TOP10 pieaugušo grāmatas martā

  • Published on
    14-Jan-2017

  • View
    303

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

Top 10

Top 10Lastks grmatas Csu Centrlaj bibliotk 2016. gada mart

Alise ManroDrg dzve

Katrs ststs aj spoaj krjum vst par dzves dziko btbu un par ststu varou slepenajiem sapiem. eit atainoti prmaiu mirki, nejauas tikans, liktea pavrsieni, kas noved pie jauna domanas vai esambas veida. Spilgts un neizdzams vstjums par to, cik bstama un savda var bt glui parasta dzve.Grmatu vainago ilbinos finls etri ststi, kuros Alise Manro run oti personiski: Ts ir pirms un pdjs lietas, kas man jpasaka par savu dzvi.1.VIETA

Ketija kellijaViss sks ar parzi

Viena nakts, trs mazi vrdi...Eifea tora virsotn gaviljou tristu acu priek jauns vrietis bildina savu draudzeni.aj mirkl viss prvras, un ne jau tikai laimg pra dzv vien. Tas notiek ar ar viu imenm un draugiem, kuri gaida vius atgrieamies mjs no Parzes.K putojos kauss, prpilns mlestbas un sirds siltuma, is atvasargs noskas radtais romns atveldz prtu un sasilda dvseli. Grmata rosina izbaudt liel dzves ceojuma mazos drgumus un ikdienas prieka mirkus.Pasaules bestselleru autore Ketija Kellija savij brnigu ststu, kas aizskas ar vienreiz m piedzvotu mirkli, un veido turpinjumu daudziem bagtgi piepildtiem gadiem.Autore veido tik izcilus tlus, ka lasot romnu, iet, tie kst par seniem labiem draugiem.

2.VIETA

Nina GeorgeLavandu istaba

Redziet, es prdodu grmatas k zles. Ir grmatas, kuras der miljonam cilvku. Daas tikai simtam. Un ir tdas zles pardon! grmatas , kuras saraksttas tikai vienam viengam cilvkam...Grmata ir gan rsts, gan zles vienlaikus. T nosaka diagnozi un rst. Piemeklt stos romnus atbilstoajm kaitm tas ir veids, k es prdodu grmatas.Uz sava skaisti atjaunot kua ans Pard vada grmatu veikalu vai, preczk sakot, literru aptieku, jo viam piemt paas spjas dziedt savu pircju dvseles spes.Tikai pats sevi, iet, vi nespj dziedint. Pagjui jau divdesmit gadi, kop anu pameta via dzves mlestba, atstjot vien vstuli, kuru vi t ar nekad nav uzdroinjies izlast... Ldz ai vasarai, kas visu maina. Un ans ar savu grmatu kui dodas uz Provansu, mekljot savu pagtni un moto sievieti.3.VIETA

Inguna bauereNe zelts, bet puteki

1.Daa Mctjs un via dliKop 1831. gada astous gadu desmitus Jaunpiebalgas draudzi prvaldja mctji Klbranti: tvs Krlis Ludvigs un dls Emls. Eneriski, apdvinti, stipras gribas un dedzga temperamenta audis, kas turja sevi par augsti dzimuiem (t nebija tiesa), Dieva aicintiem luterisks konfesijas un vcbaltisks kultras prstvjiem un sargiem. Hernhtes bru draudzei piedergos vii necieta ne acs, no krieviem un pareizticbas vairjs k no mra, bet pret latvieu tautiskajiem centieniem vrss ar visu spku un sapraanu, ai liet nepazdami nekdas lastbas un kristgas iecietbas. 1867. gada septembr atsevii no draudzes ,,nabagu kapiem tika ievtta paa kapsta pastorta saimniekiem, un - kda liktea ironija! T paa gada oktobr dzimuais jauno Klbrantu dli pc dam dienm nomira un kuva par pirmo ,,kungu kapstas iemtnieku, apliecinot sen zinmo kungs vai kalps, pazemgi dievbijgs vai pagns, no liktea sitieniem nav pasargts neviens. ,,Mctjs un via dls ir ne tikai Piebalgas novada 19. gs. vstures atspoguojums, bet ar aizkustinos ststs par Klbrantu imenes dzvi, kas balstts Emla meitas Marijas atmiu zmjumos. 4.VIETA

Dda DeveroJasmna smara

Ldijai Ketrnai Edilnai Hrkortai netrkst pieldzju. Ketrnai piemt izteikts piedzvojumu gars, kas attstjies, meitenei uzaugot ldzs ar trim briem, un tas arvien attlina viu no doans pie altra. Kad krusttvs ldz Keju izpaldzt izbguam noziedzniekam Aleksandram Makdauelam, via neauboties piekrt...oreiz piedzvojums izvras par ekstrmu prbaudjumu. Kejai ir juzticas Aleksam vai jiet boj...

5.VIETA

NORA ROBERTSA Saussera sald smara

Sen Bnsboro viesnca ir prcietusi kara un miera laikus, piederjusi dadiem paniekiem, un audis run, ka taj spokojas.Tagad Montgomeriju imene viesncu atjauno, un Ouens ir galvenais darbu organiztjs. Viss norit saskaoti, Bnsboro viesnca ir gatava atklanai tiei laik. Viengais, ko Ouens nebija ieplnojis, ir Eiverija Makteivia...Eiverijas vadt picrija atrodas tiei pret viesncai, tpc viai ir iespja vrot kas atjaunoanas darbus un ieraudzt Ouenu jaun gaism. Kop brnbas, kad Ouens kuva par meitenes pirmo moto, Eiverija nav prstjusi par viu sapot

6.VIETA

Mrgareta atvudakalpones ststs

Zemfreda ir Kalpone un dzvo Giledas republik. Reizi dien via drkst atstt sava saimnieka mjas, lai dotos iegdties prtiku. Reizi mnes viai ir jatguas uz muguras un jcer, ka saimnieks sps padart viu grtu, jo laikmet, kad dzimstba iet mazum, Zemfredas un citu Kalpou galven vrtba ir viu spja dzemdt brnus. Tau Zemfreda vl atceras laiku, kad viss bija citdi. Laiku, kad via mlja savu vru un meitu, kad viai bija darbs un paai savi iztikas ldzeki, kad viai vl bija atauts mcties.Bet tad kdu dienu viss mainjs...Mrgaretas Atvudas romns-distopija KALPONES STSTS (Handmaid's Tale) pirmo reizi izdots 1985. gad un kop t laika piedzvojis neskaitmus atkrtotus izdevumus. 7.VIETA

DESS VOLTERSSkaists drupas

Ir 20. gadsimta 60. gadu skums. Neliel Itlijas zvejniekciem no filmas Kleopatra uzemanas laukuma ierodas ameriku aktrise, kura prliecinta, ka mirst no va. Tiei ieraans aizsien intrigas mezglus, kuri atrisinsies tikai 21. gadsimta skum, kad Kleopatra jau sen kuvusi par kino klasiku. Romns auj palksmot kop ar laiskiem jaunieiem Edinburgas festivl Fringe Festival un ieskatties msdienu Holivudas aizkuliss. Tas ir ststs par dzves akmeainajiem krastiem, izmisgi turoties pie saviem sapiem, kuri, iespjams, t ar nekad nepiepildsies.8.VIETA

DEIZIJA GUDVINAPRA MEDNIEKS

1875. gad Sis, Austrijas imperatore, ir sieviete, kuru iekro ikviens vrietis un apskau ikviena sieviete.Sis ir skaista, sportiska un gudra, viai pieder viss trkst viengi laimes. Nogurusi no Hapsburgu galma smieklgajm etietm un pakvg, bet garlaicg vra Frana Jozefa sabiedrbas, Sis dodas uz Angliju, lai piedaltos medbs. Via mekl aizrauanos un atrod to kapteia Beja Midltona ilbinoaj person vi ir viengais vrietis, kas var mroties ar Sis janas prasm. Bejs ir desmit gadus jaunks par imperatori un risk ar iespju zaudt visu, aizraudamies ar sievieti, kurai nekad nevars stvt blakus. Tomr gan Bejs, gan imperatore ir vienldz prgalvgi, un abu savstarpj pievilkans kst par nenoliedzamu spku...Kaislbu un drmas piestintais Pra mednieks ir patiess ststs par devipadsmit gadsimta Siru Valdnieci un kavalrijas kapteini, un par cu starp mlestbu un pienkumu.

9.VIETA

KATRNA VEBAMANTOJUMS

Divas msas rika un Beta ir ieradus Stortonas mui, kur reiz brnb vadjuas idilliskas vasaras. Vecmte nesen ir nomirusi un novljusi muiu jaunajm sievietm ar nosacjumu, ka vias taj dzvos.Prciljot vecsmtes lietas, rika uziet neparastas pagtnes liecbas, kas raisa spilgtas atmias un satricina tagadni. Pamazm etinot pagtnes un tagadnes notikumus, rikai un Betai jtiek gal ar senm nodevbm un senu atstto mantojumu, pirms atdzimt jaunai dzvei...10. VIETA

http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx