Jaunās grāmatas septembris 2017

 • Published on
  21-Jan-2018

 • View
  121

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Jauns grmatas Septembris

 • Viru zilajs liesmsVasara sadeg skaisti,Drz meboli srti ienksK rudens kautrgie vaibsti.

  (N.Gekis)

 • Grmatu blogeri iesaka

  Fetinskis, Jurijs. Korporcija : Krievija un VDK gadsimtu mij. - Rga :

  Dienas Grmata, 2017.

  (..) jau nav tikai grmata par slepkavbm un indanm, bet ar par to. Jo

  padomju Krievijas mantiniece nevlas demokrtiju. Vismaz ne tdu, kdu ms to

  saprotam eit, Eirop. Un tad ir jdara viss, lai paliktu t, k ir, lai btu is ieturtais

  kurss, status quo, ko neviens neapdraud. Ne itvienko, ne Poitkovska, nedz

  daudzi citi, kuru uzvrdi un "kaitjums" plai vstts s skarbs, bet tik vsturiski

  patiess grmatas lappuss, kuru sarakstjui Fetinskis un Pribilovskis, no kuriem

  otrais 2016. gada 12. janvr tika atrast miris. Vai mums vl rodas jautjumi, kpc?

  http://www.didziskukainis.lv/

  http://www.didziskukainis.lv/params/post/1273896/korporacija---krievijas-politikas-un-varas-virtuve

 • Jauns grmatas

  Mlodinovs, Leonards. Zemapzias spks : k subliminlie stimuli ietekm msu uzvedbu. -Rga : Lietusdrzs, 2017.

  Autors grmat izklsta, k izprast prta darbbu, pieemt izsvrtus un pamatotus lmumus un ietami nemanmiem rjs vides faktoriem neaut ietekmt domu procesu.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=107822

 • Jauns grmatas

  Roja, Inra. Medicnisk hipnoterapija . -Rga : Madris, 2017.

  Grmata ikvienam, kur vlas labk izprast personisks mentls, uzvedbas un emocionls reaanas problmas un iegt izpratni par iespjm prvaldt stresu, veiksmgi maint negatvos domanas un reaanas stereotipus, lai saglabtu darbaspjas un uzlabotu dzves kvalitti.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111237

 • Jauns grmatas

  Bievska, Gundega. Dimanti tav pagalm : iedvesmojies un piedzvo savu persongo renesansi caur mazm, skaistm prmaim. -Rga : Avantis Publishing, 2017.

  Praktiska dzvesstila grmata, kuru veidojusi vairku sievieu urnlu galven redaktore Gundega Bievska. Grmat autore dals daudzu gadu garum uzkrtajs zinans par to, k atklt savas dzves apslptos drgumus, k ikdien vairot skaistumu un iemcties bez upuriem, triiem un paprmetumiem beidzot justies forai sievietei.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111233

 • Jauns grmatas

  Fadels, rlzs. etru dimensiju izgltba : skolnu pankumiem nepiecieams kompetences. - Lielvrde : Lielvrds, 2017.

  Grmata par starpdisciplinru zinanu veidoanu, prasmju attstanu un rakstura pilnveidi k btisko 21. gadsimta mcbu satur, lai skolas laik iemctos mcties visa ma garum.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111239

 • Jauns grmatas

  Selgs, Pteris. Grandioza metamorfoze : ieguldjums antroposofijas antropoloij un pusaudu izgltoan un audzinan. - Rga : Alis, 2017.

  Jaunieos jmostas pau spjai izdart spriedumus un uzemties atbildbu atkarb no apkrt esoajiem apstkiem. Vii nav radti, lai premtu mcos paaudzes ticbu un tradcijas, bet lai mctos no savas dzves pieredzes, piedzvotu, ka viu darbbai ir saistoas sekas, kas nosaka tagadni un veido nkotnes socilo vidi.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111091

 • Jauns grmatas

  Geka, Sarma. Rotaas ar lnijm : redzes un dzirdes uztveri attstoi lniju zmanas vingrinjumi pirmsskolas vecuma brniem raksttprasmes, orientans laukum, iztles un papavbas veicinanai. Rga : RaKa, 2017.

  Vingrinjumi pirmsskolas brniem, kuru izpilde veicina lniju zmanas, raksttprasmes un iztles attstbu. Nodergi paraugdarbi, kurus radjui pirmsskolas brni autores vadtajs nodarbbs.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111234

 • Jauns grmatas

  Fetinskis, Jurijs. Korporcija : Krievija un VDK gadsimtu mij. - Rga : Dienas Grmata, 2017.

  Krievija un VDK prezidenta Putina laikos - ar tds joprojm var bt ptniecisk darba apakvirsraksts. Jau 1996.gad Krievij, kad Jecinu prvlja par prezidentu un varas akcijas sama oligarhu partija, tika likti pamati sistmai, kas vlans uzvaru garanttu viengi Krema kandidtam.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=110855

 • Jauns grmatas

  erebcova, Poina. Smalkais sudraba pavediens : 33 ststi no eenijas dienasgrmatas. - Rga : Jumava, 2017.

  ie trsdesmit trs ststi ir oti persongs vstjums, ko skatjusi un piedzvojusi devius gadus veca Groznijas skolniece (pati autore Poina erebcova). Grmat izststts oti tlains un spilgts brna vstjums cilvcei, kas jau atkal ir nonkusi jauna kara priekvakar, kas norisins eenij.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111176

 • Jauns grmatas

  Ar plinti plec pasaul. - Rga : Jumava, 2017.

  Mednieku piedzvojumi Latvij un pasaul!Mednieks, pienkot X stundai Magadan, zina, ka ldz laivai jsoo vismaz kilometrs, ldz bzes nometnei, kur ir satelttelefons, apmram 30 kilometru, bet ldz tuvkajam helikopteram kdi 400 kilometri, turklt helikopters lido tikai tad, ja ir atbilstoi laika apstki.Mednieks X stund saprats otru mednieku, pat nesaprotot ne vrda sve ml.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=110851

 • Jauns grmatas

  Radzobe, Silvija. "Kosmopoltu" lieta un Aleksandrs aks : dokumentla hronika ar komentriem. - Rga : LU Akadmiskais apgds, 2017.

  Grmata veltta dzejnieka pdjiem pieciem dzves gadiem. Balstoties uz vsturiskiem materiliem, grmat atklta VK(b) partijas inicit 1949.gada tetra kritiu "kosmopoltu" kampaas paties btba un ts loma dzejnieka dzv un prieklaicgaj nv.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111227

 • Jauns grmatas

  Lcis, Visvaldis. Latvieu leions patiesbas gaism. - Rga : Jumava, 2017.

  Gan Latvij, gan rzemju preses izdevumos izvrtus asas diskusijas par Latvieu SS leiona lomu un darbbu Otraj pasaules kar. Vsturnieki, zintnieki, politii, kas iedziinjuies Latvieu leiona vstur, jau devui daudzas atbildes uz jautjumiem par Latvieu leiona nodibinanu, kaujas spjm un motviem, kuri latvieu leionrus vadja cs.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111254

 • Jauns grmatas

  midchens, Guntis. Dziesmu vara : nevardarbga nacionl kultra Baltijas dziesmotaj revolcij. - Rga : Mansards, 2017.

  Autors meistargi apvieno vstures, antropoloijas, folkloras, muzikoloijas un pat socilas psiholoijas zinanas, lai izgaismotu notikumus 20. gadsimta 80.90. gados, kad Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzvotji konfrontja militru lielvaru un izcnja neatkarbu Baltijas dziesmotaj revolcij.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111232

 • Jauns grmatas

  Seleckis, Vilis. Kolimas asiainais zelts : vsturisks piedzvojumu romns. - Rga : KlioABC, 2017.

  1949. gads. Kara tribunls aplojis Viktoru -nves soda viet piespriedis 25 gadus stingr rema ler. Viktoram skas mokos ceojums pa gulaga valstbu. Vi nonk Kolim, kur pues nezied, putni nedzied un ziema ilgst 12 mneus gad. Turpinjums grmatm Memoranda mednieki un Ardievas meam.

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=111131https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=101590https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=99508

 • Jauns grmatas

  Judina, Dace. Gredzens : Kalju - Nordenudzimtu ststs : otr grmata no cikla "Latvijas simtgades romni". - Lauku Avze : Rga, 2017.

  Viss skas ar kartupeu talkas laik vag atrastu sudraba gredzenu... Katrnas un Mrtia attiecbas nonkuas krzes punkt, tomr via piekrt ielgumam piedalties lielaj rudens raas talk un Kalju dzimtas saiet. Atradums iekustina neapturamu pagtnes notikumu lavnu. Kalju skapjos grab krietns pulks baismgu skeletu

  https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=110280