Grāmatas un lasīšanas nozīme cilvēka dzīvē.

 • Published on
  05-Jul-2015

 • View
  4.905

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lgatnes vidusskolas 11.klases skolnieces Zintniski ptnieciskais darbs , 2009 Darba vadtja: Inra Loa

Transcript

 • 1. . Grmatasunlasanasnozme cilvka dzv

2. Grmatas skaidrojums Grmata - neperiodisks iespieddarbs kodeksa form ar muguri sastiprintm lapm. Parasti grmata ir pabeigts teksts, izteikts ar rakstu zmm vai attliem. 3. Grmatu vsture.

     • Pirm grmata, kas tika ievesta Latvij bija Bbele.

4. K rads bibliotkas? Pirm bibliotka rads pirms 8000 gadu! Sens Mezopotmijas iedzvotji rakstja uz mla plksntm. Pc tam s plksntes tika saliktas vienkopus liel telp un sakrtotas pc tematikas. Ts ar bija pirms bibliotkas. 5. K ms mcmies last?

 • Ortogrfisk metode: brns iemcs burtu nosaukumus alfabtisk secb. Pc tam vi savieno divus burtus, tad trs, tad raksta un izrun zilbes, ko pc tam apvieno vrdos un teikumos.

6.

 • Fontisk metode : brni iemcs saklaust, k skan katrs burts, un pc tam savienot skaas, lai iegtu vrdu. Skum liek kop tikai pavisam sus vrdius, vlk jau garkus.

7.

 • Brns iemcs atcerties vrda attlu.
 • Vl pc citas metodes brnam jatceras, kds izskats vrds vai teikums un k tas skan.

8. Lasanas nozme.

 • Attsta fantziju.
 • Paplaina vrdu sastvu.
 • Fokus skatienu uz skumiem.
 • Paplaina pasaules uztveri.
 • Sniedz gandarjumu un prieku.

9. Grmatu veidi Manuskripti- jeb rokraksta grmatas. Vairums viduslaiku rokraksta grmatu tapuas tiei klosteros un visbiek ts bija dadas. oti svarga bija ar lapu - pergamenta izveide. T k lapas veidoja no teu dm, kam bija samr ldzgs izmrs, bet kuras bija drgas, svargi bija aizemt pc iespjas vairk vietas. 10.

 • Inkunbulas- grmatas, kas izdotas grmatu iespieanas pirmaj posm, ldz 1500. g. Ts skum oti atgdina rokraksta grmatas. Inicius un skum ar ilustrcijas iezmja ar roku, vlk kokgriezuma ilustrcijas tiek tikai iekrsotas. Pastvja ar noteikti noteikumi, k iesiet inkunbulas.

11.

 • Paleotipi- grmatas, kas izdotas laikposm no 1501.- 1550. g. Viens no diem piemriem ir atkpans no iesjuma tradcijm - zd masvie apkalumi un des, rodas dai patnji iesjumi. Tomr grmatas vl arvien saglab savu krumu, to bagtgs ilustrcijas ir mkslas darbi, lai ar tie top iespieot, kokgrebuma tehnik.

12.

 • Iespieddarbiveidoti uz lapm datorrakst. Pastv vairki msdienu iespiedtehnikas veidi, tos vieno iespja tri pavairot tekstu lielos daudzumos.

13. Brnu rija.

 • 2002.Gad Latvij ska darboties lasanas veicinanas programmaBrnu rija, ar kuras paldzbu brni un jauniei iepazstas ar interesantkajm pdjgada laikizdotajm grmatm un izsaka par tm savu viedokli.
 • Lgatnes pagasta bibliotk brni lasa ar ''Parakstu kartiu''

14. Praktisk daa. Anketas. 15. 16.

Recommended

View more >