dimecres dia de la fruita. No estan permeses les llaminadures. Lescola no es fa responsable de lesjoguines i/o diners que els alumnes puguinportar. 7. Estris dhigiene per a les classesdeducaci fsica. Dins una bossa deroba: Samarreta de recanvi Sab lquid Tovallola petita 8. AACCCCII TTUUTTOORRIIAALL Assemblees de classe. Tutoria individualitzada: Projecte Escoltam. Competncia social: Treball de les intellignciesmltiples, Treball cooperatiu, creaci del portfoli,la capsa dels tresors, contes i dramatitzaci... Collaboraci amb la famlia. 9. MMEETTOODDOOLLOOGGIIAAIntelligncies mltiples. PortfoliDos/dues mestres a laulaTreball cooperatiuAgrupaments intranivellExperiments en treball cooperatiuEl ioga dels contesWebquestRacons de joc 10. BBIIBBLLIIOOTTEECCAA 11. Racons matemtics 12. EXPERIMENTS 13. CCOONNTTIINNGGUUTTSSCONTINGUTS DE LREA DE MATEMTIQUES1. Numeraci i clcul: Els nombres fins el 99 i la seva grafia. Descomposici de nombres Desenes i unitats Suma i resta Doble i meitat Resoluci de problemes Monedes: un, dos, cinc, deu, vint i cinquanta cntims deuro. Problemes de clcul mental 14. 22.. MMeessuurraa:: LLoonnggiittuudd,, ppeess ii ccaappaacciittaatt EEllss ddiieess ii eellss mmeessooss:: eell ccaalleennddaarrii EEll rreelllloottggee:: lleess hhoorreess ss ddeell rreeggllee ss ddee llaa ccaallccuullaaddoorraa33.. SSiittuuaaccii eenn lleessppaaii:: NNoocciioonnss eessppaacciiaallss SSaanneeffeess,, ttrraa,, ssiimmeettrriieess......44.. EEssttaaddssttiiccaa:: GGrrffiiqquueess GGrrffiiccaa ddeell tteemmppss55.. GGeeoommeettrriiaa:: FFoorrmmeess ggeeoommttrriiqquueess CCoossssooss ggeeoommttrriiccss 15. CONTINGUTS DE LREA DE LLENGUACATALANA1. Lectura dimatges: Observaci de plans i detalls Percepci de les expressions Interpretaci dels pensaments dels personatges2. Habilitats bsiques: Identificaci i discriminaci de sons i fonemes3. Comprensi i expressi oral: Conversa: vivncies, petites lectures, assemblees,.. s de frmules lingstiques Aplicaci de contraris Libres de lectura: la lluna en un cove, larbre de la lectura,Em dic Caputxeta, lectures digitalitzades, ... 16. 4.Tractament de laprenentatge dela lectura i lescriptura: Treball per la consolidaci del tra Sons i grafies Treball de paraules i frases Separaci de sllabes Sllaba tnica i tona 17. CONTINGUTS DE LREA DE CONEIXEMENT DELMEDI Jo Les persones Les coses de cada dia La meva ciutat: el barri Els animals Plantes, flors i fruits Festes de cada estaci de lany El nom de la classe El projecte transversal: lalimentaci 18. TAC Reforcem els continguts treballats a laula mitjanantles TAC. Fem jocs amb programes educatius Recerca dinformaci.EDUCACI VISUAL I PLSTICA Treball de diferents tcniques plstiques relacionant-lestamb amb les diferents estacions de lany i festestradicionals. Projecte Dal. 19. MSICALeducaci Musical pretn educar tots els alumnesperqu siguin capaos dobservar, analitzar i apreciarles diferents realitats sonores.Un dels principals objectius daquesta matria sintroduir el nen en el mn de la msica com unaexperincia de gaudi. 20. EDUCACI FSICAEl cos, imatge i percepci.Habilitats motrius i qualitats fsiquesbsiques.Activitat fsica i salut.Expressi corporal.El joc. 21. ENGLISHWe speak english all the time!!!Es treballa la comprensi i expressi oral atravs de contes, canons, jocs, maletaviatgera ...Continguts: Toys Joguines School Escola Family La famlia Pets Animals domstics Body El cos Christmas, Easter, English day... 22. SORTIDES II AACCTTIIVVIITTAATTSS1r trimestreEsmorzar al Torrent del Alous (26 de setembre)Colnies a Can Ribas (Bigues i Riells), 29, 30 i 31 doctubreAudici Pere i llop a la Sala (pendent de confirmar la data).2n trimestreVisita als pessebres de Rub, generTaller de Dal a lescola (12 i 13 de gener)Palau de la Msica (3 de mar)Fundaci Alcia ( 4 i 5 de mar)3r trimestreCosmocaixa Flash (9 dabril)Espectacle a la Sala (28 dabril)Teatre a lescola: Little red riding hood (26 de maig)CRAM, 4 de junyVisita a lescola de belles arts de Rub, EDRA, festa de Nadal, mostrade dansa a la Sala i el taller: Ara si que s (dates per confirmar). 23. CCAANN RRIIBBAASS 24. WWEEBBSShttp://bloc25primer.blogspot.com/http://escola25setembre.blogspot.com/ 25. GGRRCCIIEESSPPEERR LLAA VVOOSSTTRRAAAASSSSIISSTTNNCCIIAA