SISTEMA EDUCATIU

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POWER POINT DE DEL SISTEMA EDUCATIU . ELABORAT PER MARGALIDA BARCELÓ COLL

Text of SISTEMA EDUCATIU

 • 1.SISTEMA EDUCATIU ED. INFANTIL ED. PRIMRIA ED. SECUNDRIA OBLIGATRIA CICLES FORMATIUS GRAU MITJ DE F.P. CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR DE F.P. BATXILLERAT GRAU MITJ DARTS PLSTIQUES I DISSENY TCNIC ESPORTIU DE GRAU MITJ GRAU SUPERIOR DARTS PLSTIQUES I DISSENY TCNIC ESPORTIU DE GRAU SUPERIOR ESTUDIS DE GRAU ESTUDIS DE POSGRAU ESTUDIS DE DOCTORAT MODULS VOLUNTARIS MODULS PROFESSIONALS TTOL GRADUAT ESO PQPI EDUCACIOPERSONESADULTES TTOL DE BATXILLER TTOL DE TCNIC TTOL DE TCNIC TTOL DE TCNIC TTOL DE TCNIC SUPERIOR TTOL DE TCNIC SUPERIOR TTOL DE TCNIC SUPERIOR TTOL DE GRAU TTOL DE MASTER TTOL DE DOCTOR PROVA DACCS ACCS AMB CONDICIONS FP ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS ENSENYAMENTS ARTISTICSSUPERIORS

2.

 • PRIMER, SEGON I TERCER CURS
 • Assignatures
 • Cincies de la naturalesa
 • Cincies socials, geografia i histria
 • Educaci fsica
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemtiques
 • Educaci plstica i visual
 • Msica
 • Tecnologies
 • Educaci per a la ciutadania i els drets humans (a 1 dels primers 3 cursos)
 • Optatives
 • Segona llengua estrangera
 • Cultura clssica
 • CUART CURS
 • Assignatures
 • Cincies socials, geografia i histria
 • Educaci eticocvica
 • Educaci fsica
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Matemtiques
 • Primera llengua estrangera
 • A ms shan de cursar 3 materies de les segents:
 • Biologia i geologia
 • Educaci plstica i visual
 • Fsica i qumica
 • Informtica
 • Llat
 • Msica
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia

ORGANITZACI DE LETAPA 3.

 • QU SON
 • DESTINATARIS
 • ESTRUCTURA
 • MODALITATS
 • CERTIFICACI I TITULACI
 • ACCS A ALTRES ESTUDIS
 • PERFILS PROFESSIONALS
 • OFERTA FORMATIVA
 • ESTUDIS I CENTRES

CONTINGUTS 4. QU SON? Sn programes adreats a jovesque no han obtingut el graduat en ESOi que pretenen desenvolupar unes competncies bsiques professionals i personals per afavorir la inserci dels alumnes. La seva finalitat sproporcionar a lalumnatunes competncies prpies duna qualificaci professional de nivell 1del Catleg nacional de qualificacions professionals, aix comfacilitar lobtenci del ttol de graduat en ESOi la formaci per poder prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments. 5. DESTINATARIS Alumnesmajors de 16 anys i menors de 21 que no hagin obtingut el ttol de graduat en educaci secundria obligatria. Els joves escolaritzats, que una vegada esgotades les vies datenci a la diversitat es trobin en greu risc dabandonament escolar. Els joves desescolaritzats, en situaci de de desavantatge sociocultural i educativa, que hagin abandonat lescolaritat obligatria. Els joves amb necessitats educatives especials amb possibilitats dinserci laboral. Excepcionalment ,alumnes amb 15 anysque hagin cursat 2n dESO i no estiguin en condicions de promocionar a tercer i ja hagin repetit una vegada en letapa. 6. ESTRUCTURA

 • Mduls obligatoris :
 • Especfics : estan associats a les unitats de competncia corresponents a les qualificacions de nivell 1 del Catleg nacional de qualificacions professionals:
  • Mduls de qualificaci professional nivell 1
  • Formaci prctica en empreses.
 • Generals .- Amplien les competncies bsiques i afavoreixen la transici des del sistema educatiu al mn laboral.
  • Mdul aprenentatges instrumentals bsics
  • Mdul Orientaci laboral
  • Mdul tutoria
  • Modul ampliaci de competncies (TIC/Angls)
 • Mduls voluntaris .- Condueixen a lobtenci del ttol de graduat en ESO
  • mbit de comunicaci
  • mbit social
  • mbit cientificotcnic

7. CERTIFICACI I TITULACI Els alumnes que superin els mduls obligatoris daquests programesobtenen una certificaci acadmicaexpedida per lAdministraci educativa.Aquesta certificaci, en els termes que sestableixen, ha de fer constar els mduls especfics que es corresponguin amb cada unitat de competncia que conformi el programa de qualificaci professional inicial idna dret , a qui ho solliciti, alexpedici per a lAdministraci laboral del certificat o certificats corresponents . Els alumnesque desprs dhaver cursat un programa de qualificaci professional inicialaprovin els mduls voluntaris ,obtenenel ttol degraduat en educaci secundria obligatria , si superen la totalitat dels mduls generals i almenys el 50% dels mduls especfics. 8. MODALITATS I LLOCS DIMPARTICI Programa daula professional .- En centres sostinguts amb fons pblics que imparteixen leducaci secundria obligatria (IES, centres concertats i centres dadults) Programa taller professional .- En entitats locals, associacions empresarials i organitzacions no governamentals sense nim de guany. Programa de taller especfic .- En centres educatius o en institucions o entitats pbliques o privades sense nim de guany amb experincia reconeguda en la inclusi social i laboral de les persones amb discapacitat. 9. ACCS A ALTRES ESTUDIS Els alumnes queobtinguin el ttol de graduat en educaci secundriaobligatria mitjanant aquests programes tindranaccs directea cicles formatius de grau mitj.Els alumnes quesuperin nicament els mduls obligatorispodran prosseguir estudis de formaci professional dels sistema educatiu si superen laprova daccs a cicles de grau mitj. 10. PERFILS PROFESSIONALS

 • Auxiliar de jardins, vivers i parcs
 • Auxiliar doficina
 • Auxiliar de dependent de comer
 • Auxiliar dinstallacions electrotcniques i de telecomunicacions
 • Auxiliar de cuina
 • Auxiliar de serveis de restauraci
 • Auxiliar de perruqueria
 • Auxiliar de fusteria
 • Auxiliar de manteniment delectromecnica de vehicles
 • Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles
 • Auxiliar de fabricaci mecnica
 • Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformtics
 • Auxiliar de lampisteria i climatitzaci domstica.

11. FORMACI PROFESSIONAL La formaci professional, en el sistema educatiu t com a finalitat preparar lalumnat per a lactivitat en un camp professional i facilitar la seva adaptaci a les modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida, com tamb contribuir al seu desenvolupament personal, a lexercici duna ciutadania democrtica i a laprenentatge permanent. La formaci professional en el sistema educatiu comprn un conjunt de cicles formatius amb una organitzaci modular, de durada variable i continguts terics i prctics adequats als diferents camps professionals. Els cicles formatius sn de grau mitj i de grau superior. Les persones que superin un cicle de grau mitj obtindran el ttol de Tcnic de la corresponent professi i les que superin un cicle de grau superior obtindran el ttol de Tcnic superior. El ttol de Tcnic permet laccs a qualsevol modalitat de batxillerat i cadascun dels Ttols de Tcnic superior permet laccs a uns concrets estudis universitaris. El Reial decret que regula cadascun dels ttols estableix les hores totals de formaci que shan dimpartir en el cicle formatiu que condueix a lobtenci daquest ttol. Actualment els cicles tenen una durada des de 1.300 hores fins a 2.000 hores. Una part de la formaci es realitza en els centres educatius i el mdul de formaci en centres de treball es realitza en les empreses. El mdul esmentat comporta un perode de prctiques formatives en un entorn real de feina, s obligatori i avaluable en cada un dels cicles formatius. Tots els cicles formatius tenen un mdul de formaci i orientaci laboral. Aquest mdul permet que lalumnat pugui comprendre lorganitzaci i les caracterstiques del sector productiu corresponent, el prepara especficament per a la inserci professional i li permet conixer la legislaci laboral i els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals. No hi ha pas directe del grau mitj al grau superior, ja que ambds nivells requereixen coneixements de base diferetns i estan configurats com a formacions terminals per a laccs al mn laboral. Les persones que no tinguin la titulaci acadmica requerida per accedir a un cicle poden incorporar-se als cicles formatius si demostren que posseeixen la formaci de base necessria, superant una prova daccs. 12. CICLES FORMATIUS GRAU MITJ

 • ACCS DIRECTE
 • Ttol de graduat en educaci secundria. Ttol de tcnic auxiliar.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadmics amb alguns dels anteriors.
 • ACCES MITJANANT PROVA
 • Certificat dhaver superat la prova daccs a cicles de grau mitj. Certificat dhaver superat la prova singular daccs. Certificat dhaver superat la prova daccs a cicles de grau superior. Certificat dhaver superat la prova daccs a cicles densenyament darts plstiques i disseny. Certificat dhaver superat la prova daccs als estudis superiors de disseny. C