Subvencio llibres de text i material escolar la pobla de vallbona 2014 2015

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    542

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha realitzat la convocatria per atorgar les subvencions dels llibres de text i material escolar per al curs 2014-2015.

Transcript

  • 1. subvencin municipallibros de texto ymaterial escolarcurso 2014-2015PERODO DE PRESENTACIN DESOLICITUDES:Del 16 de septiembre al31 de octubre de 2014Presentacin de solicitudes en la Ocina Ajuntat,Planta Baja del AyuntamientoDe lunes a viernes de 09.00 a 15.00 horasTramitacin on line en el Portal del Ciudadano,www.lapobladevallbona.esInicio de abono de lassubvenciones aprobadas:17 de noviembre de 2014apoyamos alas familias

2. subvenci municipalllibres de text imaterial escolarcurs 2014-2015PERODE DE PRESENTACI DESOLLICITUDS:Del 16 de setembre al31 doctubre de 2014recolzemles famliesPresentaci de sollicituds a lOcina Ajuntat,Planta Baixa de lAjuntamentDe dilluns a divendres de 09.00 a 15.00 horesTramitaci on line al Portal del Ciutad,www.lapobladevallbona.esInici dabonament de lessubvencions aprovades:17 de novembre de 2014 3. SOLLICITUD SUBVENCIO DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLARSOLICITUD SUBVENCION DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLARA. DADES PARE i MARE / DATOS PADRE y MADRE O TUTOR(*):DADES PARE / DATOS PADREDNI / NIF / NIE PARE/ PADREDADES MARE/ DATOS MADREDNI / NIF / NIE MARE/ MADREDOMICILI / DOMICILIO:BSTIA / BUZN: A.CORREUS / APDO. CORREOSURBANITZACI / URBANIZACIN: TELFON / TELFONO:NOMBRE DE FILLS MENORS DE 18 ANYS:NMERO DE HIJOS MENORES DE 18 AOS:B. DADES ALUMNE/A / DATOS ALUMNO/AExpose que s pare/mare/tutor legal de lalumne/a: / Expone que es padre/madre/tutor legal del alumno/a:NOM / NOMBRE: COGNOMS / APELLIDOS:DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO:NIVELL CURS 2014/2015 / NIVEL CURSO 2014/2015:CENTRE ESCOLAR / CENTRO ESCOLAR:C. SOLLICITA / SOLICITASollicita la concessi de la subvenci per a ladquisici de llibres i material escolar que ha convocat lAjuntament, per al seu fill/a. Pertant hi adjunte la documentacin segent: / Solicita la concesin de la subvencin para la adquisicin de libros y material escolar queha convocado el Ayuntamiento, para su hijo/a. Por tanto adjunto la documentacin siguiente:Document justificatiu de la despesa efectuada en llibres i/o material escolar per al curs 2014-2015, expedida a nom delpare/mare o tutor en la qual conste el nom de l'alumne / Documento justificativo del gasto efectuado en libros y/o materialescolar para el curso 2014-2015, expedida a nombre del padre/madre o tutor en la que conste el nombre del alumnoFotocpia de la declaraci de la renda de l'exercici 2013 de tots els membres de la unitat familiar o consentiment signat pertots els membres perqu puga ser consultada per l'Ajuntament a aquests efectes (revers de la sollicitud). / Fotocopia de ladeclaracin de la renta del ejercicio 2013 de todos los miembros de la unidad familiar o consentimiento firmado por todoslos miembros para que pueda ser consultada por el Ayuntamiento a estos efectos (reverso de la solicitud).Document acreditatiu de la gurdia i custdia en cas de separaci o divorci dels pares / Documento acreditativo de de laguardia y custodia en caso de separacin o divorcio de los padresCertificat del centre escolar en cas de no estampar el segell / Certificado del centro escolar en caso de no estampar elselloA lefecte de la segent sollicitud DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT/ A los efectos de esta solicitud DECLARO BAJOMI RESPONSABILIDAD: S NO Estar sotms en cap dels supsits a qu es referix l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions / Estar incurso en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generalde Subvenciones. S NO Trobar-me al corrent del compliment de les obligacions tributries, tant estatals com locals, i amb la Seguretat Socialimposades per les disposicions vigents / Hallarme al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales comolocales, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.D. DADES IBAN / DATOS IBANA l'efecte de la subvenci sollicitada, el nmero de compte bancari per al seu ingrs s/ A los efectos de la subvencin solicitada, elnmero de cuenta bancario para su ingreso es:IBAN ENTITA TENTIDADSUCURSAL DC NMERO COMPTE / NMERO DE CUENTASEGELL CENTRE ESCOLARSELLO CENTRO ESCOLAR( A emplenar pel centre / Cumplimentar por el centro)La Pobla de Vallbona, ____ de ____________________ de 2014.Signatura pare/Firma padre: Signatura mare/ Firma madre:ALCALDIA DE LAJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA / ALCALDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA 4. AUTORITZACI PER A OBTENIRDOCUMENTACI CEDIDA PER ALTRESADMINISTRACIONS O ORGANISMES PBLICSA la Pobla de Vallbona, _______ de _____ de 2014Les persones que firmen este escrit autoritzenlAjuntament de la Pobla de Vallbona a obtenir lainformaci estrictament necessria per a comprovar laconcurrncia dels criteris i requisits necessaris per atramitar la sollicitud de SUBVENCI DE LLIBRES IMATERIAL ESCOLAR CURS 2014/2015La informaci necessria ser la que consteen les bases de dades de la AGENCIA TRIBUTARIA(AEAT).La informaci obtinguda mitjanant esteconsentiment explcit sutilitzar nicament enlexpedient administratiu que es tramitar a partir destasollicitud, i en qualsevol cas lAjuntament est subjectea les disposicions de la Llei Orgnica 15/1999, deprotecci de dades de carcter personal, i a la restantnormativa bsica que saplique quan es resolga.Lautoritzaci concedida por cada personasignatria podr ser revocada en qualsevol moment perun escrit adreat a lAjuntament.Cognoms i nom (pare/tutor):NIFSignaturaCognoms i nom (mare/tutor):NIF SignaturaCognoms i nom (fill)NIF SignaturaCognoms i nom (fill)NIF SignaturaAUTORIZACIN PARA LA OBTENCINDE DOCUMENTACIN CEDIDA POR OTRASADMINISTRACIONES U ORGANISMOSPBLICOSEn la Pobla de Vallbona, a _______ de _____ de 2014Las personas firmantes de este escrito autorizanal Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona a obtener lainformacin estrictamente necesaria para comprobar laconcurrencia de los criterios y requisitos requeridos parala tramitacin de la solicitud de SUBVENCIN DELIBROS Y MATERIAL ESCOLAR CURSO 2014/2015.La informacin que se requiere ser la queconste en las bases de datos de la AGENCIATRIBUTARIA (AEAT).La informacin obtenida mediante esteconsentimiento explicito ser utilizada nicamente en elexpediente administrativo que se tramitar comoconsecuencia de esta solicitud, y en todo caso en sutratamiento el Ayuntamiento estar sujeto a lasdisposiciones de la Ley Orgnica 15/1999, de proteccinde datos de carcter personal, y a la restante normativabsica que resulte de aplicacin para su resolucin.La autorizacin concedida por cada firmantepodr ser revocada en cualquier momento por un escritodirigido al Ayuntamiento.Apellidos y nombre (padre / tutor):NIFFirmaApellidos y nombre (madre / tutora):NIFFirmaApellidos y nombre (hijo):NIFFirmaApellidos y nombre (hijo):NIFFirma 5. EXTRACTE DE LES BASES DE LA SUBVENCI DELLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015.REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR ELSSOLLICITANTS1. El sollicitant (pare i mare/tutor) i l'alumne/a, hauran d'estarempadronats a la Pobla de Vallbona amb data anterior a 1 degener de 2014.2. Acreditar la matriculaci i assistncia al centre corresponent(a travs del segell del centre en l'espai de la sollicitud omitjanant un certificat del centre)3. Haver realitzat una despesa en llibres i/o material escolarper al curs 2014/2015.4.Acreditar l'obtenci d'una renda familiar en l'ltima declaracid'IRPF presentada no superior als imports segents:Composici unitatfamiliarRenda familiarFamlies de fins a tresmembres26.500Famlies de quatremembres31.000Famlies de cincmembres34.000Famlies de sismembres37.000Famlies de setmembres40.000Famlies de huitmembres43.000A partir del novembre s'afegiran 3.000 a la renda de la unitatfamiliar per cada nou membre computable.Es consideraren membres computables de la unitat familiar:-El pare i la mare.-Lalumne/a-Germans/germanes menors de 18 anys.A l'efecte de la subvenci regulada en estes bases, s'entendrper renda familiar anual, la suma de les rendes declarades enl'ltima declaraci d'IRPF presentada de tots els membres queintegren la unitat familiar obtinguda dels imports declarats enles caselles 366 i 374 de cada declaraci.Cas de no estar obligat a la presentaci de declaraci d'IRPF,hi caldr aportar un certificat expedit per AEAT en este sentitacompanyat d'un certificat justificatiu de les retribucions brutesanuals.El fet de participar en esta convocatria comporta l'autoritzaciexpressa dels interessats per a la sollicitud per part d'estaadministraci, de les dades necessries en poder de l'AgnciaEstatal de l'Administraci Tributria5.No incrrer en cap dels supsits establits en l'article 13.2 i 3de la Llei General de Subvencions.6.-Presentar la sollicitud i documentaci requerida en estesbases, en els terminis establits per a sollicitar la subvenci.7.-Estar al corrent de les obligacions tributries ambl'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.TERMINI DE PRESENTACI: DEL 16 DE SETEMBRE AL 31DOCTUBRE.EXTRACTO DE LAS BASES DE LA SUBVENCION DELIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2014-2015.**REQUISITOS QUE DEBERAN REUNIR LOSSOLICITANTES1. El solicitante (padre y madre o tutor) y el alumno/a, debernestar empadronados en La Pobla de Vallbona con anterioridada 1 de enero de 2014.2. Acreditar la matriculacin y asistencia al centrocorrespondiente (a travs del sello del centro en el espacio dela solicitud o mediante un certificado del centro)3. Haber realizado un gasto en libros y/o material escolar parael curso 2014/2015.4.-Acreditar la obtencin de una renta familiar en la ltimadeclaracin de IRPF presentada no superior a los siguientesimportes:Composicin unidadfamiliarRenta familiarFamilias de hasta tresmiembros26.500Familias de cuatromiembros31.000Familias de cincomiembros34.000Familias de seismiembros37.000Familias de sietemiembros40.000Familias de ochomiembros43.000A partir del noveno miembro se aadirn 3.000 a la renta dela unidad familiar por cada nuevo miembro computable.Se consideraran miembros computables de la unidad familiar:-El padre y la madre.-El/la alumno/a-Hermanos/hermanas menores de 18 aos.A efectos de la subvencin regulada en estas bases, seentender por renta familiar anual, la suma de las rentasdeclaradas en la ltima declaracin de IRPF presentada detodos los miembros que integren la unidad familiar obtenida delos importes declarados en las casillas 366 y 374 de cadadeclaracin.En caso de no estar obligado a la presentacin de declaracinde IRPF, se aportar un certificado expedido por AEAT en talsentido acompaado de un certificado justificativo de lasretribuciones brutas anuales.El hecho de participar en esta convocatoria conlleva laautorizacin expresa de los interesados para la solicitud porparte de esta administracin, de los datos necesarios obrantesen poder de la Agencia Estatal de la Administracin Tributaria5.-No incurrir en ninguno de los supuestos establecidos en elartculo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.6.-Presentar la solicitud y documentacin requerida en estasbases, en los plazos establecidos para solicitar la subvencin.7.-Estar al corriente de las obligaciones tributarias con elAyuntamiento de La Pobla de Vallbona.PLAZO DE PRESENTACIN: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL31 DE OCTUBRE.