Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2 ini telah di upload oleh EduWeb SGOdi laman webnya di http://www.sistemguruonline.my/2014/11/soalan-trial-upsr-2012-negeri-kelantan.html

Text of Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Kelantan Subjek Matematik Kertas 2

  • 1. -llSULITg"sNO. KAD PENGENALANINO. SIJIL KELAHIRANANGKA GILIRAN"$JABATAN PELAJARAN NBGERI KELANTANMAJLIS GURU BESARNEGERI KELANTANPEPERIKSAAI{ PERCUBAAN UPSR 2AT2MATHEMATICSKERTAS 2Ogos40 minitars2Empat puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUl. Kamu dikehendaki menulis nombor kad pengenalan /nombor sijil kelahiran dan angka giliran kamu padapetak yang disediakan.2. Kertas soalan ini adalah dalam drvibahasa.Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yangsepadan dalam bahasa Melayu.Kamu dibenarkan menjawab keseluruhan atausebahagian soalan sama ada dalam bahasa lnggeris ataubahasa Melayu.Kamu dikehendaki membaca maklumat di halamanbelakang kertas soalan ini.J.4.5.Untuk Kegunaan PemeriksaKod Pemeriksa :SoalanMarkahPenuhMarkahDiperolehi1 I2 I3 I4 15 I6 27 28 29 210 211 2l2 213 714 215 2t6 Jt7 318 3l9 320 -lJumlah 40Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetakI Lihat halaman sebelahSULITMATH (2) THN 620120l1l2 @20t2 ltuk (ipta IIGBNK

2. SULITI il2 il[40 marks]pA markahlAnswer all questionsJawab semua saalanWrite 20.07 in words.Tuliskan 20.07 dalam Peftataan.Diagram 1 shows a dock face. The minute hand is not shown.Rajah 1 menunjukkan sebuah muka iam. Jarum minit tidak dituniukkan.DiagramRalahDraw the minute hand on the clock face to show 1435 hours.Lukiskan jarum minit pada muka iam itu yang menuniukkan iam[1 markl11 markahl[1 mark]1435.11 markahlSULITMATH (2) THN 62012 3. SULTT3. DiagramRajah 22 shows a solid.menunjukkan sebuah bongkah "Diagnm ztuJahState the number of flat faces of the solid.Nyatakan bilangan safah bangkah itu.[1 markJ11 markahlJ ilDiagnm 3RairhI Lihat halaman sebelahSULITIV{ATIf /' T}JN A )NI)Diagram 3 shows a square of equal size.Rajah 3 menunjukkan petak-petak segi empat sama yang sama besar'Write the mixed number in its simplest form represented by the shaded parts.[1 mark]Tutiskan nombor bercampur dalam bentuk termudah yang diwakili kawasanberlorek. 11 markahl4 il 4. SULIT5 il6 ilDiagramRajah 44 shows Asmawi's height.menunjukkan tinggi Asmawi.2m1mDiagram 4tuJahWhat is his height in crn ?Benpakah tingginya, dalam cm ?24 - 7.O6 =[1 mark]11 makahl[2 marks]12 ma*ahlSULITMATH (2) THN 62012 5. SULIT7. Convert 3 o"rtohours.Tukarkan I n"ti kepada jam.[2 marks]12 markahl[2 marksl12 ma*aflI Lihat halaman sebelahSULITMATH (2) THN 62.O1?.8' lr*i=7 H]8 il 6. SULIT9 al10 illTable 1 shows the number of pupils in sekolah Kebangsaan Taman Kemumin.,!9dual l.menuniukkan bilangan petaiar disekolah Kebangsaan TamanKemumin.10 2-n-.J?TableJadual 1What number must be written in the I-l tApakal nombor yang mesti ditutis datam f] itu ?f2 rnarksl12 maftahlSULITMATH (2) THN 620t2PupilsMuridNumbers of puFilsBilansan muidBoysLelaki 351GirlsPercmpuan 600calculate the difference between the number of boys and girls. [2 marks]Hitung beza bilangan murid tetakidan murid percmpuan. 12 markahl6 7. SULIT11. Express 7$o/o of 2 kg, in grams.Nyatakan 70 % daripada 2 kg, dalam grcm.12. Aiman, Mz and Azlan have a totalweight of 97.5 kg. Calculate the average,in kg, their weight t2 markslAiman, Aziz dan Azlan mempunyai iumtah bera,t 97.5 kg. Hitung purata,dalam kg, berat mereka. 12 markahl91 80ml + $ =Give the answer in t.Bertkan jawapan dalam l.[2 marksl12 narkahl[2 markslQ markahl11 il12 il13 ilI Lihat halaman sebelahSULITMATH (2) THN 620t213. 8. SULTTt4 il15 il14. Diagram 5 shows a plan of a garden.Raiah 5 menuniulckan pelan bagi sebuah taman-Calculate the perimeter, in m, of the plan.Hitung perimeter, dalam m, pelan itu.Diagram 5Ralah[2 marks]12 matuahlDiagram 6 shours a cuboid.Rajah 6 menuniu&an sebuah kuboid.Dlagnm 5,RalahThe area of PQRS is S cm2. Calculate the volume, in cm3, of the cuboid.[2 marks]fuas PQRS ialah 96 cm2. Hitung isipadu, datam cm3, Ruboid itu. 12 markahlSULITMATH (?-i TT{N 62012+- 22m 9. SULIT16- Puan Mariah uses zf, t oranee juice ana|capptejuice to make mixedfruit juioe. How much ftuit juioe, in !, does she use altogather ? [3 marksJz! tUs oren dan I, ft epat untul membuatBenpakah jumtah jus buah-buah"r, o?f$!;*rlPuan Mariah menggunakanjus buah-buahan aampuran.yang dia gunakan ?Diagram 7 shows the mass of a bag of rice.Rajah 7 menunjukkan jisim sekampit CIeras.17.T6 ilRbeBeras24kgDiagram 7tulahMak Timah uses 75 % of the rie to make chicken rice and the remaining is rice use to make beriani rice. How much rice, in rrg, doeJshe use to make the berianirice ?tS ma*qtvlak oA .Tiy.ah menggunakandan bakinya digunakan .75daripadaberas itu untuk membuat nasi ayam untuk membiat nasi beriani. Berapa banyakt;rr,dalam kg, digunakan untuk membuat nasiberiani ? ll maftahllL7 tElI Lihat halaman sebelahSULIT 10. SULIT18 illl9 illDiagram 8 shows a sguare ABFG and a re&ngle CDEF.Rajah 8 menunjukkan sebuah segiempat sama ABFG dan sebuah segrrempaftepat CDEFA,BDiagnm gRaH?1Calculate the area, in cm2, of the square ABFG"Hitung luas, dalam cm2, ryiempat sama ABFG..19. Nizambuys4mof rope. Heuses I of neropetotieah.ndbof oHtnuspaper.5Calculate Bre length, in m, of the rope left ?[3 marksl13 ma*ahl3 matslNizam membeli 4 m tali. Dia menggunaXan I dafiW bE tut untuk mengikatSULIT[r A ,rlr /t .rltNr A .tnt.,5satu bungkusan sutiaf khahr lama. Hifrtng g$ang, &[alt m, tali yang tinggal.13 ma*alfi 11. SULIT20. Diagram g shows Ahmad,s money.Rajah g menunjukkan wang Ahmad.*Fdi*?l*rEars*;*w;r^ 6A pencil case costs RM 8.s0. Ahmad uses the money to buy 2 pencil cases.How much money does he have left ? t3 marksisefgalt Oekas pensel berharya RM 8.ffi. Ahmad menggunakan wang ituuntuk membeli 2 buah bekaspensel. Benpakah bakiiv:angnya z lima*ahlEND OF QUESruON PAPHRKERTAS SOATAN TAMAT20 mlSULII'