L'agenda de la pobla de vallbona gener març 2015

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    642

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. - Ampliac de rtierari de la aiitlieteea per a estudiants universitaris,ini 7 al aa de gener la sielleieca amplia rhdrari de dilluns a divendres:matins:de 8.3i) a i; t.: iiih.vesprades de l5.3n a zngeh.censulteu en la Elbllnlnca llorarl uladestudinecturna". - classes de zumtia.luns eus dei-nee azmonh.lnscripc en la LlarJeire.Estaacliirilal es realitxara tets ets mesas. Ivesprades en ta Llarioveupertirde:anys.nillunse divendresdelmna men. Cilrsns de pintura infantil,juvenil i adults.zscela Mu plastiguesEMAElnsc p lecaMunicipalelalitellaialietmaExi7l7sc L'or dels vaiencans Fllls el 2a de gener.organltxa isriin Munlcipalcoinproinis.casa de lacullura. IMARTS 13 DE GENERK Lhnra del conte.Tots elsimirts a les|7.3nh. en li Bihlntui Him palhi ha cenlacontes.nesgrups el lr xiguets lins a 4 anys lins a les llLeiili 2n grup Per a xliiuets a dartlr dl 5 anys lins a les 13.3|37|.ltiins diinarts del ines en angles. - raller descriptura.Biblioteca Munlclpala ies 18.30 n. - Premis Literaiis Poeta reedor Llorente x edicto.aases dl panicipacld aitilieteca Municipa ee de l-Aiuntaineni,Medalltats:narrativa - poesia.' dultsitemit luz sllndemarg. clula de lectura.alltlieteca Municipahaleslaaoh. I ISSABTE 17 DE GENER- English ceiiee de 11.0o a 12.2o ti.Mis lrllvrlrlacl I inscripci en el Llar Jove. - Presentaci Falla Jusep Antn ' And asa de la cullura a lestcpuh.- cine "Dig iierpe" rets els piielics.nissaete a lesngeli.niumenge a lesimup les ivpuh. IUMENGEWDEGENER-Excursa Familiar senderisme "Penyamrtada".nillrultat rniliana.HJHIEixida de la (asa de la culturaa les men.i ternada a lestinenh.lnlerinaeie i inscrincions enla ailtliuteca Municipal. I IMARTS 2o DE GENERActes F.Sant Sebasti "Puta de sant settastia a les 9.45714 des de csglsla de Santiago ilpestei a .Solemne Process a les zmouh.perl inerari de eestum.En ilnallteargaudiremirun gran caslell deiecs. I IMECRES 21 DE GENER Actes F.Sant Sehas : Sarita Missa a les lznoh.Masclet a les lz. .lsh.selernne Prcesse a las 20.0o h.Der ritinorari de cesium.En linalilzar dlslrlitanrn d'un grancastell de iecs. I IVENDRES 23 DE GENER curs anirriader tresdeveniriients infantls.nles 23 i 21. de gener.nivendres 016.00 a moon l dlisabtni de 9.0i:a 13.0071 I de 16.00 a zmooh,lnscripcie niermacieLlarJeve. Club de lectura iuvenil.alblietesa Municipal.ivens de 1L a la anys a les l7.dn h. ISSABTE 21a DE GENE English ceiiee d'll. nuat2.3uh.Mesinlerma ' I -tcuncert de sant sehastia a carrec de la cerperaeie Musical de la Penla.casadelaculturaalesllhiiuh. IMARTS 27 DE GENEVatge a ia neu [Javalambre - vaidelinaresi Eixida a les moon.des de antiga hascula duiaPeeia.lnlermacie scripci LlarJn curs de mnnitor de temps lliure i125 hi.Del27 de general ni d'altril.Elsarts ls us denme.1L.3nh.cursliemelegatimpartit per Accent,Mes inlerinacie i inscripcle enla LlarJdve. - L'hora del conte en angls.rets els dimaris a les i7.; tuh en la e Municipal hi lia ceniacentes.nos grups el ir xiquets lins a I.anys lins a les ladeh i 2h grup per a xiqudts a partir de 5 anys lins a las | B.C|0h.ltimsEmili = - - - - dimaris del rnes en angles. Yaller irescripluraznla iblinleaMunicipiLAleslljnh. Expnsicie "15DAny5 de la nostra ltantia".nele-degeneraleedem En la casa eran,repesicie de rexpasieie ietegraiica cemiiiemerativa del |5D ilniyersari de la cerporacid MusIcaLClllbdeecturajuvenil. D eteeaMun palJvensdetLitkinys.Divendres Caf teatre.ves esperem en el centre s ' L a ies tan h.Portal renlrep en acaear de sopirws elerirem retira de leatre La casa deaernardamiia peigrun TeatrnhrltEMAEaI ISSABTE 31 DE GENER- Presentaci Falla Plaga del Mercat.Aud asa de la cultura a les 18.0|11|. Expescie de pintura realista isaac Santo Ria.nel 31 de gener al c5 de rohnr.(asa dl la Cultura.Nnrarl de visites:d!dllous a alumengl dl 15.00 a 2 nnh- cine ios mie,Pere que lieines lieclierretseispiielies.Dlssahte 31 de EOI! !! a QSZZJDIL Dlumlngt l de lcbrera los 1740i)? !IMARTS 3 DE FEBRER uhora del cente,rets els dimaris a las I7.Ct0ha In la Ilttiidteca Municipal hi ha centarentes.Dns grups el t ritiquets fins a e anys lins a les tlnnhi zn grup ner e xiquets e Dinlr de 5 anys lins a les teach.lllins dirnerts del mes en angles. n IVENDRES 6 DE FEBRER clutt de lectura juvenil.en Mini i.Jairens de u.a a anys a les 17.UDh. ISSABTE7DEFEBRE (urs dulniniadprjuvenil i425 hI. D|7dItobrorlJ1factlibrmllssablns dem anal/ email i detspe e iq iieh.curs hemelega partit perAaent.Mes lnierinacil inscripeie en la Llerinve. English cellee de tl. eo a lzaoh.Milnformacl l lnscrlpci ii el Llarieve Presentaci FallaTrinquetlAd]. Audltorltasadnh(ulturnlosIBJJoh. cine.nissame a dl ienrur a las 22.3 .iuinerigo a de nrer a los 19.0011:I IMARTS 10 DE FEBRER- LWlnra deleentedlpiioteca Munlcipalaieslmloh,- raller d'escriptura.En la laielloteca Municipal,A las laanh. IJDUS 12 DE FEBRE l: urs Recursos per a ranimaci" [:2 hi islondlldxia.maianars.papireile a,mag maguillatge.nel ia de lelarer al ie de mar nimarisi diious de 16:30 a nach.curs hamalnqll irnpanit perActent intdrrnatid l iiiscriciensLlariave. Club de lectura.siitlieteca Municipal,a les is. ;tuh, ISSABTE 11. FEERE ' Presentaci Falla Placa de l'Hnrt. Audilnri(1 ade laculturaa leslauiuii._ cine.nissaetetcaleszzaiiti.Diumengelsa leslepoli. I IUMENGE 15 DE FEBRE tExcursi Familiar senderisme "Sot de cliera.Las nsus".D cultat iniliana.Eixida de le casa de la cultura e les a. oah l tomada e les t/ aoh.lnlermac Ilscripcinils en la lsiltlieteca Municipal. I IMARTS 17 DE FEBRER LWinra del sente.Biblioteca Municiplliksntznh. I IMECRES 18 DE FEBRE '- curs crangls de conversa il2hi Delta de letireral a de marc.nimecres i divendres de ind a iendh.Mes iniermacie scr p ti en la Llar Jeiie. IVENDRESZDDEFEDRECurs "Tclliques per a parlar en pblic" il2hi ines zn i et de ieerer.Dlvennres de 16.00 a zmooh l lilssahles de 9.00 I 1:40h ide 16.00 a zmaoh.Msinlvrmlcia nszripzio enll LhrJnve. Presentac del Diagrama lfactivtals u Duna 2015" lllllrarnnnl dll premidelcnncur:de nrtellslisi del:Cullurnrphnti| =s|8.nnh. n ciue de leciuraiuvenli.siliilotecaMuiticipalelestadoh. ISSABTE 21 FEBRER valge a la neu [Javalambre - vaideliriaresl Elxlda a les 7.goh des de antiga nscula daiaPditia.lniermacieiinscripci LiarJeve. English ciiee d| |.nnIzanhjfsinfnrma Presentaci Falla Plaga sant Jaume.Audi pri casa de la tuliura a les ia. euh. cine.Dlssabte zl aieszzaoh.niumenge 22a leslrhodh. IMARTS 24 DE FEBRE ' Uhoradel conte.Biblioteca Municipala les lmnh. Taller descriptu ra,Biblioteca MunicipaL A les la. ;tnh. I IVENDRES Z7 DE FEBRERClubdelezturaiuveniljlbllateca Munieipauvonsdelealaanys. Divendres Cal tealre,vos esperern en el centre social,a les tacha Portal rentr iia inn acaear de separyes eiarirem ractuaci musical del grill:LpsJaguarcurs de Ptiotesilun (aiii el 21 i 2a de retirar.ne leon a 2a. onh.Mes inlermacleiinscripciensenla Liariove. ISSABTE 2B FEBRE ' Presentaci Falla cervantes iAdiAuditeri casadela culturaalesiauidh. IUMENGE1 DE MAR lnallgllraci Exposici del ninot i entrega dels preinis de ietegraiia,llibre nnl indullahtasa dota (uituraauslzizon.2 "Erida des del halcdeljuntamenli B51943071.IMARTS 3 DE MAR L-ripra del conte.aielieteca Municipaha | li17al0h. IJDUS 5 DE MAR curs "Jocs detaula coin atecnca educativa" i22tii nel 5da marrallddu maig.nimarts i diieus de ieou a ee. i5h.curs hemelegat impartit per Accent.Mes inlaimaciiiiIVENDRES 6 DE MA clu e de lectura uven Jiblioton Municipal a laslmgh. El a ISSABTE 7 DE MAR u Dina uia de la Dima" lnlermacie nscripcio aililloteca Municlnala English cellee d'un-in a lmnh.Mes inlerrnaci i inscripcl en Il Liar Juve.- Cine.Dissabll 7a les zmgn.niumenge aa les lmouh. xxl concurs de "play-hacks" lallers.Pavellis Municipala lls zzauh. I IUMENGE B DE MARC IA DE LA DONA Especlacleieatreterna nenauuditericasade lacultura. IMARTSW DE MAR IL'hdradelcdnte. ls tecaMunlc lalesiuoh. Taller lfescriptura.dteca Mu cipalalestsaeh. IJDUS 12 DE MAR Club de Lectura.aielieteca Municipaljleslljnh. | UMENGE15DEMAR Lliurarnent de preiiiis rallers.salcdde lmiuntamenlaiestaaiih. IMARTS 17 DE MAR i iren Faller.uesdelParcMu pala lestlnuh. IMECRESWDEMAROfrena floral.u ies 11 enh.eixida des de Mercadena.primer narri sant iesepidespres Parc Mun ' al. IJOUS 19 DE MAR Actes Fallers:A les lanzan.Missa en el centre se .A les Mihnh."Masclet".A partir de les meo li."Crema" de nionuinents inrantils.A nanirdeiesnaoh.rerri"iielsriidnurrientsiallers. IVENDRE 2D DE MAR In clue de lectura juvenil.aielietecaMunicloaiimahdevensdeicateanys, ISSABTE 21 DE MAR cin : Dlsshte21 alesana hidiuinengezzaleslmaoh. IUMENGE 22 DE MAR aV e, dr Excursi Familiar senderisrrie "La Olmeda - santa cruz de Moya".IMARTS 2L DE MAR I- LWlnra delcenteeletidteca Munlcipahaleslmoh.- raller d'escriptura.Biblioteca Municipaia les 13:30h. curs Mentor de meniador escolar" IJ2h] mi ze de men;al Jo train-ii,iziimartsus de leen a 2o. diih.(urs hemelegat imparlit per Accent.MesIVENDRES27DEMAR- clue de lectura iuvenil,lsielleteca Municipal.ivens M1431! anys. - curs "ilpren a ser un contacentes" il2hi nles 27 i za de marc.divendres de tape a ande ssaete de 9.iie a mie I e ie. ee a eeueh.Mes iniarmacie llnscrlvci en la Llarieve. - Dlvelldres (at teatre.ves esperdm en el centre seciai.a las 2143071: Perieu entrepi i en aeaear de separ ves aierirern una actuacie de "Dualrn ilamencdelcariipdeliiI IUMENGE 29 DE MAR I Taller de rnilotxes.A les lmoh.rradicienaitaller de iniletxas a las redaiies de Fermita de sant selaastian Teatre adults.Mesperaras?cempany .lltena teatre.casa de la cultura a les 19.0o h.Entrada unica e euros. I IMARTS 31 DE MAR I- Lhi1ra delcenleen angles.elieteca MunicipaLa | |s17.: |i)h. Casa rie la Cultura 896 276 15 51. Biblioteca Pblica Municipal 35'96 276 02 33 Casa Gran v396 276 3513 Llar Jovew96 276 31 D1 wwwiapobladevallhdnmes taceboukJwm/ ajuntamentlapobladevillbuna twitter:ajtlapnhla 2. JBL- Ampliacion del horario de la biblioteca para estudiantes universitarios.Del 7 alzio de enero la biblioteca amplia su horario de lunes arnes:mairanasr de 8.3i:a lun h.tardes de |5.CIn a soso h.consultar en la biblioteca horario Aula deestuoro nocturna". - clases de zumba lunes y iutvts dt 19.00 a zo. oo h.inscripcion e iniormacion en el llarJove.Esta actividad se realizar todos los meses, Tardes en el Llar Jove.Apartir de;anos.lunes a viernes de |6.3o io. oo h. - cursos de pintura iniantil,juvenil y adultos.Estneln munlclool Anes ptastic EMAE Inscripcion:b- Expos or dels valencians".hasta elzn de enero.argan a orupo Municipal (Dmpromis.casa oo ia cultura. ARTES13DEENERO- La iiora delcuentoJodoslosmartesalast7.: loh. enla teeanun pal hay (lllntacuonlos,Dos grupos.ol tv.ninos hasta 4 aiios hasta las 13400 h.y z" grupo,para nios a partir de 5 arias hasta las 18.3o h.ultimo martes del mesen ingles. - raller de escritura.En la bibliottca Munich-tala A las tuo h, IERCOLES 1L DE ENEROPremios Literarios Poeta reodor Llorente x edicion.bases de plnkiyldn biblioteca Municipal y web del Ayuntamiento.Modnlldddes:narrativa - poesia.Juvenil yaoultos ytenialica local.tlasla el 13 de marzo. UEVES15 DE ENERO club de lectura.Biblioteca Munlcioabalasiaaoh. EADO17 DE ENERO English coiiee lie11.ao a 12.30 h.Mts iniormacion e inscripcion en el Llar Jove. Cine:big Hero b.Todos los pirblicos.sabado r7 a las 21.1o h.Domingo ib a las i1.ooyi9.oo h. - Presentacion Falla Josep AntonLAudliorlocasadeu culiur ensima h. OMINGOWDEENEROExcursion Familiar Senderismo "Penyacortada".cultad media.salidadelacasadelacutturaalasb. ooh. yvueitaaiasi4.ooh. iniormacione inscripcionesenlabibliotecanunicipat. IIAkrEszo DE ENERO Actos toa 5,"i&gt;uia de san sebastianalasms h.desdelaiglesiade sanliagoApslola la er de s.sebastian,a continu n santa Misa.Al tinalixar espectacular "Masclelb".solemne Procesion a les 20.0o h.por el itinerario de costumbre.Al iinalizar dlsirutaromos de un gran castillo de iuegos. IRCOLES 21 DE ENERO Actos 2 Santa Misa a las |2Jm h."Masclet ' alas 14.15 h.Solemne Procesin a Iii 20.00 h.vor el Illnorarlo d!costumbre,Al nalizar disfrutaremos dl un gran castillodeiuegos. IERNES 23 DE ENEROn curso animador de eventos iniantiles.Dias zsyzc de ener tooo a 2o. nn nysabados deqoo a (Lun h.yde io. oo a zo. nn b.infornlacinllarJove. club de lectura iuvenil.biblioteca Municipal.Jovenes de 1A a iconos a las i7,ooh. BADO 24 DE ENERO English coiiee ot ii. oo a 124o h.Mas iniormacion o inscripcion tn oi i. iar Jove, OMINGO 25 DE ENERO concierto de san sebastian a cargo de la corporacion Musical de La Pobla, casaoelacultura alasiqooh.ARTES27 DE ENERO vi e a la e uavalambre valdelinaresi salida a las1.oo VL desde la antigua bscula de La Pobla.lniormacion e inscripcion Llar Jove. curso de monitor de tiempo libre i125 h. i Del 27 de enero al 2| de abril.Los martes y ueves de ono a Iban h.curso homologado impartido por Accent.Ma rormacion e psc pc n en el Llar love. La hora delcuenloen inglesxodoslosmartesa lasnnoneniabibliotcca Municipal hay cuentacuentos.nos grupos,el t",nios hasta c anos hasta las ia. oo h.y z" gru o para nliros a partir de 5 aos hasta las | B.: |o h.uttinio martes del mes en ingles. Taller de escritura.En la Biblioteca Municipal.A las 13.30 h. Exposicion isn Anos de nuestra banda".Del 21 de enero al 27 de mayo.En la casa orah,reoos n de la expns n iotograiica conmemorativa del iso aniversario de la corooracion Musical. IERNESQD DE ENERO club de lecturajuvenil,bibliotectMunlciotl. Jbvenesdercaioanos. n v rnes care teatro,os esperamos en ol centro social.a las 21.3o h.rramIl bocadillo y al acabar de cenar os oirtctremos la obra do teatro " la casa dcbernarda Alba" del gruooreatrejant-EMAE. ABADO 31 DE ENEROnpresentacion Falla Placa del Mercat.Aooit io tasa de ia coltora a las 1B.0nn. n Exposicin oe pintura realista isaac santo Ri bol gr oa onoroalts oo robrtro.Casa ot la cultura.ttorariooonsitas doJunvnsa nom ngb dolaooa Ihooh. 2 (In los MULPIVDHU hemos nncnoodos lnillhllcotsihidu 3| Inlroa las 22.30 ILDomngoi defehreraa liiwvon. La hora del cuento.Todos los martes a las . :o h.en ia Biblioteca Munr pal hay cuentacuentos.bos grupos,el P.niiros hasta c arias hasta las ib. oo h.y 2 grupo,para n nos a partir de 5 anos hasta las iban h.ltimo martes dei meseningles, IERNES6 DE FEBRERO club de lectura juvenil.biblioteca Municipal a lattmoa h.Jovenes do 1A a is aos.BADO 7 DE FEBREROZ Curso de Animador uvenil M25 h. i Del 7 de febrero al JI de octubre.sabados de io. oo a 14ml:h.y de 15.on a iq. oo h.curso homologado impartido porAccent.Ms iniormacion e nscrrp n en el Llardove. English Coffee de u. oo a |2.3n h.Mas niormacion e inscripcion en el Llar Jove. - Presentacin Falla rrimiuel y Adi.Auditorio casa de la cultura tooo h, -CII| e.ShU1ilBs22.JHh. Do goalislmnnh. ARTES 1a DE FEBRERO La hora del cuento.biblioteca Municipalalasimoh. raller de escritura.En la Blhlionci MunIclpaLA las tuo h. .UEVES 12 DE FEBRERO curso Recursos para la animacion laz h. i slobatlexia,rnalaharesi papiroilexia,magia y rnaquillaie.Del 12 de tebrero al io de mlrlo.Manes y Jueves de 15.1o a za 3o h.curso homol...</p>