Jaunās grāmatas vasara 2016

  • Published on
    15-Apr-2017

  • View
    112

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Jauns grmatas Vasara 2016

Lastja viedoklisMrija Simses Melleu vasara

Kuras ogas js gaidt ar vislielko nepacietbu? Es pavisam noteikti mellenes. Tpc nespju, nu nespju paiet ar lkumu garm ai grmatai.

Melleu vasara bs tiei tda grmata, kda domjat t bs - viegls, romantisks, mazliet paredzams ststs par liktea lkloiem un msu izvlm.Elenas vecmmia pirms nves ldz viai nogdt vienu vstuli, un via o soljumu uztver oti nopietni, un dodas uz laukiem. Tipiska pilstas meitene, juriste pc izgltbas un nodarboans, un protams, protams, iesprds laukos. No ejienes vienkri nevar tik viegli aizbraukt. T nu tas ir. Paredzami. (..)

(..) k jau minju, viegla, raiti lasma lasmviela par sto mlestbu, kas var atnkt ar trs mneus pirms kzm (nopietni? bet nu labi, lai t btu, cilvki jau precas visdu iemeslu d), un nedas laik maint dzves plnus par 180 grdiem. O, un vl melleu kksiu recepte, tie ar jcep 180 grdos.

http://www.gramatplaukts.lv/

2

Jauns grmatasSeneka, Lcijs Annjs. Dialogi. - Otrais izdevums. - Rga : Zintne, 2016.Izcil romieu filozofa, dramaturga un valstsvra Senekas septiu Dialogu kopojums: Par laimgu dzvi, Par dzves sumu, Par gudr nelokmbu, Par dvseles mieru, Par dusmm, Mierinjums mtei Helvijai, Mierinjums Marcijai.

Jauns grmatasLatvijas Republikas oficil nostja Latvijas diplomtisk dienesta dokumentos 1940.-1991. gad : dokumentu krjums. - Rga : Latvijas vstures institta apgds, 2015.Latvijas un prjo Baltijas valstu de iure statusa uzturana, tpat k triju valstu rlietu dienestu darbbas turpinans 50 gadu garum, diplomtu ilggadj darbba un ticba valstisks neatkarbas atjaunoanai nkotn, ir bezprecedenta gadjums pasaules diplomtijas vstur.

Jauns grmatasHakimovs, Aleksandrs. Reinkarncija. Prdomas. - Rga : Gaurngas bhakti jogas biedrba, 2016.Ja mums izdotos atrast tdu dzvbas formu, kur dvsele btu pilngi laimga, nebtu nepiecieambas pc reinkarncijas. Tau tdas dzvbas formas nav, td cilvks mekl laimi ne tikai aj dzv, bet ir to darjis viss daudzajs iepriekjs dzvs.

Jauns grmatasAllens, Deivids. Gatavs uz visu! : 52 produktivittes principi darbam un dzvei. - Rga : Zoldnera izdevniecba, 2016.Motivjou un iedvesmojou dzves gudrbu krjums, un reiz ar praktisks cevedis dzves prvaldbas mksl - k dzvot maksimli produktvi bez stresa, prples, fiziska un emocionla izskuma. K ar katru nkamo dienu strdt labk - tau ne grtk.

Jauns grmatasKistenmahere, Mariona. Dievs 9.0 : kda bs msu sabiedrbas garg izaugsme? - Rga : Zvaigzne ABC, 2016.edevrs, ko radjui trs vcu teologi, 21. gadsimta kristietbas celmlaui, - atklj cilvka un visas cilvces gargs attstbas procesu. Taj katrs var atrast savu pareizjo atraans vietu un ar apjaust, kdi plaumi viu vl gaida.

Jauns grmatasFrls, Dons. Pieauguie brni : disfunkcionlo imeu noslpumi : iespja izprast un novrst pagtnes pieredzes ietekmi uz savu dzvi. - Rga : Zvaigzne ABC, 2016.Grmata par to, k rodas brnbas traumas un k strdt ar sevi, lai neiestrgtu vecku vainoan, bet apzintos savu sto patbu un nkotn sptu veidot veiksmgas, mloas attiecbas ar sevi un apkrtjiem.

Jauns grmatasVanaga-Mickevia, Laura. Joga un prdoana : harmoniskas dzves radana biznes. Rga, 2016. Tas ir ststs par manu pieredzi. Prdoana, kundalini joga un kouings ir trs skolas, caur kurm mcos apstties un dalties pieredztaj. Pateicoties m mcbm, attstos, iedvesmojos un svinu dzvi, tdu, kda t ir.(Autore)

Jauns grmatasVe-Freiberga, Vaira. Trejdas saules : Meteoroloisk saule. Gai saule. - Rga : Ptergailis, 2011.4.sj. Meteoroloisk saule.aj sjum nosldzas fizisks saules dziesmu analze ar Gaio sauli k fizisks saules treo galveno aspektu. Tas pievras saulei un saules gaismai k vizulm pardbm, ieskaitot visu, kas saists ar saules mirdzumu un spoumu.

Jauns grmatasVe-Freiberga, Vaira. Trejdas saules. - Rga : Ptergailis, 2016.5. sj. Mitoloisk saule.Piekt grmata Trejdas saules. Mitoloisk saule, nosldzot daudzu gadu darbu ar saules dainm, kas ir apkopotas un izdotas piecs grmats.

Jauns grmatasRipa, Alfreds. rstniecbas augi : raksturojums, audzana, izmantoana. - Rga : SIA "Izdevniecba Avots", 2016.Grmat aprakstti tdi augi k baldrins, klierte, kumelte, kail lavanda, lapain asinszle, miega mtere, vairoga raudene, smarg salvija, puskrmu vrmeles un citi rstniecbas augi.

Jauns grmatasHansens, Anders. Svargks zles- kustbas : gudrka sportoana, labka pasajta, ilgka dzve. - Rga : Madris, 2016.rstniecbas brnumldzeki sola paldzt gan pret to, gan pret o, tomr tdi apgalvojumi piepilds reti. Fizisks aktivittes ir lielisks izmums! Zintnieki veic dadu ptjumus, kas sniedz aizvien lielku skaidrbu par sportisko un fizisko aktivitu pozitvo ietekmi.

Jauns grmatasIvukns, Artrs. Vingrinjumi muguras veselbai. - Rga : Zvaigzne ABC, 2016.Sporta zintnes doktora un fizioterapeita sagatavota rokasgrmata muguras veselbas saglabanai un uzturanai. Plas vingrinjumu klsts mugurkaula, muguras muskuu, saiu un cpslu attstanai un stiprinanai.

Jauns grmatasFormena, Geila. Ja es palieku . - Rga : Zvaigzne ABC, 2016.Miai ir septipadsmit gadu. Ldz kdam nedaudz sniegotam rtam Oregon viai ir viss, kas var meiteni dart laimgu, mloa imene, puisis un sirdsdraudzene, k ar vias pirm mlestba klasisk mzika un ells, kura sple sola Miai spou mzies karjeru.Visu to izncina viens acumirklis uz osejas.

Jauns grmatasSimses, Mrija. Melleu vasara. - Rga : Zvaigzne ABC, 2016.Manhetenas augstko aprindu juriste Elena Brenforda dodas izpildt savas vecmmias pdjo vlanos atrast vias jaunbas gadu mlestbu un nodot viam vecmmias pdjo rakstto vstuli. Bkona Menas tat, kuru apdzvo diezgan ekscentriski audis un kuras laukos zao melleu mtras, galgi nav vieta, kurp Elena vlas doties savu kzu priekvakar.

Jauns grmatasLisa, Dila. Sarkanais ibiss. - Rga : J.L.V., 2015.Skrleta ir pieradusi rpties par savu brli, vrd Rudais. Vi ir pas - citds. Katru vakaru Skrleta ststa znam via ieciento ststu par to dienu, kad abi aizlidos tlu projm uz Karoni purvu Trinidd, kur debess lidins tkstoiem sarkano ibisu. Bet, kad Skrleta un Rudais tiek izirti

Jauns grmatasRuncis, Reinis. Gaismas ermenis : [dzejou krjums]. - Rga : Ameija, 2016. Dzejnieks atzst, ka pc literriem kanoniem, iespjams, tie nav vislabkie dzejoi, tau via mris bija pardt savu patieso "es" dabisku, aizskartu un aizskarou, mlou, ar kritieniem, paclumiem un ironiju gan pret sevi, gan prjo pasauli.