ljQ sDkgL ;'kl/j]If0f k|ltj]bg - Nepal Rastra Bank 2017-04-18¢  ePsf] Joj:yf adf]lhd ljQ sDkgL ;'kl/j]If0f
/ 61