Your Talent Onderwijs: over eigentijds onderwijs en jong talent

  • View
    1.856

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De toekomst van het voortgezet onderwijs is een veelbesproken onderwerp waar Studelta dan ook alle aandacht op richt. Er verandert veel tegelijkertijd. Niet alleen op personeelsgebied, maar ook op het gebied van financiering, onderwijsprocessen en –structuren. In deze nieuwsbrief is hier alles over te lezen. Zo hebben we o.a. een interview gehouden met SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan en met Sjoerd Slager, voorzitter van de VO-raad!

Text of Your Talent Onderwijs: over eigentijds onderwijs en jong talent

  • 1. 2011 - Editie 1Your talent. Your future. Your world.YOUR TALENTONDERWIJSStimuleer studenten diekiezen voor het onderwijsSER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan overjonge talenten in het onderwijs Foto: Henritte GuestIn deze editie onder meer:Liefst morgen alleDe reis naar eigentijdslesmethoden digitaalonderwijsHarold Rimmelzwaan, Malmberg Sjoerd Slagter, VO-raad

2. Inhoud03 Voorwoord04 Stimuleer studenten die kiezen voor het onder- wijs06 Alexander Rinnooy Kan, SER Liefst morgen alle lesmethoden digitaal04 Harold Rimmelzwaan, Malmberg08 Docenten, leerlingen en talenten: iedereen wint Tjeerd Volbeda, Het Amsterdams Lyceum10 De reis naar eigentijds onderwijs12 Sjoerd Slagter, VO-raad Brugklassers motiveren voor de Latijnse taal08 Elise Burgers, Studelta Talent14 Talentdock nu ook voor onderwijsinstellingen Roland Strijder, Studelta15 Mijn passie voor onderwijs wil ik behouden! Introductie Marie-Louise 12 14Colofon:Deze nieuwsbrief is een uitgave van talentenorganisatie Studelta.AdresRedactieJohan van Hasseltweg 39L&M Dorien Aaftink, redactie@studelta.nl1021 KN Amsterdam VormgevingE-mail info@studelta.nlKoen van der Zanden, marketing@studelta.nlInternet www.studelta.nlTelefoon 020 - 3030 282DrukFax020 - 3030 283Rijser Grafische Communicatie, Purmerend2 3. Voorwoord De toekomst van het voortgezet onderwijs is een veelbesproken onderwerp waar Studelta dan ook alle aandacht op richt. Er verandert veel tegelijkertijd. Niet alleen op personeelsgebied, maar ook op het gebied van financiering, onderwijsprocessen en structuren.06 Natuurlijk is de belangrijkste activiteit van Studelta Onderwijs de instroom verzorgen van jonge talentvolle hboers en academici in het voorgezet onderwijs. Dit doen wij door ondersteuning te bieden in het geven van onderwijs (bijles, onderwijsassistenten) tot het daadwerkelijk vervullen van de functie als docent (bij ziektevervanging, tijdelijk tekort). Uiteraard staat de kwaliteit voorop en bieden wij altijd intensieve begeleiding.10 Daarnaast merken wij, en daarmee ook alle jonge talenten die werkzaam zijn in het onderwijs, steeds meer dat scholen veranderingen doorvoeren in hun onderwijsproces om eigentijds onderwijs te bieden aan hun leerlingen. Veranderingen waar niet alleen ervaren docenten voor nodig zijn, maar waar juist jonge talenten van grote toegevoegde waarde kunnen zijn. Tegelijkertijd gaat ICT een prominentere rol spelen en ontkomen scholen er niet meer aan dit verder door te voeren. Aan de ene kant worden er vele projecten bij scholen als pilot gestart en aan de andere kant zijn ook de educatieve uitgeverijen hard aan het werk om hierbij te kunnen ondersteunen. Deze kant willen wij u laten zien door Harold Rimmelzwaan, algemeen directeur Malmberg, aan het woord te laten. Tenslotte hebben we weer een inspirerend interview gehad met SER- voorzitter Alexander Rinnooy Kan en VO-raad voorzitter Sjoerd Slagter, welke we graag met u delen! Veel leesplezier! Marie-Louise&Your talent. Your future. Your world.Lieke BetrokkenDuidelijkheid 3 4. Stimuleerstudenten diekiezen voor hetonderwijsSER-voorzitter Alexander Rinnooy Kanover jonge talenten in het onderwijs Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Alexander Rinnooy Kan, is n van de meest invloedrijke personen van ons land. In april 2008 spraken we hem over initiatieven om het lerarentekort tegen te gaan. Hoe kijkt hij hier drie jaar later naar?In 2008 zei Rinnooy Kan dat in 7 jaar Interessant voor iedereenhet voortgezet onderwijs kennis te latentijd 75 procent van de leraren in het StudeltaOnderwijsmaakt jonge,maken. Het is ontzettend interessantvoortgezet onderwijs uit zou stromen. hoogopgeleide talentenenthousiastvoor studenten, maar zeker ook voor deOok in 2011 ziet hij die bui nog steeds voor een functie binnen het voortgezet onderwijsinstellingen.hangen. De uitstroom is onverminderd onderwijs. Op die manier levert Studeltahoog gebleven. De instroom van nieuwe een bijdrage aan de kwaliteit van hetHoe hoger hoe beterdocenten is echter wel hoger dan drie onderwijs en gaat de organisatie het Van alle studenten die via Studelta injaar geleden, maar nog zeker niet hooglerarentekort tegen. Rinnooy Kan: Ik vind het voortgezet onderwijs aan de slaggenoeg. Initiatieven om het lerarentekort het in deze tijden nog steeds een goed zijn gegaan, geeft70 procent aantegen te gaan, moeten we stimuleren. idee om studenten tijdens hun studie met daadwerkelijk zijn of haar bevoegdheid te4 5. www.ser.nl SER De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de raad werken werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen. Alexander Rinnooy Kan is sinds augustus 2006 kroonlid en voorzitter van de SER.aarzeling bij middelbare scholen om in de tijd waarin hij voor de klas stond. Hetstudenten te betrekken bij hun onderwijs. is een prachtig traject. Deel je kennis metDe studenten die nu in het voortgezetde leerlingen en investeer niet alleen in jeonderwijs werken, worden toch regelmatigeigen ontwikkeling, maar ook in die vangezien als een soort prima donnas (eerstede leerlingen in je klas. De ervaring dieonder de eersten, red.). Maar deze jongeje opdoet in het onderwijs is een goedemensen laten wel zien dat studenten basis voor de rest van je leven. Foto: Henritte Guestondanks hun geringe ervaring toch eenenorme aanvulling zijn. Rinnooy KanInspiratie en vertrouwensnapt de aarzelingen van schoolbesturen Tot slot heeft Rinnooy Kan nog een advieswel, maar vindt die zeker niet terecht. De voor schoolbesturen: Stimuleer studentenwillen halen. Rinnooy Kan is enthousiast: inzet van deze jonge mensen is belangrijk die durven te kiezen voor het voortgezetHet is natuurlijk ontzettendpositief voor zowel de kwaliteit van het onderwijs onderwijs. Help deze jonge talenten verderdat zoveel studenten kiezen voor hetals voor de kwaliteit van docenten.in hun carrire. Het is weer een stapjevoortgezet onderwijs. Hoe hoger het richting een beter docentenbestel en hetpercentage, hoe beter. Het is een nuttige Verken het onderwijsgaat het lerarentekort tegen. Inspireer enbijdrage die uiteindelijk iedereen tenStudenten zijn niet zomaar genteresseerd vertrouw elkaar.goede komt.in een bijbaan op een middelbare school.Daarom adviseert Rinnooy Kan jongePrima donna talenten om het voortgezet onderwijs teDe SER-voorzitter ziet nog steeds veelverkennen. Zelf heeft hij heel veel geleerd 5 6. Liefst morgen allelesmethoden digitaalAlgemeen directeur Uitgeverij Malmbergover digitale lesmethoden Leerlingen die gemotiveerd en zelfstandig achter de computer werken en onderling overleggen over de opdrachten. De docent heeft dan een coachende rol, houdt de leerprocessen in de gaten en helpt leerlingen waar nodig. Deze toekomstige situatie schetst Harold Rimmelzwaan, al- gemeen directeur van Uitgeverij Malmberg. Hij weet zeker dat in de toe- komst op middelbare scholen alle leermethoden digitaal zullen worden computersinleslokalen hebben. aangeboden. Maar voordat we zo ver zijn, moet er nog wel veel gebeuren.Docenten kunnen nog niet vertrouwenop de technieken die de school bezit enkiezen dan snel voor het vertrouwde: deUitgeverij Malmberg behoort tot de top drie Veel voordelenboeken. Scholen zouden bijvoorbeeldvan educatieve uitgeverijen in NederlandOnderwijzen via de computer heeft veelmoeteninvesteren in zogenaamdevoor het basis- en voorgezet onderwijs en voordelen. Leerlingen die voorlopen, power-users (die alles over de digitalemiddelbaar beroepsonderwijs. Daarnaastkunnen dan extra opdrachten krijgen enmethoden weten, red.), Die kunnen waarproduceertdeuitgeverij methoden leerlingen die trager zijn krijgen meer uitleg. nodig helpen, waardoor docenten meervoor alle vakken. Digitalisering van hetDaarbij kunnen docenten gemakkelijk devertrouwen in de lesmethoden krijgen.onderwijs staat hoog in het vaandel envorderingen van hun leerlingen bijhoudenMalmberg is dan ook een koploper op en leerwegen op maat aanmaken. ZelfsBegeleiding en sturingdit gebied. Harold Rimmelzwaan: Alleshuiswerkbegeleiding, toevoegenvan Een andere belangrijke stap is datwordt digitaal in de toekomst, geen actuele videos en het afnemen vandocenten moeten leren hoe ze met detwijfel mogelijk. Wij zijn het stadium vantoetsen kan op deze manier.moderne leermethoden om kunnen gaan.schoolboeken allang voorbij en bieden De meeste leerkrachten vinden het tecomplete digitale methoden aan. Ook Verbeterde infrastructuur ingewikkeld. Zij moeten begeleid enhet gebruiksgemak is enorm verbeterd. De eerste stap die gezet moet worden, gestuurd worden en zo handig wordenZo kunnen leerlingen vanaf volgendis het verbeteren van de infrastructuur met de methoden. Talenten van Studeltaschooljaar al inloggen op hun schoolportalop scholen. Zo merkt de algemeenkunnen hierbij van grote toegevoegdeom vanaf daar al het beschikbare, digitaledirecteur dat lang niet alle middelbare waarde zijn. Bijvoorbeeld door het gevenlesmateriaal te raadplegen.scholen digitale schoolborden of genoeg van trainingen, aldus Rimmelzwaan.6 7. www.malmberg.nlLange wegOndanks de vooruitstrevende methoden Tip:vanUitgeverijMalmberg, denkt Ook binnen uw school kunnen Studelta TalentenRimmelzwaan dat het nog wel even ingezet worden om docenten te ondersteunengaat duren voordat scholen alles via debij het gebruik van digitale leermethoden. Voordigitale weg aanbieden. Aan de uitgevers vragen of meer informatie neem contact op met:zal het in ieder geval niet liggen. Zodrade infrastructuur binnen scholen goedMarie-Louise Doek via Marie-Louise@studelta.nlis, docenten begeleid en ondersteundworden en ergenoeg power-users of ga naar:zijn, gaat het zeker lukken en plukt het www.Studelta.nl/Onderwijsonderwijs daar de vruchten van. 7 6 8. Docenten, leerlingen entalenten: iedereen wintConrector Het AmsterdamsLyceum Tjeerd Volbeda over PAL Al meer dan tien jaar kan Tjeerd Volbeda