STOSUNKI DZIECKO - RODZIC - TRENER

 • View
  1.262

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STOSUNKI DZIECKO - RODZIC - TRENER

 • STOSUNKI DZIECKO - RODZIC - TRENER dr hab. Edward Wlazo, profesor nadzwyczajny KIEROWNIK ZAKADU PSYCHOLOGII AWF WROCAW, AUTOR WIELU PUBLIKACJI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII SPORTU.

  Katarzyna Prasek, Dariusz Parzelski, WYDZIA PSYCHOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 • Postawy rodzicw modych zawodnikw wobec sportu

  Wstp

  Mali sportowcy budz w nas podziw i uznanie ze wzgldu na sw

  wytrwao oraz zdolno do pokonywania wasnych ogranicze i barier

  zewntrznych. Na karier modego czowieka patrzy si zwykle pod ktem

  jego wynikw w zawodach, a rde sukcesw szuka w jego osobistych

  predyspozycjach oraz w umiejtnociach trenera. Natomiast zapomina

  si o jeszcze jednym wanym czynniku, majcym ogromny wpyw nie

  tylko na maego sportowca, ale na kade dziecko. Tym czynnikiem s

  rodzice. Ich rola w karierze maluchw jest czsto niedoceniana, a to

  wanie oni, wychowujc swoj pociech, zaszczepiaj" w niej pewne

  wartoci, ucz waciwych postaw i motywuj do podejmowania

  kolejnych wyzwa. Dziki temu dziecko chtnie rozpoczyna aktywno

  sportow, ktra jest dla niego przede wszystkim zabaw ale rwnie

  pozwaa pozna nowych przyjaci i rozwija okrelone umiejtnoci.

  Niestety, rodzice mog wywiera nie tylko pozytywny wpyw na swoje

  pociechy. Zdarza si, e poprzez wasne zachowanie niekorzystnie

  oddziauj na osobowo dziecka, a to z kolei wpywa na rezultaty w

  kadej sferze aktywnoci malucha.

  Celem niniejszej pracy jest wykazanie, e pewne charakterystyczne

  zachowania niektrych rodzicw modych sportowcw maj swoje

  podoe w sposobie, komunikowania si w rodzinie, co pozwoli

  przewidzie najbardziej prawdopodobne skutki wpywu rodzicw na ich

  pociechy.

 • Podstawowy cel uczestnictwa dzieci w sporcie

  Wielu z nas niejednokrotnie na widok maego sportowca zastanawiao

  si, co takiego sprawia, e bez reszty oddaje si on jakiej dyscyplinie.

  Powica jej wikszo swego czasu, czsto kosztem innych form

  aktywnoci. Aby odpowiedzie na to pytanie, warto odnie si do

  wynikw badania przeprowadzonego w stanie Michigan w 1978 r.

  (Universities Study Committee, 1978). Ponad 100 tysicy modych

  chopcw i dziewczt, jako gwny powd swego uczestnictwa w sporcie

  wymienio zabaw. Dopiero nadalszych pozycjach pojawiy si

  zdobywanie nowych umiejtnoci, dreszczyk emocji, przebywanie z

  przyjacimi i poznawanie nowych ludzi. To, co dla wielu dorosych jest

  nieodczn czci sportu,^ wic sukces i wygrana, u modych pojawia

  si dopiero na pitej pozycji. Warto mie t rnic na uwadze, gdy

  organizuje si dzieciom programy sportowe.

  Zarwno trenerzy, jak i rodzice modych sportowcw czsto traktuj ich

  jak dorosych, narzucajc im sposb rywalizacji przypisany sportowi

  dorosych. Zapominaj, e dla modego czowieka wikszym sukcesem

  ni wygrane zawody jest poznawanie rwienikw, zdobywanie

  dowiadczenia, nowych umiejtnoci, zyskiwanie pewnoci siebie i

  wiary we wasne siy, a take polepszanie sprawnoci fizycznej. Dopki

  may sportowiec osiga te cele, dopty nie jest przegranym w swojej

  dyscyplinie. Sukcesem nie jest pokonywanie konkurentw, s nim

  starania i wysiek woony w doskonalenie siebie. A wszystko to osiga

  si poprzez rodzaj aktywnoci bdcy nieodcznym elementem

  dziecistwa, a mianowicie zabaw. Powinno si, wic uszanowa

  prawo modych podopiecznych do przeywania sportu na ich wasny

 • sposb, do identyfikowania go z zabaw z kolegami. Tylko wtedy

  aktywno bdzie dla dziecka pozytywnym dowiadczeniem i umoliwi

  dalszy rozwj w sporcie.

  Przyjemno, jak czerpie pocztkujcy sportowiec z uprawiania swojej

  dyscypliny nie jest jednak odizolowana od wpyww dorosych. Sport,

  jak kada zabawa, moe by

  rdem odczu zarwno pozytywnych, jak i negatywnych, m.in.

  smutku, zatroskania, alu czy irytacji. Mimo i zabawa ta podejmowana

  jest dobrowolnie, rado, jakiej dostarcza, zaley od stosunku rodzicw

  do dziecka i jego zainteresowa. Badania przeprowadzone wrd

  zapanikw w wieku od 9 do 14 lat wykazay, e przyjemno, jak

  odczuwa mody zawodnik ze swojej aktywnoci, cile czy si z

  poziomem satysfakcji rodzicw z jego wystpu, ich pozytywnym

  zaangaowaniem w dziaalno sportow dziecka oraz z postrzeganym

  przez niego poziomem wasnych umiejtnoci (Scanlan, Lewthwaite

  1986). S to jednoczenie predyktory przyszego zaangaowania dziecka

  w sport. Wyniki innych bada (dotyczcych zawodnikw oraz

  zawodniczek koszykwki) wskazuj, e brak presji rodzicw oraz wrodzona

  preferencja dla zada bdcych wyzwaniem to czynniki podwyszajce

  poziom odbieranej przez sportowca przyjemnoci. Co wane, wyniki

  zawodw nie wpywaj istotnie na poczucie zadowolenia z gry (Brustad

  1988). Rodzice nie s, wic biernymi obserwatorami aktywnoci wasnego

  dziecka - poprzez swoje zachowanie i stosunek do sportu stale oddziauj

  na to, jaka forma zabawy wydaje si mu atrakcyjna.

  Wpyw rodzicw na zaangaowanie dzieci w sport

  Na rozwj psychiczny, a przede wszystkim spoeczny, dziecka silny wpyw

  ma ideologia rodzinna, czyli -wkad wyobrae o wiecie, postaw i

  oczekiwa czonkw rodziny (Tyszkowa 1985). Rodzina dostarcza, wic

 • wielu wzorcw zachowania, przeywania i wartociowania wydarze,

  dziki ktrym dziecko opracowuje i porzdkuje swoje dowiadczenia,

  rwnie te spoza rodowiska rodzinnego. To w domu rodzinnym

  przekazuje si wartoci i ksztatuje postawy wobec ycia. Bliskie i

  intymne interakcje midzy czonkami rodziny s niezwykle istotne,

  poniewa w procesie komunikacji z rodzicami dziecko uczy si

  interpretowania swoich dowiadcze. Rodzice, jako najwaniejsze, bo

  pierwsze w kolejnoci, rodowisko rozwojowe i wychowawcze, zarwno

  poprzez wiadom prac wychowawcz, jak i oddziaywanie

  niezamierzone (wydarzenia majce miejsce w domu, stosunek rodzicw

  do tych wydarze oraz wzajemne stosunki w rodzinie) wpywaj na

  fizyczny, psychiczny i spoeczny rozwj pociechy. Rodzina, ksztatujc

  osobowo i system wartoci dziecka, decyduje o jego deniach

  yciowych i preferowanych wzorach sukcesu yciowego. Rodzice maj,

  wic rwnie przemony wpyw na podjcie lub ewentualne

  zaniechanie przez syna lub crk uczestnictwa w sporcie. Przekazywane

  przez nich wartoci i wzorce przeywania dowiadcze decyduj o tym, jak

  dziecko postrzega i interpretuje swoj aktywno sportow. Rodzice, gdy

  stworz dziecku moliwo zetknicia si ze sportem, staj si

  odpowiedzialni nie tylko za to, jak bardzo ich pociecha angauje si w t

  aktywno, ale nawet za same wyniki maego sportowca.

  Postrzeganie samego siebie w sporcie pozostaje pod cigym wpywem

  rodzicw, gdy dzieci traktuj dorosych, jako rdo informacji zwrotnej o

  swoich umiejtnociach. Rodzic zainteresowany aktywnoci swojej

  pociechy, wspierajcy j, cho niestresujcy, pomagajcy w czerpaniu

  nauki nawet z poraek, wierzcy w jego zdolnoci sprawia, e mody

  sportowiec odczuwa wiksz przyjemno ze swojej aktywnoci, chtnie

  kontynuuje przygod ze sportem i odnosi na tym polu wiksze sukcesy.

  Sport umoliwia wyksztacenie podanych cech fizycznych i

  psychicznych, lecz to wanie doroli mog t okazj zaprzepaci,

  zniechcajc syna lub crk do kontynuowania kariery sportowej.

 • Jeli jednak dziecko postanowi nadal trenowa, pozostaje pod

  nieustannym wpywem rodzicw, rzutujcym na jego postrzeganie

  samego siebie, motywacj oraz na odczucia zwizane z dowiadczeniami

  w sporcie. Badania wykazay, e 80% maych sportowcw ma rodzicw,

  ktrzy s obecni przynajmniej na trzech czwartych ich zawodw, przy czym

  25% rodzicw zjawia si na treningach pociechy minimum 2-3 razy w

  miesicu (McPherson, Davidson 1980 za: Sm). Rodzice maj, oli 2001wic

  okazj, jedni z pierwszych oceni gr dziecka, poinformowa go o jego

  umiejtnociach i postpach. Jeli dodamy, e stanowisko dziecka w

  sprawie wasnych zdolnoci, a take poziomu trudnoci na zawodach

  cile wie si z ocen tyche dokonan przez rodzicw, to zrozumiemy, jak

  bardzo aktywno maego sportowca poddana jest wpywom

  najbliszych.

  Podstawwe pytania

  Zgoda na uprawianie przez pociech sportu moe nie wiele

  konsekwencji. Warto, wic, aby kady z rodzicw przed podjciem decyzji

  zastanowi si nad nastpujcymi kwestiami (za: Smoli 2001).

  1. Czy rodzice s w stanie dzieli si swoim dzieckiem?

  Kady sportowiec wiczy pod okiem swojego trenera, ktrego si sucha i

  ktrego darzy szacunkiem. Dziecko, dotychczas podziwiajce tylko

  rodzicw, teraz w ten sam sposb patrzy na trenera i widzi w nim

  autorytet. Rodzic nie tylko musi si z tym pogodzi, ale take sam obdarzy

  trenera zaufaniem niezbdnym dla osoby, ktrej powierza wasne

  dziecko. Z du ostronoci rodzic powinien podchodzi do podwaania

  kompetencji trenera i susznoci jego decyz