SEO – Search Engine Optimization

  • Published on
    01-Nov-2014

  • View
    431

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lnek popisuje problematiku vyhledva, zpsoby, ktermi hodnot okoln internet. Pojednv tak o technikch (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledvae), ktermi lze upravit internetov strnky tak, aby byly co nejpitalivj pro vyhledvae.

Transcript

<ul><li> 1. KPI11 Kurz prce s informacemiZvren modulAutor: Petr paekDatum: 6. 1. 2012ArgumentaceInternet poskytuje adu slueb, avak tou nejznmj je sluba Word Wide Web (WWW). Tytodokumenty, sluby, strnky a jin soubory jsou navzjem propojeny a tvo tak obrovskou hierarchickoustrukturu. Otzkou je, jak k tto mase dat pistupovat a jak ji zpstupnit veejnosti. K zskn informacslou vyhledvae, kter by se daly nazvat brnou k Internetu. Pes tuto brnu uivatel vyhledv odpovdajc vsledky seazeny podle dleitosti a vypovdajcschopnosti. O poad, v jakm jsou vsledn strnky nabzeny, rozhoduje vyhledva. Rozhoduje podleuritch kritri, ktermi se zabv metodika SEO (Search Engine Optimization, optimalizace provyhledvae). Zjednoduen se jedn o techniky, kter slou k zobrazen strnek na co nejlep pozice vevyhledvach.Anotacelnek popisuje problematiku vyhledva, zpsoby, ktermi hodnot okoln internet. Pojednv tak otechnikch (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledvae), ktermi lze upravit internetovstrnky tak, aby byly co nejpitalivj pro vyhledvae.Klov slovaSEO, Search Engine Optimization, Optimalizace pro vyhledvae, Internetov vyhledvae, hodnocenvyhledvai.1 SEO Search Engine OptimizationSEO je optimalizace strnek pro vyhledvae. Jedn se o konkrtn techniky, ktermi lze upravit webovstrnky tak, aby je vyhledvae zobrazovaly na co nejlep pozici a tm pilkaly co nejvce uivatel aten.Prvn z tchto technik je optimalizace na samotn strnce v HTML kdu, druhou je optimalizacemimo nai strnku, zejmna budovnm zptnch odkaz.Ble se lze o tchto technikch dozvdt v literatue (1), (2).</li></ul> <p> 2. 1.1On-page optimalizaceOn-page optimalizace je anglick pojem, kter lze peloit jako Optimalizace na strnce. Z nzvuvyplv, e se jedn o pravu samotn strnky, kter se zobrazuje uivateli. Konkrtnji se jedn onadpisy, hlaviky, klov slova, odkazy, samotn text, popisky metaznaek a jin.Vyjmenovan prvky lze seadit nejpravdpodobnji do nsledujc upodan posloupnosti podledleitosti: text tagu Title, meta description, h1, h2, , h6, tagu strong, atd. Zle tak na vbru slov,jak asto a v jak znace se vyskytuj, jak daleko jsou od potku strnky a na dalch kritrich. Nestase zamit pouze na strnku vodn, ale je teba optimalizovat kadou strnku webu zvl.1.2Off-page optimalizaceOptimalizace mimo strnku je minimln stejn tak dleit jako on-page optimalizace. Z velk sti jde obudovn zptnch odkaz na n web. V tto podkapitole je popsn zpsob, jak zptn odkazy zskat, kdeje umisovat, jak je zapisovat, kter se nm vyplat a kter naopak ne.1.3Internetov vyhledvaeInternetov vyhledva je sluba, kter podle parametr zadanch uivatelem najde odpovdajc webovstrnky. Informace o strnkch, podle kterch uivatel vyhledv, jsou uloeny v databzch, ktervyhledva pravideln aktualizuje a udruje. Tento aktualizan proces je z velk sti automatick, kdyprogramy tzv. roboti pravideln prochzej Internet a stahuj dokumenty (internetov strnky, textovsoubory, dokumenty typu PDF, Word atd.), kter poslze analyzuj, indexuj a informace o nich zanejdo svch databz. Tento proces prochzen (anglicky crawling) je zen algoritmem, kter uruje, jakstrnky se budou prochzet, jak asto a do jak hloubky (2 str. 35).Kvalita nalezench webovch dokument uruje kvalitu vyhledvae, proto je poteba uivatelinabzet, pokud mono, co nejrelevantnj a nejkvalitnj vsledky. Z tohoto dvodu jsou prochzendokumenty zrove hodnoceny (S-Rank u Seznamu, PageRank u Google, Bing rating. JyaxoRank, Alexa).Hodnocen tedy odr kvalitu strnek. Aby nae strnka byla co nejlpe hodnocena, to znamen, mla conejvy poet zobrazen, mus dodrovat urit pravidla, kter popisuje metodika Search EngineOptimization (SEO).1.3.1Zpsob hodnocen vyhledvaDalo by se ct, e kvalitn vyhledva stav na kvalitnm znmkovn strnek. To zahrnuje aduhodnocen, napklad podle zptn odkazov popularity (poet a vha zptnch odkaz na nai strnku)nebo podle relevance, atraktivnosti, seriznosti webu a dalch. Ne vechny tyto parametry jsou znm adefinovan. Nemus vak znamenat, e m je vy ohodnocen, tm je strnka umstna ve vevyhledvai (2 strnky 43-47). 3. 1.3.1.1 Hodnocen PageRank od GoogleJedn se o stupnici v rozmez 0 a 10, kde 10 je nejlep vsledek. Pvodn, studentsk algoritmus vychzz principu z padestch let minulho stolet z Kendall-Weiovy teorie, kter porovnv vznam lid a vcpodle vlivu, kter na sebe navzjem maj.PageRank udv mru dvryhodnosti a vznamnosti, tj. kolik strnek a jak vznamnch(hodnocench podle stejn metody) odkazuje na danou strnku. Jinak eeno, kad strnka svmodkazem pedv st sv vznamnosti strnce, na kterou dan odkaz smuje. S kadou dal referencsmujc ze strnky se vha odkaz sniuje. Alternativou me bt napklad hodnocen S-Rank od Seznamu.1.3.1.2 Faktory, kter ovlivuj pozici ve vyhledvachMimo hodnocen za pomoci rank existuje i cel ada dalch faktor, kter ovlivuj pozici na strncevyhledvae, kter je tak oznaovna SERP, podle anglickho search engine result page. Mezi tytofaktory nap. pat: popularita, kter je vyjdena mnostvm a kvalitou odkaz smujcch na strnku, relevance pchozch odkaz podle obsahu (tematick odkazy), dobr hodnocen strnek i uvnit webu, poloha nalezench slov dokumentu (m ve, tm lpe), existence hledanch slov v titulku strnky, v popisu, ppadn i v nadpisech, existence hledanch slov v odkazech, kter na strnku smuj (anchor text).Existuj tak faktory, kter naopak kod hodnocen. Mezi n napklad pat: nepstupnost strnek pro roboty (vkldan javascript, prvky activeX, flash, poruovn struktury HTML, duplicita strnek na webu, duplicitn obsah s konkurennmi strnkami, mnostv odkaz na nekvalitn strnky, pouvn nekalch praktik (zapojen do link farem, nkup zptnch odkaz), nespolehliv servery, ze kterch dotahujeme dodaten obsah (javascript, RSS, videa).1.3.1.3 Jak vid vyhledvae strnku?Roboti vyhledvai jsou softwarov programy, kter nedokou informaci interpretovat tak, jako lovk.Robot nem trplivost ekat na pln naten strnky a nerozum tlatku pro zobrazen hlavn strnky,kliknte zde. Nedoke interpretovat informaci z obrzku. Robot vid strnku piblin stejn jakonevidom uivatel [4], ppadn textov prohle (links v Linuxu).1.3.1.4 Na jak vyhledvae se pi optimalizaci zamit?Na tuto otzku nelze jednoznan odpovdt. Napovdt me napklad nvtvnost jednotlivchsvtovch vyhledva, pes kter uivatel navtvuj hledan weby. 4. Podl svtovch vyhledva k 29.12.20123% 2%7%Google 6% 9% Yahoo! SearchBing73% AskAOL SearchOstatn Graf 1-1: Podl svtovch vyhledva k 29.12.2012. (3)Literatura[1] Smika, R. Optimalizace pro vyhledvae - SEO. Dubany : Jaroslava Smikov, 2004. str. 120.ISBN 80-239-2961-5. V tto knize jsem nalezl konkrtn informace a techniky SEO. Obsahuje praktick ukzky. Obsahuje zkuenosti autora.[2] Kubek, M. Velk prvodce SEO : jak doshnout nejlepch pozic ve vyhledvach. Brno :Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2195-5. Z tto knihy jsem erpal spe teoretick informace. Obsahuje historick fakta. Pojednv i o pbuznch tmatech, kter nespadaj pmo pod SEO (nap. SEM, vyhledvach). Obsahuje i praktick ukzky.[3] Experian Information Solutions, Inc. Experian. Search Engine Trends. [Online] 29. 12. 2012.[Citace: 3. 1. 2013.] . Zdroj nkolika zajmavch statistik. Krom statistik podlu vyhledva zobrazuje i statistiku vyhledvanch klovch slov.[4] pinar, D. Pstupnost. [Online] [Citace: 3. 12. 2012.] . Soubor zajimavch lnk, pojednvajcch o pstupnosti internetu. ten se dozv o problmech handicapovanch uivatel internetu. 5. ten zde nalezne nstroje, rady, pravidla jak tvoit pstupn web. Je zde mnoho doporuen literatury k dalmu vzdlvn. </p>