of 33 /33
Bài tập: BÁO CÁO Đánh giá sn phm st mayonnaise Danh sách thành viên nhóm 4 – APM70: 1. Trn Anh Trí 2. Nguyn Mnh Thế 3. Nguyn Thùy Phương Dung

Kraft Mayonnaise Product Test

Embed Size (px)

Text of Kraft Mayonnaise Product Test

Page 1: Kraft Mayonnaise Product Test

Bài tập: BÁO CÁO

Đánh giá sản phẩm sốt mayonnaise

Danh sách thành viên nhóm 4 – APM70:

1. Trần Anh Trí2. Nguyễn Mạnh Thế3. Nguyễn Thùy Phương Dung

Page 2: Kraft Mayonnaise Product Test

ạ ố ệ ẵ ướ ằ ế ậủ ạ ừ ố ệ ⇒ ạ ưắ ự ề ấ ướ ế ị ⇒

2

Page 3: Kraft Mayonnaise Product Test

Nội dung chính

1. Bối cảnh thực hiện dự án

2. Kết quả chi tiết

3. Tóm tắt và đề xuất

3

Page 4: Kraft Mayonnaise Product Test

4

Page 5: Kraft Mayonnaise Product Test

Bối cảnh

➢ ố ả ẩ ố ớ ằ ổ

ả ẩ ệ ị ườ

5

Page 6: Kraft Mayonnaise Product Test

Mục tiêu nghiên cứu➢ ứ ộ ấ ậ ủ ườ ố ớ ả ẩ ớ ớ

ả ẩ ệ ạ➢ ể ể ạ ế ủ ả ẩ ớ ư ướ ả ệ ả

ẩ ế

➢ ả ẩ ớ ế ớ ượ ằ ặ ơ▪ ứ ộ ư▪ ị

➢ ế ớ ầ ả ượ ả ế

Tiêu chuẩn ra quyết định

6

Page 7: Kraft Mayonnaise Product Test

Thiết kế nghiên cứu

❖ ử ả ẩ ạ❖ ứ ự ử ả ẩ ượ❖ ả ẩ ử ệ

ươ

❖ ồố ẫ

❖ ớ → ệ ạ❖ ệ ạ → ớ

ựệ

7

Page 8: Kraft Mayonnaise Product Test

Đối tượng đáp viênữ ừ ổ

ố ạ ồườ ấ ự ấ ấ ầ ầườ ế ị ệ ố ư ạ ị

ố ệ ặấ ủ ựứ ị ườ

8

Page 9: Kraft Mayonnaise Product Test

Quy trình thử sản phẩm

9

Page 10: Kraft Mayonnaise Product Test

10

Page 11: Kraft Mayonnaise Product Test

Mức độ ưa thích nói chungả ẩ ớ ề ướ ượ ườ ơ ệ ạ

11

Page 12: Kraft Mayonnaise Product Test

Lý do thích

Ệ Ạ Ớ

ẫộ ừ ả ả ệị ặ ị ọ ậị ự

ứ ơị ậộ ị ừ ả

ắ ừ ảơ ễ ị

ươ

ả ấ ả ẩ ớ ứ ơ ơ ả ẩ ệ ạả ẩ ớ ươ ắ ắ ườ ơ ệ ạ

12

Page 13: Kraft Mayonnaise Product Test

Lý do không thích sản phẩm

Ệ Ạ Ớ

ơự

ơ ơ ồị ơ ặ

ạể

ả ố ườ ượ ỏ ả ấ ệ ạ ơ ơớ ủ ớ ạ ơ ồ ớ ố

ộ ố ớ ắ ủ ả ẩ ệ ạ

13

Page 14: Kraft Mayonnaise Product Test

Ế Ố Ề Ị

14

Page 15: Kraft Mayonnaise Product Test

Vị ngonị ủ ả ẩ ượ ầ ư

15

Page 16: Kraft Mayonnaise Product Test

Độ hài hoà giữa các vịớ ộ ữ ị ỉ ơ ệ ạ

16

Page 17: Kraft Mayonnaise Product Test

Hậu vịậ ị ủ ớ ướ ễ ị ơ ệ ạ

17

Page 18: Kraft Mayonnaise Product Test

Vị chuaị ủ ớ ướ ơ ệ ạ ộả ơ ườ ượ ỏ ằ ớ ẫ ơ

18

Page 19: Kraft Mayonnaise Product Test

Vị ngọtị ọ ủ ả ẩ ớ ượ ơ ệ ạ

19

Page 20: Kraft Mayonnaise Product Test

Vị béoớ ị ỉ ơ ớ ệ ạ

20

Page 21: Kraft Mayonnaise Product Test

Mùi trứngầ ớ ớ ớ ứ ủ ơ ơề ớ ệ ạ

21

Page 22: Kraft Mayonnaise Product Test

Vị mặnệ ề ị ặ

22

Page 23: Kraft Mayonnaise Product Test

Ế Ố ỀẺ Ề

23

Page 24: Kraft Mayonnaise Product Test

Mùi thơmơ ủ ớ ơ ệ ạ

24

Page 25: Kraft Mayonnaise Product Test

Mùi thơmớ ượ ơ ễ ị ố ớ ơệ ạ ơ ẫ ơ ồ ộ ố

25

Page 26: Kraft Mayonnaise Product Test

Vẻ bề ngoài nói chungướ ẻ ề ủ ớ ơ ệ ạ

26

Page 27: Kraft Mayonnaise Product Test

Màu sắcề ả ấ ề ắ ủ ớ ơ ệ ạ

27

Page 28: Kraft Mayonnaise Product Test

Độ mịnớ ự ệ ề ộ ị ớ ệ ạ

28

Page 29: Kraft Mayonnaise Product Test

Ý định muaầ ế ườ ượ ỏ ế ọ ị ớ ộ ử

ố ắ ắ ẽ

29

Page 30: Kraft Mayonnaise Product Test

30

Page 31: Kraft Mayonnaise Product Test

Tóm tắt

ứ ế ả ứ ị ườ ảẩ ớ ượ ườ ư ơ ớ ảẩ ệ ạ ế ố ề ắ ị ơ ộ

ẻ ề ề ố ơ ớ ả ẩ ệ ạ

ố ườ ị ả ẩ ớ ấ

31

Page 32: Kraft Mayonnaise Product Test

Đề xuấtự ế ả ứ ị ườ ụ ể ứ ếả ủ ỉ ố ứ ộ ư ị ủ ườ

ư ề ấ ề ệ ớư

⇒ ố ớ ị ườ ểế ả ẩ ệ ạ

ể ứ ố ơ ầ ủ ả ẩ ớầ ượ ả ệ ế ố

ơ ả ơ ủ ớơ ồ ố ớ ọ

ị ầ ả ệ ướ ả ớ ị ể ỏ ịủ

32

Page 33: Kraft Mayonnaise Product Test