17
Beed is a city in central region of Maharashtra state in India. It is the administrative headquarters in Beed district . Surrounded by the Balaghat Range and housing several natural sites, Beed is a beauty which deserves to be explored. Beed is also related to the epic Ramayana as it is believed to be the place where wounded Jatayu died while fighting demon - king Ravana. Today, you can find a small Jatashankar Temple at his death place.

Maharashtra today - Beed News

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maharashtra Today is committed to follow journalism's values, principles, obligations, and purifying its tarnished image to regain lost aura. Maharashtra Today gives you the latest breaking news and live updates on #Politics, Union budget, entertainment, sports, business and education in Marathi.

Citation preview

Page 1: Maharashtra today - Beed News

Beed is a city in central region

of Maharashtra state in India. It is the

administrative headquarters

in Beed district.

Surrounded by the Balaghat Range and

housing several natural sites, Beed is a

beauty which deserves to be

explored. Beed is also related to the epic

Ramayana as it is believed to be the place

where wounded Jatayu died while fighting

demon-king Ravana. Today, you can find a

small Jatashankar Temple at his death

place.

Page 2: Maharashtra today - Beed News

Latest Beed News, Photos, Blogposts, Videos and

Wallpapers. Explore Beed profile at ...

MAHARASHTRA TODAY GIVES YOU THE LATEST

BREAKING NEWS AND LIVE UPDATES as it happens

live.

Page 3: Maharashtra today - Beed News

महाराष्ट्र टुड’े महाराष्ट्रातील मराठी बातम्ाांचे डडजिटल व््ासपीठ. मराठी भाषेमधून महाराष्ट्रातील दिेदार आणि ताज््ा मराठी बातम्ा आमच््ा वाचकाांप्तं पोहचवविे हे आमचे एकमेव उद्ददष्ट्ट आहे आणि त््ासाठी आमची टीम सदैव तत्पर असत.े marathi batmya : online marathi

news portal of Maharashtra.

Page 4: Maharashtra today - Beed News

Check out for the latest news on Beed along

with Beed Live news and live update on Maharashtra

Today gives you the latest breaking news and live

updates on #Politics and #Elections, Union budget,

entertainment, sports, business and education in

Marathi, Hindi and English Language.

Page 5: Maharashtra today - Beed News

वाचा मराठी चचत्रपट, कलाकार, नाटक, मराठी माचलका अश्या मनोरंजन

चवश्वातील सगळ्या मसालेदार बातम्या. रहा अपडेटेड महाराष्ट्र टुडे’ महाराष्ट्रातील

मराठी बातम्यांचे चडचजटल व्यासपीठ. मराठी भाषेमधून महाराष्ट्रातील दजेदार

आचि ताज्या मराठी बातम्या आमच्या वाचकांपयंत पोहचचविे हे आमचे एकमेव

उचिष्ट आहे आचि त्यासाठी आमची टीम सदैव तत्पर असते

Page 6: Maharashtra today - Beed News

Get the best sports news coverage with the

detailed Cricket · Mumbai grounds men

umpires, scorers continue to receive help.

Maharashtra Today no.1 online Daily news

website which brings you India breaking news

on Politics, Elections, Sports, Entertainment etc

as it happens live.

Page 7: Maharashtra today - Beed News

Find Beed Latest News Videos & Pictures on Beed

and see latest updates, news, information

from Maharashtra Today : Latest and breaking news

headlines in from nagpur, mumbai,pune and other

cities of Maharashtra marathi India. Maharashtra

Today gives you the latest breaking news and live

updates on #Politics and #Elections, Union budget,

entertainment, sports, business and education in

Marathi, Hindi and English Language.

Page 8: Maharashtra today - Beed News

भारताचा माजी फलंदाज मास्टर ब्लास्टर सचचन तेंडुलकरची मलुगी सारा तेंडुलकर. सारा लाइमलाइटपासनू लाबं असली तरी सोशल मीडडयावर सक्रिय असल्याच ेपाहायला ममळते. ती सोशल मीडडयाच्या माध्यमातून चाहतयांशी संवाद साधत असते. ततच्या लकूच्या सोशल मीडडयावर जोरदार चचाा सरुु आहेत. सौंदयााच्या बाबतीत सारा अनेक बॉमलवडू अमभनेत्ींना टक्कर देत असल्याच ेददसत आहे. सारा सध्या लंडनमध्ये मशक्षण घेत आहे.

Page 9: Maharashtra today - Beed News

सलमानने ‘फे्रश’ (FRSH) नावाची एक कंपनी सरुू केली आहे. या कंपनीचे बॉडी स्रे, परफ्युम, साबण, सौंदया रसाधने अशा रकारचे अनेक रॉडक्ट लवकरच बाजारात येतील. परंतु सध्या कोरोनाच्या वाढतया रभावामळेु सलमान केवळ सॅतनटायझरची वविी करत आहे. याकंपनीबाबत अचधक मादहती देण्यासाठी सलमानने एक व्हहडीओ ट्ववट केला आहे.

Page 10: Maharashtra today - Beed News

नवीन लग्न झाल्यास ‘या’ गोष्टी लक्षात असू द्यावववाह हा संस्कार सोळा संस्कारातील एक गोड संस्कार आहे. तयामधे दोन कुटंुब जोडली जातात. दोन मने एक होतात. पण अनेकदा लग्न झाले की काहीददवसातच वाद सुरु होतात. नवीन लग्न झाले असेल तर या चुका करु नका….नाही तर तुमच्या पाटानरच्या मनात तुमची क्रकंमत राहणार नाही. यासाठी खालील काही गोष्टी नक्की लक्षात असू द्या..

Page 11: Maharashtra today - Beed News

मदहला आपलं सौंदया दटकून ठेवण्यासाठी अनेकजणी फेमशअल करतात. फेमशअल केल्यानं चेहऱ्यावरील मतृ पेशी तनघून जातात आणण चेहरा चमकदार बनतो. पण फेमशअल केल्यानंतर अनेक मदहला काही चुका करतात तयामुळे तवचेला नुकसान होऊ शकतं. आज आम्ही तुम्हाला काही अशा गोष्टींबाबत सांगणार आहोत. ज्या गोष्टी फेमशअल केल्यानंतर शक्यतो टाळाहयात.

Page 12: Maharashtra today - Beed News

कोरोनाचा रादभुााव ; घरात सुरक्षक्षत राहून घ्या ‘या’ गोष्टींची काळजी

कोरोनाने संपूणा जगाला वेढीस धरलं आहे. या कोरोना हहायरसमुळे नागररकांच्या दैनंददन जीवनात खूप उलथापालथ झाली आहे.करोना ववषाणूजगभरात पोहोचला आहे. अनेक देशात यामुळे मोठी मनुष्यहानी झाली आहे. करोनाच्या दहशतीमुळे काही देशांमध्ये आणीबाणीची व्स्थती तनमााण झाली आहे. तयामुळे या आजाराववषयी अनेक रश्न उपव्स्थत केले जात आहेत.

Page 13: Maharashtra today - Beed News

बेस्ट शूज फॉर मान्सून

पावसाळ्यामध्ये जसे छत्ी,रेनकोट आवश्यक आहेत. तसेच आपले शूज क्रकंवा सॅन्डल देखील तवेढेच महतवाचे. पण पावसाळ्यात अनेकदा आपण शूज क्रकंवा सॅन्डल या कड ेलक्षच देत नाही. आणण मग चचखलात गेले क्रक ड्रसे खराब होतो. जर या पासून बचाव करायचं असेल आणण सोबत स्टाईमलश दद सायचं असेल तर वापरा खालील ददलेले शूज.

गम बूट्स :- जर तुम्ही पावसाळ्यात शूज तनवडत असाल तर गुडघेपयतं पाय झाकून वलेले हे बूट चांगला पयााय आहे

Page 14: Maharashtra today - Beed News

पावसाची मज्जा लटुायची आहे?? तर राज्याबाहेरील ‘हे’ स्थळ नक्की बघा..

या वषी पावसाळ्यात राज्याबाहेर जाऊन तनसगााचा आनंद घ्यायचा आहे?? तर पहा हे खास लोकेशन्स..

उद्पूर :- उदयपूर हे राजस्थानमधील सवाात सुदंर दठकाणांपैकी एक आहे. या शहराला तलावांचं शहर असहंी म्हटल ंजातं. इथे पावसाळ्यात फारच मनमोकह वातावरण असत.ं तयामळेु पयाटकांची मोठी गदी असते.

Page 15: Maharashtra today - Beed News

साहीतय:-

1) दोन तास मभजवलेली मगूङाळ2) गरम मसाला, मीठ ,ममरची लसणू आले पेस्ट कोथंबबर3) रवा 1/2 वाटी4) मदैा 1 वाटी5) तले

रथम रवा,मदैा चचमटूभर मीठ व तले घालनू मभजवावा आणण अधाा तास झाकून ठेवावे.

वपठ मभजेपयतं सारण तयार करावे.रथम मगूङाळ थोङीशी वाटून (म्हणजे कीचीत ठेचून) घ्यावी,तयात वरील मसाला घालनू थोङे कोरङे होईपयात चमचाभर तलेावर परतावे.

आता ममजलेला रवा मदैा चांगला मळून क्रकंवा चेचून घ्यावा.हातावरच जाङसर खोलगट पारी करून,तयात वरील ममश्रण भरावे व तलेात खरपसू तळावे.

चचचंेच्या चटणी बरोबर सहहा करावे.

Page 16: Maharashtra today - Beed News

हे गाणं आपण नक्की ऐकलं असेल. झोपेवर क्रकती गाणी आहेत, नाही का ? म्हणजे झोप ही क्रकती आवश्यक आहे हे सांगण्याची तशी गरज नाही. अतत क्रकंवा न झोपण्याने (स्वतःच्या क्रकंवा दसुऱ्याच्या) माणसाला क्रकती त्ास होतो हे रतयेकाने नक्कीच अनुभवले असेल.

योग्य रमाणात झोप येणे ही स्वास््यकर आहे. अकाळी (ददवसा / संध्यासमयी/ सूयोदय), आवश्यकतेपेक्षा जास्त क्रकंवा मुळीच न झोपणे आयुष्याला हानीकर आहे.

आयुवेदात तनद्रा तीन उपस्तंभापैकी एक सांचगतली आहे. उपस्तंभ म्हणजे piller. शरीराची स्थूलता आणण कृशता ही तनद्रा व आहारजन्यच असते. ज्या रकारे योग्य आहार मनुष्य व राण्याच्या जीवनरक्षणाकररता, स्वास््यासाठी अतनवाया आहे, तेवढीच गरजेची आहे योग्य रमाणात झोप !

Page 17: Maharashtra today - Beed News

https://www.facebook.com/maharashtratoday

https://www.instagram.com/maharashtratoday/

https://twitter.com/mtnews_official