Click here to load reader

Kabanata 3

  • View
    2.286

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Kabanata 3

  • 1. Kabanata 3

2. MgaAlamatngIlog Pasig
3. MalapadnaBato
4. Isangbatumbuhaynasagrado noon pa man bago pa dumatingangmgaKastiladahiltirahanumanoitongmgaispiritu.
Nawalaangpananaligsabato, nawalarinangpamahiin.
Nagingbahayngmgatulisan. At doonnanghaharangsilangmgabangka.
5. Yungibni Doa Geronima
6. Datisiyangkasintahanngisangestudyantenanangakongmagpapakasalsakanya. Matagalsiyangnaghintayngunitnakalimotito kaya namansiya ay tumabananglubusan.
Isangarawnakatanggapnalamangsiyangbalitanaarsobisponapalaang dating kasintahan at nangpuntahanniyaitoupangtuparinang dating pangako, ngunitsahuli ay imposiblenaitongmangyari kaya naman nag-utosnalamangangarsobisponagumawangkwebaparakaydonyaJeronima.
Sa sobrangkatabaandawnito, kailangan pang tumagilidparamakapasokitosakweba at nagingbantog din siyangengkantada, sapagkat may ugalidawitongmaghagissailogngmgapinggan at kubyertosnapilak.
7. BuwayangBato
8. Noongaraw ay maramingbuwayasalawa at ilog. Angmgaito aylubhangmalalaki at sinusugodangmgabangka at pinalulubogangmgaito.
May isangIntsikangdumaansatapatngsimbahan at isangbuwayaangnagpalubogsakanyangbangka. Nagdasalsiyakay San Nicolas at saisangiglap ay nagingbatoangbuwaya.
9. PagkamatayniCrisostomo Ibarra