of 34 /34
เเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเ เเเ เเเเเเ เเเ เเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเ เเเเเเ เเเเเ เเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเ เเเ เเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเ เเเ เเเเเเ เเเเ เเเเเ เเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเ เ เเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเ 06/14/2022

Presentation thai pavillion

Embed Size (px)

Text of Presentation thai pavillion

Page 1: Presentation thai pavillion

05/02/2023

เปดตว นวตกรรมการสงออกอตสาหกรรมอาหารไทยไปยงประเทศจน

โดย บรษท ไทย พาวลเลยน คอรปอเรท จำากด พรอม นำาทพ ผประกอบการไทย บกพนทในโซน ไทยพาวล

เลยน ท เวลด ฟด ซต แหลงรวมอาหารทวโลก ณ เมองเซนเจน

ประเทศจน

Page 2: Presentation thai pavillion

Thai Pavilion Shenzhen

บรษท ไทยพาวลเลยน คอรปอเรท จำากด โทร. +66 2-6344167-9 แฟกซ. +66 2-6344166

05/02/2023Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

Page 3: Presentation thai pavillion

05/02/2023

World Food City เปน1.เวทจดแสดงสนคาและคาขายอาหาร2.จดระบบแฟรนไชสซปเปอรมารเกต3.จดเทศกาลแสดงสนคาอาหารในประเทศจนนานาชาต4.เปนศนยกลางการกระจายสนคา5.เปนศนยกลางการทดลองอาหารนานาชาต

รปแบบธรกจ

Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

ไทย พาวลเลยน เปนสวนหนง ของ World Food City

Page 4: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

-รวบรวมสนคาทกแบรนดจากทวโลกเพอทนำามาแสดงสนคาและทำาการคาขาย

-ชวยในการพฒนาธรกจอาหารระหวางจนกบ ตางประเทศ

-พฒนาการแลกเปลยนความรและประสบการณ ในการพฒนาอตสาหกรรมดานอาหาร

-ยกระดบในการแขงขนความสามารถดานการผลตอาหารอตสาหกรรม

-หาคคาธรกจ

– รปแบบธรกจ จดแสดงสนคา และคาขายอาหาร

Page 5: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

โครงการ World Food City จะจดสรางระบบแฟรนไชนในพนททวประเทศจน

-สรางพนธมตรซปเปอรมารเกตกวา 1,000 แหง และในอนาคตจะมถง 3,000 แหง-สรางระบบการกระจายสนคา สงถงมอสมาชก ซอขายผานเครอขายอนเตอรเนต

– รปแบบธรกจ แฟรนไชสซปเปอรมารเกต

Page 6: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

World Food Cityจะจดการแสดงสนคาประจำาป เพอจบคคาธรกจระหวางประเทศ

World Food City จะจดโฆษณารวมของสนคาตางๆ เพอสรางยหอแบรนดและชอเสยงของสนคาจากทวโลก

– รปแบบธรกจ การจดเทศกาลแสดงสนคาในประเทศจน

Page 7: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

World Food City จะสรางระบบธรกจถงมอลกคา (B2C)

และธรกจถงธรกจ(B2B) เขาหาลกคาโดยตรง

พรอมนำาสนคาเขามาจากตางประเทศใหลกคาโดยตรง ผานการจดซอและขนสงโดยระบบ World Food City

– รปแบบธรกจ สวนกลางการกระจายสนคา

Page 8: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

-สำาหรบศนยกลางทดลองอาหารตงอยทชน 7 ตก A-ซงจะรวบรวมผประกอบการอาหารจากทกประเทศทวโลก ชวยผประกอบการหาคคาธรกจ

-ผบรโภคอาหารจากทวโลก สามารถมาลมรสอาหารท World Food City โดยไมตองเดนทางไปตางประเทศ ทงยงจะไดศกษาเรยนรวฒนธรรมอาหารจากนานาประเทศ

– รปแบบธรกจ ศนยกลางอาหารนานาชาต

Page 9: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

TFPC-Team ( Org.Structure)Dr.Nareerat(President)

Mr.Chen(Marketing in

China)

Ms.Hong(F&A - Thailand)

Ms.Qian Qian(Coordinator-China)

Ms.Ussanee(Marketing in

Thailand)

Mr.Anus(Quality / Food

Engineer)

Mr. Suraphon L(Sourcing - Thailand)

Ms.Looksorn(Sourcing - Thailand)

Advisor(Dr.Samart)

Advisor(Dr.Puris)

ชอผประกอบการ : บรษท ไทยพาวลเลยน คอรปอรเรท จำากดทอย : 160/511-517 ชน 23 อาคารไอทเอฟ สลมพาเลส บางรก กรงเทพ ฯ 10500โทรศพท : (66) 2-6344167-9โทรสาร : (66) 2-6344166 Email : [email protected]

ทปรกษาทางการ ตลาด

โดย เอสเคอาร

พาวเวอรพลส

Page 10: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

1.1 แนะนำาประธาน ดร. นรรตน รตนพรวเศษกล

วสยทศน เพอการสงเสรมวฒนธรรมและการคาไทย-จน พฒนาอยางยงใหญ

ชอหนวยงานและธรกจจดการบรหารประธาน บรษท จ บ จ กรป จำากดประธานบรษท ไทยพาวลเลยนคอรปอรเรท จำากด การสงออกอาหารไทยประธาน บรษท โกลบอล เอดเคชน ไทยแลนด จำากด การศกษาประธานบรษท จ บ จ แอดวานซ เทคโนโลย แอนด เทคโนโลยดจตอล อเลคโทนค จำากด ประธานบรษท ลคก ทรานสปอรต อนเตอรเนชนแนล จำากด การขนสง

Page 11: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

การศกษา • ปรญญาตร สาขาภาษาญปน มหาวทยาลยอสสมชญ• ปรญญาโท สาขาภาษาจนเพอการศกษานานาชาต South China Normal

University• ปรญญาเอกคณะการศกษาเปรยบเทยบ South China Normal

University• ปรญญาเอกคณะบรหารธรกจอตสาหกรรม วทยาลยการบรหารและจดการ

สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา เจาคณทหารลาดกระบง

ประสบการณ 1 .รองประธานกรรการ สมาคมศษยเกามหาวทยาลยในประเทศจน 2. ผชวยผอำานวยการ องคการคาของสกสค.ประเทศไทย3. ทปรกษา คณบดวทยาลยการบรหารและจดการสถาบน

เทคโนโลยพระจอมเกลา เจาคณทหารลาดกระบง

4. ทปรกษา สมาคมนกธรกจยคใหมไทย-จน5. นายกสมาคม สมาคมศษยเกา South China Normal University แหงประเทศไทย

Page 12: Presentation thai pavillion

05/02/2023

ประเภทนตบคคล นตบคคลนไดจดทะเบยนในนาม: บรษท

วนทจดทะเบยนบรษทไดทำาการจดทะเบยน ณ วนท 9/7/2558

บรษท ไทย พาวลเลยน คอรปอเรท จำากด www.thaipavilion.cn Facebook: ไทยฟดสพาวลเลยน

ดร. นรรตน รตนพรวเศษกล ไดจดทะเบยน กอตง บรษท ไทย พาวลเลยน คอรปอเรท เพอเปนสำานกงานในประเทศไทย เพอสนบสนนผประกอบการทเชาพนทในโครงการ

Page 13: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

Thai Pavilion Shenzhen เปนศนยรวมสนคาอาหารไทยในWorld Food City ทเมองเซนเจนในประเทศจน ซงมพนท 1,000ตารางเมตรในโซนเอเชย ชน 2 อาคารA

Thai Pavilion Shenzhenจะจดพนทตงโชวตวอยางสนคาใหประมาณ300 – 500 รานคา ผประกอบการผลตสนคาอาหารไทยสามารถเชาพนทแสดงสนคาและจำาหนายสนคา

Thai Pavilion Shenzhen เปนศนยรวมสนคาอาหารไทยทใหญทสดแหงแรกในประเทศจน โดยวางรปแบบรานสไตลไทย คาสงอาหารไทย บรการแบบไทย ใชภาษาไทย เพอเปนเวทแสดงวฒนธรรมไทยใหกบชาวจนและชาวโลก และสรางชอเสยงใหกบประเทศไทย

เลขท 8 ถนนจนเคอ ถนนหลวงผงจ ชมชนหลหรง ตำาบลหลงกง เมองเซนเจน ประเทศจน

Page 14: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

Thai Pavilion เปนศนยรวมสนคาแหงแรกในการนำาอาหารไทยและวตถดบทปลอดภยเขาสตลาดประเทศจน เราเนนถงสนคาทมมาตรฐานความปลอดภยเปนสงสำาคญเนองจากปจจบน ความกงวลจากรฐบาลจน และผบรโภคจนรสกไมไววางใจกบผลตภณฑอาหารทผลตในประเทศจนเอง

และชาวจนนยมรบประทานอาหารไทยเปนจำานวนมากและมกำาลงซอสง แตยงไมมชองทางสะดวกซอในประเทศจน โอกาสการพฒนาสงเสรมการขายอาหารไทยในตลาดจนมโอกาสมาก

ฉะนน Thai Pavilionจะเปนเวทในการนำาสนคาอาหารไทยไปถงมอผบรโภคชาวจน

มนคง มนใจ พรอมนำาทานไปสความสำาเรจ

Page 15: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

Page 16: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

Zone 1 ประกอบดวย หองประชม (VDO Conference) จำานวน 2 หอง(สำาหรบ 8 คน ถง 20คน) / หองเจรจาการคา 2 หอง / หองทำางานเจาหนาทประสานงาน มพนทประมาณ 100 ตรม. Zone 2 โซนการจดบฟเฟผลไมไทยตามฤดกาล (Thai-Fruit Buffet) มพนท ประมาณ 80 ตรม.Zone 3 โซนรานสะดวกซอ(Convenience Store)ซงจะขายปลกสนคาเครองดมและอาหารไทย เพอใหบรโภคหรอผจดซอไดชมรสชาตอาหารทแสดงใน Pavilion มพนท ประมาณ 60 ตรม.

Zone 4 โซนDisplayสนคาหรอจดแสดงสนคา ไดแก ชนวางสนคา / โบรชวรรายการสนคาภาษาจนและภาษาองกฤษ / Computer Display / Website มพนท ประมาณ 760 ตรม.

การจดแบงพนท ใน ชน 2 แบงเปน 4 โซน

Page 17: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

ไทย พาวลเลยน ตงอยท ตก เอ ชน สอง โซน 4 กำาหนดพนท สำาหรบ ผประกอบการ 350 ลอค

Page 18: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

1. เปนการจดโชวแสดงสนคาแบบถาวร ทกวน ทกเดอน ตลอดทงป365วน2. Thai Pavilion จดเตรยมทมผเชยวชาญใหปรกษางานทางดานศลกากร พธเคลยรสนคา ศลกากรโกดงสตอกสนคาและขนสงสนคา สามารถสอสารได 3 ภาษา ไทย จนและ องกฤษ3. Thai Pavilionจะรวมบรหารจดการการขายและการตลาดใหผประกอบการในระบบ เดยวกน ชวยใหผประกอบการประหยดตนทนในการจางพนกงานประจำาราน และลดตนทนในการ โฆษณาทำาการตลาด สามารถขายสนคาทตลาดจนอยางรวดเรวและมประสทธภาพ 4. รปแบบการจดการขายรวมกนใน Thai Pavilion จะชวยเราไดรบผล กำาไรรวมกนและไดพฒนาธรกจกาวหนาดวยกน

项目管理 รปแบบการบรหารจดการ

Page 19: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

1. การโฆษณาสนคาทวประเทศจนรวมกน2. การรวมธรกจกบหางสรรพสนคาและซปเปอรมารเกต3. การพฒนาแฟรนไชสใน 7 พนทใหญทวประเทศจน4. การรวมธรกจกบผประกอบการขายตรงผานเครอขาย E-Commerce5. การรวมธรกจกบองคกรผประกอบการขายสนคาผาน TV6. การรวมธรกจกบผประกอบการขายผานเครอขายระบบ O2O และ C2C7. การจด "เทศกาลอาหารไทยประจำาป ท ”Thai Pavilion

สนคาอาหารไทย จดเทศการแสดงสนคาอาหารไทย

ผานเครอขายระบบ O2O

การขายสนคาผาน TV

ขายผานเครอขายE-Commerce

แฟรนไชส

หางสรรพสนคาและซปเปอรมาเกต

การทำาโฆษณาทวประเทศจนรวมกน

市场营销 รปแบบการจดการตลาด

Page 20: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

市场营销 รปแบบการจดการตลาด1. การทำาโฆษณาสนคาทวประเทศจนรวมกน

โครงการ World Food City ไดทมทนมหาศาลในการทำาโฆษณา เพอสรางชอเสยงยหอสนคาไปทวโลกอยางรวดเรวโดย1) ลงโฆษณาในหนงสอนตยาสาร หนงสอพมพ และ เวบไซด อตสาหกรรมอาหาร2.) ทำาสอโฆษณาตามสถานทสาธารณะตางๆ เชน สถานรถไฟ ทางดวน รถโดยสาร รถไฟใตดน ทาเรอ ฯลฯ3.) ทำาสอโฆษณาผานวทย โทรทศน หนงสอพมพ รวมถงเครอขาย Internet ฯลฯ

ซงกหมายความวา สนคาอาหารไทยของ Thai Pavilion จะทำาโฆษณาตามสอและวธการตางๆเหลานไปพรอมกบ World Food City

Page 21: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

2. การรวมธรกจกบหางสรรพสนคาและซปเปอรมารเกตThai Pavilion รวมมอกบทางหางสรรพสนคา

และซปเปอรมารเกตทจะนำาผลตภณฑอาหารไทยไปวางและขายตรงถงผบรโภค ปจจบนทางWorld Food Cityไดรบความรวมมอกวา 1,000 รานคาแลวและเปาหมายในอนาคตกวา 3,000 รานคา(ซงหมายความวา หากสนคาเราลงสพนทเมอไหร กหมายความวาจะมโอกาสวางขายทง1,000รานคา)

หางสรรพสนคา

Page 22: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

3. การพฒนาแฟรนไชสใน 7 เขตใหญในประเทศจน

การพฒนาแฟรนไชสในแตละเขตของประเทศจน โดยแบงเปน 7 พนทใหญดวยกน ภาคใต (สเขยวออน) ภาคเหนอ (สเหลอง) ภาคกลาง (สชมพ) ภาคตะวนออก (สนำาเงน) ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ (สเขยวเขม)ภาคตะวนตกเฉยงใต (สฟา) ภาคตะวนตกเฉยงเหนอ (สมวง)

Page 23: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

4. 1 การรวมธรกจกบผประกอบการขายตรงผานเครอขายระบบ B2B สรางธรกจได 500,000 ลานบาทโดยกระจายสนคาอยางรวดเรวทสดจากผผลตไปถงผบรโภค ชวยลดตนทนการเกบสนคาและลดเวลาของการหมนเวยนสนคา

4.2 การรวมมอกบผประกอบการขายผานเครอขายระบบ B2C สราง ธรกจได 5,000 – 500,000 ลานบาท4.3 การรวมมอกบผประกอบการขายผานเครอขายระบบ C2C สรางธรกจ 50,000 – 500,000 ลานบาท

การตลาดระบบออนไลน4. จดการตลาดออนไลน

Page 24: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

6. สรางระบบ O2O (Online to Offline)

ลกคาในประเทศจนนยมสงสนคาเปนกลมหรอใชคปองสงผานระบบเครอขาย แลวรบสนคาจากรานคาใกลบาน เพมความสะดวกสบาย และทงนลกคามนใจในความปลอดภยเนองจากไดเหนสนคาจรง

5. การรวมมอกบองคกรผประกอบการขายสนคาผาน TV ซงจะไดขายสนคาชนนำา(Premium)อยางรวดเรว

Page 25: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

7. การจด เทศกาลอาหารไทยประจำาป เพอแสดงอาหาร“ ”ไทย จบคธรกจจากลกคาทวโลก ทWorld Food City นน Thai PavilionจะจดไปพรอมๆกบWorld Food Cityตามตารางดงตอไปน1 )จดนทรรศการอาหารนำาเขา ทกๆ สองเดอนเพอ

จบคธรกจ2) จดงานแสดงนทรรศการแสดงสนคาอาหารโลก

ประจำาปละ 2 ครงในเดอนพฤษภาคมและเดอนพฤศจกายน

3) จดการประชมสดยอดอาหารโลกในเดอนพฤษภาคม

4) จดโปรโมชนจำาหนายสนคาราคาพเศษในเทศกาลตรษจนและเทศกาลไหวพระจนทรเปนระยะเวลา 1 เดอน

5) จดงานแสดงอาหารนำาเขาในทกๆ เดอน6) จดงานเทศกาลอาหารในทกวนหยดสดสปดาห7) จดกจกรรมชมอาหารและแบงปนประสบการณ

เปนประจำาโดยไมกำาหนดเวลา

Page 26: Presentation thai pavillion

05/02/2023

项目进驻 การเขาสโครงการ

1 .กำาหนดการเขาสThai Pavilion

2. เงอนไขการเชาพนท

3. เงอนไขการทำาสญญา

4. การเรมธรกจทThai Pavilion

Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

Page 27: Presentation thai pavillion

05/02/2023

1. กำาหนดการเขาส Thai Pavilion

ผประกอบการเขารบฟงการประชมแนะนำาโครงการและลงทะเบยนจองพนทและจายเงนมด

ผประกอบการเลอกตำาแหนงพนท

แจงวนเซนสญญา เมอมผจองพนท เกน 60%

นดวนเซนสญญา และเปดแถลงขาว เปดตวโครงการ

จดตวอยางผลตภณฑทงหมดขนโชวบนชน ภายในเดอนพฤศจกายน 2558

เปดแสดงสนคาและจำาหนายใหกบผบรโภคชาวจนและคคา ทวโลกในเดอนธนวาคม 2558

Page 28: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

2. เงอนไขการเชาพนทใน Thai Pavilion

คาเชาเดอนละ 8,900บาทตอตารางเมตร ปละ 106,800 บาทตอตารางเมตร โดยไมเสยคาธรรมเนยมอน ๆ

ผเชาตองจายคาเชาลวงหนาในระยะเวลา 1 ป พรอมวงเงนประกนคาเชาอก 2 เดอน รวมคาใชจายทงหมดในการทำาสญญาครงแรกจำานวน 14 เดอน เมอทำาสญญาจะจายคาเชาเปนจำานวนเงน 124,600 บาท

คาเชารายเดอน

คาประกนลวงหนา ๒

เดอน

คาเชาลวงหนา ๑๒ เดอน

รวมคาทำาสญญาเปน ๑๔ เดอน

8,900 บาท 17,800 บาท

106,800 บาท

124,600 บาท

Page 29: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

3. เงอนไขการทำาสญญา1). การทำาสญญาเชาพนทครงละ 3 ป และเมอหมดอายสญญาสามารถตอสญญาไดตามเงอนไขทตกลงกน 2). ผเชาจะตองจายคาเชาลวงหนาในระยะเวลา 1 ป พรอมวงเงนประกนคาเชาอก 2 เดอน รวมคาใชจายทงหมดในการทำาสญญาครงแรกจำานวน 14 เดอน3). เงอนไขในการใหเชาพนท และการใหบรการ แบงเปน 2 ประเภท ดงน (1). การใหบรการพนฐานทกผประกอบการทเชาพนทใน Thai Pavilion (2). การใหบรการเสรมเพมเตม โดยคดคาบรการตามการตกลงกน

Page 30: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

3. เงอนไขการทำาสญญา

(1). การใหบรการพนฐานทกผประกอบการทเชาพนทใน Thai Pavilion ไดแก

1. ชนวางแสดงสนคา (Display Products) และปายโฆษณาในพนท 1 ตารางเมตร(ตามรปแบบมาตรฐาน) , ชนวางโบรชวรของบรษท หรอผลตภณฑจอ Touch Screen-Computer Display สวนกลาง ทบรรจขอมลผลตภณฑของแตละบรษทในรปของ E-Catalogue และเอกสารในการสงซอสนคา

Page 31: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

2. ไดรบสทธพเศษในการฝากขาย(ปลก)สนคาตวอยาง เพอใหลกคาซอและทดลองชมทรานสะดวกซอ(Convenience Store) Thai Delicious ในจำานวนทเหมาะสม3. ไดรบบรการ และอำานวยความสะดวกของสำานกงานขายสวนกลาง เพอทำา Business Matching ไดแก หองประชม VDO Conference / หองเจรจาการคา / หองทำางานของเจาหนาทการขาย / ชด Personnel Computer สวนกลาง สำาหรบการตดตอประสานงานหรอซอ-ขาย ผานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (IT)

Page 32: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

4. การใหบรการของเจาหนาฝายขายประจำา Thai Pavilion ทสามารถสอสารได 3 ภาษา ไดแก ภาษาไทย จน และองกฤษ เพอประสานงานการทำา Business Matching ระหวางลกคาในประเทศจนกบผประกอบการไทย หรอรบคำาสงซอสนคา(Order)เบองตน ในชวงเวลาทำางานปกต (Office Time) 09:00-16:00 น. ทกวนทำาการ 5. การโฆษณาประชาสมพนธผานชองทางการบรหารจดการของโครงการฯ ไปยงผประกอบการ Chain Store ทวประเทศจน จำานวน 3,000 แหง เพอเขามาเลอกซอสนคาใน Thai Pavilion World Food City Shenzhen และชองทางการโฆษณาประชาสมพนธผาน Website ของ Thai Pavilion ภาคภาษาจน และภาษาองกฤษ6. ผประกอบการทเชาพนทสามารถเขาถงระบบกลองวดโอทางไกล เพอดหนารานผานApplication บนมอถอ Smart Phone

Page 33: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

(2). การใหบรการเสรมเพมเตมโดยคดคาบรการตามขอตกลงกน ดงน

A1. การใหบรการ เปนผแทนในการ รบ-สง สนคา และ เคลยพธการตางๆ จากประเทศไทย จนถงลกคาปลายทางประเทศจน

A2.การใหบรการเสรมเหมอน A1 และเพมการลดความเสยงในการชำาระเงน โดยทบรษท อาจจะเปนผแทนในการรบซอและขายสนคาแทนผประกอบการไทย

Page 34: Presentation thai pavillion

05/02/2023 Thai Paviiliion Coporate & SKR Powerplus

ทำาไม? ผประกอบการตองสนใจ ไทยพาวลเลยน

•1) ดวยคาเชาพนทวนละไมถง 300 บาท

•2) ไมจำาเปนตองจายคาจางพนกงานแตเหมอนมสำานกงานอยทประเทศจน

•3) มทมงานทปรกษาครบวงจรเรองการนำาสงสนคาเขาประเทศจน การจดการพธการศลกากรและการขนสงLogistic

•4) รวมกนเปดประตสนคาไทยสตลาดประเทศจน

•5) สรางคคาธรกจและสรางชอเสยงผลตภณฑอาหารไทย ไปทวโลกดวยกน

• (World Wide Business)