Top 5 Takeaways From the First Big Kansas City

 • Published on
  06-Aug-2015

 • View
  40

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • -DVRQ*ULOO_3XEOLF5HODWLRQVDQG&RPPXQLFDWLRQV

  WKHMDVRQJULOOZRUGSUHVVFRP

  3HZ[^LLR:PSPJVU7YHPYPL5L^ZOLSKP[ZPUH\N\YHS)PN2HUZHZ*P[`L]LU[H[OPZ[VYPJ/HUNLY PUKV^U[V^U2HUZHZ*P[`4PZZV\YP:PSPJVU7YHPYPL5L^ZPZRUV^U[OYV\NOV\[[LJOUVSVN`Z[HY[\WPUUV]H[PVUHUKLU[YLWYLUL\YJPYJSLZMVY[OLPYV[OLY)PN:LYPLZL]LU[ZPU6THOH5,HUK+LZ4VPULZ0(I\[[OPZTHYRLK[OLMPYZ[Z\JOL]LU[PU2HUZHZ*P[`-V\YO\UKYLKWS\ZPUKP]PK\HSZJHTL[VNL[OLY[VOLHYZ[VYPLZVMPUUV]H[PVUMYVTULHYS`SLHKPUNZWLHRLYZHUK[VI\PSKSHZ[PUNYLSH[PVUZOPWZ^P[OPU[OLYLNPVUHSHUKUH[PVUHSJVTT\UP[`[VTV]LLU[YLWYLUL\YZOPWMVY^HYK

  /LYLHYL[OL[VWMP]L[HRLH^H`ZMYVT[OLMPYZ[)PN2HUZHZ*P[`!

  1HZVUAVUL-PZOLYPZHUL_JLW[PVUHSLTJLLHUK[HSLU[

  1HZVUAVUL-PZOLYKPKHNYLH[QVIRLLWPUN[OLL]LU[TV]PUNHUKTHRPUNLU[YLWYLUL\YZL]LUTVYLLUNHNLKHUKL_JP[LKMVYLHJOHUKL]LY`WYLZLU[LYHUKZ[VY`SPULK\YPUN[OLUVUZ[VWL]LU[/L^HZHISL[V\ZLHK`UHTPJZRPSSZL[HUKWLYZVUHSP[`[VI\PSKHZ[YVUNYLWLY[VPYL^P[O[OVZLPU[OL2*H\KPLUJL^OPJOLUKLHYLKOPT[VULHYS`L]LY`VULPUH[[LUKHUJL/LN\PKLKHUKJVUULJ[LK[OLH\KPLUJL[V[OLZWLHRLYZPUHM\UHUKLULYNL[PJ^H`

  ;VW;HRLH^H`Z-YVT[OL-PYZ[)PN2HUZHZ*P[`

 • -DVRQ*ULOO_3XEOLF5HODWLRQVDQG&RPPXQLFDWLRQV

  WKHMDVRQJULOOZRUGSUHVVFRP

  :WYPU[PZZLYPV\ZHIV\[JVYWVYH[LPUUV]H[PVUHUKLU[YLWYLUL\YZOPW

  +HU/LZZL*,6VM:WYPU[KLSP]LYLK[OLVWLUPUNYLTHYRZVM)PN2HUZHZ*P[`I`JVUULJ[PUN[OLKV[ZIL[^LLUZ[HY[\WZHUKLZ[HISPZOLKJVTWHUPLZ/PZZWLLJO^HZISHURL[LK^P[OZ[YVUNSHUN\HNLVU[OLPTWVY[HUJLVMPU[LNYH[PVUIL[^LLULU[YLWYLUL\YZHUK[OLJVYWVYH[L^VYSK/LZZLZHPK;OLNVVKZ[OH[HYLNVPUN[VILTV]LKPU[OLZ[JLU[\Y`HYLKPNP[HSNVVKZ>LSVVR[VPUUV]H[VYZ[VJVTTLYJPHSPaLV\YPU[LSSLJ[\HSWYVWLY[`/L[V\JOLKVU[OL[Y\L]HS\LVM^OH[HJVTWHU`SPRL:WYPU[JHUVMMLYPU[VVSZHZZL[ZHUKYLZV\YJLZ[V[OLZ[HY[\WJVTT\UP[`/LZZLUL]LYOLZP[H[LK[VZ[YLZZOV^]HS\HISL[OL[LJOUVSVN`HUKZTHSSI\ZPULZZJVTT\UP[`OHZILLU[VOLSWOPZJVTWHU`HKKYLZZZWLJPMPJPZZ\LZVYPUMPUKPUNZVS\[PVUZ[VMVJ\ZLKWYVISLTZ;OPZZWLLJOVU[VWVM[OLYLJLU[JVTTLU[ZVU[OL,U[YLWYLUL\Y2*ZOV^I`2L]PU4J.PUUPZ=7VM7YVK\J[H[:WYPU[ZOV^Z[OH[[OLJVYWVYH[PVUPZILJVTPUNH[Y\LSLHKLYPUOLSWPUNI\PSK[OLLU[YLWYLUL\YPHSLJVZ`Z[LTPU[OL4PK^LZ[HUK[OYV\NOV\[[OLJV\U[Y`

 • -DVRQ*ULOO_3XEOLF5HODWLRQVDQG&RPPXQLFDWLRQV

  WKHMDVRQJULOOZRUGSUHVVFRP

  0M`V\KVU[RUV^^OV:JV[[/HYYPZVUPZ@V\ULLK[VOLHYOPZZ[VY`

  :JV[[/HYYPZVU-V\UKLYVMJOHYP[`!^H[LYIYV\NO[THU`PU[OLH\KPLUJL[V[LHYZ/HYYPZVU^HZH^LSSRUV^U5L^@VYR*P[`UPNO[JS\IWYVTV[LY^OV^HZWHY[`PUN[PSSKH^U/L^VRL\WVULKH`HUKKLJPKLKOLULLKLKHKLNYLLVWWVZP[LSPMLHUKKPKU[^HU[[VNL[WLVWSLKY\URMVYHSP]PUN:PUJL/HYYPZVUZUVUWYVMP[OHZYHPZLKV]LYTPSSPVU[VTHRLJSLHUZHMLKYPURPUN^H[LYH]HPSHISLPUV]LYJV\U[YPLZ/LOHZJOHUNLK[OLMHJLVMUVUWYVMP[M\UKYHPZPUNMYVTHKVUVY[YHUZWHYLUJ`HUKOHWWPULZZWLYZWLJ[P]L/PZLU[YLWYLUL\YPHSZWPYP[OHZI\PS[HUPUJYLKPISLJOHYP[`IYHUK[OH[OHZUVYTHSL]LY`KH`PUKP]PK\HSZNL[[PUNPU]VS]LKI\[HSZVJLSLIYP[PLZHUK^LSSRUV^UJVUZ\TLYHUKJVYWVYH[LLU[P[PLZ/HYYPZVUZVYNHUPaH[PVUOHZIYV\NO[JSLHU^H[LY[VTPSSPVUWLVWSLHUKJOHYP[`!^H[LYOHZM\UKLKV]LY^H[LYWYVQLJ[Z/HYYPZVUZWLYZVUHSZ[VY`HUKYLPUJHYUH[PVUTHKLMVYVULVMPMUV[[OLTVZ[JVTWLSSPUNWHY[ZVM)PN2HUZHZ*P[`/PZWYLZLU[H[PVUHUKWYLZLUJL^HZL_JLW[PVUHSVUZ[HNL

  (T`1V4HY[PUHUK4PJHO)HSK^PUZWLLJOLZWYV]PKLKL_JLW[PVUHS]HS\L

  (T`1V4HY[PU-V\UKLYHUK*,6VM+PNP[HS9V`HS[`VMMLYLK[OL)PN2HUZHZ*P[`H\KPLUJLHWYV]LUMVYT\SHMVY960^P[OZVJPHSTLKPHHUKKPNP[HSJVTT\UPJH[PVU:OLJVTTHUKLK[OLH\KPLUJL[OYV\NOOLY\UPX\LYLULNHKLIYHUK0U 4HY[PUZMPYZ[+PNP[HS9V`HS[`JSPLU[^HZ:OHX\PSSL65LHS>LOH]LZLLUOPZPU[LNYH[PVU^P[OZVJPHSTLKPHHUKIYHUKNYV^[VSL]LSZHZIPNHZ:OHXOPTZLSM4HY[PUZHPK;OLNVHSPZUV[[VZLSS[VWLVWSL^OH[`V\OH]L[OLYLHSNVHSPZ[VZLSS[VWLVWSL^OH[`V\ILSPL]L:OLZ[YLZZLK[OH[[OLRL`[VNL[WLVWSL[VI\`PU[V`V\VY

 • -DVRQ*ULOO_3XEOLF5HODWLRQVDQG&RPPXQLFDWLRQV

  WKHMDVRQJULOOZRUGSUHVVFRP

  `V\YIYHUKPZMVY[OLT[VILSPL]LPU^O``V\YLKVPUNZVTL[OPUN4HY[PUZKLTLHUVYHWWYVHJOHUKHIPSP[`[VW\ZO[OLLU]LSVWLPUH[OV\NO[M\S^H`^OPSLKLHSPUN^P[OHK]LYZP[`THRLOLYHUH[PVUHSZ\JJLZZZ[VY`HUK[Y\LKPNP[HSTLKPHPUMS\LUJLY

  4PJHO)HSK^PU*,6VM.YHWOPJS`[VVR[OLLU[YLWYLUL\YPHSZ[VY`[VH^OVSLV[OLYSL]LS^P[OOPZZWLLJOVUVW[PTPaPUN`V\YZLSMUV[Q\Z[`V\YZ[HY[\WVYJVTWHU`)HSK^PUNL[ZSPMLVUHSSSL]LSZ/PZWLYZVUHSWOV[VNYHWO`PUOPZWYLZLU[H[PVUHUKOPZHIPSP[`[VJVUULJ[^P[OL]LY`VULZ

  MLLSPUNZPU[OLJYV^K^HZZWLJ[HJ\SHY)HSK^PUZ[YLZZLKRL`WVPU[ZVMOPZZWLLJO[OYV\NOZOVY[TLTVYHISL^VYKZ.PM[`V\YZLSMILWYLZLU[MHPSW\YWVZLM\SS`MPUKLHZ`QVPUSPMLILOHWW`HUKNL[HWHS^LYLHML^VM[OLZL,HJOVM[OLZLZOVY[WOYHZLZ[VSKHKLLWLYZ[VY`^P[OYLHS

  TLHUPUN[OH[^HZPUMVYTH[P]LHUKJHW[P]H[PUN/LZ[YLZZLKTHRPUN[OLWYPVYP[`HIV\[`V\HZHUPUKP]PK\HSHUK[OLU`V\YJVTWHU`^PSS[HRLVMM)HSK^PU[HSRLKHIV\[OV^LU[YLWYLUL\YZHS^H`Z[OPURHIV\[[VTVYYV^HUKNL[PUHTPUKZL[[OH[L]LY`[OPUN^PSSILVR[OLUL_[KH`/LILSPL]LZPM`V\JOHUNL[OPZTLU[HSP[`[V^OH[JHU0KV[VKH`HSSVMHZ\KKLU`V\Z[HY[[VYLHSPaL[OH[HSS[OLZTHSSLY[OPUNZ`V\KV^PSSHJOPL]L[OLIPNNLY]PZPVU4PJHO)HSK^PUPZHUPUJYLKPISLZWLHRLY

  HUK^HZH]LY`]HS\HISLHZZL[MVY)PN2HUZHZ*P[`

 • -DVRQ*ULOO_3XEOLF5HODWLRQVDQG&RPPXQLFDWLRQV

  WKHMDVRQJULOOZRUGSUHVVFRP

  ;OL2H\MMTHU-V\UKH[PVUPZ[OLRL`JVUULJ[VYVMLU[YLWYLUL\YZ[OYV\NOV\[[OL^VYSK

  ;OVT9\OL=7VM,U[YLWYLUL\YZOPWH[[OL2H\MMTHU-V\UKH[PVUMVJ\ZLKOPZJVTTLU[ZH[)PN2HUZHZ*P[`VUJVTT\UP[`HUKZLYLUKPWP[V\ZLU[YLWYLUL\YPHSJVSSPZPVUZ9\OLZHPK0YLHSS`[OPUR[OH[JVTT\UP[`PZHMVYTVMJ\YYLUJ`7LVWSLHYLZ[HY[PUN[V\UKLYZ[HUKOV^[VSL]LYHNLJVTT\UP[`;OL2H\MMTHU-V\UKH[PVUPZIHZLKPU2HUZHZ*P[`46HUKOHZKVUL^VUKLYM\S[OPUNZMVY[OLYLNPVUI\[[Y\S`PZHUPUJYLKPISLNSVIHSVYNHUPaH[PVUMVJ\ZLKVULU[YLWYLUL\YZOPWLK\JH[PVUPUUV]H[PVUHUKYLZLHYJO;OL2H\MMTHU-V\UKH[PVUPZLX\PWWPUNLU[YLWYLUL\YZHUKJVTT\UP[PLZ^P[OTVYL[VVSZ[VW\[PU[OLPY[VVSIV_HUKYLZV\YJLZ[VOLSW[OLTZ\JJLLK9\OLWYVMV\UKS`Z[H[LK>LYLHSSHWHY[VM[OPZJVTT\UP[`HUK^LYLPU[OPZ[VNL[OLY;OLMHJ[[OH[[OL2H\MMTHU-V\UKH[PVUPZPU]VS]LK^P[O:PSPJVU7YHPYPL5L^ZHUK)PN2HUZHZ*P[`[Y\S`NH]L[OLL]LU[HUL]LUTVYLMPYZ[JSHZZH\YH

  )PN2HUZHZ*P[`^HZHNYLH[HKKP[PVU[V[OL:PSPJVU7YHPYPL5L^Z)PN:LYPLZ;OLMPYZ[`LHY^HZ

 • -DVRQ*ULOO_3XEOLF5HODWLRQVDQG&RPPXQLFDWLRQV

  WKHMDVRQJULOOZRUGSUHVVFRP

  HZ\JJLZZHUK0L_WLJ[[OH[UL_[`LHY^PSSILL]LUILIPNNLY;OLLU[YLWYLUL\YPHSZ[HY[\WHUK[LJOUVSVN`ZJLULHUKJVTT\UP[`PU2HUZHZ*P[`JVU[PU\LZ[VMSV\YPZO

  7OV[V*YLKP[Z!2LUU`1VOUZVU7OV[VNYHWO`

  ]PH1HZVU.YPSSO[[W!QHZVUNYPSSRHUZHZJP[`JVT[VW[HRLH^H`ZMYVT[OLMPYZ[IPNRHUZHZJP[`