of 13 /13
PROGRAM NEZAVISNE PROGRAM NEZAVISNE LISTE GRADA VODNJANA LISTE GRADA VODNJANA LOKALNI IZBORI 2009. GODINE LOKALNI IZBORI 2009. GODINE

Program nezavisne liste grada Vodnjana

Embed Size (px)

Text of Program nezavisne liste grada Vodnjana

Page 1: Program nezavisne liste grada Vodnjana

PROGRAM NEZAVISNE PROGRAM NEZAVISNE LISTE GRADA VODNJANALISTE GRADA VODNJANA

LOKALNI IZBORI 2009. GODINELOKALNI IZBORI 2009. GODINE

Page 2: Program nezavisne liste grada Vodnjana

ŠTO SKORIJI ZAVRŠETAK ŠTO SKORIJI ZAVRŠETAK PROSTORNO PLANSKE PROSTORNO PLANSKE

DOKUMENTACIJE NIŽEG REDADOKUMENTACIJE NIŽEG REDA

jer se stvara kaos u prostorujer se stvara kaos u prostoru

Page 3: Program nezavisne liste grada Vodnjana

DOVRŠENJE KOMUNALNE DOVRŠENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U SVIM INFRASTRUKTURE U SVIM

NASELJIMANASELJIMA

Na način kako su to napravili Na način kako su to napravili BaljaniBaljani

Page 4: Program nezavisne liste grada Vodnjana

GOSPODARSKI RAZVOJ I GOSPODARSKI RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJEZAPOŠLJAVANJE

Zaživiti 8,9 km obale i Zaživiti 8,9 km obale i prenamijeniti prenamijeniti zemljište (Dragonera zemljište (Dragonera i Porto Mariccio)i Porto Mariccio)

Urediti stanje u Urediti stanje u turističkom naselju turističkom naselju BarbarigaBarbariga

Page 5: Program nezavisne liste grada Vodnjana

Definirati poslovne djelatnosti u Definirati poslovne djelatnosti u budućem poslovnom parku Tisonbudućem poslovnom parku Tison

Poticajna politika u malom poduzetništvuPoticajna politika u malom poduzetništvu Prodaja poslovnih prostora Prodaja poslovnih prostora

dugogodišnjim korisnicimadugogodišnjim korisnicima

Page 6: Program nezavisne liste grada Vodnjana

TURISTIČKI RAZVOJ TURISTIČKI RAZVOJ VODNJANŠTINEVODNJANŠTINE

Prometno i svekoliko Prometno i svekoliko povezivanje naselja u povezivanje naselja u sklopu gradasklopu grada

Organizirati autobusnu Organizirati autobusnu liniju koja bi povezivala liniju koja bi povezivala Peroj s Vodnjanom Peroj s Vodnjanom

Staru jezgru Vodnjana Staru jezgru Vodnjana pretvoriti u Grad Muzejpretvoriti u Grad Muzej

Povezivanje svih crkvi na Povezivanje svih crkvi na području Vodnjanštine u području Vodnjanštine u prsten hodočasničkog prsten hodočasničkog turizmaturizma

Page 7: Program nezavisne liste grada Vodnjana

Bivšu vojarnu u Galižani pretvoriti u izložbeni prostorBivšu vojarnu u Galižani pretvoriti u izložbeni prostor Revitalizirati staro kino i Pavlinski samostanRevitalizirati staro kino i Pavlinski samostan Uređenje pješačko- biciklističke staze od Perojske šume do Uređenje pješačko- biciklističke staze od Perojske šume do

Portića, i prema VodnjanuPortića, i prema Vodnjanu Uređenje plaže u Peroju (pristup, kabine, tuš, rasvjeta), Uređenje plaže u Peroju (pristup, kabine, tuš, rasvjeta),

mogućnost obnašanje različitih uslužnih i zabavnih mogućnost obnašanje različitih uslužnih i zabavnih djelatnosti a za potrebe razvijanja turističke ponude.djelatnosti a za potrebe razvijanja turističke ponude.

Page 8: Program nezavisne liste grada Vodnjana

IZGRADNJA POTPUNO NOVOG IZGRADNJA POTPUNO NOVOG PRAVCA PROMETNICE SA PRAVCA PROMETNICE SA

ŠETNICOMŠETNICOM

prema moru, na prema moru, na mjestu najmanje mjestu najmanje udaljenosti Vodnjana od moraudaljenosti Vodnjana od mora

Page 9: Program nezavisne liste grada Vodnjana

POTICAJNA STAMBENA POTICAJNA STAMBENA IZGRADNJA ZA MLADE OBITELJI IZGRADNJA ZA MLADE OBITELJI

prema Baljanskom modeluprema Baljanskom modelu

Smanjenje cijene komunalnog doprinosa, koji je Smanjenje cijene komunalnog doprinosa, koji je po jedinici volumena najviši u Istri po jedinici volumena najviši u Istri

Page 10: Program nezavisne liste grada Vodnjana

SOCIJALNI PROGRAMSOCIJALNI PROGRAM BOLJA ZDRAVSTVENA ZAŠTITABOLJA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA kroz izdavanje sredstava za kroz izdavanje sredstava za

nabavu opreme ambulanti opće medicine, financiranja preventivne nabavu opreme ambulanti opće medicine, financiranja preventivne zdravstvene zaštite, Financiranje zdravstvene zaštite, Financiranje preventivnih, edukacijskih i preventivnih, edukacijskih i terapijskih programa odvikavanja od ovisnostiterapijskih programa odvikavanja od ovisnosti. .

IZGRADNJU OBJEKATA SOCIJALNE ZAŠTITEIZGRADNJU OBJEKATA SOCIJALNE ZAŠTITE, doma umirovljenika , doma umirovljenika i dnevnih centara za starije osobe u pojedinim naseljima. i dnevnih centara za starije osobe u pojedinim naseljima. Transparentnu socijalnu zaštitu temeljenu na Odluci o socijalnoj skrbi, Transparentnu socijalnu zaštitu temeljenu na Odluci o socijalnoj skrbi, što sada nije slučaj. što sada nije slučaj.

Page 11: Program nezavisne liste grada Vodnjana

DRUŠTVENI PROGRAMDRUŠTVENI PROGRAM

Očuvanje narodnih Očuvanje narodnih običaja i tradicije običaja i tradicije svih manjinasvih manjina

Razvijanje ekološke Razvijanje ekološke svijesti kod mladih i svijesti kod mladih i ostalihostalih

Racionalizirati Racionalizirati troškove održavanja troškove održavanja Vodnjanskog LjetaVodnjanskog Ljeta

Page 12: Program nezavisne liste grada Vodnjana

ListaLista

Gordana LukićGordana Lukić Valter ŠimunovićValter Šimunović Ivana CetinaIvana Cetina Pekica MarioPekica Mario Zdenko GlavašZdenko Glavaš Jadranka MarinkovićJadranka Marinković Gracijela PančićGracijela Pančić

Milorad MileusnićMilorad Mileusnić Davor BegovićDavor Begović Zlatko ŠtrkZlatko Štrk Martina VojskovićMartina Vojsković Goran VrtačićGoran Vrtačić Miodrag MarinkovićMiodrag Marinković

Page 13: Program nezavisne liste grada Vodnjana

Hvala na pažnji!!!Hvala na pažnji!!!