El Procés terapèutic

 • View
  326

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of El Procés terapèutic

 • 1. La relaci entre les persones usuries i professionals en lmbit de la salut mental El procs teraputic 5 de novembre de 2010

2. Don venim? Projecte ADEMM. Conscienciaci i Empoderament dels usuarisDivulgaci de les seves opinions La relaci entre els usuaris i els professionals en lmbit de la salut mental.Lopini dels usuaris i usuries. Any 2007 Any 2009 La relaci entre les persones usuries i professionals en lmbit de la salut mental.Lopini des del collectiu dusuarisiprofessionals. 3. Presentaci De quina manera les relacions entre les persones professionals i les persones afectades per un trastorn mental milloren o dificulten la seva recuperaci? Univers PoblaciTerritori Persones usuries dels serveis de salut mental Persones professionals dels serveis de salut mental Catalunya (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona)

 • Descriure qu pensen les persones usuries i professionals de la salut mental a Catalunya sobre la seva relaci mtua.
 • Detectar i descriure les demandes de les persones usuries i professionals respecte els serveis de salut mental.

Objectius de la recerca 4. Desenvolupament metodolgic 10 grups focals 100 persones aprox. 5 grups dusuaris 5 grups de professionals El sentit i el significat que se li atorga al procs teraputic Informe de resultats

 • Anlisi del procs teraputic a partir de les estructures de significaci
 • Detecci destructures de significaci

Metodologia Qualitativa 5. Resultats Lobjectiu del procs teraputic s millorar la qualitat de vidade les persones que es veuen afectades per una malaltia mental.

 • Recuperar les funcions i capacitats minvades per la malaltia mental.
 • Potenciar i mantenir les rees de la persona que no shan vist afectades.
 • Promoure lautogesti de la vida de la persona.

Els objectius del procs teraputic El procs teraputic presentatres objectius : El procs teraputic incrementa la seva eficcia quan la persona usuria participa en la presa de decisions de les intervencions en qu est involucrada. 6. Intervencions basades en lacontenci Intervencions basades en laproducci de coneixement Intervencions basades en larecuperaci de la persona Medi tancat Medi obert Les lnies dintervenci en el procs teraputic Resultats

 • En un inici el procs teraputic centra la seva intervenci en la contenci de la malaltia i els seus smptomes: contenci institucional i farmacolgica.
 • La contenci implica que la persona perd graus de llibertat: queda limitada la seva capacitat dacci i decisi.
 • La malaltia mental adquireix entitat prpia a partir del diagnstic.
 • El diagnstic categoritza la simptomatologia permetent que la malaltia metal sigui lobjecte dintervenci psiquitrica i teraputica.
 • El diagnstic dna sentit al procs teraputic: lorganitza i el protocolitza.
 • La persona passa a ser el centre de la intervenci teraputica: sinicia el tractament per potenciar les seves habiltats i recursos.
 • Lautonomia apareix com a fita teraputica: es promou que la persona recuperi el seu projecte de vida.

7. Els efectes de les lnies dintervenci Resultats Medi tancat 1.1.El diagnsticexplica la relaci de la persona amb la realitat: la seva conducta i els seus raonaments.1.2. La malatia mental, en tant que diagnosticada, esdevlobjecteen qu es centren la majoria de les intervencions en els contexts hospitalaris.1.3. Les intervencions deltractamentes legitimen i justifiquen a partir del diagnstic.2.1. Eltracteque rep la persona sorienta altractamentde la malatia mental.2.2. Eltracteque rep la persona constitueix laidentitatque pren la persona en aquests contexts.3.1. Si eltractenoms es basa en eltractamen t s dilueixen les altres qualitats de la persona afectada. Medi obert 3.2. Si aquesttractebasat principalment en eltractamentque rep la persona s perllongat en el temps i en diferents contexts es promocionen les prctiques destigma i dautoestigma.La persona estdefinidaexclusivament a partir de la malaltia mental 1. La malaltia mental es defineix com unatributfonamental de la persona2. Les dinmiques que tenen lloc en els contexts hospitalaris creen les condicions bsiques de l estigma social 3. 8. Els efectes de les lnies dintervenci Resultats Medi tancat Medi obert Recuperar el poder de decisi resulta una tasca controvertida. 4. Canvi de context Es passa dunes relacions basades en la contenci i en lautoritat del saber a unes relacions basades en el treball sobre la recuperaci personal. Es pot generar una confusi amb lexpectativa que es t vers el rol de la persona professional. 5. 9. Els efectes de les lnies dintervenci Resultats Medi obert 6.1. La recuperaci basada amblautonomia i lempoderamentobre un espai de risc en tant que es treballa a partir de la presa de decisions.6.2. La presa de decisons implica responsabilitza-se de les propies accions per anar progresivament construintun criteri propi(autonomia i empoderar-se). 6.3. La presa de decisons implica lapossibilitat derror i/o de fustracien tant que els resultats no siguin els esperats. 6.4.Assumir riscossuposa conixer el ventall de conseqencies possibles derivades de les nostres decisions. Els ressultats esperats i els no desitjats.Les intervencions teraputiques basades en la recuperaci dautonomia de la persona usuriapoden generarl efecte contrari . 6. Larecuperaci basada en una perspectiva paternalistabasa la presa de decisons en lencert i en la seguretat per encertar. Per tant, no promociona lautonomia de la persona.Larecuperaci basada en una perspectiva dempoderamentbasa la presa de decisons en la gesti de riscos: en donar eines i suport per decidir i en donar eines i suport per enfrontar-se a les conseqncies. 10. Els efectes de les lnies dintervenci Resultats Medi tancat Medi obert 7.3. Si lamalatia mentalesdev interpretadacomunatributde la persona, llavors qualsevol decisi que prengui ser interpretada com a perillosa, en tant que se li suposa no criteri de realitat.7.1.Risc : satribueix al conjunt de conseqncies incertes que es poden derivar de les accions que depenen de les nostres decisions.7.2.Perill : satribueix al conjunt de conseqncies incertes que poden provenir de les accions que no depenen de la nostra decisi.7.4. En el procs teraputic es tendeix ms anegaruna decisi de la persona usuria per perillosa que anegociar o fer visiblesels riscos que comporta la decisi.7.5. Per contra, si la persona usuriano participa en la presa de decisions , aquesta tamb pot viure el procs teraputic com una una situaci de perill.En el procs teraputic no sacostuma a fer una distinci respecte a qu s una situaci de perilliqu s una situaci de risc.7. 11. Els efectes de les lnies dintervenci Resultats 8.2Els protocols i les normativesinstitucionals marquen unes dirctrius que es contraposen al discurs comunitari.Medi tancat Medi obert 8.1 Les prctiques en els serveis, tot i explicar-se a si mateixes com a comunitaries, segueixen basant-se enla disciplina i el controlcom a principal estructura de treball.8.4 Aquest fenmen succeeix en un marc institucional i professional en quels diferents paradigmes de saber i coneixement competeixenper imposar la seva perspectiva sociosanitaria.8.3 Aquesta diferncia entre el que es diu i el que es fa t com efectela prdua de confiana i lincrement del malestaramb el sistema sanitari.8.5 Aquesta competncia pot promocionar laparici dediscursos dogmtics .8.6 Quan la diferncia entre el que es diu i el que es fa est sustentada per aquests discursos dogmtics, llavors podem parlar deprctiques dhipocresia institucional .Certes institucions promocionen undiscurs comunitari que de fet no practiquenen els seus propis serveis.8. 12. Conclusions Les intervencions del procs teraputic tambredueixenel grau dautonomia de la persona usuria. 1. Existeix un conflicte entre les lnies dintervenci basades en la contenci i les basades en la recuperaci de la persona.2. Lestabliment dunes directrius per al procs teraputic no soluciona un dilema tic:com fer conviure la llibertat de la persona i els criteris de salut en la presa de decisions del proces teraputic?3. 13. Conclusions Les associacions dusuaris i dexusuaris dels serveis de salut mental sn un referent bsic per a: 1. Conixer els efectes del procs teraputic desde les persones que el reben.2. Definir les poltiques pbliques de salut mental.Incorporar la perspectiva de les persones usuriesperment complementar la tasca professional en el procs teraputic.Incorporar la perspectiva de les persones usuriesamplia la mirada centrada en lindividuu: la importncia de les relacions socials en el procs teraputic.Incorporar la perspectiva de les persones usuries suposa reflexionar sobre el propi posicionament professional. 14. Amb la collaboraci de: Grcies per la vostra atenci