Desplegament dels conceptes i normativa d’eAdministració, Gestió Documental i Interoperabilitat

  • Published on
    18-Jul-2015

  • View
    51

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Desplegament dels conceptes </p><p>i normativa d'eAdministraci, </p><p>Gesti Documental i Interoperabilitat</p><p>10 de Febrer de 2015</p></li><li><p>MODERNITZACI</p><p>ADMINISTRACI ELECTRNICA</p><p>GOVERN </p><p>OBERT</p><p> Reenginyeria de processos Automatitzaci expedients OAC</p><p> Web Informaci trmits</p><p> Expedient electrnic integral Gesti Documental Adequaci seguretat Normes tcniques dinteroperabilitat</p><p>SEU ELECTRNICA Carpetes Oficina virtual Pagament on line Factura electrnica eTauler</p><p> TRANSPARNCIA COLLABORACI PARTICIPACI</p><p>FRONT OFFICE</p><p>BACK OFFICE Publicitat activa automatitzada Open Data Accs i reutilitzaci Eines de participaci i collaboraci</p><p>Full de ruta</p></li><li><p>Arquitectura Jurdica</p><p>Llei de Transparncia, Accs a la </p><p>Informaci Pblica i Bon Govern</p><p>Llei 37/2007 sobre </p><p>Reutilitzaci de la </p><p>Informaci del </p><p>Sector Pblic</p><p>Ordenana dadministraci electrnica</p><p>Reglament de </p><p>Participaci</p><p>Llei 29/2010 de ls dels mitjans </p><p>electrnics al sector </p><p>pblic de Catalunya</p><p>Llei 11/2007 accs </p><p>electrnic dels ciutadans </p><p>als serveis pblics</p><p>ROM</p></li><li><p>Expedient</p><p>Digitalitzaci </p><p>segura</p><p>Model de procediment/serveis dadministraci electrnica a Catalunya</p></li><li><p>Model de Sant Feliu</p><p>de Llobregat</p></li><li><p>Atmosfera electrnica</p><p>GD-MatrixGesti documental</p><p>Expedients electrnics</p><p>Serveis electrnics comuns</p></li><li><p>Eines que ens faciliten la implantaci AE</p><p>ORDENANA </p><p>DADMINISTRACIELECTRNICA, </p><p>TRANSPARNCIA, ACCS I </p><p>REUTILITZACI DE LA </p><p>INFORMACI</p><p>SIMPLIFICACI </p><p>PROCESSOS I REDUCCI </p><p>CRREGUES </p><p>ADMINISTRATIVES</p><p>GESTI DEXPEDIENTS </p><p>I SISTEMA DE </p><p>GESTI DOCUMENTALGESTI DE LA SEGURETAT</p><p>INFORMACI I</p><p>DOCUMENTACI</p><p>TECNOLOGIA</p><p>ORGANITZACINORMATIVA</p><p>INTEROPERABILITAT</p></li><li><p>Gesti expedient electrnic</p></li><li><p>Gesti dexpedients</p><p>ORDENANA DADMINISTRACI ELECTRNICA, TRANSPARNCIA, ACCS I REUTILITZACI DE LA INFORMACI</p><p>Principis generals de laccs electrnic de la ciutadania</p><p>LLEI DACCS ELECTRNIC DELS CIUTADANS ALS SP (LAECSP)</p><p>DRET: A triar el mitj de relaci amb ladministraci No aportar dades i documents que es troben en poder de les administracions</p><p>Dacord amb la LOPD garantir que les dades facilitades a lAdministraci susen amb la finalitat concreta per a la qual shan facilitat A utilitzar els diferents sistemes de signatura (DNI, certificats electrnics reconeguts LFE)</p><p>SOLLICITUD</p><p>REGISTREDENTRADA</p><p>INFORMESTCNICS</p><p>RESOLUCI ARXIU</p><p>INFORMESEXTERNS</p><p>DIARIS OFICIALSI TAULERS</p><p>TRMITDAUDINCIA</p><p>REGISTRE SORTIDANOTIFICACI</p><p>Seu electrnica</p><p>Registre electrnic</p><p>Projectes relacionats:</p><p>Comunicacions </p><p>canvis de domiciliCompulsa electrnicaDigitalitzaci massiva</p><p>LLEI DE RGIM JURDIC I DE PROCEDIMENT DE LES AP DE CATALUNYA</p><p>DRET: A la no-discriminaci i a una atenci adequada (tria del canal de comunicaci)</p><p>A ls dels mitjans electrnics (habilitar serveis electrnics, dret a obtenir i utilitzat qualsevol sistema signatura electrnica) </p><p>A la presentaci de sollicituds, comunicacions i altres documents(declaracions responsables i comunicacions prvies, no aportar dadesi documents que es troben en poder de les administracions)</p><p>Nivell didentitat digital de cada trmit FUE</p></li><li><p>ORDENANA DADMINISTRACI ELECTRNICA, TRANSPARNCIA, ACCS I REUTILITZACI DE LA INFORMACI</p><p>PRINCIPI: Foment de laccessibilitat. Trencar barreres despai i temps en laccs a ladministraci Impuls dels mitjans electrnics</p><p>LLEI DACCS ELECTRNIC DELS CIUTADANS ALS SP (LAECSP)</p><p>DRET: Fer trmits i gestions per mitjans electrnics 24 h /365 dies Obtenir cpies electrniques dels documents electrnics A ser informats de la data efectiva del cmput de terminis (en cas inici inhbil) A rebre un rebut acreditatiu del lliurament de la documentaci garantint la integritat i no repudi en la seva recepci</p><p>Gesti dexpedients</p><p>Projectes relacionats:</p><p>Interconnexi registres:MUX</p><p>Registre electrnic</p><p>Validaci de certificats</p><p>Passarella de pagaments</p><p>E-factura</p><p>REGISTREDENTRADA</p><p>INFORMESTCNICS</p><p>RESOLUCI ARXIU</p><p>INFORMESEXTERNS</p><p>DIARIS OFICIALSI TAULERS</p><p>TRMITDAUDINCIA</p><p>REGISTRE SORTIDANOTIFICACI</p><p>SOLLICITUD</p><p>LLEI DE RGIM JURDIC I DE PROCEDIMENT DE LES AP DE CATALUNYA</p><p>DRET: Registre electrnic administratiuInterconnexi i collaboraci entre registres </p></li><li><p>ORDENANA DADMINISTRACI ELECTRNICA, TRANSPARNCIA, ACCS I REUTILITZACI DE LA INFORMACI</p><p>PRINCIPI: Collaboraci i cooperaci entre administracions pbliques</p><p>InteroperabilitatImpuls dels mitjans electrnics</p><p>LLEI DACCS ELECTRNIC DELS CIUTADANS ALS SP (LAECSP)</p><p>DRET: A obtenir cpia electrnica dels documents que formin part deprocediments que tinguin consideraci dinteressat En els procediments relatius a lestabliment dactivitats deserveis: a obtenir electrnicament les dades de les autoritats,associacions i organitzacions professionals competents</p><p>Gesti dexpedients</p><p>Projectes relacionats:</p><p>Signatura electrnica </p><p>Informes tcnicsVia oberta: accs dades</p><p>altres AP </p><p>REGISTREDENTRADA</p><p>RESOLUCI ARXIU</p><p>INFORMESEXTERNS</p><p>DIARIS OFICIALSI TAULERS</p><p>TRMITDAUDINCIA</p><p>REGISTRE SORTIDANOTIFICACI</p><p>INFORMESTCNICS</p><p>SOLLICITUD</p><p>LLEI DE RGIM JURDIC I DE PROCEDIMENT DE LES AP DE CATALUNYA</p><p>DRET: A una bona administraci (conixer lestat de tramitaci)A ls dels mitjans electrnics(tramitaci electrnica)Accs als expedients administratiusTramitaci electrnica del procediment</p></li><li><p>ORDENANA DADMINISTRACI ELECTRNICA, TRANSPARNCIA, ACCS I REUTILITZACI DE LA INFORMACI</p><p>PRINCIPI: Promoci i garantia dels drets de participaci ciutadanaPublicitat i transparncia administrativaImpuls dels mitjans electrnics</p><p>LLEI DACCS ELECTRNIC DELS CIUTADANS ALS SP (LAECSP)</p><p>DRET: A accedir a lexpedient electrnic en qualsevol moment de la tramitaci</p><p>A presentar allegacions per via electrnicaA obtenir informaci a travs de mitjans electrnics.</p><p>DIARIS OFICIALSI TAULERS</p><p>REGISTRE SORTIDANOTIFICACI</p><p>Gesti dexpedients</p><p>Carpeta ciutadana</p><p>Carpeta de les entitats</p><p>Tauler danuncis electrnic</p><p>Inserci danuncis alsbutlletins oficials</p><p>Perfil de contractant</p><p>Projectes relacionats:</p><p>ARXIUREGISTRE</p><p>DENTRADAINFORMESTCNICS</p><p>RESOLUCI</p><p>INFORMESEXTERNS</p><p>TRMITDAUDINCIA</p><p>SOLLICITUD</p><p>Carpeta del provedor</p><p>LLEI DE RGIM JURDIC I DE PROCEDIMENT DE LES AP DE CATALUNYA</p><p>DRET: A una bona administraci (participar en la presa de decisions, conixer lestat de tramitaci)A ls dels mitjans electrnics(tramitaci electrnica)Accs als expedients administratius</p></li><li><p>ORDENANA DADMINISTRACI ELECTRNICA, TRANSPARNCIA, ACCS I REUTILITZACI DE LA INFORMACI</p><p>PRINCIPI: Simplificaci administrativaImpuls dels mitjans electrnics</p><p>LLEI DACCS ELECTRNIC DELS CIUTADANS ALS SP (LAECSP)</p><p>DRET: A obtenir cpies electrniques A comunicar-se amb lajuntament a travs duna seu electrnica amb totes lesgaranties</p><p> A triar lliurement lopci de ser notificat electrnicament A que es garanteixi laccessibilitat universal del canal de notificaci</p><p>Gesti dexpedients</p><p>REGISTREDENTRADA</p><p>INFORMESTCNICS</p><p>RESOLUCI ARXIU</p><p>INFORMESEXTERNS</p><p>DIARIS OFICIALSI TAULERS</p><p>TRMITDAUDINCIA</p><p>REGISTRE SORTIDA INOTIFICACI </p><p>Comunicacions internes</p><p>electrniques</p><p>Descentralitzaci i interconnexi</p><p>registre de sortida</p><p>Notificacions </p><p>electrniques</p><p>Projectes relacionats:</p><p>SOLLICITUD</p><p>LLEI DE RGIM JURDIC I DE PROCEDIMENT DE LES AP DE CATALUNYA</p><p>DRET:</p><p>A una bona administraci (decisions motivades, resoluci expressa i notifiqui en el termini establert, conixer lestat de tramitaci)A ls dels mitjans electrnics(tramitaci electrnica)Accs als expedients administratius</p></li><li><p>ORDENANA DADMINISTRACI ELECTRNICA, TRANSPARNCIA, ACCS I REUTILITZACI DE LA INFORMACI</p><p>PRINCIPI: Vetllar per la protecci jurdica garantint la integritat, la protecci i conservaci dels documents electrnics</p><p>Lliure reutilitzaciPublicitat de la informaci pblicaAccs a la informaci pblicaAccs immediat i per mitjans electrnicsQualitat de la informaci i documentaci</p><p>LLEI DACCS ELECTRNIC DELS CIUTADANS ALS SP (LAECSP)</p><p>DRET: Conservaci en format electrnic per lajuntament dels documents electrnics que formin part de lexpedientA que sels garanteixi la privacitat de les dades de carcter personal</p><p>Gesti dexpedients</p><p>REGISTREDENTRADA</p><p>INFORMESTCNICS</p><p>RESOLUCI ARXIU</p><p>INFORMESEXTERNS</p><p>DIARIS OFICIALSI TAULERS</p><p>TRMITDAUDINCIA</p><p>REGISTRE SORTIDANOTIFICACI</p><p>Gestor de Documents</p><p>Projectes relacionats:</p><p>iArxiu</p><p>Foliat electrnic Llibres dActes i Decrets electrnics</p><p>SOLLICITUD</p><p>LLEI DE RGIM JURDIC I DE PROCEDIMENT DE LES AP DE CATALUNYA</p><p>DRET: Ls dels mitjans electrnics (SGD i conservaci dels documents)</p><p>A ls dels mitjans electrnics(tramitaci electrnica)Accs als expedients administratiusAccs a Arxius i registresA una informaci vera i de qualitat</p></li><li><p>Sistema de Gesti </p><p>Documental</p></li><li><p>Que ens permet un SGD</p><p> Assolir un control eficient i sistemtic de la documentaci, des de la seva creaci orecepci, fins a la seva eliminaci o transferncia a lArxiu, tot assegurant i garantint laintegritat, lautenticitat, la fiabilitat, laccs, la disponibilitat i la conservaci dels documents.</p><p> Identificar els documents essencials sobre els quals establirem poltiques especfiques deconservaci.</p><p> Homogenetzar els criteris de classificaci, ordenaci i descripci dels documents, per taldaconseguir la recuperaci rpida i efica de la informaci des de qualsevol punt delorganitzaci.</p><p> Assegurar el control, la integritat, laccessibilitat, la conservaci i la confidencialitat de totala documentaci, evitant-ne la prdua i laccs a persones no autoritzades.</p><p> Capturar, gestionar i oferir accs als documents al llarg del seu cicle de vida.</p><p> Descriure i indexar per a recuperar la documentaci.</p><p> La formaci als usuaris en el seu lloc de treball incorporant en la gesti diria els criterisarxivstics i de gesti documental</p></li><li><p>Sistema de gesti documental</p><p>Documentaci de </p><p>suport</p><p>Manuals i protocols</p><p>Entorn Paper</p><p>Els arxius de les </p><p>oficines</p><p>Entorn electrnic</p><p>Web semntica </p><p>Carpetes de la Xarxa (X, L, M,..)</p><p>Aplicacions corporatives (SdE, Matrix, ..)</p><p>Sistema de Gesti </p><p>Documental de la </p><p>plataforma </p><p>GD-Matrix</p><p>Poltiques del Gestor</p><p>Disposici</p><p>Conservaci i retenci</p><p>Migraci</p><p>Accs i seguretat</p><p>Eines de gesti</p><p>QdC</p><p>Tipologies documentals</p><p>Calendaris de retenci i </p><p>eliminaci</p><p>Catleg de procediments</p><p>Catleg de documents i </p><p>dades interoperables</p><p>Responsabilitats</p><p>Manteniment del QdC</p><p>Gestor de documents</p><p>Rols</p><p>Formaci</p><p>+ de 80.000 expedients / + de 650.000 documents / 4.000 documents a la setmana</p></li><li><p>Poltica de gesti de documents electrnics</p><p> Objecte:</p><p>Determinar les condicions tcniques i organitzatives en que sassenta el Sistema de Gesti Documental (SGD) de lAjuntament de Sant Feliu de Llobregat, aix com les responsabilitats dels diferents rgans en la gesti dels documents.</p><p>El SGD permetr controlar de manera eficient i estructurada la concepci, la creaci, la recepci, el manteniment, la utilitzaci i la disposici dels documents i la informaci, independentment de la fase del cicle de vida en qu es trobin, del tipus, del format i del suport, assegurant la seva lautenticitat, fiabilitat, integritat i disponibilitat al llarg del temps.</p><p> mbit de aplicaci:</p><p>Saplicar a tota la documentaci i/o informaci pblica de lAjuntament de Sant Feliu deLlobregat, independentment dels seus suports i/o formats, de les diferents plataformes,aplicacions i repositoris existents.</p></li><li><p>Adequaci als esquemes</p><p>(ENS/ENI/LOPD)</p></li><li><p>E N</p><p> I</p><p>SEGURETAT</p><p>ENS Alineat mesures RLOPD</p><p>PLA DADEQUACI</p><p>INTEROPERABILITAT A:</p><p>Comunicacions de les AAPP</p><p>Reutilitzaci i transferncia de </p><p>tecnologia</p><p>Signatura electrnica i de certificats</p><p>Recuperaci i conservaci del </p><p>document electrnic</p><p>POLTICA DE SIGNATURA I CERTIFICATS</p><p>POLTICA GESTI DE DOCUMENTS</p><p>POLTICA DE SEGURETAT</p><p>PLADADEQUACI </p><p>ENS - ENI</p><p>SANT FELIU</p><p>Adequaci ENS ENI Sant Feliu </p><p>Adequaci ENS ENI Sant Feliu </p></li><li><p>INFRAESTRUCTURA FSICA</p><p>LOPD</p><p>SISTEMA DE TRAMITACI</p><p>LOPD / ENS i ENIPROCS INTEGRAL</p><p>SEGURETAT DAVANT ACCIDENTS O ACCIONS ILCITES</p><p>Sistemes didentificaci</p><p>BIBLIOTECA DE POLTIQUES</p><p>ACTIUS DINFORMACI</p><p>INTEROPERABILITAT</p><p>GESTIO DOCUMENTAL</p><p>Gesti de la Seguretat</p></li><li><p>Sant Feliu de Llobregat: Organitzaci de la seguretat</p><p>Reestructuraci de l'organitzaci de la seguretat en rgans collegiats</p><p>(Comissi i Subcomissi de seguretat)</p><p>Documents que habiliten aquesta organitzaci (Decret creaci, Document</p><p>de Seguretat LOPD, Poltica de Seguretat ENS)</p><p>Composici i rgim de funcionament dels rgans de seguretat</p><p>Funcions (LOPD/ENS) Comissi de Seguretat</p><p>Funcions (LOPD/ENS) Subcomissi de Seguretat</p><p>El full de ruta de la Subcomissi (auditories LOPD/ENS i Pla dadequaci)</p><p>Formaci i difusi als usuaris (espai Intranet, notcies, EVA)</p><p>El registre dincidncies</p><p>Millores en Infraestructura de servidors i BBDD</p><p>Gesti de logs (Pissarra BI)</p></li><li><p>Metodologia danlisi, simplificaci i reducci de </p><p>crregues administratives</p></li><li><p>Comparativa de la Metodologia de lAjuntament de Sant Feliu vs Manual de la AGE</p><p>Sant Feliu de Llobregat Administraci General de l'Estat</p><p>Ttol Metodologia danlisi i simplificaci delsprocediments</p><p>Manual de Simplificaci Administrativa i</p><p>reducci de els cargues per a lAdministraci</p><p>Mode </p><p>laprovaciAprovada per Junta de Govern i</p><p>daplicaci obligadaResoluci del 7 de octubre de 2014, de la</p><p>Secretaria dEstat dAdministracions Pbliques,per la que es publica lAcord del Consell deMinistres, de 19 de setembre de 2014, per el</p><p>que es pren coneixement del Manual de</p><p>simplificaci administrativa i reducci de</p><p>crregues per lAdministraci General delEstat</p><p>Objecte Pautes metodolgiques a seguir per part</p><p>de lAjuntament a lhora de realitzarlanlisi i la millora dels seusprocediments per a la producci dels seus</p><p>serveis, amb els objectius de disminuir al</p><p>mxim les crregues administratives a la</p><p>ciutadania i empreses i les crregues de</p><p>gesti per al mateix Ajuntament</p><p>Pautes metodolgiques generals que els</p><p>diferents ens poden aplicar a lhora de revisarles seves actuacions des de lptica de lasimplificaci administrativa i reducci de</p><p>crreges per a ladministraci.</p></li><li><p>Revisar la necessitat i finalitat de la intervenci administrativa</p><p>Anlisi i revisi del procediment</p><p>1.111.2 Adequar la intervenci administrativa</p><p>Diagramar i descriure el procediment incorporant els primers aspectes de millora i simplificaci</p><p>Full de procs (incorpora primeres millores i simplificacions identificades)1.4</p><p>1.3 Recollir les dades del procedimentInventari de Plantilles dels documents i formularis del procediment (existents)</p><p>Actes de reunions (noms en el cas de procediment molt complex)</p><p>Revisar les plantilles de documents i formularis i els fluxos o passos del procediment i aplicar criteris de millora i simplificaci</p><p>Proposta de millora i simplificaci del procediment</p><p>2.1</p><p>2</p><p>2.2</p><p>Inventari de Plantilles dels documents i formularis del procediment (simplificats)</p><p>Full de procs (incorpora millores i simplificacions addicionals)</p><p>Elaborar la proposta de descripci del procediment, de les plantilles dels documents i dels formularis</p><p>Disseny del nou procediment</p><p>3.2</p><p>3</p><p>4.1</p><p>Fer el diagrama de flux definitiu, indicant les responsabilitats, tant del procediment com de les seves fases</p><p>Inventari de Plantilles dels documents i formularis del procediment (definitius)</p><p>Full de procs (versi definitiva)</p><p>Redactar lesborrany de proposta de normativa i/o circulars i/o instruccions de treball internes, si sescau</p><p>Esborrany de proposta de normativa</p><p>3.1</p><p>Circulars i/o instruccions de treball internes</p><p>Identificar requeriments i planificar lexecuci de lautomatitzaci del procediment Automatitzaci del </p><p>procediment5.2 i 3</p><p>5</p><p>Implantaci, demostracions i ajustos fins a lautomatitzaci del procediment</p><p>Procediment automatitzat </p><p>sobre els sistemes dinformaci</p><p>Tramitar laprovaci del nou procediment per lrgan competentAprovaci del nou </p><p>procediment</p><p>5.1</p><p>4Document de descripci del procediment (versi definitiva; inclou la...</p></li></ul>