5
ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพย

Sings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f42-4page

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f42-4page

ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพย

ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพยครูอัญชลี ประทานทรัพย

Page 2: Sings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f42-4page

ครูอัญชลี ประทานทรัพย

Listen and Speak

ครูอัญชลี ประทานทรัพย

A: Can you tell me how to

get to the police station?

B: Go straight ahead.Then

turn left.It!ll be on your right.

ครูอัญชลี ประทานทรัพย

A: Thank you.

B: With pleasure.

ครูอัญชลี ประทานทรัพย

Page 3: Sings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f42-4page

ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพย

ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพยครูอัญชลี ประทานทรัพย

Page 4: Sings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f42-4page

ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพย

Read , Write and

Draw the signs,please

ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพย

Intersection. / Crossroads.

Page 5: Sings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f42-4page

ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพย

ครูอัญชลี ประทานทรัพย ครูอัญชลี ประทานทรัพยครูอัญชลี ประทานทรัพย