Click here to load reader

Tiroiditis subaguda

  • View
    658

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tiroiditis subaguda

Text of Tiroiditis subaguda

  • 1. TTIIRROOIIDDIITTIISSSSUUBBAAGGUUDDAACCAASSOO CCLLIINNIICCOO..JJeessuuss MMaallaavvee VVeerraaRR11 MMFFyyCCCCaarrmmeenn GGaannddiiaaTTuuttoorraa

2. CCAASSOO CCLLIINNIICCOO MMuujjeerr 3399 aaooss AAnntteecceeddeennttee eennffeerrmmeeddaaddrreessppiirraattoorriiaa ssuuppeerriioorr hhaaccee1155 ddaass.. AAnneemmiiaaFFeerrrrooppeenniiccaa.. DDoolloorr cceerrvviiccaall TTaaqquuiiccaarrddiiaa NNeerrvviioossiissmmoo.. HHiippeerrmmeennoorrrreeaa.. 3. CCAASSOO CCLLIINNIICCOO IInnssppeecccciioonn AAuummeennttoo ddee vvoolluummeenn..PPrreeddoommiinniioo ddeerreecchhoo PPaallppaacciinn CCoonnssiisstteenncciiaa bbllaannddaa.. CCoonnddoolloorr aa llaa ppaallppaacciioonnssuuppeerrffiicciiaall.. AAuussccuullttaacciioonn NNoo ssee aauussccuullttaann ssooppllooss.. 4. CCaassoo cclliinniiccoo CCoonnttaaccttoo 11CCoonnssuullttaa ccooff.. AAnneemmiiaa ffeerrrrooppeenniiccaa.. CCiicclloo mmeennssttrruuaall iirrrreegguullaarr.. HHbb 1111..33 gg//ddll HHccttoo 3355..22 %% TTSSHH 00..5588 uuUU//mmll.. PPaauuttoo KKiilloorr 4400 mmgg //ddiiaa CCoonnttaaccttoo 22.. CCoonnssuullttaa pprriimmaarriiaa.. DDoolloorr ddee ccuueelllloo.. PPoossiibbllee TTiirrooiiddiittiiss SSoolliicciittuudd ddee aannaalliittiiccaa pprrooggrraammaaddaa.. TTrraattaammiieennttoo ccoonn IIbbuupprrooffeennoo 660000 mmgg ccaaddaa 88 hhoorraass CCoonnttaaccttoo 33.. ccoonnssuullttaa pprriimmaarriiaa TTSSHH 00,,001144.. TT44 22,,66 HHbb 99,,77,, VVSSGG 7711 mmmm.. PPCCRR 2255.. KKiilloorr 8800 mmgg //ddiiaa ss SSoolliicciittuudd ddee EEccoo ttiirrooiiddeess.. 5. CCaassoo CClliinniiccoo CCoonnttaaccttoo 44.. CCoonnssuullttaa pprriimmaarriiaa EEccoo SSee oobbsseerrvvaa LLTTDD mmiiddee 1144xx2222 mmmm ccoonn ppaattrrnnhheetteerrooggnneeoo.. LLTTII 1155xx99 mmmm ccoonn ppaarrnnqquuiimmaa hhoommooggnneeoo....GGaanngglliioo SSuubbmmaaxxiillaarr ddeerreecchhoo ddee 1111xx55 mmmm ggaanngglliiooss llaatteerroocceerrvviiccaalleess bbiillaatteerraalleess.. CCoonnttaaccttoo 55.. CCoonnssuullttaa pprriimmaarriiaa CCoonnttrrooll AAnnaallttiiccaa AAnnttii TTPPOO