Servei Comunitari. Departament d'Ensenyament

 • Published on
  13-Feb-2017

 • View
  366

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • SERVEI COMUNITARI

  Sant Vicen dels Horts , 9 de mar de 2016

 • 2 2

  Adquirir la competncia social i ciutadana, tal com

  estableix larticle 16 del Decret 187/2015, de 25 dagost

  dordenaci dels ensenyaments de lESO

  Desenvolupar larticle 79.1.e) de la Llei educaci de

  Catalunya 12/2009 del 10 de juliol (LEC)

  SERVEI COMUNITARI- Marc normatiu

  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdfhttp://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdfhttp://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/lleieducacio.pdfhttp://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/lleieducacio.pdfhttp://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/lleieducacio.pdf

 • 3 3

  s una activitat curricular per desenvolupar la competncia social i

  ciutadana.

  Es realitzar a tercer o quart de lESO.

  Ha de formar part de la programaci curricular duna o diverses matries.

  La durada s de 20 hores, de les quals almenys 10 han de ser de servei.

  Les hores de servei es realitzaran fora de lhorari lectiu.

  Com a projecte transversal, t incidncia en la qualificaci de la matria o

  matries on est ubicat.

  Sha dimplementar gradualment en tots els centres de secundria

  obligatria en un termini de cinc anys.

  SERVEI COMUNITARI- Decret 187/2015

 • 4

  Formaci Implementaci

  Curs 2012/2013 92 centres educatius + entitats

  implicades

  Curs 2013/2014 64 centres educatius + entitats

  implicades

  92 centres educatius

  110 projectes

  Curs 2014/2015 146 centres educatius + entitats

  implicades

  64 centres educatius

  87 projectes

  Curs 2015/2016 200 centres educatius + entitats

  implicades (previsi)

  146 centres educatius

  182 projectes

  Total 488 centres educatius 302 centres

  379 projectes

  Nombre total dalumnat participant: 7.048 (curs 2014/2015)

  SERVEI COMUNITARI- Situaci actual

 • 5

  SERVEI COMUNITARI- Situaci actual

  Partenariat Projectes en que han participat Entitats 58,7 %

  Ajuntaments 36,7 %

  Altres centres educatius 34,6 %

  PERCENTATGE Entitats

  Altres centres educatius

  Ajuntament

  Ajuntament i entitats

  Ajuntament, altres

  centres i entitats

  Altres centres educatius

  i entitats

  Ajuntament i altres

  centres educatius

  36,6

  23,3

  15,3

  15,3

  5,3

  3,3 2,6

  43%

  57%

  si

  - 7%

  PROJECTES AMB UN DOCUMENT

  DE COMPROMS SIGNAT AMB

  LENTITAT COLLABORADORA

 • 6

  Collaboraci amb els Ajuntaments

  Signatura dun conveni de collaboraci amb lobjectiu de crear una

  Comissi impulsora, amb les funcions segents:

  Analitzar les necessitats del municipi per tal de poder proposar la

  tipologia de Serveis comunitaris ms adients.

  Difondre el projecte de Servei comunitari a les entitats del territori.

  Facilitar la coordinaci entre els centres eductius i les entitats

  participants per tal dobtenir el mxim defectivitat en les actuacions.

  Promoure la participaci dels centres educatius i entitats en la formaci

  de Servei comunitari que organitzin els Serveis educatius.

  Fer el seguiment i valoraci de lactuaci.

  Difondre les prctiques de referncia que es realitzin.

  ESTRATGIES DE DESENVOLUPAMENT Partenariat

 • 7

  Serveis Territorials

  Baix Llobregat 1

  Barcelona 8

  Barcelona comarques 1

  Catalunya central 6

  Maresme Valls Oriental 2

  Lleida 14

  Tarragona 2

  Terres de lEbre 3

  Valls Occidental 2

  Total 39

  Convenis amb entitats

  (curs 2014-2015)

  Acompanyament i

  suport a

  lescolaritzaci

  8%

  Intercanvi

  generacional

  32%

  Manteniment

  patrimoni urb

  3%

  Participaci

  ciutadana

  26%

  Patrimoni cultural

  3%

  Projectes de

  solidaritat i

  cooperaci

  13%

  Suport a

  necessitats

  bsiques

  15%

  mbits dels convenis amb entitats (curs 2014-2015)

  ESTRATGIES DE DESENVOLUPAMENT Partenariat

  Convenis amb entitats

 • 8

  Convenis signats

  Departament de Benestar Social i Famlia

  Ajuntaments amb un Pla educatiu dentorn

  Creu Roja

  SETEM

  Banc de Sang i Teixits

  Federaci Esportiva Catalana de paraltics cerebrals

  Associaci Hbitats

  mnium Cultural.

  Residncia Onada.

  ESTRATGIES DE DESENVOLUPAMENT Partenariat

  Els centres privats i privats concertats hauran de signar amb

  les entitats el document jurdic que correspongui.

 • 9

  El/ la referent de zona lliura el conveni a lentitat

  (dos exemplars)

  GESTI DELS CONVENIS: TRAMITACI

  EL PROJECTE AMB LES ENTITATS

  NOTA: Tota aquesta tramitaci sha de fer per correu certificat ordinari

  Lentitat signa els dos exemplars, amb les seves dades, i els remet a la Direcci General dAtenci a la famlia i Comunitat Educativa

  Signatura dels dos exemplars per part de la Director General

  El Departament dEnsenyament lliura un exemplar de conveni a lentitat (sinforma al referent de SE)

 • 10 10

  Model orientador per facilitar propostes i recursos per al treball amb els

  alumnes a laula, abans, durant i desprs del servei.

  Actualment hi ha disponibles a la XTEC els segents models

  transferibles:

  Intercanvi generacional: Collaboraci amb entitats de gent gran

  Medi ambient: Ecosistemes fluvials

  Participaci ciutadana: Internet de tu a tu

  Participaci ciutadana: Prevenci conductes odi i discriminaci

  Suport a necessitats bsiques: Pobresa alimentria

  Acompanyament i suport a lescolaritzaci: Suport a la tasca escolar

  Participaci ciutadana:Donaci de sang: collaboraci amb el Banc

  de Sang i Teixits (BST)

  Medi ambient: EE Ecosistemes fluvials

  Educaci en el lleure: Projecte deducaci en el lleure

  Participaci ciutadana: Whats up ! Com vas de salut mental ?

  ESTRATGIES DE DESENVOLUPAMENT Transferibles

 • 11

  http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari/pmf

  Preguntes ms freqents

  http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari/pmf

 • 12 12

  Lalumnat est cobert per

  lassegurana escolar en

  cas daccident a lentitat o

  in itinere.

  Preguntes ms freqents. Assegurana de lalumnat

 • 13

  Centres pblics de titularitat de la Generalitat:

  Coberta per la plissa dassegurances de responsabilitat patrimonial civil.

  Cobreix els perjudicis econmics que es deriven dels danys, (personals o

  materials) que shan produt a terceres persones com a conseqncia de

  lactivitat que ha dut a terme lalumnat.

  No cobreix les malalties ni els danys personals si sn produts per lalumne

  o lalumna de manera dolosa.

  Centres concertats: hauran de contractar una plissa de responsabilitat civil i patrimonial.

  Entitats collaboradores: Lentitat haur de tenir contractada una assegurana de responsabilitat civil.

  Preguntes ms freqents. Responsabilitat civil

 • 14

  Els centres educatius signaran documents de comproms amb

  les entitats collaboradores on constin els compromisos adquirits.

  Preguntes ms freqents. Documents de comproms

 • 15

  Cronologia dun curs escolar

  Octubre-novembre

  Assistir a la jornada de sensibilitzaci.

  Designar un referent de centre de Servei Comunitari (interlocutor amb

  els Serveis Educatius).

  Desembre

  Sensibilitzaci a la comunitat escolar.

  Designar el professorat que participar a la formaci.

  Difondre bones prctiques a la comunitat escolar.

  Gener-mar

  Assistir a la formaci.

  Garantir lassistncia a la formaci del professorat que dur a terme el

  projecte.

  SERVEI COMUNITARI- Centres educatius

 • 16

  Abril-juny

  Coordinar-se amb el referent del Servei Educatiu.

  Fer seguiment de:

  Elaboraci del projecte

  Incloure el projecte en el PEC i en la Programaci general anual

  Adequaci de la programaci curricular de la matria on sinclou el

  projecte

  Signar amb lentitat o entitats un document de Comproms.

  Elaborar i difondre les orientacions per a la realitzaci del servei comunitari

  (exemples dautoritzacions, marc legal,).

  Trametre el projecte al Consell Escolar per tal de ser valorat.

  Informar del projecte a les famlies i recollir les autoritzacions.

  SERVEI COMUNITARI- Centres educatius

 • 17

  Moltes grcies!!!

Recommended

View more >