UD4 TIPUS DE REACCIONS QUÍMIQUES

 • View
  1.012

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • TIPUS DETIPUS DE REACCIONS QUMIQUESREACCIONS QUMIQUES

 • TIPUS DE REACCIONS QUMIQUESTIPUS DE REACCIONS QUMIQUES

  Les reaccions qumiques poden classificar-se segons diferents criteris, alguns dels quals sn:

  Segons lestructura de lequaci qumica (o la reorganitzaci d'toms):

  a) Sntesi: A + B A B

  b) Descomposici: AB A + B

  c) Substituci: A B + C AC + B

  d) Doble substituci: A B + C D A C + B D

  Alguns dels reactius que permeten la reacci.

  El tipus o les caracterstiques que tenen els productes o els reactius.

  Labsorci o el despreniment denergia.

 • REACCIONS SEGONS L'ESTRUCTURA REACCIONS SEGONS L'ESTRUCTURA

  DE L'EQUACI QUMICA DE L'EQUACI QUMICA

 • A + B AB

  REACCIONS DE SNTESIREACCIONS DE SNTESI

  Reaccions qumiques en les quals sobt un compost a partir dels elements que el constitueixen, quan dues o ms substncies suneixen per formar-ne una de ms complexa o de massa molecular ms gran:

  Exemples: N2 (g) + 3 H2 (g) 2 NH3 (g)

  H2 (g) + Cl2 (g) 2 HCl (g)

  2 H2 (g) + O2 (g) 2 H2O (g)

  Fe (s) + S (s) FeS (s)

  2 Mg (s) + O2 (g) 2 MgO (s)

  N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)

 • REACCIONS DE DESCOMPOSICIREACCIONS DE DESCOMPOSICI

  Reaccions qumiques en les quals una substncia es descompon en diversos productes ms senzills. Pot ser trmica (per lacci de la calor) o electroltica (per acci del corrent elctric).

  AB A + B

  Exemples: 2 KClO3 (s) 2 KCl (s) + 3 O2 (g)

  2 Pb(NO3)2 (s) 2 PbO (s) + 4 NO2 (g) + O2 (g)

  CaCO3 (s) CaO (s) + CO2 (g) (Calor)

  2 NaCl 2 Na + Cl2 (Electricitat)

  2 H2O 2 H2 + O2 (Electricitat)

 • REACCIONS DE SUBSTITUCI SIMPLEREACCIONS DE SUBSTITUCI SIMPLE

  Tamb s'anomenen reaccions de desplaament. Sn reaccions qumiques en les quals un element o un grup substitueix a un altre en un compost, provocant el seu desplaament.

  AB + C AC + B

  Exemples: 2 NaBr (aq) + Cl2 (aq) 2 NaCl (aq) + Br2 (aq)

  Zn (s) + H2SO4 (aq) ZnSO4 (aq) + H2 (g)

  Mg (s) + 2 HCl (aq) MgCl2 (aq) + H2 (g)

  Fe (s) + CuSO4 (s) FeSO4 (s) + Cu(s)

 • REACCIONS DE DOBLE SUBSTITUCIREACCIONS DE DOBLE SUBSTITUCI

  Reaccions qumiques en les quals dos elements o grups intercanvien les seves posicions en dos compostos.

  AB + CD AC + BD

  Exemples: FeS (s) + 2 HCl (aq) FeCl2 (aq) + H2S (g)

  2 AgNO3 (aq) + CaCl2 (aq) 2AgCl (s) + Ca(NO3)2 (aq)

  FeS (s) + H2SO4 (aq) FeSO4 (aq) + H2S (g)

  CaF2 + H2SO4 CaSO4 + 2 HF

  NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3

 • REACCIONS D'OXIDACI-REDUCCIREACCIONS D'OXIDACI-REDUCCI

  REACCIONS REDOXREACCIONS REDOX

 • REACCIONS D'OXIDACI-REDUCCIREACCIONS D'OXIDACI-REDUCCI

  Antigament es referien exclusivament a lincrement o disminuci del contingut doxigen dun element o compost.

  OXIDACI

  Reacci en la qual un element o un compost augmenta el seu contingut doxigen.

  C (s) + O2 (g) CO2 (g)

  2 FeO (s) + O2 (g) Fe2O3 (s)

  REDUCCI

  Reacci en la qual un element o un compost perd el seu contingut doxigen.

  KClO3 (s) KCl (s) + 3/2 O2 (g)

  Fe2O3 (s) + 3 CO (g) Fe (s) + CO2(g)

  Actualment s'anomena reacci de reducci-oxidaci o reacci redox, a tota reacci qumica en la qual un o ms electrons es transfereixen entre els reactius, provocant un canvi en els seus estats d'oxidaci.

 • REACCIONS D'OXIDACI-REDUCCIREACCIONS D'OXIDACI-REDUCCI

  Perqu hi hagi una reacci de reducci-oxidaci, en el sistema ha d'haver un element que cedeixi electrons, i un altre que els accepti:

  L'agent reductor s aquell element qumic que subministra (cedeix, perd) electrons de la seva estructura qumica al medi, augmentant el seu estat d'oxidaci, s a dir, s'oxida.

  L'agent oxidant s l'element qumic que tendeix a captar aquests electrons, quedant amb un estat d'oxidaci inferior al que tenia, s a dir, es redueix.

  En les reaccions doxidaci-reducci t lloc una transferncia delectrons

 • REACCIONS D'OXIDACI-REDUCCIREACCIONS D'OXIDACI-REDUCCI

  OXIDACI REDUCCI

 • REACCIONS D'OXIDACI-REDUCCIREACCIONS D'OXIDACI-REDUCCI

  No pot existir un procs doxidaci o de reducci allat. Si una espcie soxida una altra es redueix i viceversa.

 • REACCIONS D'OXIDACI-REDUCCIREACCIONS D'OXIDACI-REDUCCI

  Les reaccions redox sn fcils didentificar ja que sempre ha dhaver-hi alguna variaci en el nombre doxidaci o estat doxidaci dels elements.

  En resum: loxidaci s una prdua delectrons i la reducci un guany delectrons.

 • REACCIONS D'OXIDACI-REDUCCIREACCIONS D'OXIDACI-REDUCCI

  Les reaccions redox sn fcils didentificar ja que sempre ha dhaver-hi alguna variaci en el nombre doxidaci o estat doxidaci dels elements.

  Les oxidacions poden ser lentes o rpides, per en totes elles s'allibera energia. No obstant aix i en general, el terme oxidaci s'aplica a processos les manifestacions sn lentes i on l'energia que es produeix no es percep, perqu es dissipa en l'ambient.

 • REACCIONS D'OXIDACI-REDUCCIREACCIONS D'OXIDACI-REDUCCI

  Exemples de reacci redox:

  Mg (s) + F2 (g) MgF2 (s)

  Zn (s) + H2SO4 (aq) ZnSO4 (aq) + H2 (g)

  4 FeS (s) + 7 O2 (g) 4 SO2 (g) + 2 Fe2O3 (s)

  3 MnO2 (s) + 4 Al (s) 3 Mn (s) + 2 Al2O3 (s)

  H2 (g) + Cl2 (g) 2 HCl (g)

  nombre oxid.

  H = 0

  nombre oxid.

  Cl = 0

  nombre oxid.

  H = +1

  Cl= -1

  Cl : de 0 a -1 es redueix (agent oxidant)

  H: de 0 a +1 s'oxida (agent reductor)

 • REACCIONS D'OXIDACI-REDUCCIREACCIONS D'OXIDACI-REDUCCI

  Exemples de reacci d'oxidaci en la vida diria:

  L'envelliment en realitat s una oxidaci!

 • REACCIONS DE COMBUSTIREACCIONS DE COMBUSTI

  un tipus de reacci d'oxidaciun tipus de reacci d'oxidaci

 • REACCIONS DE COMBUSTIREACCIONS DE COMBUSTI

  Una combusti s una reacci doxidaci-reducci que es desenvolupa amb despreniment denergia i de llum.

  En una reacci de combusti, els reactius reben uns noms particulars: combustible i comburent.

  El combustible s la substncia que soxida (perd electrons) en una reacci de combusti (reduint el comburent) i s susceptible de produir energia aprofitable.

  El comburent s la substncia que oxida al combustible (reduint-se, s a dir, guanyant electrons) en una reacci de combusti. En general, el comburent est associat a la presncia de lelement oxigen en la substncia.

  El comburent ms econmic s laire, amb un 21 % en volum doxigen molecular, O2.

  Depenent de la composici del combustible, els productes de la reacci de combusti amb oxigen poden variar.

 • REACCIONS DE COMBUSTIREACCIONS DE COMBUSTI

  Si el combustible cont hidrogen i carboni com s el cas dels hidrocarburs, sobtindr vapor daigua (H2O (g)) i dixid de carboni (CO2 (g))

  combustible + oxigen dixid de carboni + aigua

  Met CH4

  Et C2H6

  Prop C3H8

  But C4H10

  + O2 CO2 + H2O

 • REACCIONS DE COMBUSTIREACCIONS DE COMBUSTI

  Quan no hi ha una ventilaci adequada, la flama de les estufes o calderes va consumint loxigen de lhabitaci. Quan loxigen disminueix, la combusti s incompleta i es comena a produir, entre d'altres, monxid de carboni, gas summament txic per als mamfers.

  s molt txic perqu quan el CO entra al cos, impedeix que la sang porti oxigen a les nostres cllules, teixits i rgans (el CO exerceix un efecte competitiu amb l'O2, produint la carboxihemoglobina i impedint la transferncia i el transport

  d'oxigen en el cos).

  Com que s tan difcil de detectar, ja que no es pot veure ni olorar, pot causar la mort rpidament o danys greus a la salut si sinhala durant un llarg perode de temps.

  ANNEX: LA COMBUSTI INCOMPLETA

  COMPLETA INCOMPLETA

 • REACCIONS DE PRECIPITACIREACCIONS DE PRECIPITACI

 • REACCIONS DE PRECIPITACIREACCIONS DE PRECIPITACI

  Reaccions qumiques en les quals en dissoluci aquosa es forma un slid poc soluble, que precipita. Normalment el precipitat s un compost inic poc soluble en aigua.

  Les reaccions de precipitaci sn un tipus de reacci de doble descomposici.

  En les reaccions de precipitaci ms comunes els reactius es trobaren en fase aquosa (en dissoluci), un producte precipita i laltre queda dissolt en aigua.

  Malgrat que el precipitat sigui un compost inic, no tots els compostos inics sn solubles, hi ha alguns que sn molt poc solubles i precipiten (que s el cas dels precipitats que es formen en les reaccions de precipitaci).

  La solubilitat duna substncia slida augmenta amb la temperatura.

 • REACCIONS DE PRECIPITACIREACCIONS DE PRECIPITACI

  Exemples:

  En reaccionar les dues solucions incolores de nitrat de plom (II) i iodur de potassi podem observar l'aparici d'un slid groc, el iodur de plom (II), que es forma segons la segent reacci:

  2 KI (aq) + Pb(NO3)2 (aq) 2 KNO3 (aq) + PbI2 (s)

  Altres reaccions de precipitaci poden ser:

  AgNO3 (aq) + KI (aq) AgI (s) + KNO3 (aq)

  NaCl (aq) + AgNO3 (aq) AgCl (s) + NaNO3 (aq)

  AgNO3 (aq) + NaCl (aq) NaNO3 (aq) + AgCl(s)

 • REACCIONS DE NEUTRALITZACIREACCIONS DE NEUTRALITZACI

  CID + BASECID + BASE

 • REACCIONS DE NEUTRALITZACIREACCIONS DE NEUTRALITZACI

  Una reacci de neutralitzaci s un tipus especfic de reacci de doble desplaament. La neutralitzaci ocorre quan un cid reacciona amb una quantitat equivalent d'una base qumica.

  Una reacci