Zvaigznes grāmatas marts 2016

  • Published on
    23-Feb-2017

  • View
    361

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Grmatu jaunumi

Grmatu jaunumiTavam lastpriekam

Lastja viedoklis

(..)jtams tas, ka autore vairk ir dzejniece, nek prozas rakstniece. Krjums Kompots sastv no potiskm miniatrm (katra apmram puslappusi gara), kurs tiek vrota dzve un ts telpa k rj, t iekj. Miniatras ilustr rakstnieces msas Madaras Gabrnes zmjumi, kas lieliski papildina tekstu domu. (..)Vartu apgalvot, ka Elnas Gabrnes miniatras ir dzeja, kas pierakstta prozas form un is formts intri.Daas no miniatrm mani pamatgi aizra piemram, miniatra Negribu bt grmata ita personiski oti tuva un saprotama.(..)

Vsture

Kns, Nikolajs.Sengrieu mti un varoteikas . - Rga : Jumava, 2016.

Izlase teiksmaini un kodolgi satur visu svargko, kas msdienu cilvkam btu jzina par seno grieu dievu attiecbm, radniecbas pakpm un varou darbiem un nedarbiem.

Vsture

Vasks, Andrejs.No medniekiem un zvejniekiem ldz lopkopjiem un zemkopjiem : Latvijas aizvstures senkais posms (10 500.-1.g.pr. Kr.). - Rga : Zintne, 2015.

Grmat aplkots pats senkais Latvijas aizvstures posms, kas aizsks ar pirmo cilvku ieraanos msu zem pc ledja atkpans, tam sekojoo mednieku-zvejnieku sabiedrbu veidoanos, uzplaukumu un norietu un nosldzs ar lopkopju-zemkopju sabiedrbu izveidoanos.

Vsture

Ezergailis, Andrievs.Caur velna zobiem : [vcu laiki odien : 1941-1945 : esejas un domas]. - Rga : Atvrts krtuves, 2015.

Ievrojamais trimdas vsturnieks Andrievs Ezergailis turpina sava ma galveno ptjumu tmu holokaustu un t norisi, iemeslus, sekas Latvij un Austrumeirop, vienlaikus analizjot s 20. gadsimta baiss tradijas atbalsis un ietekmi uz Latvijas un pasaules sabiedrisko domu ldz pat msu dienm.

Vsture

Kangeris, Krlis.Aiz iem vrtiem vaid zeme : Salaspils nometne, 1941-1944 . - Rga : Lauku Avze, 2016.

Monogrfija ststa par Salaspils nometnes raanos, celtniecbu, prvaldi, ieslodztajiem, dienas krtbu, darbu, represijm un nometnes likvidanu. Bagtais atmiu, dokumentu un liecbu, k ar fotomaterilu klsts auj katram ieskatties tlaika notikumos.

Vsture

Hermanis, Voldemrs.Zem LKP kupola : ieskats Latvijas Komunistisks partijas lkloos (1945-1991). - Rga : Jumava, 2016.Grmata piedv ieskatu tlaika redzamko Komunistisks partijas funkcionru Ja Jurgena, Via Krmia, Eduarda Berklava, Ja Britna, Arvda Grigua, Maihaila Stepieva, Alfrda epa, Mrtes Rukmanes, Ja Vagra, Alfrda Rubika un Anatolija Gorbunova gaits.

Medicnas vsture

Vksna, Arnis.Medicnas vstures piemineki Vecrg un kanlmal . - Rga : LU Akadmiskais apgds, 2016.

Kas ir t saukts pelks msas, un kur ts mituas? Kur Vecrg atradusies Cku iela, un kpc tai bija dots tds nosaukums? Kur bija ierkota Nikolaja nabagmja? Kpc spitlgajiem Rgas iels bija jskandina klabeklis? Atbildes atradsiet grmat.

Runas terapija

Cukura, Aija.Visprjie vingrinjumi logoritmik : specilo skolu jaunko klau audzku valodas korekcijai un visprjai attstbai. - Rga : Ptergailis, 2016.Bez vingrinjumiem valodas attstbai, brniem oti nepiecieami ar dadi motorikas uzlaboanas vingrinjumi, it pai brniem ar gargs attstbas traucjumiem un vju muskulatru (pirkstiem, plaukstm, mmikas muskulatrai). Krjum apkopoti vingrinjumi valodas korekcijai un visprjai attstbai.

Gargs dzves jautjumi

Mikuina, Tatjana.Sarunas par Karmas Likumu . - Rga : Sol Vita, 2016.

grmata nav izklaidjoa lasmviela. Ja to lasa, uzmangi iedziinoties, t spj maint visu dzvi. Grmat apkopoti tematiski izvlti Gudrbas Valdou vstjumi. Tie atlasti t, lai pc iespjas pilngk no dadm pusm aplkotu Karmas jeb Clou un seku likumu, kas ir spk msu Visum, un atkltu t darbbu cilvku dzv.

Astroloija

Ouroka, Mra.Iepazsti astroloiju! : cevedis astroloijas pasaul . - Rga : Jumava, 2016.

Grmatas autore, Latvij zinma astroloe Mra Ouroka iepazstina lastjus ar plau tmu loku - astroloijas vsturi, astroloijas pielietojumu sadzv, skolm un programmm, horoskopiem, astroloijas saistbu ar citm ezoterikas jomm.

Ornitoloija

Lipsbergs, Juris.Klaidonga putnu ptnieka piedzvojumi . - Rga : Jumava, 2016.

Putnu ptnieku un ar citu dabas lietm pietuvintu auu aprinds Juri Lipsbergu kop mlaikiem pelnti dv par enerli. o goda nosaukumu Juris laikam iemantojis pateicoties erpajam un ellgi atspergajam raksturam. Tds pamatgs. Tds patiesi enerls. Grmata - himna putniem. Cilvkiem. Laika ritumam.

Botnika

Ievi, ederts.Augu fizioloija : funkcijas un mijiedarbba ar vidi.- Rga : LU Akadmiskais apgds, 2016.

Grmata sarakstta, emot vr augu bioloijas straujo attstbu pdjs desmitgads. Taj aplkoti di jautjumi: augu nu funkcionl organizcija, vielu transports, enerijas procesi augos fotosintze un elpoana, minerl baroans, augu augana un attstba, adaptciju fizioloija.

Mksla

Gerharde-Upeniece, Ginta.Mksla un Latvijas valsts, 1918-1940 : Art et tat en Lettonie, 1918-1940 . - Rga : Neputns, 2016.

Grmata ir veltjums Latvijas Republikas mkslas dzvei starpkaru period (1918-1940). T brv form raksturo laiku, kad kultrpolitika msdienu izpratn nepastvja, bet savulaik noteiktie kritriji bija tas fundaments, uz kura radoa iedvesma paldzja sasniegt ncijas briedumu.

Mzika un mksla

Auzia, Tija.Bildes : mzikas un mkslas festivls : mkslas albums. - Rga : Bilu birojs, 2015.Atzmjot mzikas un mkslas festivla BILDES 30 gadu pastvanas jubileju, atvranas svtkus piedzvojis krs un apjomgs BILU mkslas albums. Darbi tapui un bijui apskatmi festivla izstds no 1985. ldz 2015. gadam.

Fotogrfi

Sokolovs par... : Latvijas fotogrfa ststi . - Rga : Platinum VS, 2016.

Pa trim gadiem es uzrakstju ap 80 ststu. Tie visi ir autobiogrfiski - par atgadjumiem, kuri notikui ar mani persongi.(A. Sokolovs)

Dvanu gatavoana

Folka, Signe.29 idejas sirsngm dvanm . - Rga : Lauku Avze, 2015. Vislielko prieku cilvkam sagd dot prieku citiem ar ar padarintm dvanim. Grmat atradsiet idejas, k pagatavot dvanas no ltiem un dadiem materiliem drzniekiem, romantiiem, kulinrijas motjiem, modes dmm, draugiem pilstniekiem, stilgiem pusaudiem, studentiem un daudziem citiem. Grmat soli pa solim sniegti padomi, k tikt gal ar tehniku knifiem.

Latvieu literatra un kritika

kurs, Jnis.Tre grmata : personlijas, grmatu apskati un recenzijas. - Rga : Mansards, 2016.

Turpinjums jau iznkuajm grmatm "Siluets" (1976) un "Acte. 21 recenzija" (2008). Raksti veltti atsevim personm gan vrda mksliniekiem, kuri jau ir klasiu status (Rainis, A. Kurcijs, J. Sudrabkalns), gan veckiem un jaunkiem laikabiedriem (V. Lms, H. Heislers, E. Lukjanskis), rakstniekiem, par kuriem pirms Atmodas nebija iespjams Latvij runt un rakstt (K. Ievi, P. rmanis, K. Lesi).

Dailiteratra

Jaunsudrabi, Jnis.Nves deja . - Rga : J.L.V., 2016.

Romna centr - pieticgs atsldznieks Vilis Vtols, kur Pirm pasaules kara bgu gaits noncis Baku pilst pie Melns jras. Tur vrietis mekl savu aizbguo mlestbu, tau piedzvo ne tikai vilanos, bet ar badu, slimbas un ielu kaujas. Nves deja nav skangs romna nosaukums vien.

Dailiteratra

Fainders, Dozefs.Bezdibea mal . - Rga : Kontinents, 2016.

Denijs Gudmens atdotu jebko, lai vartu samakst par savas viengs meitas izgltbu privtskol, tomr pards skolai ir lielks par via iespjm to nomakst. Iespja un atrisinjums atnk Tomasa Gelvina, meitas draudzenes tva, person. Tik ietami viegli Denija kont ieripo vajadzg summa. Nkamaj brd pie durvm klauv Narkotiku apkaroanas prvalde un skrjiens uz dzvbu un nvi ir scies.

Dailiteratra

Deimsa, Erika.Atmiu ezers . - Rga : Kontinents, 2015.

Visu Florianas dzvi maina kds ielgums uz kzm...Jau doma par to, ka nksies piedzvot brdi, kad vias dzves liel mlestba apprecs citu sievieti, Florianu dzen izmisum. Kamr Floriana apsver savas iespjas pavadt atlikuo dzvi srojot par garm palaisto izdevbu, viu notriec auto...Nekas vairs nebs t k iepriek.

Ststi

Delvers, Tomass.Suntis : ststs. - Rga : NT Klasika, 2016.Ldz pat 1991. gadam, jau Atmodas laik, latviei joprojm tika iesaukti PSRS armijas obligtaj dienest. is ir ststs par to, kdu ceu ieskautie izvljs, kad nokuva dienest. Bija jatrod vidusce starp sirdsapziu un dzves realitti. Katrs dzvoja pc savas prliecbas par labo un slikto.

Miniatras

Gabrne, Elna.Kompots : miniatru krjums. - Rga : Jumava, 2016.

Patiesi uzrunjoa sproza. Valodas tlainba mijas ar briem skarbu realittes attlojumu, un katrs mazais ststs pamans izteikt prsteidzoi daudz.

Dzeja

Briedis, Ronalds.Zles pret nemirstbu . - Rga : Neputns, 2016.

Zles pret nemirstbu ir smalks un gudrs ststs dzej par Austrumiem msu, rietumnieku, uztver. Izsmalcinti eksotiskais, sensenais, moderniztais, kliedzoi indgos popkultras ziedos saplaukuais briem savijas apdullino priekstatu jkl, briem atsedz kdu ainu, kas prtam liek uz brdi apklust un pamirt atklsm.(Krjuma redaktors Mris Saljs)

Dzeja

Zlte, Mra.Dziesmu rakst . - Rga : Mansards, 2015.

Krjums apkopo Mras Zltes dzejous, kas komponti muziklajm izrdm Mea gulbji, Kaupn, mans mais, Indria hronika, Putnu opera, Tobgo!, Priekules Ikars, Sfinksa, Hotel Kristina, Ea kaoci, Leu opera u. c. Grmatas sakrtojums un iekj ritmika daudzus tekstus auj uztvert k jaunus un prsteidzous.

Dzeja

Skujenieks, Knuts.Samen im schnee : Gedichte = Skla snieg un rpuskrjuma dzejoi. - Rga : Jumava ; Klagenfurt : Wieser, 2016.

Knuts Skujenieks reiz jokodamies izteicies, ka viam jpateicoties soda nometnei par to, ka vi kuvis par dzejnieku. Zinm mr viam taisnba: par TDU dzejnieku viu izveidoja leris.

Dzeja

telmahere, Ruta.Krekls. - Rga : Neputns, 2016.

Jaunaj krjum daudz dramatisku, traisku dzejou. Tau netrkst dabiskas rotabas. Bet visu apkauj Dieva un cilvku mlestba k krekls. Dzejnieces dzve rit Daugavas krast. Un vias dzej ir daudz deu gan metafizisku, gan vrd sauktu tie ir Latvijas upju vrdi, vias liktea upju vrdi.(Krjuma redaktors Jnis Rokpelnis)

Dzeja

Kokle-Lvia, Vsma.Bt sav tuvum : dzeja kas uzrun... . - Rga : Jumava, 2016.

Vsmas Kokles-Lvias dzeju vislabk raksturo vias paas teiktais: Gribas bt vieglai k putnam un lidot pri nodzvotiem dzves gadiem, kalniem, meiem, drziem un redzt plaukstoos beziedus just to smaru un maigumu, kas apem un dod spku tlkajam dzves posmam.Tverot Vsmas Kokles-Lvias dzejas krjumu, lastjs ieraudzs, k tuvoties sev, pasaulei un visam skaistajam.