of 41 /41
1 اَ نْ لُ قُ ةَ ح يِ صَ ّ ن ل اُ ن يِ ّ لدَ ا: ْ نَ مِ ل) ؟ِ َ ّ اَ ولُ سَ ا رَ ي( َ الَ ق: ِ ةِ ) ب اَ نِ كِ لَ وِ َ ّ ِ ْ مِ هِ تَ ّ م اَ عَ وَ ن يِ مِ لْ سُ مْ ل اِ ةَ ّ مِ 8 8 لأَ وِ ةِ ل وُ سَ رِ لَ و(Allah Rasûlü( “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi. Müslim, İmân, 95. www.islamcenneti.org

Hadis*i şerifler (Arapçalı)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

üMmét cérénVisit My Faceßook Fan Page --> http://www.facebook.com/kendinnn & contact me --> [email protected] ...

Text of Hadis*i şerifler (Arapçalı)

Page 1: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

11

ل�ن�ا   ق� ة� يح� الن ص� ن� :ا�لد�ين� ؟ (ل�م� الل ه� ول� س� ر� ي�اال� ) ين� :ق� ل�م� ال�م�س� ة� و�ألئ�م ول�ه� س� ل�ر� و� ل�ك�ت�اب�ه� و� ل�ل ه�

م�         ت�ه�  و�ع�ام

)Allah Rasûlü( “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O

da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün

müslümanlara” diye cevap verdi.Müslim, İmân, 95.

www.islamcenneti.org

Page 2: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

22

ل�ق� ال�خ� ن� ح�س� ال�م� ا�إل�س�

İslâm, güzel ahlâktır. Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.

www.islamcenneti.org

Page 3: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

33

الن اس م� ح� ي�ر� ال� الل ه� �م�ن� ه� م� ح� ي�ر� ال�

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.

www.islamcenneti.org

Page 4: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

44

وا ر� ت�ن�ف� و�ال� وا ر� ب�ش� و� وا ر� ت�ع�س� و�ال� وا ر� ي�س�

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

www.islamcenneti.org

Page 5: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

55

ة� الن5ب�و ك�ال�م� م�ن� الن اس� ك� أد�ر� ا م م� :إنئ�ت� ش� م�ا ن�ع� اص� ف� ت�ح� ت�س� ل�م� إذ�ا

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.

Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6.

www.islamcenneti.org

Page 6: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

66

ل�ه� اع� ك�ف� ي�ر� ال�خ� ع�لى� ا�لد ال5

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.Tirmizî, İlm, 14.

www.islamcenneti.org

Page 7: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

77

  ت�ي�ن� ر م� Eر ح� ج� م�ن� ؤ�م�ن� ا�لم� ي�ل�د�غ� ال�

Mümin, bir  delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.

www.islamcenneti.org

Page 8: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

88

ن�ة� س� ال�ح� ئ�ة� ـيـ� الس ع� أت�بـ� و� ك�ن�ت� ا ـي�ث�م� ح� الل ه� �ت ق� اا ه� ح� ت�م�

Eن ح�س� Eل�ق ب�خ� الن اس� ال�ق� و�خ�

Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel

ahlakın gereğine göre davran.Tirmizî, Birr, 55.

www.islamcenneti.org

Page 9: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

99

أن� Lع�م�ال د�ك�م� أح� ع�م�ل� إذ�ا ي�ح�ب5 ت�ع�الى الل ه� إنن�ه� ي�ت�ق�

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi  sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334.

www.islamcenneti.org

Page 10: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1010

�له� إ ال� و�ل� ق� ا ل�ه� أف�ض� Lع�ب�ة ش� ب�ع�ون� و�س� Qع ب�ض� ا�إل�يم�ان�ا�ألذ�ى إ�م�اط�ة� ا أد�ن�اه� و� ي�اء� إ�ال الل ه� ال�ح� و� الط ر�يق� ع�ن�

ان� ا�إل�يـم� م�ن� Qع�ب�ة ش�

İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah )Allah’tan başka ilah yoktur(” sözüdür, en

düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.

www.islamcenneti.org

Page 11: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1111

ر� م�ن�ل�م� أ� إ�ن� ف� ب�ي�د�ه� ه� ل�ي�غ�ي�ر� ف� ا Lن�ك�ر م� ن�ك�م� م� ى

ل�م� إ�ن� ف� ان�ه� ب�ل�س� ف� ع� ت�طـ� ل�ب�ه� ي�س� ب�ق� ف� ع� ت�طـ� ي�س�ان� ا�إل�يـم� ع�ف� أض� ذ�ل�ك� و�

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle

düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.

 Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.

www.islamcenneti.org

Page 12: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1212

الن ار� ا م� ه� ت�م�س5 ال� ي�ة� :ع�ي�ن�ان� ش� خ� م�ن� ك�ت� بـ� Qع�ي�ن Qو�ع�ي�ن الل ه�

الل ه� ب�يل� س� ف�ي س� ر� ت�ح� ب�ات�ت�

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini

Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12.

www.islamcenneti.org

Page 13: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1313

ار� ر� ض� و�ال� ر� ر� ض� ال�

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.

İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31.

www.islamcenneti.org

Page 14: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1414

ب5 ي�ح� ا م� يه� ألخ� ي�ح�ب ت ى ح� د�ك�م� أح� ي�ؤ�م�ن� ال�ه� س� ل�ن�ف�

Hiçbiriniz kendisi için istediğini )mü’min( kardeşi için istemedikçe )gerçek( iman etmiş

olamaz.Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.

www.islamcenneti.org

Page 15: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1515

ن� م� ه� ل�م� ي�س� و�ال� ه� ي�ظ�ل�م� ال� ل�م� ال�م�س� و أخ� ل�م� �ل�م�س� اك�ان� يه� أخ� ة� اج� ح� ف�ي ن� ك�ان� و�م� ت�ه� اج� ح� ف�ي الل ه�

ج� ر ن� ف� م� Lب�ة ك�ر� ا ب�ه� ع�ن�ه� الل ه� ج� ر ف� Lب�ة ك�ر� Eم�ل م�س� ع�ن�ي�و�م� ب� ي�و�م� ك�ر� الل ه� ه� ت�ر� س� ل�مLا م�س� ت�ر� س� و�م�ن� ة� ي�ام� ال�ق�

ة� ي�ام� ال�ق�

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu )düşmanına( teslim etmez. Kim, )mümin(

kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan

kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.  Kim bir müslümanı)n

kusurunu( örterse, Allah da Kıyamet günü onu)n  kusurunu( örter.

Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.

www.islamcenneti.org

Page 16: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1616

ت ى ح� ن�وا ت�ؤ�م� و�ال� ن�وا ت�ؤ�م� ت ى ح� ن ة� ال�ج� ل�ون� ت�د�خ� ال�اب5وا ت�ح�

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de )gerçek anlamda( iman etmiş

olamazsınız.Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.

www.islamcenneti.org

Page 17: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1717

ي�د�ه� و� ان�ه� ل�س� م�ن� الن اس� ل�م� س� م�ن� ل�م� �ل�م�س� ا

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.

www.islamcenneti.org

Page 18: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1818

و�ك�ون�وا وا ت�د�اب�ر� و�ال� د�وا اس� ت�ح� و�ال� وا ت�ب�اغ�ض� ال�انLا و� إخ� الل ه� ب�اد� ع�

Eام �ي ا ث�ال�ث�ة� و�ق� ف� اه� أخ� ر� ج� ي�ه� أن� Eم�ل ل�م�س� ل5 ي�ح� و�ال�

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden

fazla )din( kardeşi ile dargın durması helal olmaz.

Buhârî, Edeb, 57, 58.

www.islamcenneti.org

Page 19: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

1919

ن ة� ال�ج� إل�ى د�ي ي�ه� ال�ب�ر إن و� ال�ب�ر� إل�ى د�ي ي�ه� د�ق� الص� إن إن و� ا Lد�يق ص� الل ه� ن�د� ع� ي�ك�ت�ب� ت ى ح� د�ق� ل�ي�ص� ل� ج� الر و�إن

إل�ى د�ي ي�ه� ور� ج� ال�ف� إن و� ور� ج� ال�ف� إل�ى د�ي ي�ه� ال�ك�ذ�ب�ك�ذ ابLا الل ه� ن�د� ع� ي�ك�ت�ب� ت ى ح� ك�ذ�ب� ل�يـ� ل� ج� الر إن و� الن ار�

Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah

katında sıddîk )doğru sözlü( diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi

yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb )çok yalancı( diye yazılır.             

Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.

www.islamcenneti.org

Page 20: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2020

Lد�ة و�ع� م� ت�ع�د�ه� و�ال� ه� از�ح� ت�م� و�ال� اك� أخ� ار� ت�م� ال�ه� ل�ف� ت�خ� ف�

)Mümin( kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine

getirmeyeceğin bir söz verme.Tirmizî, Birr, 58.

www.islamcenneti.org

Page 21: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2121

ك� ر� أم� و� Qة د�ق� ص� ل�ك� يك� أخ� ه� و�ج� ف�ي م�ك� ت�ب�س5ن�ك�ر� ال�م� ع�ن� ي�ك� ن�ه� و� وف� ع�ر� اد�ك� ب�ال�م� ش� إ�ر� و� Qة د�ق� ص�

إ�م�اط�ت�ك� و� Qة د�ق� ص� ل�ك� ال�ل� الض ض� أر� ف�ي ل� ج� الرر� ج� ةQ ال�ح� د�ق� ص� ل�ك� الط ر�يق� ع�ن� ال�ع�ظ�م� و� و�ك� و�الش

(Mümin( kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin

için sadakadır.Tirmizî, Birr, 36.

www.islamcenneti.org

Page 22: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2222

لـك�ن� و� ال�ك�م� و� أم� و� و�ر�ك�م� ص� إ�ل�ى ي�ن�ظ�ر� ال� الل ه� إ�نل�وب�ك�م� ق� إ�ل�ى �م� ي�ن�ظ�ر� �ك و�أع�م�ال

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize

bakar.Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9;

Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.

www.islamcenneti.org

Page 23: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2323

في ب� الر خ�ط� و�س� ال�د� و� الـ� ر�ض�ى في ب� الر ر�ض�ىال�د� و� الـ� خ�ط� س�

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Tirmizî, Birr, 3.

www.islamcenneti.org

Page 24: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2424

ن يه� ف� ك ش� ال� ن ل�ه� اب� ت�ج� ي�س� Eد�ع�و�ات :ث�ال�ث�ال�د� ال�و� د�ع�و�ة� و� ، ر� اف� ال�م�س� د�ع�و�ة� و� ال�م�ظ�ل�وم�، د�ع�و�ة�

ل�د�ه� ل�و�

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın

evladına duası.İbn Mâce, Dua, 11.

www.islamcenneti.org

Page 25: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2525

Eن ح�س� Eأد�ب م�ن� ل� أ�ف�ض� Eل ن�ح� م�ن� ل�دLا و� Qد�ال و� ل� ن�ح� ا م�

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

Tirmizî, Birr, 33.

www.islamcenneti.org

Page 26: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2626

م�  ائ�ه� ل�ن�س� ك�م� ي�ار� خ� ك�م� ي�ار� خ�

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.

Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50.

www.islamcenneti.org

Page 27: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2727

ن�ا ك�ب�ير� ر� ي�و�ق� و� ن�ا غ�ير� ص� م� ح� ي�ر� ل�م� م�ن� ن ا م� ل�ي�س

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.

www.islamcenneti.org

Page 28: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2828

في� ات�ي�ن� ك�ه� و� ه� و� أن�ا ل�غ�ي�ر�ه� أو� ل�ه� ال�ي�ت�يم� ك�اف�ل�ب اب�ة� ب�الس ار� و�أش� ن ة� ط�ى ال�ج� ال�و�س� و�

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse

başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle

yanyanayız” buyurmuştur.Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.

www.islamcenneti.org

Page 29: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

2929

  ن ه� ا و�م� لله� ول� س� ر� ي�ا ال�وا ق� ات� ال�م�وب�ق� ب�ع� الس ت�ن�ب�وا ا�ج�ال� م� :ق� ر ح� ال ت�ي الن ف�س� ت�ل� ق� و� ر� ح� و�الس� ب�الل ه� ك� ر� ا�لش�

ي�و�م� الل ه� الت و�ل�ي و� �لي�ت�يم� ا ال� م� و�أك�ل� ب�ا الر� و�أك�ل� ق� ب�ال�ح� إالن�ات� ؤ�م� ال�م� ال�غ�اف�ال�ت� ن�ات� ص� ال�م�ح� ذ�ف� و�ق� ح�ف� الز

(İnsanı )helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk

koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.

Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144.

www.islamcenneti.org

Page 30: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3030

ه� ار� ج� ي�ؤ�ذ� ال� ف� ر� اآلخ� ال�ي�و�م� و� ب�الل ه� ي�ؤ�م�ن� ك�ان� م�ن�ه� ي�ف� ض� ل�ي�ك�ر�م� ف� ر� اآلخ� ال�ي�و�م� و� ب�الل ه� ي�ؤ�م�ن� ك�ان� و�م�ن�

ل� ل�ي�ق� ف� ر� اآلخ� ال�ي�و�م� و� ب�الل ه� ي�ؤ�م�ن� ك�ان� ا و�م�ن� Lي�ر خ�م�ت� ل�ي�ص� أو�

Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret

gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya

hayır söylesin veya sussun.Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75.

www.islamcenneti.org

Page 31: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3131

أن ه� ظ�ن�ن�ت� ت ى ح� ار� ب�ال�ج� ين�ي ي�وص� ب�ر�يل� ج� ال� ز� ا م�ث�ه� ر� ي�و� س�

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki ;

ben )Allah Teâlâ( komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.

Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141.

www.islamcenneti.org

Page 32: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3232

ف�ي د� اه� ج� ك�ال�م� ك�ين� ال�م�س� و� ل�ة� م� األر� ع�ل�ى اع�ي ا�لسالل ه� ب�يل� س�

ار� الن ه� ائ�م� الص الل ي�ل� ائ�م� ال�ق� أو�

Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri )nafile( oruç tutup, gecelerini )nafile( ibadetle geçiren kimse

gibidir.Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41 ;

Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78.

www.islamcenneti.org

Page 33: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3333

اب�ون� الت و ط ائ�ين� ال�خ� ي�ر� و�خ� Qاء ط خ� آد�م� اب�ن� ك�ل5

Her insan hata eder.Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.

www.islamcenneti.org

Page 34: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3434

ذ�اك� ل�ي�س و� Qي�ر خ� ك�ل ه� ه� ر� أم� إ�ن ؤ�م�ن� ال�م� ر� ألم� بLا ع�ج�ن�  ؤ�م� ل�ل�م� إ�ال Eد ـك�ان� :ألح� ف� ـك�ر� ش� اء� ر س� اب�ت�ه� أص� إ�ن�

اب�ت�ه� أص� إ�ن� و� ل�ه� ا Lي�ر ل�ه� خ� ا Lي�ر خ� ـك�ان� ف� ب�ر� ص� اء� ر ض�

Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir

genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir  darlığa )musibete( uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır

olur.                  Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.

www.islamcenneti.org

Page 35: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3535

ن ا م� ل�ي�س ف� ـن�ا غ�ش م�ن�

Bizi aldatan bizden değildir.Müslim, Îmân, 164.

www.islamcenneti.org

Page 36: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3636

Qام ن�م ن ة� ال�ج� ل� ي�د�خ� ال�

Söz taşıyanlar )cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe(  cennete giremezler.

Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.

www.islamcenneti.org

Page 37: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3737

  ه� ق� ع�ر� ي�ج�ف أن� ب�ل� ق� ه� ر� أج� ير� األج� أع�ط�وا

İşçiye ücretini, )alnının( teri kurumadan veriniz.İbn Mâce, Ruhûn, 4.

www.islamcenneti.org

Page 38: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3838

عLا ر� ز� ع� ر� ي�ز� أو� ا Lس غ�ر� ي�غ�ر�س� Eم�ل م�س� م�ن� ا م�ن�ه� م� أك�ل� يـ� ف�

Qة د�ق� ص� ب�ه� ل�ه� ك�ان� إ�ال Qة يم� ب�ه� أو� Qان �ن�س� إ أو� Qط�ي�ر

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler,

o müslüman için birer sadakadır.Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.

www.islamcenneti.org

Page 39: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

3939

د� س� ال�ج� ل�ح� ص� ل�ح�ت� ص� إ�ذ�ا Lغ�ة م�ض� د� ال�ج�س� ف�ي إ�نك�ل5ه�

ل�ب�  ال�ق� و�ه�ي� أال� ك�ل5ه� د� ال�ج�س� د� ف�س� د�ت� ف�س� إ�ذ�ا و�

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut

bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.

www.islamcenneti.org

Page 40: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

4040

وم�وا و�ص� ـك�م� م�س� خ� ل5وا و�ص� ك�م� بـ ر� الل ه� وا �ت ق� ار�ك�م� ذ�اأم� و�أط�يع�وا ال�ك�م� و� أم� ك�اة� ز� أد5وا و� ك�م� ر� ه� ش�

ك�م� بـ� ر� ن ة� ج� ل�وا ت�د�خ�

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun,

mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. )Böylelikle( Rabbinizin cennetine girersiniz.

Tirmizî, Cum’a, 80.

www.islamcenneti.org

Page 41: Hadis*i şerifler (Arapçalı)

4141

Bu slaytı tüm sevdiklerinize gönderin!

www.islamcenneti.org