107
Nok Air In-Flight Magazine / May 2012 JIBjib l May 2012 Explore Ubon Ratchathani by SOLID MEDIA (THAILAND) CO., LTD. Ubon nokair.com I call 1318 ไหว้พระ...ชมเมืองดอกบัว ตามหาวัฒนธรรมอันล้ำค่า เบิ่งตะวันที่ผาชะนะได พักกายที่อุทยานผีเสื้อและแมลง

ข้อมูล UBON จาก Nokair

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ข้อมูล UBON จาก Nokair

Nok Air In-Flight Magazine / May 2012

• JIB

jib l M

ay 2012 •

Explore Ubon Ratchathani

by SO

LID

M

EDIA

(T

HAIL

AND) CO

., LTD.

Ubon

nokair.com I call 1318

• ไหวพระ...ชมเมองดอกบว

• ตามหาวฒนธรรมอนลำคา

• เบงตะวนทผาชะนะได

• พกกายทอทยานผเสอและแมลง

jib08_001_Cover.indd 2 4/20/12 5:34:28 AM

Page 2: ข้อมูล UBON จาก Nokair

May 2012Contents

26 spot & around

เยอนเมองหาดทรายแกงหน

• ชมเมอง ไหวพระ...เมองดอกบวงาม • เดนทางตามหาวฒนธรรมลำคา...ผาไหม ทองเหลอง

• เบงตะวนทผาชะนะได...แสงแรกแหงสยาม

34 in focus

ดร.ณฐณชาช เพมทองอนทร แนวคดชวตหลงเกษยณ 48

jib08_.indd 4 4/20/12 3:42:29 AM

Page 3: ข้อมูล UBON จาก Nokair

86

PRODUCED BY SOLID MEDIA (THAILAND) CO., LTD. บรษท โซลด มเดย (ประเทศไทย) จำกด E-mail: [email protected]

เลขท 1768 อาคารไทยซมมท ชน 7 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10320

โทรศพท 0-2654-7541-2, 0-2654-7544-50 โทรสาร 0-2654-7577

ตดตอลงโฆษณา โทร.0-2654-7541-2, 0-2654-7544-50 ตอ 202ขอความ รปภาพ และพนทโฆษณาทงหมดในนตยสาร สงวนลขสทธตามกฎหมาย หากนำไปเผยแพรไมวาจะเปนบางสวนหรอทงหมด ตองไดรบการยนยอมเปนลายลกษณอกษรจาก บรษท โซลด มเดย (ประเทศไทย) จำกด

May 2012Contents

124

48 nok stationเยอนเมองแมนำสองสกบนกโปง

60 room

รวม 6 ทพกสดชลล Laithong Hotel, The Boutique Warinburi Hotel, Warinburi Villa & Spa, Tohsang Khongjiam resort & Spa, Sedhapura by Tohsang และ Tohsang Hotel 86 bangkok delightพกกายสบายใจ...ใตรมเงา...อทยานผเสอและแมลง 98 outboundเสาหนมหศจรรยในตางแดน ทวโลกม 14 แหง

108 my journey

เทยวสไตลวานคอสขทกขณะ เทยวดวย...ทำงานดวย ธนกฤต พานชวทย 114 tasteCoffee Craft, FernHut, O2 MilK, Jazz Coffee, Lek Nom Sot 120 wellness

รกษสงแวดลอมกบ “ออรแกนกสปา”

11498

jib08_.indd 6 4/20/12 3:42:46 AM

Page 4: ข้อมูล UBON จาก Nokair

กลบมาเจอกนอกครงหลงวนหยดยาวเทศกาลสงกรานต หลายคนอาจกลบภมลำเนาถนฐานบานเกดเพอไปหาพอแม ญาตพนอง อกหลายคนอาจหยดพกกาย พกใจ และกลบมาทำงานตอ อากาศทอบอาว บวกกบแดดทแผดเผา สงผลใหอณหภมเพมดกรความรอนแรงมากขน จนทำใหหลายคนเกดอาการหงดหงด หากอยกนแบบพรอมหนาสมาชกทกคนในครอบครว เชอมนวาสามารถลดดกรความรอนไดอยางแนนอน ชวงหยดพกยาวไดชารจแบตใหตวเองอยางเตมท แตงานของผมไมมสะดด ลาสดนกแอรไดเพมเทยวบนในเสนทางบนนาน เพอเพมตวเลอกในการเดนทางใหคณ กบ 3 เทยวบนตอวน ใหเวลา ความสขของคณมมากขน และยงไดเพมเทยวบนใหมอก 2 เสนทาง คอ กรงเทพฯ-รอยเอด ไป-กลบวนละ 2 เทยวบน และกรงเทพฯ-เลย ไป-กลบวนละ 1 เทยวบน โดยจะเรมใหบรการตงแตตนเดอนพฤษภาคมน เปนการเพมรอยยมใหทกการเดนทางของคณ ไมวาจะไปทำงาน เยยมญาต หรอทองเทยว คณจะสามารถเดนทางไดงายและคลองตวมากขน สวนวนหยดสนๆ ในแตละสปดาห ใครทวางและไมรจะไปเทยวทไหน ลองไปเทยวทเมองอบลฯ ดสครบ รบรองวาไมผดหวง เพราะมอะไรหลายอยางทคณอาจไมคาดคดวามอยจรงในเมองไทย ยกตวอยางเชน สามพนโบก ปรากฏการณทละมายคลายแกรนดแคนยอน เสาเฉลยงซงเกดขนเองตามธรรมชาต สบเนองมาจากกระบวนการกดเซาะและกดกรอนดวยอทธพลของนำและลมเปนเวลาชวนาตาป ชวนใหหลงใหล เหมอนไดไปเยอน Putangirua Pinnacles ณ เกาะใต ประเทศนวซแลนด หรอ Lena Pillars ปาหนลนา ประเทศรสเซย ซงความสวยงามไมยงหยอนไปกวากน รบรองวามาเทยวครงนจะไดมมมองใหมๆ ทนาประทบใจ ไมวาชวงวนหยดในเทศกาลไหนๆ ความสขกอยใกลแคเออม หวงวาทกคนคงมแตรอยยมนะครบ

พาท สารสน

CEO

nok’s view

กาวขามอณหภมทสง

jib08_008.indd 8 4/20/12 5:25:31 AM

Page 5: ข้อมูล UBON จาก Nokair

30 days venue

งานบญบงไฟ

จ.ยโสธร

12-13 พฤษภาคม

jib08_.indd 10 4/20/12 3:41:26 AM

Page 6: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ชาวอสานจะประกอบพธ “บญบงไฟ” หรอบางแหงเรยกวา

“บญสจจะ” ขอฝนเพอใหฝนตกตองตามฤดกาล

ซงถอเปนหนงในประเพณสบสองเดอน หรอทเรยกวา

“ฮตสบสอง” นนเอง การจดทำบญบงไฟขนเพอบชาอารกษ

หลกเมอง ณ จ.ยโสธร

3-5 พฤษภาคม งานของดศรหรภญชย : จ.ลำพน

4 พฤษภาคม บญบงไฟ หนงเดยวใน จ.สพรรณบร

: วดโภคาราม ต.ดอนคา อ.อทอง จ.สพรรณบร

4-6 พฤษภาคม งานบญกลางบานและเครองจกสาน

พนสนคม : จ.ชลบร

5 พฤษภาคม ประเพณบญบงไฟจดขนในหม ไทยพวน

ไทยเวยง : จ.สพรรณบร

5-7 พฤษภาคม งานแขงขนกฬาตกปลาสายบร :

บรเวณชายหาดวาสกร อ.สายบร จ.ปตตาน

12-20 พฤษภาคม งานประเพณบวงสรวง

เจาพอพญาแล : ศาลหนองปลาเฒา จ.ชยภม

15 พฤษภาคม บญบงไฟอสานลานนา :

ณ หนาสนามองคการบรหารสวนตำบลดงมหาวน

จ.เชยงราย

25 พฤษภาคม - ตนเดอนมถนายน

งานสมโภชหลกเมองยะลา : เทศบาลเมองยะลา จ.ยะลา

May 2012

* กำหนดการจดงานอาจมการเปลยนแปลง สอบถามขอมลเพมเตม

โทร.1672 ศนยบรการขาวสารการทองเทยว ททท.

Sun

ของดเมองจนทวนผลไม

มการแหขบวนรถผลไม การประกวด

ผลไม ประกวดธดาชาวสวน แขงขนกน

ทเรยน ประกวดสนขพนธ ไทยหลงอาน

การออกรานจำหนายอญมณ และราน

ของกลมเกษตรกร ณ สนามกฬากลาง

จ.จนทบร

4-13 พฤษภาคม

01

08

15

22

29

02

09

16

23

03

10

17

24

04

11

18

25

05

12

19

26

30

06

13

20

27

07

14

21

28 31

งานสบปะรดนางแล ลนจของดเมอง

เชยงราย

1-31 พฤษภาคม

กจกรรมในงาน อาท การประกวด

ผลผลตสบปะรดนางแล ลนจ การ

ประกวดผลตภณฑแปรรป การ

ประกวดการประกอบอาหารจาก

สบปะรดนางแล ลนจ, ชมผลตภณฑ

การเกษตร, ตลาดนดลนจ สบปะรด,

การจำหนายสนคา OTOP และอนๆ

อกมากมาย ณ บรเวณสนามขาง

แขวงการทางเชงสะพานแมนำกก

อ.เมอง จ.เชยงราย

เทศกาลผลไม สสนรายอง

15-19 พฤษภาคม

ณ ตลาดกลางตะพง อ.เมอง

จ.ระยอง เปนการสงเสรมการขาย

และการทองเทยว โดยเนนผลไม

หลกของจงหวดคอ ทเรยน มงคด

เงาะ ลองกอง และสบปะรด

jib08_.indd 11 4/20/12 3:41:33 AM

Page 7: ข้อมูล UBON จาก Nokair

สายการบนนกแอร สายการบนแหงรอยยมของคนไทย เพมความสะดวกสบายใหผโดยสารของ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม ซงทงสองจงหวดมอาณาเขตตดกน และใชเวลาเดนทางระหวางสนามบนทงสองแหงเพยง 45 นาท ทำใหผโดยสารสามารถเลอกเดนทางจากทงสองสนามบนไดสะดวก โดยนกแอรไดเพมเทยวบนเขาไปส 2 จงหวดนเปน 4 เทยวบนตอวน เพออำนวยความสะดวกในการเดนทางใหมากขน

2 เมอง 3 มวน

activities

เชอมสกลนคร-นครพนม และแขวงคำมวน สปป.ลาว

jib08_012-018.indd 12 4/20/12 6:10:00 PM

Page 8: ข้อมูล UBON จาก Nokair

พรอมกนนทางสายการบนนกแอรยงไดโปรโมตทรปทองเทยว “2เมอง3มวน”ทเชอมเสนทางทองเทยวระหวางสกลนคร-นครพนมและแขวงคำมวนในสปป.ลาวเขาดวยกนโดยสรยาภาบนนาคผอำนวยการใหญฝายสอสารองคกรสายการบนนกแอรแนะนำวา สกลนครมสถานททองเทยวสำคญมากมาย เชน พระธาตเชงชมวดปาสทธาวาสพระตำหนกภพานราชนเวศนสงเวชนยสถาน4ตำบลอทยานบวเฉลมพระเกยรตเปนตนแลวเดนทางตอไปยงจ.นครพนมสกการะพระธาตพนมศนยรวมจตใจของชาวนครพนมและชาวไทยทวประเทศ อกทงยงเปนพระธาตประจำผทเกดปวอกอกดวยพรอมนงเรอชมบรรยากาศรมโขงชมวถชวตสถาปตยกรรมเกาแกและขามสะพานมตรภาพแหงท3ซงเปนแหงลาสดเชอมระหวางนครพนมและแขวงคำมวนของสปป.ลาวทมสถานททองเทยวตามธรรมชาตและวถชวตทนาสนใจมากมายอาทพระธาตสโคดตะบองกำแพงหนโบราณหรอกำแพงยกษอลงการนาอศจรรยทเกดจากฝมอมนษยหรอธรรมชาตและถำนางแอนซงเปนถำทสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมารเคยเสดจฯไปประทบปากถำกวางมลมพดเยนตลอดเวลาภายในถำมหนงอกหนยอยสวยงามมาก ผโดยสารสามารถเลอกเดนทางไปยงจ.สกลนครและจ.นครพนมกบนกแอรไดอยางสะดวกสบายตรวจสอบรายละเอยดเพมเตมไดทwww.nokair.com

nokair.com 013

jib08_012-018.indd 13 4/20/12 6:10:18 PM

Page 9: ข้อมูล UBON จาก Nokair

กอนหนานมเหตการณเศราสลด เมอขบวนการคาสนขจบสนขไปขายยงประเทศเพอนบานหลายพนตว สรยาภา บนนาค ผอำนวยการใหญ ฝายสอสารองคกร สายการบนนกแอร จงนำทมสตวแพทยจากโรงพยาบาลสตวทองหลอ เหนฟาไปชวยพยาบาลนองหมาทปวยเปนโรคหดสนข ลำไสอกเสบ โรคผวหนง โลหตจาง และภาวะขาดสารอาหาร ณ สถานกกกนสตว จ.นครพนม โดยสตวแพทยตางระดมกำลงชวยกนอยางเตมท จนวนนนองหมาสวนใหญมอาการและความเปนอยทดขนตามลำดบ สพญ.ขวญใจ แกวคำภา เลาวา “ทเขามาชวยเปนหมออาสาตรงนเพราะไมเหนมใครมา เหนแลวสงสาร พอมาชวยสงแรกทตองทำคอการปองกน ไมใหนองหมาตดเชอเพมขน เลยตองวางแผนทำหมนนองหมาทกตว ถาบานใครพรอมกมาขอไปเลยงได” ขณะเดยวกน สพญ.ทศวรนทร กาญจนฉายา กลาวเสรมวา “ชวยนองหมาใหมชวตทดขน ตรงนเรากมความสข สนขมทงหมดกวา 1,300 ตว เงนบรจาครวมทงสงของเรมลดลงเรอยๆ ทกวนนนองหมาตองกนอาหารประมาณ 200 กโลกรม” ตองการจดสงอาหารและวคซน ตดตอสำนกงานปศสตวจงหวดนครพนม โทร.0-4251-1029, 08-4958-2134, 08-9582-9587 สำนกกกกนสตวนครพนม โทร.0-4252-2591 หากประสงครวมบรจาคเงนคาอาหารสนข บรจาคผานธนาคาร ชอกองทนชวยเหลอสนขจงหวดนครพนม บญชออมทรพย ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) สาขาเทสโกโลตส นครพนม เลขทบญช 666-0-09794-7 หรอชอกองทนชวยเหลอสนขจงหวดนครพนม บญชกระแสรายวน ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) สาขานครพนม เลขทบญช 408-6-05284-9

ความในใจ...

คณหมออาสารกษานองหมา

jib08_012-018.indd 14 4/20/12 6:16:45 PM

Page 10: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ผานพนไปดวยดกบ CHEEZE Awards ครงท 2 งานประกาศรางวลคนแบบชส สดชก ทมอบใหกบบคคลจากหลากหลายอาชพ ทไดรบการยอมรบในสไตลการแตงตวทมเอกลกษณ ครงน จรฏฐ พรพนตพนธ บก.นตยสาร CHEEZE พรอม สปอนเซอรใจดอยาง นกแอร, ISUZU, ODM, CANON, CPS ฯลฯ จดเตมพกด ดวยการเนรมต บซซฮอลล ชน 5 เซนทรลลาดพราว ใหกลายเปนแฟชนสตดโอ สดเก ทคลาคลำไปดวยเหลาเซเลบรต ดไซเนอร นายแบบ-นางแบบ และศลปนดาราชนนำ อาท ชมพ-อารยา เอ ฮารเกต, ณเดชน คกมยะ, ญาญา-อรสยา เสปอรบนด, บอย-ปกรณ ฉตรบรรกษ ฯลฯ ซงแตละคนมาพรอมแฟชนแบบ จดหนก จดเตม ชนดไมมใครยอมใคร สวน after party กสนกสดเหวยง และมนสสดๆ ไมแพกน เรยกวาแฮปปกนถวนหนา !!

รางวลสำหรบคนมแฟชน

nokair.com 015

jib08_012-018.indd 15 4/20/12 6:11:33 PM

Page 11: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ความอศจรรยและความงามของพระจนทรเตมดวงในคน 16 คำ ทามกลางแสงจนทรสะทอนบนผวนำของทองทะเลอนดามนทสวยงามกวาทใด ณ รมผาสงบนหาดกมลา ในมม 270 องศา นำพาใหสอมวลชนและเซเลบคนดงมารวมตวกน โดยการสนบสนนของ สายการบนนกแอร รวมกบ ภารสา รสอรท ภเกต ซงเปนรสอรตทไดรบแรงบนดาลใจจากสถานทตงทามกลางธรรมชาตรมผาชายทะเลอนดามน ต.กมลา ทเขยวชอมไปดวยตนไมอายนบรอยปทลดหลนลดเลาะงอนหนลงไปจรดผนนำทะเลกบฟากวางสดสายตา พรอมดนเนอรใตแสงเทยนกบเซเลบรตสดฮอต นพ.รจาพงศ สขบท และ อายษกร อารยางกร จากรานอาหารฝรงเศส โฟร การซงส (4 Garcons) มา รวมสรางสรรคเมนสดพเศษรวมกบเชฟไรอน อโบเลดา Executive Chef จากภารสา รสอรท ภเกต และเซเลบรบเชญอาท วภาว-อธดลย คอมนตร, พมพวรรณ ลมปชาต และ ดารณนช นาคพทกษ รวมสมผสประสบการณการพกผอนแบบเอกซคลซฟ ถอเปนสวรรคบนสรวงสวรรค...อยางแทจรง

สวรรคบนสรวงสวรรค

nokair.com 016

jib08_012-018.indd 16 4/20/12 6:11:51 PM

Page 12: ข้อมูล UBON จาก Nokair

สายการบนนกแอร ประกาศเพมการบรการเทยวบนแบบ Charter Flight หรอการบนแบบเชาเหมาลำ ประเดมจดหมายปลายทางแรกทเมอง Nanjing ประเทศจน และมโครงการขยายไปทกๆ เมอง โดยใช Boeing 737 และ 800 เครองบนขนาดใหญทสามารถรองรบผโดยสารและนกทองเทยวทคาดวาจะเพมขนอยางตอเนอง ณ สนามบนดอนเมอง บรรยากาศเปนไปอยางอบอน ผโดยสารรวมถายรปกบนองๆ นกแอมบาสซาเดอร พรอมรบของชำรวย เรยกไดวาประทบใจกบเทยวบนแหงรอยยมแบบถวนหนา ผทสนใจ Charter Flight สายการบนนกแอร ตดตอได

สายการบนนกแอร รวมกบบรษท บอซ-เทโร เอนเตอรเทนเมนท จำกด (มหาชน) นำนองๆ ผดอยโอกาสจำนวน 170 คน เขาชม Disney On Ice Let’s Celebrate ซงนำพาเหลากองทพการตนขามประเทศมาแสดงบนลานนำแขง ดวยการแสดงทใหมสดไมเหมอนใคร กบความสนกสนานชวงวนหยดพรอม เหลาตวการตนดสนยกวา 50 ชวต ณ อมแพค อารนา เมองทองธาน นองๆ เขาชมกนอยางตนตาตนใจ ทกชวงการแสดงสมผสไดถงความตนเตน สนกสนาน สลบสบเปลยนกบเสยงหวเราะอยไมขาด ถอเปนชวงเวลาแหงความสขของนองๆ ผดอยโอกาสทไดพบเจอประสบการณใหมๆ ทจะจดจำไมรลม

เหมาลำสแดนมงกร

เปดโลกแหงจนตนาการ

nokair.com 018

jib08_012-018.indd 18 4/20/12 6:12:09 PM

Page 13: ข้อมูล UBON จาก Nokair

captions

กางเกงยนส...ใสเท ใสเปรยว

กลยาน บญญลกษณ (กลาง) ผจดการฝายการ

ตลาดผลตภณฑ Big John และ ปรชา ลมอว

(ขวา) ผจดการทวไปฝายปฏบตการ หางสรรพ

สนคาเดอะมอลล สาขานครราชสมา รวมกนจดงาน

Road Show Project 2012 at The Mall

Korat ของกางเกงยนส “Big John ใสเท ใส

เปรยว ใส ไดทกสไตล” โดยมนางเอกสาว นำฝน-

พชรนทร จดกระบวนพล รวมงาน ณ เดอะมอลล

นครราชสมา เมอวนกอน

ผลตภณฑเพอความงามยศวด หสดวจตร และ สรยนต อรณวฒนกล

รวมงาน “Beauty Home Mart Franchise”

เปดตวผลตภณฑเพอความงาม ภายใตแบรนด

“ASADA Cosmetics” (อษฎา คอสเมตค)

พรอมเปดรบสมครแฟรนไชส บวต โฮมมารท

ศนยรวมสนคานวตกรรมความงามจากทกมมโลก

โดยม อษฎา เทพยศ ประธานกรรมการบวต

โฮมมารท จำกด เปนประธานในงาน ณ โรงแรม

มราเคล แกรนด คอนเวนชน

ชวนคนไทยปดไฟทไมใช

โครงการ “7 ส ปนรกใหโลก” นำนกแสดงจากชอง 7 อาท เบนซ-ปณยาพร

พลพพฒน, ไม-นนทพนธ ใจกนทา พรอมพรเซนเตอร แบงค-ปรชญธนวชญ

ฆฤตภวภาคย และ มะนาว-ภทรวด ศรธาราม รวมกจกรรมกบคายฮโรตวจว

รวมพลงอนรกษสงแวดลอม ดวยการปลกปาชายเลนและปลอยเตาทะเลคนส

ธรรมชาต ทศนยอนรกษพนธเตาทะเล กองทพเรอ จ.ชลบร เมอวนกอน

7 ส ปนรกใหโลก

คอนเสรตเทยบระดบอนเตอร

สมการรอคอยกบคอนเสรตทแสดงสดแตสามารถ

เทยบเคยงระดบอนเตอร ไดเลยใน Hugo Old

Tyme Religion Live In Bangkok นำทมโดยหนม

มาดเซอร ฮวโก-จลจกร จกรพงษ งานนแฟนคลบ

ตวจรงเสยงจรงแหแหนมาใหกำลงใจกนลนหลาม

ถง 2 รอบ ณ อกษรา เธยเตอร คงเพาเวอร

ถอเปนการพลกประวตศาสตรคอนเสรตของศลปน

ไทยเลยทเดยว

วลลภ สวรรณด รองผวาฯ กรงเทพ ประธานงานแถลงขาวการจดกจกรรมรณรงค

“ปดไฟ 1 ชวโมง เพอลดโลกรอน” โดย รตนานพ จนทรตน รองผจดการฝายรายการ

3 และ ปยะรตน เทศดนตร ผชวยหวหนาฯ ชอง 7 พรอมดวย กญแจซอล-ปานทอง

บญทอง รวมแถลงขาว ณ ลาน Eden Zone ศนยการคาเซนทรลเวลด

jib08_.indd 20 4/19/12 4:05:06 AM

Page 14: ข้อมูล UBON จาก Nokair

มอบเงนการกศล

สมาคมทนายความแหงประเทศไทย จดประชมใหญสามญประจำป 2555 เพอแถลงผล

การดำเนนงานทผานมา พรอมทงเลอกตงนายกสมาคมคนใหม โดยทประชมสมาคมได

ลงมตเลอก นรนทพงศ จนาภกด (ท 3 จากซาย) ใหดำรงตำแหนงนายกสมาคมเปน

สมยท 3 เพอสานตอแนวคดและนโยบายสรางความเสมอภาค ยตธรรม รวมทงดแล

ชวยเหลอพนองประชาชนท ไดรบความเดอดรอนทางดานกฎหมาย โดยมคณะ

กรรมการสมาคมรวมแสดงความยนด ณ หองเทพลลา บอลรม โรงแรมเอสซ ปารค

ทบกระปกแบบเทหมดหนาตก สำหรบนกแสดง-

พธกร แมน-อรรถชาต ศรภกด กบธรกจใหม

Bangkok Clinic Beauty Express สาขา

เชยงใหม ซงเปดตวอยางเปนทางการไปเรยบรอย

แลว ณ Warm Up Cafe บรรยากาศในงาน

สนกสนาน เหมาะกบหนมสาวหนาใสและบคคลท ใส ใจ

เรองการดแลตวเอง เรยกวาสดเหวยง ทำเอา

เชยงใหมคกคก เพราะมเหลาดาราคนดงแห ไปรวม

งานอยางคบคง อาท แทค-ภรณย, เดยว-สรยนต,

เมเปล-พชชดาญ และ คร-พสว

สมาคมทนายความเลอกตงนายกฯ คนใหม

ทบกระปกเปดคลนก

โคนคนคนป 2

ขาวดสำหรบคนรกดนตรโดยเฉพาะ โครงการ

“คอรนเนตโต โคนคนคนป 2” กลบมาตามคำเรยก

รอง ในตอน โคนชนโคน ดงพนธมตรสดแนว

“แฟตเรดโอ-โซนมวสค-บลฟเรคคอรด-อะเดย”

เสรมความเกา คนทชนะรบประสบการณรวมงาน

กบ สครบ, อารมแชร, 25 Hours พรอม

คอนเสรตของตวเอง งานดแบบน ให ไว สงผลงาน

ดวนท นตยสาร a day

ฝนทเปนจรงของคนยคน

หนงในอาชพทคนยคน ใฝฝนถง คอการเปนนกพฒนา

แอพพลเคชน หรอ App. บนมอถอ เพราะหากทำได

โดนใจผบรโภค ผลตอบแทนมกจะยนยาวมหาศาล

เอไอเอส จงไดจด AIS Startup Weekend Bangkok

2011 เพอคนหาทมหนมสาวไฟแรงทอยากเดนตาม

หาความฝน ลาสดสนบสนน Shop Spot สมาชก 7

คน ชวยทำ App.ใหมๆ เพอคนไทยและทวโลก

สมชาย เวชากร (ขวา) ประธานกรรมการบรหาร บรษท ยโรเปยนฟด จำกด (มหาชน)

มอบเงนบรจาคคอนเสรตการกศล ยโรคสตารดเคก รวมฉลองมหกรรมดนตร 30 ป

คาราบาว โดยม ประวทย หาญณรงค รองประธานมลนธราชประชานเคราะห ในพระบรม

ราชปถมภ เปนตวแทนรบมอบ ณ โรงเบยรเยอรมนตะวนแดง เลยบทางดวนรามอนทรา

nokair.com 022

jib08_.indd 22 4/19/12 4:05:16 AM

Page 15: ข้อมูล UBON จาก Nokair

spot & around

ชมเมอง ไหวพระ… ณ เมองดอกบวงามเลาะรอบเมองแหงอารยธรรมทคงความเปนเอกลกษณเฉพาะตว อบลราชธาน ผานโบราณวตถ และหตถกรรมพนบาน

แคเพยงเครองแตะสพนดน บรรยากาศ และเอกลกษณเฉพาะตวของเมองอบลฯ กเรยกความสนใจของเราไดในทนท ดวยความทเปนเมองเกา มประวตความเปนมายาวนาน มวฒนธรรมทแสดงใหเหนถงความรงเรองในอดต มธรรมชาตทสมบรณหลากหลาย ภเขา นำตก ถำ โบราณสถาน ฯลฯ จงอดไมไดทจะเกบมาเลาใหฟง ทพดมานไมไดกลาวเกนจรงแมแตนอย เพราะเพยงแคออกจากสนามบนมาไมนาน แลวมงหนาสตวเมองอบลฯ กจะไดเหนกบอาคารเกาสถาปตยกรรมในสมยรชกาลท 6 ตงตระหงานสะดดตา อยางพพธภณฑสถานแหงชาตอบลราชธาน เปนตกชนเดยว ยกพนสง ตวอาคารกออฐฉาบปน หลงคา ทรงปนหยา แผนผงอาคารเปนรปสเหลยม ผนผาหนหนาไปทางทศเหนอ ภายในอาคารประกอบดวยหองโถงใหญอยตรงกลาง มระเบยงทางเดนและหองขนาดเลกอย

โดยรอบ เหนอกรอบประตและหวเสารบชายคา ทระเบยงประดบดวยไมฉลลายพนธพฤกษา สรางเมอป 2461 เดมใชเปนศาลากลางจงหวด ตอมามอบใหกรมศลปากรดแลเมอป 2526 และเปลยนใหเปนพพธภณฑมาจนถงทกวนน โดยภายในมการจดแสดงเรองราวทองถนของจงหวด ไดแก สภาพภมศาสตร ประวตการแตงตงเมอง โบราณวตถ หตถกรรมพนบาน การละเลนพนบาน รวมไปถงขาวของเครองใชของเจาเมอง ราวกบวาพพธภณฑนคอเรองราวประวต ศาสตรฉบบยอ หลงเดนทวรพพธภณฑสถานแหงชาต จนทวแลว เดนออกมาอกหนอยบรเวณหนา พพธภณฑ กจะพบกบทงศรเมองสวนสาธารณะประจำเมอง มภมทศนงดงาม มประตทางเขา 4 ทศ โดยภายในมสง กอสรางทสำคญคอ อภมหาเทยนพรรษาเฉลมพระเกยรต ซงสรางเพอเฉลมพระเกยรต

jib08_026-032.indd 26 4/20/12 6:43:26 PM

Page 16: ข้อมูล UBON จาก Nokair

พพธภณฑสถานแหงชาตอบลราชธาน เปนอกหนงสถานท ทรวบรวมเรองราวความเปนมาของ จ.อบลราชธาน ไวอยางครบถวน ถอเปนการเรยนรประวตศาสตรฉบบยอไดด

nokair.com 027

jib08_026-032.indd 27 4/20/12 6:43:36 PM

Page 17: ข้อมูล UBON จาก Nokair

01

nokair.com 028

jib08_026-032.indd 28 4/20/12 6:43:47 PM

Page 18: ข้อมูล UBON จาก Nokair

เนองในโอกาสพระราชพธมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธนวาคม 2542 ถอเปนทหลอหลอมจตศรทธาของชาวดอกบวงามใหเปนหนงเดยวกน นอกจากนยงเปนทตงศาลหลกเมองอบลราชธาน เปนสถานทสกการะของชาวเมองและผมาเยยมเยอนสรางขนเมอป 2515 ถดไปถงอนสาวรยพระปทมวรราชสรยวงศ (เจาคำผง) ผกอตงเมองอบลฯ ประตมากรรมสมเดจพระมหาวรวงศ (ตสโส อวน) พระเถระทไดรบการยกยอง

หอพระพทธบาทเปน

แบบผสมผสาน

ระหวางรตนโกสนทร

ตอนตนและลานชาง

01 หอไตรกลางนำ โบราณสถานทสำคญ คบานคเมองอบลฯ 02 ดอกบวทขนเองตามหนองนำธรรมชาต 03 ความงาม บางสวนของพระธาตเจดยศรมหาโพธ วดพระธาตหนองบว

02

03

วาเปนปราชญแหงภาคอสาน ประตมา กรรมพระอบาลคณปมาจารย (จนทร สรจนโท) พระเถระทไดรบการยกยองวาเปนผทรงคณวฒดานคนถธระและวปสสนาธระ อนสาวรยแหงความด (Monument of Merit) เปนเชลยศกชาวตางประเทศ ในสมยสงครามโลกครงท 2 สรางไวเพอเปนทระลกถงความเมตตาปราน และคณงามความดของชาวเมองอบลราชธาน และประตมากรรมรวมใจกาวไปขางหนาสรางขนตามโครงการ ประตมากรรมกบสงแวดลอมเพอเยาวชน ซงแสดงถงความสมานฉนทแหงความเปนพนองระหวาง 4 ประเทศ คอ ไทย ลาว กมพชา และเวยดนาม ซงสวนสาธารณะแหงนยงเปนทรวมตวของเดกตวเลกตวนอย วยรน ครอบครว และกลมชมรมตางๆ ใหมาทำกจกรรมรวมกน ไมวาจะเปนดนตรในสวน การออกกำลงกาย เปนตน เรยกวาเปนแหลงรวมพล

คนเมองอบลฯ เลยทเดยว มาเมองนกปราชญจะไมไปไหวพระทำบญกคงเหมอนมาไมถง เพราะคนทนใหความสำคญกบพระพทธศาสนา จงทำใหมวดวาอารามอยทวทกหวมมเมอง กอดไมไดทจะขอเขาไปสกการะเสยหนอย เพอเปนสรมงคลแกชวต วดทงศรเมอง เปนวดเกาแกแหงหนง ตงอยใจกลางเมองอบลราชธาน สรางขนในสมยรชกาลท 3 ประมาณป 2372 และไดอญเชญรอยพระพทธบาทจำลองมาจากวดสระเกศราชวรมหาวหาร ใหเปนทกราบไหวแกพทธศาสนกชน พรอมทงสรางหอพระพทธบาทขน โดยการกอสรางเปนศลปะแบบผสมผสานกน ระหวางรตนโกสนทรตอนตนและแบบลานชาง โครงสรางสวนลางเปนแบบสมอสาน หลงคาเปนแบบรตนโกสนทร ภายในมศลปวตถมคา 3 อยางคอ พระพทธรปปางมารวชย พระประธาน

nokair.com 029

jib08_026-032.indd 29 4/20/12 6:44:00 PM

Page 19: ข้อมูล UBON จาก Nokair

เกาแกเมองอบลราชธาน พระพทธรปจำลองและภาพจตรกรรมฝาผนง นอกจากนวดทงศรเมองยงมหอไตรกลางนำ โบราณสถานทสำคญและมชอเสยง เปนศลปะผสม 3 สกลชางคอ ไทย พมา และลาว ตวอาคารเปนแบบไทย ภาคกลาง หลงคาซอนกนลดหลนแบบไทยผสมพมา สรางดวยไมเนอแขงทงหลง แกะสลกลวดลายบนหนาบนทง 2 ดานเปนศลปะแบบลาว มความสวยงามทสดในภาคอสาน คนไทยนยมสรางหอไตรกลางนำ หรอทปลอดภยในการเกบรกษา และทวดทงศรเมองเองกไดปลกบวหลากสไวเพอประดบหอไตรใหสวยงาม เหมาะสมเปนทเกบรกษา พระไตรปฎก และเปนทเชดหนาชตาของ จ.อบลราชธาน

ภายในวดยงมวหารศรเมอง ซงจำลองมาจากพระวหารวดอนงคารามวรวหาร กรงเทพฯ เปนทประดษฐานพระเจาใหญศรเมอง พระประธานเกาแกมประวตวาสรางมานานพรอมกบสรางเมองอบลราชธาน ทงหอพระพทธบาท ทมอายเกนกวา 100 ป หอพระไตรปฎก ทไดชอวางดงามทสดในภาคอสาน และวหารศรเมอง ทประดษฐานอนเกาแกพระคบานคเมอง ปชนยสถานทง 3 แหงของวดยงมความสำคญทางประวตศาสตร และเอกลกษณทางวฒนธรรมของอบลราชธาน ควรคาแกการสกการะและชนชมในคณคา หางออกไปอกหนอยเปนวดพระธาตหนองบว คนทองถนแอบกระซบมาวาสวยมาก และกไมผดหวงจรงๆ สวยสม

01 อภมหาเทยนพรรษาเฉลมพระเกยรต ททงศรเมอง 02 ผลงานเทยนแกะสลกทไดรบรางวลชนะเลศเมอปทแลว

ของคบานคเมอง

อบลราชธาน ไดแก

หอพระพทธบาท

หอพระไตรปฎก และ

วหารศรเมอง

01

02

nokair.com 030

jib08_026-032.indd 30 4/20/12 6:44:14 PM

Page 20: ข้อมูล UBON จาก Nokair

คำรำลอ ภายในวดพระธาตหนองบว มสถาปตยกรรมทนาสนใจคอ พระธาตเจดยศรมหาโพธ สรางขนเพอเปนสญลกษณครบรอบ 25 ศตวรรษของ พทธศาสนาในป 2500 โดยพระธาตเจดยศรมหาโพธนนไดจำลองแบบมาจาก เจดยพทธคยา ประเทศอนเดย เปนสถานทบรรจพระบรมสารรกธาต รอบองคพระธาตเปนกำแพงแกว ทง 4 มมของกำแพงแกวไดประดษฐาน

พระเจดยขนาดเลกอก 4 องค ภายใน องคพระธาตมประตทางเขาทง 4 ดาน โดยดานหลงของพระบรมธาตเปน ทตงของศาลาการเปรยญ ใชประกอบ พธกรรมทางศาสนาและประเพณ กลมของฆราวาสจะรวมกนอยดานหลง ซงเปนกฏทสรางอยในสภาพแวดลอมธรรมชาตซงเปนปาโปรง สวนกฏ ของแมชจะแยกพนทไปอยนอกวด นาเสยดายทไมไดเขามาชมในเวลา

กลางคน เพราะทวดพระธาตหนองบวนจะเปดไฟประดบ ยงขบใหพระธาตองคนสวยงามโดดเดนไมแพทไหนๆ เรยกไดวามาอบลฯ คราวน ครบครนทกอยาง เพราะไมวาจะกาวเทาไปทางไหน กพบแตเรองราวทนาประทบใจ ผคนทเปนมตรและใจด อยากรอะไร ไปไหนไมถก...สามารถขอความชวยเหลอไดตลอดเวลา ไมเชอ...JIBjib ทาพสจน

nokair.com 031

jib08_026-032.indd 31 4/20/12 6:44:23 PM

Page 21: ข้อมูล UBON จาก Nokair

As soon as the plane landed, we were charmed by the atmosphere and the identity of Ubon Ratchathani. This is no exaggeration, for Ubon Ratchathani is a city of a long history with the outstanding cultures and architecture inherited from its long civilization and the prosperity of nature from mountains, waterfalls to caves and cliffs. A short while from the airport towards the inner city, you will see a building of the architecture from the King Rama VI reign, standing tall, Ubon Ratchathani National Museum, a single building with a beautiful roof pattern of no gable, the unique style of that era. After visiting the museum, walk out of the museum from the front, you’d see the city park, Tung Sri Muang Park. There are four gates from four directions to entry the park. This park is the spot of family gathering, teenage, small kids and all ages activities from exercise to live music. There is the Grand Holy Candle built for the celebration of the Royal Jubilee inside of the park. Despite the nicknames of the lotus kingdom and the city of two-shaded river, Ubon Ratchathani is also known as the city of the wise men, for it is the home of many respectable Buddhist monks. For a Buddhist tourist, a trip here can be taken a religious trip and for others, Buddhist temples here are, however very interesting historical significant places. Such a temple as Wat Tung Sri Muang, an ancient temple located in the middle of the inner city. The temple has three must see parts which are the ancient Budhha image in the subduing mara position, the marvelous wall paintings of historical Buddhist stories and the Tripitaka Hall above the pond, this Tripitaka Hall’s architecture is the design mixture of Thai, Burmese and Laotian art. Further along there is Wat Phra That Nong Bua locals often talk of its beauty. The place is nothing less than the words. An interesting architecture here lies on the Phra That Chedi Sri Maha Bodhi Sang, an imitation of Bodh Gaya Chedi, which shines more beautifully during the night.

Religious Trip at the City of Beautiful Lotus

nokair.com 032

jib08_026-032.indd 32 4/20/12 6:44:38 PM

Page 22: ข้อมูล UBON จาก Nokair

in focus

jib08_.indd 34 4/20/12 3:49:59 AM

Page 23: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ดร.ณฐณชาช เพมทองอนทร แนวคดชวตหลงเกษยณ

ความทยายตามสาม (พล.อ.เสถยร เพมทองอนทร ปจจบนดำรงตำแหนงปลดกระทรวงกลาโหม) ซงรบราชการทหาร ตงแตสมยยศพนโท เปนผบงคบการทหารปนใหญประจำท จ.อบลราชธาน เมอ 30 ปกอน สงผลใหปจจบนน ดร.ณฐณชาช เพมทองอนทร เทยวขน-ลงระหวางกรงเทพฯ-อบลฯ อยไมขาด นอกเหนอจากตำแหนงนายกสมาคมภรยาขาราชการสำนกงานปลดกระทรวงกลาโหม ทออกทงงานราษฎร-งานหลวงไมเคยขาด ยงพวงตำแหนงนกธรกจบานจดสรร เปนเจาของรสอรตสดหร โรงแรมวารนบร วลลา แอนด สปา และเดอะ บทค วารนบร โฮเตล เปนเจาของสวนณฐณชาชพนธไมดอก ไมประดบ รบเชญเปนอาจารยพเศษทมหาวทยาลยราชภฏอบลราชธาน และยงเปนแลนดลอรดคนดงทลงพนทชวยเหลอชาวบานอยไมขาด ความทงานลนมอเปนเหตใหจำตองเวนวรรคทางการเมองในฐานะนายกเทศมนตร ต.คำขวาง อ.วารนชำราบ จ.อบลราชธาน ไปเมอไมนานน วนนกบมมมองนบถอยหลงอก 6 เดอนขางหนากบชวงชวตหลงเกษยณอายราชการควบคกบสาม การไดบรหารและดแลธรกจทกอรางสรางขนมาเองกบมอคอสงทกำลงคดทำในคราวตอไป “สดทายปลายทางของชวตคงไมมแรงไป

สรบปรบมอกบงานอนๆ อกแลว กตองหา รายไดทจะทำใหดำรงชพอยไดในระยะยาว ซงกคอธรกจตางๆ ทไดทำมา ทผานมาถอวา โชคดมากทไดลกนองชวยมาตลอด” นายกสมาคมแมบานสำนกปลดกลาโหมกลาวดวยรอยยม เนองจากธรกจรสอรตททำอยไดรบความสนใจจากนกทองเทยวทงชาวไทยและชาวตางชาตไมนอย โดยตางพดเปนเสยงเดยว กนวา อลงการงานสราง และไมคดวาเจาของจะกลาลงทนถงเพยงน “กลาลงทนเพราะเปนความชอบสวนตว รสกเหมอนบานของเราเอง และสงททำกคอตวเรา ฉะนนเรองอนไมตองพดถง เหมอนเราอยากแตงตวสวย ทำไมกลาลงทน เพราะเราชอบไง เมอเราชอบ คนอนกชอบแบบนนดวย ของพไมตองโฆษณา แตกลาพดไดเลยวา มาแลวจะตองกลบมาอก” เจาตวยำดวยนำเสยงหนกแนน กอนแซวตวเองวา ทกวนนแทบไมอยากเดนไปไหนแลว เพราะเดนตรงๆ ออกประตไมคอยได เนองจากไดหนามาเยอะ ตองคอยๆ ตะแคงออกดานขาง เมอเปนแบรนดกตองรกษาคณภาพไว ไมงนอาจเสยชอได สำหรบทศทางการเจรญเตบโตของ นกทองเทยวใน จ.อบลฯ วสยทศนของ นกธรกจทไปลงทนถอวามแนวโนมทดขนกวาแตกอน หากไดรบการสนบสนนจากภาครฐและเอกชนอยางตอเนองคาดวาอบลฯ จะเปน

nokair.com 035

jib08_.indd 35 4/20/12 3:50:02 AM

Page 24: ข้อมูล UBON จาก Nokair

“ไม ไดทำเพอหวงผล

ทางธรกจ เพราะไม

อยากไดอะไรมากไป

กวานแลว”

01

02

nokair.com 036

jib08_034-039.indd 36 4/20/12 11:20:28 PM

Page 25: ข้อมูล UBON จาก Nokair

01 บานเรอนไทยทใชเปนสถานปฏบตธรรม 02 หนงในผลงานทใชมอปนทกขนตอนของนสตศลปากร ซงออกแบบโดย ดร.อด

จงหวดทเปนจดเชอมตอทางการคาและการทองเทยวทไมนอยหนาจงหวดอนๆ ของประเทศ “อบลฯ เปนจงหวดทใหญมาก ม 25 อำเภอ มสงอำนวยความสะดวกตางๆ ครบครน การเดนทางกสะดวกสบายกวาเมอกอนเยอะ เหนไดจากสายการบนท แลนดง ณ จดน รวมถงรถไฟ และรถทวร ถอเปนศนยกลางของอสานใตไมวาสมยไหน และเปนเมองทขยายตวเรวมาก เรวๆ นเซนทรลกกำลงจะมาเปด”

นอกจากนอบลฯ ยงเปนแหลงรวมพระเกจดงๆ ทพทธศาสนกชนเลอมใสศรทธาและหลงไหลไปทำบญอยไมขาด มวดทเปนทรจก เชน วดหนองปาพง วดปานานาชาต วดปาใหญ และ วดบานนาเมอง ความทสนใจธรรมะและปฏบตเปนนจ จงมแนวคดอยากทำศนยปฏบตวปสสนากรรมฐานแบบครบวงจรในชวงหลงเกษยณอายราชการ โดยเปดใหผทสนใจเขาศกษาธรรมะฟรโดยไมคดสตางคแมแต

แดงเดยว “ไดชอแลว พรหมนวาสศาสนสถาน ชอนเจาพระคณสมเดจวดเทพศรนทร ทานเมตตาตงให อยากใหเปนพทธศาสนาสำหรบคนทอยากหลกหนความวนวาย ยนดตอนรบทกคน เพราะอยากให ธรรมทาน” ยงไมทนเปดศนยวปสสนา เพยงแคบอกบญกมผมจตศรทธาจากทวสารทศยนความจำนงนำของมาชวยเหลอและสนบสนนไมขาด ยงความปลาบปลมใจให

nokair.com 037

jib08_034-039.indd 37 4/20/12 11:20:35 PM

Page 26: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ผรเรมไมนอย “ไมไดทำเพอหวงผลทางธรกจ เพราะไมอยากไดอะไรมากไปกวานแลว ทกวนนมคนรวยๆ เยอะแยะทอยากทำบญ แตไมมชองทาง เลยอยากเปนตวกลางให” กอนทงทายปรศนาธรรมทเปนหลกความจรงซงทกคนไมอาจหลกหนได นนคอความตาย “อยารอวนทจะทำความด เมอยงมลมหายใจอยจงปฏบตแตกรรมด คดด ทำด เวลาไมมลมหายใจเราจะไดไปสทดๆ ทเราชอบ เรองแบบนอยาประมาท เราตองเตรยมพรอมไวเสมอ” นำเสยงกลวหวเราะมใหไดยนทนท “มเงนเปนรอยลาน พนลาน ตายไปกเอาไปไมได แลวโลงศพกไมไดใหญเกนตวเลย เพราะฉะนนสงทเหลอและคงอย คอการทำอะไรดๆ เพอคนอน ไมมความจำเปนทจะพดเพอสรางภาพ แตสงทกำลงทำอยคอเครองพสจนทงหมด” หลงเกษยณอายราชการในอก 6 เดอนขางหนาคงไดเหนเธอในอกภาพลกษณหนง กบการทำสงทชอบและลงพนท ชวยเหลอชาวบานอยางเตมกำลงโดยไมหวงผลตอบแทนใดๆ เพราะนคอปณธานของ ดร.ณฐณชาช เพมทองอนทร

01 บรเวณทางเขาวารนบร วลลา แอนด สปา 02 มมรบแขกภายในวารนบร วลลา แอนด สปา

01

02

nokair.com 038

jib08_.indd 38 4/20/12 3:50:12 AM

Page 27: ข้อมูล UBON จาก Nokair

Having moved to Bangkok for her husband’s promotion (General Sathian Poemthong-In, the current secretary of The Ministry of Defense) Dr. Nathnicha Poemthong-in travels back and forth from Bangkok to Ubon Ratchathani for she must administrate the housing development business, luxurious resorts namely Warinburi Villa and Spa and The Boutique Warinburi Hotel, Nathnicha Decorative Plants and Flower Garden, all in Ubon Ratchathani. And for she is also an honored part-time lecturer at Ubon Ratchathani Rajabhat University. Both her resorts have attracted and impressed a number of local and foreign tourists with their elegance. Dr. Poemthong-in said she dared to invest for she had aimed the happiness of the residences as her first priority, making them feel at home and long to return plus, such elegance serves her taste. Not only Ubon Ratchathani is a big city with all kinds of facilities that has been the center of the south region of the North-East for long, the travelling has become even more convenient with the bus, the train and the airplane. It is also a Buddhist’s merit destination where respectable monks live eg. Wat Nong Pah Pong, The International Forest Monastery (Wat Pah Nanachat), Wat Pah Yai and Wat Baan Na Muang. Being religious both in Dharma study and practice, Dr. Poemthong-in was inspired to build an all-in-one meditation center as her retirement plan. She’d let those interested to join learning Dharma at her center free of charge. The center’s construction is almost complete. It is called Prohmnivas Sassanasathan. Dr. Nathnicha Poemthong-in gave us the words of wisdom; the absolute truth no-one can escape, that is death. “As we are still breathing, never postpone to do good, both in the thought and in the practice. Then as soon as we are out of breathe our goodness will lead us to a good and appreciative place. This cannot be taken lightly, we must always be prepared”

Heavenly Plan for a Retirement Dr. Nathnicha Poemthong-inPresident of the Ministry of Defense Secretariat Wives’ Association

nokair.com 039

jib08_.indd 39 4/20/12 3:50:33 AM

Page 28: ข้อมูล UBON จาก Nokair

spot & around

01

jib08_.indd 40 4/19/12 4:11:56 AM

Page 29: ข้อมูล UBON จาก Nokair

นงรถลดเลาะออกนอกเมองมงหนาไปทาง จ.ยโสธร ตามคำแนะนำของผวาการการทองเทยวแหงประเทศไทย สำนกงานอบลราชธาน ความกระชมกระชวยกลบคนในเรวพลน เนองจากสมผสกบความเขยวขจรมสองขางทาง ทมใหเหนเปนระยะ กระทงตนจากภวงค เพราะพศกด ผดแลตลอดทรปเกรนนำวาจะพาเดนทางมาตามหาวฒนธรรมอนลำคาทชมชนบานปะอาว ใจกเตนไมเปนระสำ...พรอมขมวดควคดตาม คออะไร กระทงรถเลยวเขาไปจอด กถงบางออ...ผลตภณฑทองเหลองและสำรดนเอง โดยทบานปะอาวนเปนผลตภณฑทถกคดสรรใหเปนสนคาโอทอป ผลตโดยกรรมวธแบบโบราณทสบทอดกนมาตงแตบรรพบรษ ตอนนกรนท 6 แลว รวมอายการสบสานกวา 200 ป กรรมวธคอ

การหลอแบบขผงหาย ซงเปนวธเดยวกบทใชหลอสำรดในยคบานเชยงในอดตกาล ลวดลายทปรากฏตามขอบโลหะสทองขนาดเลก หลากลลา หลายรปแบบ องแอบกบความเปนธรรมชาต จดเปนหตถกรรมลำคาทผสานมากบวถชวตแหงฝงชน ผลตผลทางภมปญญาทนาภาคภมใจอนไดแก ลกกระพรวน ซงพล ผอบ ขนนำ ตะบนหมาก ฯลฯ ครงนไดทงความรพรอมเหนของจรงดวยตากบทกขนตอนการผลต เรมตงแตการเซยน ซงขนตอน “เซยน” กคอการกลงนนเอง เมอหนแมพมพแหงแลวกจะนำไปทำการเซยนเพอตกแตงรปรางตามตองการ โดยลงชางกลง 2 คน ชวยกนทำอยางขะมกเขมน และเชยวชาญชำนาญการ คนหนงทำหนาทชกดงเชอกทพนอยกบแกนไมของหนหรอพมพดน

ใหหมน อกคนหนงทำหนาทเซยน โดยใชไมเหลาปลายใหแหลม หรอไมหนาปลายมน กลงแตงผวดนใหไดขนาดรปรางตามทตองการ ไปจนถงการกะเทาะดนทองเหลองขนรป ซงม 12 ขนตอนแตละขนตอนตองทำอยางละเอยด ละเมยดละไม ตองอาศยความใจเยน ใชทกษะทางดานศลปะมาชวย งานทไดถงจะออกมางดงาม ไฮไลตสำคญสดตองยกใหกบการหลอทองเหลอง เพราะหากพลาดหรอเทไมไดจงหวะ ทองเหลองกจะจบเปนกอนหรอมฟองอากาศเกดขน ชนนนถอวาเสยรปทรงทนท ตองหลอมและเทใหมสถานเดยว ความรอนของกองไฟทใชหลอมทองเหลอง แมผสงเกตการณจะยนอยไกล เพอเปนการเซฟตวเอง แตไอรอนจาก

02

เรยนรหตถกรรมเครองทองเหลองและสำรด 1 เดยวในโลก แวะชมผาไหมกาบบว เอกลกษณอบลฯ ทศนยศลปาชพบานยางนอย

เดนทางตามหาวฒนธรรมอนลำคา ผาไหม-หตถกรรมเครองทองเหลอง

01 กวาจะกลายมาเปนแจกนทองเหลองทเหนวางสวย ไดรป ตองผานถง 12 ขนตอนเลยทเดยว 02 ขนตอนการกลงเสนขผงใหแนนและเกดลวดลายตามตองการ

nokair.com 041

jib08_.indd 41 4/19/12 4:12:03 AM

Page 30: ข้อมูล UBON จาก Nokair

หนงเดยวในโลก

คณคาทควรแกการ

อนรกษ...สบสานจน

ชวลกชวหลาน

กองไฟกอนโตทลกโชตชวง ยงสงผานความรอนลอยมากระทบหนาใหรสกแสบๆ คนๆ ไดไมยาก ความทชางทำทองเหลองมไมมาก เพราะทกคนทำหนาทแทนกนไดหมด 8 คนทเหนอยเบองหนาจงชวยกนหยบจบคนละไมคนละมอชนดไมมใครเกยงงอน และทกขนตอนทลงมอทำ แตละคนไมลมทจะเอามอกวกนำมาลบหวลบตวเพอทอนความรอนทมากระทบกายใหคลายลง หลงแมพมพจากไฟกองโตถกคบมาจดวางเรยงราย เพอรอหยอดนำทองเหลอง ลกทมอกคนทใชตะหลวดามยาวคนนำเหลวๆ ทหลอมจนไดทกพรอมเทดวยความคลองแคลวและวองไว คณลงหนาตาใจดผดแลศนยหตถกรรมแหงนเดนมากระซบเราวาทม JIBjib โชคดทมาในวนนเพราะไดเหนการหลอทองเหลอง เนองจากไมไดหลอใหเหนกนทกวน หลายวนกอนมคณะนกเรยนมาดงานประมาณ 400 คน ยงไมมใครไดดเลย

หลงหลอทองเหลองเรยบรอยแลว ตองปลอยทงไวใหเยนประมาณ 10 นาท จงแกะดนทพอกพมพออก กจะไดเครองทองเหลองทสวยงามกวาทไหนๆ คณลงบอกวาเสรจขนตอนนแลวยงตองนำมาตกแตงรายละเอยดเครองทองเหลองใหสมบรณแบบอกหนอย เนองจากงานทออกไปตองละเอยด สวยงาม และมคณภาพทสด เพราะไมงนอาจเสยชอได อยากรวมกนสบสานศลปวฒนธรรมของด 1 เดยวในโลกททรงคณคา ตองแวะเวยนมาทชมชนบานปะอาว รบประกนวาตอง...อง ทง เสยว หลงเรยนรหตถกรรมเครองทองเหลองเสรจสน รถตแลนออกจากชมชนมงหนาไปตอทกลมอาชพตดเยบกระเปาผาพนเมองบานปะอาว นงรถแค 5 นาทกถง ณ ทแหงน ไดพบกบคณยายเตอนใจวย 65 ป คอยตอนรบดวยรอยยมทอบอน อนดบแรกคณยายพาไปดรางวลทไดรบคณยายบอกวาทนไดรบรางวลการนตใน

01 ทองเหลองทหลอมจนกลายเปนเนอเดยวกน ขณะเทใสแมพมพ 02 ตวอยางผาไหมซงเปนผลตภณฑ ทวางจำหนายในศนยศลปาชพบานยางนอย

01

โครงการคดสรรสดยอดผลตภณฑโอทอปหลายปซอน จากนนเรองราวตางๆ เกยวกบผาไหมกถกถายทอดเปนระยะ ดวยภาษาทองถนทคณยายตดปาก คำไหนทเราฟงแลวไมเขาใจตองถามยำ ซำๆ วาอะไรนะ เหมอนกลอเทปกลบไปมาแบบนอยบอยครง คณยายบอกวา ทกคนทนทอผาไหมดวยใจรก พรอมยกตวอยางดวยการหยบผาไหมสชมพผนสวยสดขนมา แลวบอก วานคอผาไหมลายลกแกว พวกเราทกคนถงกบหนมาสนใจผาไหมทอยในมอคณยายโดยพรอมเพรยง เนองจากไมเคยเหนลายนมากอน ความทคณยายเปนคนสนกสนานและอารมณด จงถายทอด เรองราวอยางออกอรรถรส จนเหมอนนงวงลอมฟงนทานกปาน สรวลเสเฮอาไดพกใหญ คณยายกหยบผาไหมขนมาโชวผนใหม พรอมใหทายวา...นคอลายอะไร เมอคำตอบไมไหวตง คำเฉลยกตามมา...ผาไหมกาบบว แตเปนลายพเศษเพราะมลวดลายปลาตะเพยนแทรกอยดวย ความทมลวดลายละเอยด ราคาจงคอนขางสงตาม เมอเพงพศผาไหมกาบบว เอกลกษณคบานคเมองแบบหนำใจ กอนลากลบ ไมลมทจะอดหนนผาพนเมองตดไมตดมอกลบไปสกหนอย ดวยงบจำกดเลยกระเบยดกระเสยรไดแคผาคลมเตยง 2 ผน และกระเปาใบนอยอก 1 ใบเทานน

nokair.com 042

jib08_.indd 42 4/19/12 4:12:09 AM

Page 31: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ชอปปงกนพอหอมปากหอมคอกตองกลาวคำขอบคณ และรำลาคณยายใจด เพอเดนทางไปชมการทอผาไหมกาบบว ผาเอกลกษณของเมองอบลฯ ตอทศนยศลปาชพบานยางนอย ซงใชเวลาเดนทางไมนาน มาถงกไดพบกบพยรวรรณ โสมอนทร ครศลปาชพ ใหการตอนรบพรอมใหความรแกทมงานเปนอยางด โดยถายทอดใหฟงวา ทศนยศลปาชพบานยางนอยแหงน เปนแหลงรวมภมปญญาพนบานอสาน และคลงอาหารตาม

แนวทฤษฎใหม มเนอทกวา 2,000 ไร เงยบสงบ และรมรนไปดวยแมกไมนอยใหญนานาพรรณ ภายใตความดแลของ พล.ท.วระ สนธวงศานนท ผอำนวยการศนยฯ ดานในศนยศลปาชพมฟารมตวอยางหลายประเภท เชน พชสมนไพร ผกปลอดสารพษ การปลกพชหมอนเลยงไหม การผลตไหมคณภาพระดบ Royal Thai Silk และการผสมขาวกลองปรงเสรมภมตานทาน “เบญจกระยาทพย” เลาไปพลางกพาเดนลดเลาะเขาไปชมยง

หองจดแสดงผาไหม พรอมแนะนำวาผาไหมเอกลกษณประจำเมองอบลฯ คอผาไหมกาบบว ชอของผากาบบวมาจากชอ อบล ทแปลวาบวสาย ทอดวยฝายหรอไหมประกอบดวยเสนยนสยอมอยางนอย 2 สเปนรวตามลกษณะซนทว เนอผามความละเอยดและสวยงามไมซำใคร พยรวรรณเลาตอวา ชางทอผาของทน ฝมอระดบพระกาฬ เพราะไดรบรางวลพระราชทานจากสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ถง 3 ปซอน

02

nokair.com 043

jib08_.indd 43 4/19/12 4:12:11 AM

Page 32: ข้อมูล UBON จาก Nokair

01 ปาวนดชางทอผาไหมประจำศนยฯ บานปะอาว 02 เสนไหมอยางดทผานการปนและกลอ เตรยมไวทอเปนผา

01

02

ปาคนนนชอ วนด ความททอยากกวาจะไดแตละคบแตละวา ใชเวลาเปนคนเปนวน เพอเปนการยนยนวาปาอยทศนยแหงนจรง ครศลปาชพจงพาทวรโดยรอบ พรอมพาไปชมลลาการทอผาของคณปาถงโรงทอทอยดานในพนทศนยฯ แบบไมมปดบง ซงวนาทแรกทเหนกออกอาการทงแลว เพราะฝมอเขาขนเทพ สมคำรำลอจรงๆ นอกจากนทางศนยฯ ยงมการจดแสดงนทรรศการผาพนเมองอสาน และศนยจำหนายผลตภณฑจากชมชน และยงเปนศนยจำหนายผลตภณฑของสมาชกศนยศลปาชพจากทวประเทศ สนคาทโดดเดนของสมาชกศนยฯ บานยางนอยคอ ผากาบบว เครองทองเหลอง

เครองปนดนเผา และขาวเบญจกระยาทพย เปดบรการทกวน ระหวางเวลา 09.00-18.00 น. เอาเปนวาใครทหลงใหลกบศลปวฒนธรรมพนบาน มาทศนยแหงนรบรองวาไมผดหวง เดนทางกไมไกลเพราะอยหางจากตวเมองเพยง 31 กม. เทานน ไมแนใจเสนทาง อยากสอบถาม

พรอมขอขอมล สอบถามไดท ททท. ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ เขต 2 โทร. 0-4524-3770, 0-4525-0714 ความสขอยแคเออมจรงๆ สบปากวาไมเทาตาเหน เพราะฉะนนตองลองไปพสจนเอง ขนาดทม JIBjib ไปตระเวนและเกบภาพเพยงไมกวน ยงสมผสไดถงวฒนธรรมอนลำคาของอาณาจกรเมองดอกบว ทนอกจากจะสะทอนผานวถชวตชาวบาน ยงสะทอนผานมายงผลตภณฑชมชนทนบวนจะหาดหรอหาผสบสานไดยาก ขนาดคนตางชาตยงเหนคณคาและเชดช เราลกหลานทเปนสายเลอดไทย จะไมหวงแหน หรออยากดำรงรกษาไวเพอใหคงอยยาวนานสบไปหรอ

ผาไหมกาบบว

ผาเอกลกษณคบาน

คเมองอบลฯ อารยะ

ของชมชน

nokair.com 044

jib08_.indd 44 4/19/12 4:12:22 AM

Page 33: ข้อมูล UBON จาก Nokair

The journey to the precious culture of the Lotus KingdomAdmire the gorgeous silk and the handcrafted brassware

Brassware and bronze ware at Baan Pa Ao has been selected as a OTOP (One Tambon One Product), the producing process is inherited from the ancestors for six generations and of over 200 years. The process is called Lost Wax Casting Process, the same method as bronze molding in the ancient Ban Chiang of the Bronze Age. The making of the brassware isn’t the mere uniqueness you may witness only at Baan Pa Ao community. The uniqueness also lies in the design appearing over the rim of each small shinny ware. Each has a different flow and pattern, inspired by nature which shows how the precious handcraft has developed along with the agricultural lifestyle. The products of the wisdom are such as pocket bell, betel leaf roll case, casket, water bowl and betel nut tube etc. Less than five minutes from Baan Pa Ao brassware community, there’s a handmade silk bags community sewing bags from the local hand woven silk. Here, they weave the silk with amazingly beautiful patterns called glass balls, and they weave Kab Bua Silk with carp fish pattern. Then one may take a journey to witness the method of Kab Bua Silk hand weaving, the kind of silk found only in Ubon Ratchathani. In the peaceful green space of over 790 acres of Baan Yang Noy Promotion of Supplementry Occupations and Related Techniques Center is the center of the local North-Eastern wisdom which also serves as a food treasury. It is administrated by Lieutenant Veera Sinthuwongsanont. According to the center’s director, Yureewan, the center provides experimental agricultural fields and gardens herbal plants, organic plants, growing mulberry to keep the silk worm, producing silk with the Royal Thai Silk standard. They have a brown rice and grain recipe which enhances the antibiotics. There is a silk exhibition hall acknowledging on Ubon Ratchathani’s own unique silk and cotton called Kab Bua fabric, the term Bua or lotus has the same meaning to the city’s name, ‘Ubon’. Kab Bua Silk is woven with silk and Kab Bua Cotton is woven with cotton then both are added at least two colors of jeans threads during the weaving to make a beautifully unique pattern of streak. Both the Kab Bua Silk and the Kab Bua Cotton are very delicately woven and so the textures are very fine. Wandee, one of the professional weavers working at the center has won the award in hand weaving three years in a row. She was granted the award by H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn. And of course, all of her weaver colleagues are just about equally skillful. There is another exhibition hall showing North-Eastern local hand woven fabrics. Moreover, the center serves as a shopping center for the products by the members of all Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques Centers from all over the country. A day journey in Ubon Ratchathani can give one the perspective on its precious culture, how people have successfully preserved the culture for centuries. At the same time one would find pleasure in witnessing the crafting process and may as well add some of their handcraft products to one’s collection.

nokair.com 045

jib08_.indd 45 4/19/12 4:12:26 AM

Page 34: ข้อมูล UBON จาก Nokair

การไฟฟานครหลวง (กฟน.)

จดกจกรรม “การไฟฟานครหลวง

รวมกบจงหวดตรง ปลกหญาทะเล

คนธรรมชาต สทองทะเลไทย ครงท 4”

ณ เกาะคางคาว ตำบลทาขาม อำเภอปะเหลยน จงหวดตรง

jib08_046-047.indd 46 4/20/12 3:38:01 PM

Page 35: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ดนตะกอน และสารอาหารจากบรเวณปากแมนำ รวมทงยงเปนเสมอนกำแพงชะลอความรนแรงของกระแสนำ ชวย ปองกนการพงทลายของชายฝง และชวยปรบคณภาพนำใหดขน รวมท งยงเปนแหลงวางไข เปนทหลบศตรของสตวนำวยออน โดยเฉพาะสตวหายากอยางพะยน ท ก นหญาทะเลเปนอาหาร ซงกำลงมจำนวนลดลงและใกลจะสญพนธ นอกจากการปลกหญาทะเลในพนทดงกลาวแลว กฟน.ยงไดเชญอาจารยประเสรฐ ทองหนน ย อาจารยประจำสาขาวทยาศาสตรทางทะเล คณะวทยา-ศาสตรและเทคโนโลยการประมง จากมหาวทยาล ย เทค โน โลย ร าชมงคล ศรวชย วทยาเขตตรง ทำการวจยและตดตามประเมนผลการปลกหญาทะเลทเหมาะสม เพอเปนแหลงทอยอาศยของสตวนำนานาชนด และเพอเปนการขยาย

พนธใหกบหญาทะเลอกทางหนง กฟน. จงไดสนบสนนใหชมชนบานปากคลอง ซงมพ นท หญาทะเลท อดมสมบรณแบงปนทรพยากรหญาทะเลทอยในพนทของตนใหกบชมชนหยงสตาร ซงเปนชมชนทชาวบานในพนทรวมมอกนเลกใชอวนรนและอ ปกรณทำประมงท ส งผลกระทบ ตอหญาทะเลอยางเดดขาด โดย กฟน. เชอวาความรวมมอในครงนจะเปนการสรางเครอขายใหชมชนในพนทเหนความสำคญของทร พยากรทางธรรมชาต โดยเฉพาะหญาทะเลอยางแทจรง การไฟฟานครหลวงหวงวากจกรรมดงกลาวจะเปนสวนหนงของการคนความอดมสมบรณใหกบทองทะเลไทย ควบคไปกบการสนบสนนใหชมชนเกดการมสวนรวมในการบรหารจดการทรพยากรในทองถนและสามารถประกอบอาชพประมงไดอยางยงยนตอไป

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จ ดกจกรรม “การไฟฟานครหลวงรวมกบจงหวดตรง ปลกหญาทะเลคนธรรมชาต ส ทองทะเลไทย” อยางตอเนองมาเปน ปท 4 ตงแตป 2552 จนถงปจจบน ดวยตระหนกดวาทร พยากรธรรมชาตทางทะเลทสำคญอยาง “หญาทะเล” มจำนวนลดนอยลงไปมาก ท งๆ ท หญาทะเลม คณประโยชนนานปการ กลาวคอ เปนทงอาหาร ท อย อาศย และทำหนาท ผลตออกซเจนใหแกสงมชวตอนๆ ในทองทะเล และมากไปกวานน แนวหญาทะเลยงแสดงถงความอดมสมบรณของสงมชวต เนองจากเปนบรเวณท มการสะสมของ

jib08_046-047.indd 47 4/20/12 3:38:27 PM

Page 36: ข้อมูล UBON จาก Nokair

nok station

เยอนเมองแมนำสองส กบนกโปงถงคราวไปเยอนเมองดอกบวงาม จะให ทองเทยวแบบทวถง แวะไปทกทายนายสถานเพอขอคำชแนะถอเปนการดทสด เพราะจะไดรทศทางการทองเทยวภายในจงหวดไดอยางถกกาลเทศะและตรงจด ทนททนกแอรแลนดง ณ สนามบนอบลราชธาน ตามเวลาทนดหมายเปะ หลงรอโหลดสมภาระเสรจสรรพ ซงใชเวลาไมนาน ก ไดยนเสยงตามสายกลาวตอนรบในทนท “เปนอยางไรบางครบกบการเดนทางครงน มอะไรตดขดสามารถบอกกลาวและใหคำแนะนำได ทางเรายนดนอมรบทกคำตชม” นำเสยงทม

แตนมลกของผจดการสถานอบลราชธาน ภธษฐนนต ชมประดษฐ หรอนกโปง มาพรอมรอยยมพมพใจ หนมกรงเทพฯ ทหวเราะงาย ยมเกง และอธยาศยด ออกตววา แมไมสามารถแปลงกายเปนไกดกตตมศกดพาทวรรอบเมองและสถานททองเทยวสำคญๆ ไดตามทใจอยากพาไป เนองจากตดภารกจหลก แตเจาตวกยนดใหขอมลแบบไมปกปด แมภมหลงกบจงหวดทยายมาพำนกจะมระยะเวลาเพยง 1 ปกบอก 5 เดอนเศษกตาม “แตกอนผมประจำอยทสถาน จ.ตรง เพง

ชางภาพ ทวสทธ วระวธนชย

jib08_048-052.indd 48 4/20/12 10:29:10 PM

Page 37: ข้อมูล UBON จาก Nokair

nokair.com 049

jib08_048-052.indd 49 4/20/12 5:24:01 AM

Page 38: ข้อมูล UBON จาก Nokair

01 ยามพระอาทตยอสดงรมแมนำโขง 02 แสงแรกบนผาชะนะไดสวยงามไมแพกน 03 บรรยากาศชวงหนาฝนของนำตกแสงจนทร

ยายมาประจำทอบลฯ เมอไมนานนเอง เสนหการทองเทยวของแตละจงหวดไมเหมอนกน ตรงสวยในแบบจงหวดทตดทะเล อาหารอรอย สวนทอบลฯ นนสวยคนละแบบ เนนๆ เลยคอสภาพอากาศครบทกฤด ทงฤดรอน ฤดฝน และฤดหนาว” วาแลวกรายสรรพคณความงดงามของ จ.อบลราชธาน ใหนกภาพตามไม

ขาดระยะ เนองดวยมแหลงทองเทยวทหลากหลาย โดยเฉพาะทเกดขนเองตามธรรมชาต ไมวาจะเปนผาแตม เสาเฉลยงค ผาชะนะได สามพนโบก ใครทไปเยอนหามพลาดโดยเดดขาด ไฮไลตอยทชวงเชามดกอนพระอาทตยขน หากไดไปเยอนหรอสมผสทองฟายามทอแสงแรกของวน วากนวาจะโชคดและมความเปนสรมงคลไปตลอดชวต

01

nokair.com 050

jib08_048-052.indd 50 4/20/12 5:24:02 AM

Page 39: ข้อมูล UBON จาก Nokair

“อยากสบายกอยแต

ในเมองแตถาอยาก

สมผสธรรมชาตตองขบ

รถออกไปนอกเมองซง

ไม ไกลอยางทคดแหลง

ทองเทยวมหลากหลาย”

02

03

“อยากสบายกอยแตในเมอง แตถาอยากสมผสธรรมชาตตองขบรถออกไปนอกเมอง ซงไมไกลอยางทคด แหลง ทองเทยวมหลากหลาย ทงนำตกแสงจนทร นำตกลงร มาหนาแลงนำอาจจะนอย แตถามาหนาฝนรบรองวาไดเปยกแน” นายสถานแนะนำอยางอารมณด กอนเพมเตมรายละเอยดใหฟงวา ถาจะใหครบเครอง ตองลงเรอขามไปเทยวปากเซ ซงอยอกฝงของประเทศเพอนบาน สปป.ลาว จะไดพบวถชวตทตางไปจากบานเรา เรองอาหารการกนกเลองชอลอชา ไมนอย สำหรบจงหวดทมความหมายวาเมองดอกบวน อยากหมำสไตลไหนไปโลด แซบหลายทกหมอง (ทกท) อยากอน

เทรนดตามแนววยรนตองไปรานเลกนมสด โอท หรอสเตกหยวน รบรองไมผดหวง สวนเรองผบ บาร หรอสถานทแฮงเอาต ไมคอยสนทดรานหรๆ เทาไร เนองจากสวนใหญแครานลาบเปดหรอรานตำสมในตลาดโตรงกพอแกขดไดแลว นกโปงกลาวตดตลกพอขำๆ เปนพธ สวนวดวาอารามตางๆ แม จ.อบลฯ โดงดงและขนชอวามพระเกจดงๆ หลายทาน ถงกระนนนายสถานคนนกมอาจแวะเวยนไปกราบนมสการไดครบ เหตเพราะหนาทการงานตดพน “จดขายของ จ.อบลฯ เลยนะ แตผมยงไปไมครบเลย (หวเราะ) วดทผมชอบมากสดคอ วดพระธาตหนองบว นอกจากอยใกลสนามบนแลวยงไมไกลจากตวเมอง

ดวย ขบรถออกไปประมาณ 5 กโลเมตร กอนกลบสามารถแวะไปกราบไดเลย ไมเสยเวลาดวย” เจาตวยมกรมกรมกอนเผยไตออกมาวา ไปวดนบอยสดเพราะอย ใกลสถานนนเอง กอนขอตวไปปฏบตภารกจหลก นกโปงแนะนำสไตลการเทยวแบบ JIBjib ทเนนชลลๆ ชกๆ ไมซำใครวา ตองทรมแมนำโขง ชวงเยนยำ บรรยากาศดมาก แดดออนๆ ลม พลวไหวเออยๆ นงทอดหยจบกาแฟ รบรองวาสมองโลงและโปรง...ชวร เพราะเคยลองมาแลวและบอยดวย เมอเสนอมาแบบน มหรอท พวกเรา JIBjib จะไมสนอง ดงนน จดไป อยาใหเสย!!

nokair.com 051

jib08_048-052.indd 51 4/20/12 5:24:05 AM

Page 40: ข้อมูล UBON จาก Nokair

The City of the Two-Shaded River

To travel around Ubon Ratchathani with the right manner, the right timing and to the right spots with the right direction, the easiest and best way is to stop by Nok Station and ask for advice. As soon as a Nok Air airplane landed at Ubon Ratchathani Airport, Puthisnan Chumpradit or Pong, Ubon Ratchathani station manager, came greeting us with a smile, giving us all the helpful information of the city. He knew so much we could hardly believe he’d only been working in this city for a year and five months. Pong started with the amazing weather, Ubon Ratchathani has all the three seasons of Thailand, Summer, Rainy Season and Winter, to each of its definition, which is rather rare in a country with different climates in each region. There are so many tourist attractions here, especially the natural sight. Such well-known one are Taem Cliff, Chanadai Cliff, both cliffs with Sao Chaliang Stones of natural sculpting, and Sam Pan Boak Canyon. The very must see of it all is the sunrise at Chanadai Cliff. One must be there before the sunrise to witness the first light of day which is said to bring prosperity to one’s life. For those who’d like to make it a religious trip, Ubon Ratchathani is known as a home for famous respectable Buddhist monks. To complete the trip one should take a boat across the Mekong River to Pakse, Lao People’s Democratic Republic, to experience a different culture. Thinking about eating out in Ubon Ratchathani, there are plenty of flavours and food trends. There are also cute little coffee shops for the youngsters’ taste. Pong suggested a chic spot to chill out in JIBjib style is by the Mekong River in late afternoon with the lighter sunlight and a cool breeze, sipping a beverage of your taste… pleasure guaranteed!

nokair.com 052

jib08_048-052.indd 52 4/20/12 5:24:12 AM

Page 41: ข้อมูล UBON จาก Nokair

spot & around

จดชมววซงถอเปนไฮไลตของผาชะนะไดแหงนคอหนงเดยวในสยามทสามารถมองเหนพระอาทตยขนกอนใคร

jib08_054-060.indd 54 4/20/12 4:32:39 AM

Page 42: ข้อมูล UBON จาก Nokair

เบงตะวนทผาชะนะไดอศจรรยแกรนดแคนยอนเมองไทย

nokair.com 055

jib08_054-060.indd 55 4/20/12 4:32:41 AM

Page 43: ข้อมูล UBON จาก Nokair

มหศจรรยแหงศลปะ

ทธรรมชาตรงสรรค

ความงามทแปลกตา

01

01 เสาเฉลยง หนงในสงมหศจรรยทเกดขนเองตามธรรมชาต 02 ภาพวาดสโบราณ ดงดดนกทองเทยวใหแวะเวยนไปไมขาด

แสงแรกสทองของดวงอาทตยคอยๆ โผลพนขอบฟา เปนภาพทใครไดเหนดวยตาตวเองคงลมไมลง ยงมาเทยวอบลฯ ดวยแลวรบรองไดเลยวาตองไมผดหวงอยางแนนอนกบยามเชาของวนใหมท ผาชะนะได นอกจากความสวยงามดานสถาปตยกรรมและความศรทธาเลอมใสในพระพทธศาสนาแลว จดเดนททำใหใครหลายคนหลงใหลและพรอมกลบไปเยอนเมองประวตศาสตรอยางอบลราชธานคงไมพนการไดชมพระอาทตยขนท ผาชะนะได ซงตงอยในปาดงนาทาม ภายในพนทอทยานแหงชาตผาแตม ระหวางทางนอกจากไดสมผสและดมดำกบธรรมชาตงดงาม ทงแมกไม ปาเขา และตนนำลำธาร ยงไดใกลชดกบ ดอกไมปาทหาดไดยากหลากชนด แถมดวยนำตกและจดชมววอกหลายแหง รวมทงโขดหนทสวยงามอลงการ นาเกรงขามตามแบบฉบบของภผา

ผาชนะไดมความสงเหนอระดบนำทะเลประมาณ 440 เมตร ทวทศน เบองลางเปนแมนำโขงทแบงกนเขตแดนไทย-ลาว เบองหนาเปนภเขาแดนลาวทสลบซบซอน ดสวยแปลกตาไปอกแบบ หากไดมาเยอนในชวงฤดหนาวจะไดชมทะเลหมอกกลางลำนำโขง ซงเปนภาพทนาอศจรรยใจยง หลงชนชมแสงแรกยามเชาแลว ไมไกลจากผาชะนะไดเปนแหลงทองเทยวทมชอเสยงไมแพกน กบประวตศาสตรทมมายาวนาน นนคออทยานแหงชาต ผาแตม ซงเปนสถานททองเทยวแหงแรกๆ เลยกวาไดทนกทองเทยวสวนใหญมกนกถงเมอไปเยอนอบลฯ ผาแตมมสภาพภมประเทศเปนทราบสงและเนนเขา หนาผาทสงชนเกดจากการแยกตวของผวโลก สภาพปาโดยทวไปเปน ปาเตงรง มหนทรายลกษณะแปลกตากระจายอยทวบรเวณ รวมทงพนธไมดอกสวยงามทขนอยตามลานหน ภายใน

nokair.com 056

jib08_054-060.indd 56 4/20/12 4:32:45 AM

Page 44: ข้อมูล UBON จาก Nokair

อทยานแหงชาตมสถานทสำคญอนๆ ไดแก เสาเฉลยง ซงเกดขนเองตามธรรมชาตจากกระบวนการกดเซาะและ กดกรอนโดยอทธพลของนำและลม โดยเกดจากหนทราย 2 ยค คอ หนยค ครเทเชยส ทเปนสวนดอกเหดอยดานบน และหนทรายยคไดโนเสาร ซงเปนสวนลาง โดยธรรมชาตแลวหนทรายนนงายตอการสกกรอนมากกวาหนชนดอน เมอ

ผานการสกกรอนไปไดระยะหนงกมสงทเรยกวา กระบวนการตานทานทางธรรมชาต และแรงกดทบของเมดฝน ทำใหหนทรายแขงยงขน สามารถรกษาสภาพใหคงรปได ลานหนแตกอยถดจากเสาเฉลยงขนไปบนเนนเขา เปนสภาพทเกดขนเองตามธรรมชาต สบเนองมาจากกระบวนการกดเซาะและกดกรอนของนำ

และลม โดยเฉพาะอยางยงอทธพลของธารนำทไหลกดเซาะเปนเวลาชวนาตาป จดสำคญทเปนจดเดนของการทองเทยวอบลฯ คอภาพเขยนสโบราณกอนประวตศาสตรทใหญทสดในประเทศไทย โดยแบงตามลกษณะของภาพได 5 กลม คอ ภาพฝามอ ภาพสตว ภาพคน ภาพวตถสงของ เครองใช และภาพรปทรงเรขาคณต เปนเรองราวทาง

02

nokair.com 057

jib08_054-060.indd 57 4/20/12 4:32:49 AM

Page 45: ข้อมูล UBON จาก Nokair

01

nokair.com 058

jib08_054-060.indd 58 4/20/12 4:32:52 AM

Page 46: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ประตมากรรมธรรมชาต

ทงดงามจดเดนคอโบก

ซงเกดจากกระแสนำท

กดเซาะเปนหลม

01 ลำแสงสดทายของวน ณ สามพนโบก 02 โบกหรอแองนำรปมกกเมาส 03 บรการ เรอหางยาวลองลำนำชมววสองฝงโขง

02

03

ประวตศาสตรอนทรงคณคาทนา ภาคภมใจของคนอบลราชธานและคนไทยอยางมาก หลงจากชนชมและประทบใจใน ประวตศาสตรอนนาทงของเมองไทยกนพอหอมปากหอมคอแลว ยงมทเดดทคนเมองดอกบวงามภมใจนำเสนอสดๆ ยงกระตนใหเกดความรสกสนใจและตองการไปเหนดวยตาตวเองสกครงในชวต นน คอ สามพนโบก คำวาโบกหมายถงหลมหรอบอนำ สามพนโบกเปนกลมหนทรายตามแนวเทอกเขาภพานตอนปลายท เรยงตวทอดยาวรมฝงโขงไทย-ลาว เปน

สนดอนขนาดใหญ มพนทกวา 30 ตารางกโลเมตร มผาหนบรเวณโคงดานหนา รบแรงนำทไหลมาจากตอนบน กอใหเกดเปนประตมากรรมธรรมชาตทงดงาม จดเดนทนาสนใจคอโบก ซงเกดจากการทกระแสนำพดพากอนกรวด หน ทราย และเศษไมตางๆ กดเซาะขดแผนหนทรายใหเกดเปนหลมเปนแองทงขนาดเลกและขนาดใหญเปนจำนวนมาก หนบางกอนถกกดกรอนจนมรปรางคลายงานแกะสลกรปตางๆ ไมวาจะเปน รปสตว หรอรปหวใจ และเพราะมโบกอยมากมายรมฝงโขงทำใหสถานทแหงนถกขนานนามวา สามพนโบก ยงเดนขนไปเรอยๆ กยงมองเหนโบกนบรอยนบพนเรยงรายอยเตมไปหมด ทำใหรสกตนตาตนใจกบความมหศจรรยของธรรมชาตทบรรจงสรางสรรคขนมาไดอยางนาอศจรรยใจ ถาไปในชวงเยน พระอาทตยใกลจะลบขอบฟา ความประทบใจจะเพมเปนทวคณ เพราะแสงสทองอมสมตดกบ

ทองฟาชางเปนภาพทนาหลงใหล ยงยนอยบนโบกดวยแลวทำใหมองเหนพระอาทตยดวงโต คลายกบวาเราสามารถหอบดวงอาทตยดวงนนกลบบานไดไมยาก ใครสนใจเดนทางไปทองเทยวควรหาขอมลเกยวกบนำขนนำลงในลำนำโขงใหดกอน ไมเชนนนอาจไดไปนงดสายนำในลำนำโขงแทน เพราะสามพนโบกเปนแกงหนทอยใตลำนำโขง กวาจะโผลพนนำออกมาอวดความงามใหนกทองเทยวไดชนชมกเฉพาะชวงเดอนพฤศจกายน-มถนายนเทานน นคอ Unseen in Thailand อยางแทจรง กอนจะหมดวนและกลบไปเผชญ งานทหนกอง นงปลอยใจสกพก ซมซบบรรยากาศทหาไมไดในเมองหลวงอนแสนวนวาย กบสายลมเยนทพดผานมาเออยๆ ทอดสายตาชนชมแสงสทองทกำลงลาลบขอบฟาตรงหนาซงสวยงามราวกบภาพวาดทยากจะหาศลปนคนใดมาเทยบเคยง

nokair.com 059

jib08_054-060.indd 59 4/20/12 4:32:59 AM

Page 47: ข้อมูล UBON จาก Nokair

The sight of the first golden beam of the sun slowly rises above the horizon, is an unforgettable sight. Such sight would be more unforgettable at Chanadai Cliff, Ubon Ratchathani, where the sunrise is a guaranteed absolute beauty. What impressed tourists most in Ubon Ratchathani and keep them coming back must be the sunrise at Chanadai Cliff after which they could soak up such the sight of the nature as the mountain, the forest, the upstream, the creek and the rare forest flowers are all around with a waterfall nearby. There are a number of nice reefs by the elegant cliff. Visit here during the winter and you will see the amazing sight of the ocean of fog in the midst of the Mekong River. Not too far from Chanadai Cliff, there is an equally attractive natural place to visit. Pha Taem National Park is an attraction of geological significance. There you will see standing sandstones of different shapes, beautiful flowers growing over a rock ground. Sao Chaliang, the natural sculpted stones are also located within the national park. Another must see is Sam Pan Boak, a column of sandstones on the end of Phu Phan Mountains along Mekong River on both sides of Thailand and Laos. Sam Pan Boak is a shoal of over 30 square meters. The rock cliff at the bend of the waterfront has been taking the water pressure from the higher ground waves, turning the stones into the marvelous natural sculptures. Some of the standing stones have been weathered as though they were carefully carved and sculpted by the hands of nature. You may see them resembling different kinds of animal or even a shape of a heart. The highlight here is, though, Boak, the result of the river stream bringing pebbles, small rocks, sand and barks which sanded and corroded the sandstone, making a number of holes and pond, varied in size. And because there are so many Boaks by the Mekong River, the place is called Sam Pan Boak or three thousands Boaks. Up you walk over one Boak after another, down you look and more Boaks you will see, from hundreds to thousands. You would be stunned at the sight as we were, and impressed with the amazement of nature’s crafting. Then there would be nothing more to do than to breathe in and absorb all the nature provides, all that cannot be experienced elsewhere, and of course in a daily life. Let yourself be touched by the breeze while watching the golden sunset over the horizon. Such an experience no artist can ever tell you over a canvas. Live the wonderful moment!

See the sunrise at Chanadai Cliff.Be amazed by the Canyon of Three Thousands.

nokair.com 060

jib08_054-060.indd 60 4/20/12 4:33:08 AM

Page 48: ข้อมูล UBON จาก Nokair

01

02

พพธภณฑสถานแหงชาต

อาคารปนหยาชนเดยว สรางเมอป 2461 อดตใชเปนศาลากลางจงหวด ตอมาทางจงหวดไดมอบใหกรมศลปากรเมอป 2526 เพอจดตงเปนพพธภณฑสถานแหงชาต อบลราชธาน ภายในมการจดแสดงเรองราวทองถน ไดแก สภาพภมศาสตร ประวตการตงเมอง โบราณวตถซงเปนหลกฐานทางดานศลปะโบราณคด หตถกรรม พนบาน การละเลนพนเมอง และเครองใชของ เจาเมองอบลฯ เปดใหเขาชมเวลา 09.00- 16.00 น. ปดวนจนทร-องคาร และวนหยด นกขตฤกษ คาเขาชม 20 บาท

สามพนโบก เนนเขาหนทรายปลายทายสดกลางแมนำโขงทถกกดเซาะโดยกระแสนำมาหลายพนป กลายเปนประตมากรรมหนผาทธรรมชาตรงสรรครปราง ลวดลายประหลาดของชนหน เปนรองนำขนาดใหญ สงประมาณ 3-7 เมตร กวางประมาณ 20 เมตร ไดรบการเรยกขานจากผทไปเยอนวา “แกรนดแคนยอนเมองไทย” สงมหศจรรยของลำนำโขงทมใหชมเพยงชวงฤดแลงทนำในแมนำโขงแหงเหอดลง ทบานโปงเปา ต.เหลางาม อ.โพธไทร จ.อบลราชธาน

don’t miss

JIB08_dont miss.Ann.b-ch-NEW.indd 62 4/20/12 4:49:28 AM

Page 49: ข้อมูล UBON จาก Nokair

0304

05

วดมหาวนาราม ชาวบานนยมเรยกวา “วดปาใหญ” เปนวดเกาแกคบาน คเมองของอบลราชธาน เดมเปนสำนกสงฆฝายวปสสนากมมฏฐาน ปชนยวตถทสำคญของวดนคอ พระเจาใหญ อนแปง พระพทธรปปางมารวชยกออฐถอปนพรอมลงรก ปดทอง ลกษณะศลปะแบบลาว หนาตกกวางประมาณ 3 เมตร ความสงจากเรอนแทนถงเปลวพระโมลประมาณ 5 เมตร วนเพญเดอน 5 (ประมาณเดอนเมษายน) มการทำบญตกบาตร เทศนมหาชาตชาดก และสรงนำ-ปดทองพระเจาใหญอนแปง ซงถอเปนขนบธรรมเนยมประเพณ ทสบทอดมาจนทกวนน

ทงศรเมอง สวนสาธารณะประจำเมองอบลฯ มประตทางเขา 4 ทศ ภายในสวนมสงกอสรางทสำคญหลายหลาก อาท ศาลหลกเมองอบลราชธาน, อภมหาเทยน พรรษาเฉลมพระเกยรต, อนสาวรยพระปทมวรราช สรยวงศ ผกอตงเมองอบลฯ, อนสาวรยแหงความด เชลยศกสมยสงครามโลกครงท 2 และประตมากรรมรวมใจ ทแสดงถงความสมานฉนทของ 4 ประเทศ คอ ประเทศไทย ลาว กมพชา และเวยดนาม

ดานชายแดนชองเมก จดผานแดนไทย-ลาว ตงอยในเขต อ.สรนธร เปนจดสนสดของทางหลวงหมายเลข 217 ดวยระยะทาง 89 กโลเมตรจากอบลราชธาน ถนนสายนเชอมกบถนนในเขตลาวเขาสเมองปากเซ 38 กโลเมตร เปนสวนหนงของทางหลวงสายเอเชย บรเวณชองเมกมดานตรวจคนเขาเมองและรานขายสนคาทนำเขาจากลาว ขามไปฝงลาวมรานคาปลอดภาษใหบรการมากมาย ดานเปดทำการเวลา 08.00-18.00 น.

nokair.com 063

JIB08_dont miss.Ann.b-ch-NEW.indd 63 4/20/12 4:49:37 AM

Page 50: ข้อมูล UBON จาก Nokair

room

jib08_064-068.indd 64 4/20/12 4:53:16 AM

Page 51: ข้อมูล UBON จาก Nokair

โรงแรมลายทอง

Laithong Hotel Pichit-Rangsan Rd., Muang, Ubon Ratchathani 34000 Tel. 0-4526-4271 www.laithong.com

ใชเวลาเพยงไมถง 10 นาทจากสนามบนอบลฯ กไดพบโรงแรมทนสมยสดหร ตงอยใจกลางเมอง ซงแมเปดใหบรการมานาน แตเรองความสะอาดรวมถงบรการตางๆ ยงคงรกษามาตรฐานไวอยางด โรงแรมลายทองมหองพกทพรอมใหบรการในราคาทเปนกนเองถง 124 หอง พรอมดวยเครองอำนวยความสะดวกแบบครบครน คณภาพและมาตรฐานระดบ 5 ดาว อาแขนตอนรบนกทองเทยวจากทกชาตไดอยางเตมภาคภม ชวงอากาศรอนๆ หากไมอยากออกไปไหน สามารถนงละเมยดจบกาแฟและรบประทานเบเกอรหอมกรนไดทคอฟฟชอป หรอจะเนนหนกทอาหารนานาชาตรสเลศกมใหเลอกสรรแบบหลากเมน หากอยากเปลยนบรรยากาศมอเยนเชญไดทหองอาหารซากระ & เซยงไฮ ชน 2 ของโรงแรม อมอรอยในบรรยากาศแบบผสมผสานระหวางญปนและจน อยาลมแวะไปเชกอน เพราะพนกงานทกคนรอตอนรบดวยรอยยมและไมตรจตเสมอนทกคนคอคนพเศษจรงๆ

nokair.com 065

jib08_064-068.indd 65 4/20/12 4:53:22 AM

Page 52: ข้อมูล UBON จาก Nokair

Sedhapura by Tohsang 68 Moo 7, Baan Huay Mak Tai, Khongjiam, Ubon Ratchathani 34220 Tel. 0-4535-1174-8 www.sedhapura.com

เพยงกาวแรกทเขาไปยงพลวลลาสดเกกสมผสไดถงการตอนรบอยางอบอน ดวยบรรยากาศธรรมชาตแบบโอบลอม ผสมผสานกบสถาปตยกรรมสดชกทเนนความเปนสวนตวแบบสดๆ เงยบสงบ เหมาะแกการนงจบไวนเบาๆ ชมบรรยากาศยามอาทตยอสดง ละเลยดไปกบทศนยภาพสองฝงโขง พรอมปลอยหวใจใหลองลอยไปตามแตจนตนาการจะสรรคสรางได ชางเปนชวงเวลาทเปยมสขเสยจรง สำหรบความสขแบบสดหรนหาไดมดาษดน ตองจองลวงหนา เพราะมแค 4 หลงเทานน ซงนอกจากทกหลงมสระวายนำใหนอนแชตวแบบไมอายใครแลว ยงมอางจากซซไวใหคลายเมอยอกดวย เมอเพอรเฟกตและลงตวอยางนจะมวรอชาอยไย แพกกระเปาพรอมหวใจทพองโตแลวไปโยนลงทเศรษฐประกนเถอะ

เศรษฐประ โดยทอแสง

nokair.com 066

jib08_064-068.indd 66 4/20/12 4:53:26 AM

Page 53: ข้อมูล UBON จาก Nokair

วารนบร วลลา & สปา

เดอะ บทก วารนบร โฮเตล

แรงบนดาลใจจากการทไดเหนสามพนโบกและผาแตม แหลง Unseen ของอบลฯ คอจดกำเนดของโรงแรมแหงน ในสไตลโมเดรน ใชสเอรทโทน ผสมผสานระหวางไอเดย ของเจาของกบฝมอของนสตจากรวศลปากร สงผลให 24 หองมภาพความงดงามไมซำแนว เรองงบประมาณการกอสรางไมตองสาธยาย เพราะทมแบบไมอน เหนไดจากขาวของเครองใชทบงบอกถงรสนยม ไดเปนอยางด ใหความรสกเหมอนอยบาน บรรยากาศรอบนอกเยนโลงโปรงสบาย สเขยวของ ตนไมทปลกเปนระยะชวยเพมความสดชนใหผเขาพกอาศย หากใครไมอยากเดนทางไกลไปสมผสแหลงอารยธรรมตางๆ กสามารถเขามาสมผสบรรยากาศทใกลเคยงไดแบบใกลชด รบรองไมผดหวง

ทาวนโฮมขนาดยอมในเขต อ.วารนชำราบ ดไซนไมซำใคร ผสมผสานระหวางโมเดรนกบไทยประยกต เนนสขาวเพอความสบายตา โดยเจาของโรงแรมรงสรรคเองทกขนตอน ไมวาจะออกแบบ เลอกซอวสดอปกรณ เรอยไปจนถงการตกแตง ทำใหสไตลแตละหองออกมาแตกตางกน เนนเรยบหรดด สนนราคา คาเขาพกกยอมเยา มหองพกหลากหลายใหเลอก ทงหองเดยว หองสท หองวไอพ และบานเปนหลง เหมาะสำหรบผทอยากหลกหนความจำเจในเมองหลวงไปส วนพกผอนทแสนวเศษ บรรยากาศความเปนสวนตวททงสงบและเงยบทำใหคลายความออนลาไดตลอดคน

Warinburi Villa & Spa Sawangweerawong, Ubon Ratchathani 34190 Tel. 0-4530-1111 www.warinburivilla.com

The Boutique Warinburi Hotel 369 Moo 5, Warin-Sisaket Rd., Nongkinpel, Ubon Ratchathani 34190 Tel. 0-4542-4024, 08-8078-5399

nokair.com 067

jib08_064-068.indd 67 4/20/12 4:53:33 AM

Page 54: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ทอแสงโขงเจยมรสอรต

ทอแสง อบลราชธาน

รสอรตสดหรกลางปาใหญ แวดลอมดวยธรรมชาตทงดงาม เนนชมววรมฝงโขงเปนหลก เพราะตงอยใน โลเกชนทสามารถดมดำกบสงมหศจรรยของธรรมชาตไดอยางแนบชด เนองจากจดนคอจดบรรจบของแมนำ 2 สาย คอ แมนำมลกบแมนำโขง ชวงเปลยนฤดสามารถมองเหนแมนำ 2 สไดอยางชดเจน “โขงสปน มลสคราม” โดยมดวยกน 2 ชวง คอ ชวงเดอนพฤษภาคม-มถนายน ผลดจากฤดรอนเปนฤดฝน และชวงเดอนกนยายน-ตลาคม ปลายฝนตนหนาวพอด นอกจากไดสมผสกลนอายปลายสดของแมนำโขงอยางใกลชดแลว ยงเปนจดชมพระอาทตยขนกอนใครในสยามอกดวย หากใครอยากสมผสบรรยากาศแบบชลลๆ สามารถลองเรอคายกหรอปนจกรยานชมพระอาทตยขน รบกลนอายดนแดนแหงวฒนธรรม หองพกตกแตงดวยสถาปตยกรรมรวมสมยจาก 3 แหลง คอ ไทย ขอม และบาหล โดยเฉพาะรเวอรวลลาสดเก หากมโอกาสไปเยอนอบลฯ ไมควรพลาด แคเดนเขาไปกทำใหลมความเหนดเหนอยจากการเดนทางไดอยางไมนาเชอ

โรงแรมหรใจกลางเมอง ตงอยใกลทงศรเมอง สถานททอปฮตทเปนแหลงพกผอนหยอนใจของคนทองถนทกเพศทกวย เพยงไมกกาวกสามารถเขาไปเปนสวนหนงได ทอแสง อบลฯ แมเปดใหบรการมานาน แตศกยภาพและความพรอมถอวาไมเปนสองรองใคร ดานในโรงแรมออกแบบและตกแตงอยางพถพถน ดวยสถาปตยกรรมรวมสมยผสมผสานกบวถไทยดงเดม เหมาะสำหรบนกทองเทยวสดแนวทอยากเตมสสนใหชวตเปนทสด ใครทชอบเทยวในเมอง และไมอยากเดนทางไกล ทอแสง อบลฯ คอคำตอบสดทายสำหรบทรป สนๆ...คอนเฟรม

Tohsang Khongjiam Resort & Spa 68 Moo 7, Baan Huay Mak Tai, Khongjiam, Ubon Ratchathani 34220 Tel. 0-4535-1174-6 www.tohsang.com

Tohsang Hotel 251 Palochai Rd., Muang, Ubon Ratchathani 34000 Tel. 0-4524-5531-9 www.tohsang.com

nokair.com 068

jib08_064-068.indd 68 4/20/12 4:53:34 AM

Page 55: ข้อมูล UBON จาก Nokair

cuisine

เขาวามาอบลฯ ยามเชาตองรบประทานไขกระทะตนตำรบทสามชยกาแฟ เพราะของเขาขนชอวาอรอย สะอาด และถกหลกอนามย ไขกระทะ 1 จาน ประกอบไปดวยไขดาว 2 ฟอง โรยหนาดวยหมยอและกนเชยง แกลมดวยขนมปงฝรงเศสขนาดจวผากลางยดไสหมยอกบกนเชยง กรอบนอกนมใน หอมกรนกลนเนย แตคนพนเมองมกจะเรยกขนมปงชนดนวาแปงจ รบประทานพรอมชารอนๆ อรอยจนตองสงชดท 2 ในเรวพลน เรอง ชา กาแฟ ของทนกไมนอย หนา จะรอนหรอเยนกอรอยเขมขน จนตองถามไถพอด เจาของรานถง เคลดลบความอรอย เจาของตอบสนๆ ถาอยากรบประทานเมลดกาแฟควสดๆ กบมอ โดยไมมสวนผสมอน ตองมาทนเทานน สวนชาทหอมตดปลายจมก เพราะ สงตรงมาจากอเมรกา เลยกลารบประกนความอรอยวาไมซำใครแนนอน

Sam Chai Coffee Open Daily 05.30-14.00 น. 56-58 Padaeng Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.0-4524-0241, 0-4526-5265

สามชยกาแฟ บรรยากาศยามเชาทคณคนเคย

Jib08_70+72-77.indd 70 4/18/12 2:19:25 AM

Page 56: ข้อมูล UBON จาก Nokair

Plantae Open Daily 10.00-21.00 น. (Closed all 1, 16) 7-15 Taharn Rd. Warinchamrab. Ubonratchathani 34109 Tel.0-4526-9921

จากโรงเรยนอนบาลหลงเกา ซงเปนของญาตหางๆ ถกดดแปลงใหกลายเปนรานอาหารสดชก ทตกแตงประดบประดาดวยของเกาเกบอายอานามกวา 20 ป บางอยางถกจดเรยงอยางสวยงามในตโชว บางอยางจบมามกซแอนดแมตชไดเหมาะเจาะและลงตว ผสมผสานกบความเขยวสดของตนไมนานาพนธในสวนหลงบาน ชวยฟอกปอดใหสดชนขนตาเหน ภนเต มอาหารคาว-หวานใหเลอกหลากเมน ทกขนตอนการผลตลวนแลวแตใสใจและพถพถน เมนเดดตดดาว ทควรลมลองคอ สเตกหมพรกไทยดำเพราะลำอยาบอกใคร หมกจนเนอนม เขาท ราดดวยนำเกรวสตรพเศษทใช เวลาเคยวนานหลายชวโมง ใหรสชาตกลมกลอมไมซำใคร เพยงแควางตรงหนา กลนหอมโชยมาแตไกล ทกคนทไดลมลองเปนตองกดไลคใหทนท ใครทชนชอบบรรยากาศชลๆ นง รบประทานอาหารทามกลางแมกไมทใหความรสกเหมอนอยในสวนหลงบาน ภนเต คอคำตอบสดทาย

มายง...ภนเต คำถามทมนย

nokair.com 072

Jib08_70+72-77.indd 72 4/18/12 2:19:52 AM

Page 57: ข้อมูล UBON จาก Nokair

Yuan Steak Oppalesan Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.08-1877-5438

หนงในรานนงชลทวยรนยคไฮสปดนยมมารวมตวและนงเมาทมอย นดสงสรรค หรอพบปะเพอนฝง หยวนสเตก คอหนงในทางเลอกใหมสำหรบคนอนเทรนด บรรยากาศเนนเปนกนเอง มแบบในหองแอรและแบบนงรบลมดานนอก รองรบผทอยากลองลมชมรสสเตกหลากรสไดกวา 20 โตะเลยทเดยว เรองรสชาตอาหารถอวาโดนใจ และการนตความอรอยไมแพระดบ 5 ดาว เลอกสรรวตถดบทไดคณภาพและมาตรฐาน แถมราคายงยอมเยา จานเดยว...เอาอย พรอมเสรฟความอรอยไดถง 4 แบบคอ (หม ไก ปลา ฮอตดอก) นอกจากจะขนชอเรองสเตก ทางรานยงมทเดดมดใจลกคาอกอยางคอ ชาหยวน ซงเปนสตรลบเฉพาะของทางราน ไมสามารถ เปดเผยสตรได รสชาตหอมหวานแถมชมคอ 15 บาทเตมไดไมอน รบประทานคกบสเตกอรอยเลศ...คะ

หยวนสเตก ชาเดด สเตกเลศ

nokair.com 073

Jib08_70+72-77.indd 73 4/18/12 2:20:25 AM

Page 58: ข้อมูล UBON จาก Nokair

เจยวก… คลาสสก อยางมสไตล

สามชยไกยาง ไกนม สมตำแซบอหล

เชานมารบอรณทราน เจยวก นงจบกาแฟ กบปาทองโกคงาม พรอมรบประทานโจกรอนๆ เพมพลงกอนท JIBjib จะตะลยทวรเมองอบลฯ ถอวาชวยไดเยอะ แมจะเปนรานเลกๆ ทตงอยรมถนนขางพพธภณฑ แตโดดเดนเรองสไตลการปลกสราง เพราะแตเดมเปนโรงแรมเกาแกคบานคเมอง สรางตงแตสมย ร.6 ปจจบนสบทอดกจการโดยรนลก ทกเมนยงคงความอรอยเหมอนสมยทคณพอซงเปนผชวยกกของวงปารสกเมอ 30 กวาปกอน พลาดไมไดเลยกบเมนเดนประจำราน ใครมาเปนตองสงคอ บกกดเต เพราะหารบประทานไดเฉพาะทนเทานน รสชาตถกปากเหมอนไดไปเยอนปกษใตเลย ทเดยว แวะชมสกนด รบรองจะตดใจ

CHIO Kee Restaurant Open Daily 06.00-18.00 น. 307-315 Kheuan Thani Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.0-4525-4017

“เราขายความอรอย เนนอาหารอสานไทย” สโลแกนของรานสามชยไกยาง อาหารปา ไทย อสาน ทใครไดมาชมตางยกนวให เพราะเลศทงอาหาร การบรการ แถมเจาของรานยงนารกสดๆ นอกเหนอจากเมนความอรอยทเรยกนำยอยไดไมขาด อาท สมตำรสแซบทเผดจดจาดจนนำตาไหล ไกยางสมนไพร ทกรอบนอกนมใน ปลายางเกลอ ทเนอแนนปก ยงมเมนพเศษทขนปายตาม แตฤดกาลดวย อาท แกงผกหวานใส ไขมดแดง, อหนอไมพงปลา (แบบไทย-แบบลาว) และตมยำปลาคงรสเดด งานนไมแซบจรงไมกลาบอกตอ...

Sam Chai Kai Yang Open Daily 09.30-18.00 น. 282/1 Palochai Rd. Muang District Ubonratchathani 34000 Tel.0-4520-9118, 0-4524-1693

nokair.com 074

Jib08_70+72-77.indd 74 4/18/12 2:20:49 AM

Page 59: ข้อมูล UBON จาก Nokair

FernHut กระทอมนอยสดชก

ตำนานรานกาแฟ เบเกอร ในเมองอบลฯ ทเปดมานานถง 24 ป “เฟรนฮท” ความทรกในงานศลปะทำใหสไตลการตกแตงรานออกแนวองกฤษแบบทวดอร (Tudor style) ผสานกบจดสวนแนวตง (Vertical garden) ทสามารถกนฝนได และใหความรสกเยนสบาย สวนของประดบในรานทกชนเนนทำมอ ไมเวนแมแตเคกนานาชนดหลากสายพนธ อาท เคกชาเขยว ทออกแบบใหความรสกคลายสนามกอลฟ มทงหญาเขยวขจ รสชาตหอมหวานนมลน สวนชอกโกแลตลาวากโดดเดนไมแพกน เขมขนสมกบเปนผงชอกโกแลตแทนำเขาจากเบลเยยม พจมเจาของรานแอบกระซบใหฟงวา เมนขนมอนๆ กอรอยไมแพกนเชนชดอรอยตดดาว ชบยาฮนนโทสต+ไอศกรม, บานานาวฟเฟล+ไอศกรม และ แอปเปลพาย+ไอศกรม ทกขนตอนการผลตพถพถนและเลอกสรรวตถดบเองกบมอ ทสำคญคอใสใจไปเตมรอย เอาเปนวาแวะเวยนไปอบลฯ ครงไหน อยาลมไปเยอนกระทอมหลงนกแลวกน

FernHut Bakery & Coffee Lover Open Daily 09.00-21.00 น. free wi-fi 19/2 Soi. Ratchathani 3 Ratchathani Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.0-4520-9029

nokair.com 075

Jib08_70+72-77.indd 75 4/18/12 2:21:10 AM

Page 60: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ใครทมองหารานเกๆ นงจบเครองดมเยนๆ ละเมยดไปกบบรรยากาศยามคำคนอนเงยบสงบในมมหนงของเมองอบลฯ บางชวงเวลามเสยงเพลงเปดคลอเบาๆ สลบกบวงดนตรเลนสดหลากหลายแนว ทงเพอชวต สากล และสตรง พลาดไมไดกบราน ทเดม กอนเปลยนสไตลมาทำรานแนวน เจาของเลาใหฟงวา เคยทำผบมากอนชอ ตะเกยง ทำไดประมาณ 10 กวาป พอตาขอทคนเพราะจะทำเปนอาคารพาณชยใหเชา ความทรกในงานบรการ อกทงลกคาขาประจำเรยกรอง เลยอยากเปดรานอกครง ทสดกไดแนวไมซำเดม รานอาหารกงผบ กบเมนหลากหลาย ไทย จน ฝรง และอสาน มาทเดยวไดครบรส รบประกนวา...แจวจรง

กลนหอมของหมสบและตนหอมทคลกเคลาเขากน บวกกบแปงปากหมอเหนยวนม สงกลนหอมยวนำลายสอ คอสงทนำทางใหเราเดนมาถงรานน กอนสงเมนหอมฉยตรงหนา ลกคาทกคนเหมอนโดนสะกดจตดวยลลาการทำปากหมอญวนของพแมน (รชา มานตทววฒน) เจาของราน ทนอกจากจะคลองแคลว วองไว ยงสพยอกกบลกคาดวยรอยยมพมพใจ จนสามารถเรยกเสยงหวเราะไดไมขาดสาย เสยเวลารอไมนาน เมนแนะนำจากเจาของรานกเรยงรายมาใหชมแบบไมขาดระยะ ทงปากหมอญวนแบบนม ปากหมอญวนแบบกรอบ ปากหมอญวนแบบไขดาว และปากหมอญวนไขเจยว สตรตนตำรบตองยกใหเจาน การนตไดถงความอรอยลำทไมซำใคร เพราะลกคาสวนใหญหนาเดมๆ ทงนน

Tee Derm 170 Oppalesan Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.08-9948-6333

ทเดม รานเกา…เลาใหม

ปากหมอญวน อาหารวาง…ชาวอบลฯ

80 Benchama Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.0-4524-5324

nokair.com 076

jib08_070+072-077.indd 76 4/20/12 3:21:11 PM

Page 61: ข้อมูล UBON จาก Nokair

กลนหอมของหมสบและตนหอมทคลกเคลาเขากน บวกกบแปงปากหมอเหนยวนม สงกลนหอมยวนำลายสอ คอสงทนำทางใหเราเดนมาถงรานน กอนสงเมนหอมฉยตรงหนา ลกคาทกคนเหมอนโดนสะกดจตดวยลลาการทำปากหมอญวนของพแมน (รชา มานตทววฒน) เจาของราน ทนอกจากจะคลองแคลว วองไว ยงสพยอกกบลกคาดวยรอยยมพมพใจ จนสามารถเรยกเสยงหวเราะไดไมขาดสาย เสยเวลารอไมนาน เมนแนะนำจากเจาของรานกเรยงรายมาใหชมแบบไมขาดระยะ ทงปากหมอญวนแบบนม ปากหมอญวนแบบกรอบ ปากหมอญวนแบบไขดาว และปากหมอญวนไขเจยว สตรตนตำรบตองยกใหเจาน การนตไดถงความอรอยลำทไมซำใคร เพราะลกคาสวนใหญหนาเดมๆ ทงนน

Moon Lover Coffee Open Tue-Sun 09.00-21.00 น. 2/4 Luang Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.08-1455-8686, 08-7375-7171

Moon Lover รานกาแฟและเบเกอร รมแมนำมล ตกแตงแนวแฟนตาซ สามารถเลอกมมนงจบกาแฟ ชมเบเกอร พรอมถายรปเลนชลๆ ไปอวดเพอนๆ ใหอจฉากนเลนๆ ไดหลายแนว โดยคณจอรจ-วรรณวทย สมะจารก เจาของรานซงมอาชพเปนสจวด ความทเดนทางบอย ทำใหนำไอเดยเกๆ จากทตางๆ มาใชตกแตงรานอยไมขาด รวมไปถงวตถดบทใชกนำเขามาจากตางประเทศเชนกน ทงชาเขยวจากเกาหล ชาซลอนจากศรลงกา และสมสงตรงมาจากกรงเอเธนส เปนตน งานนจงพลาดไมไดทจะลมรสความอรอยกบเมนยอดนยมอยาง Banoffee Pie สตรทำเองของทราน รสชาตหอมหวาน มน เขากนไดอยางลงตว ถดมาเปน Double Orange Crepe เครปแปงนมละมนดวยสตรลบเฉพาะของราน ผสานกบแยมสมทคดมาอยางด คกบสมสายพนธพเศษ กลมกลอมเขากน ตามมาดวยชาซลอนสสวยจากศรลงกา รสชาตหอมหวาน ยงรบประทานคกบ เบเกอร ทกอยางหมดเกลยงไปในพรบตา มโอกาสมานงชลรมแมนำมล รบประกนวา...ตองตดใจ

Moon Lover Coffee สสนแหงรมนำมล

nokair.com 077

Jib08_70+72-77.indd 77 4/18/12 2:21:53 AM

Page 62: ข้อมูล UBON จาก Nokair

tips

มวนซนโฮแซว กบศพทเฉพาะทางทฟงแลวตอง “สวง”

มาอยจกมอ...เสยงยายเตอนใจถามเมอครงไปเยยมเยอนกลมอาชพตดเยบกระเปาผาพนเมองบานปะอาว ความหมายคอ มาพกทอบลฯ กวน เลยตอบกลบไปวา 5 วนคะ วนนเปนวนแรก สกพกคณยายกพดดวยหนาตายมแยมวา ขอฮอมวนซนโฮแซวเดออหลา...ถงตรงนไดแตองและนงไปชวคร เพราะไมรจะตอบกลบวาอยางไร เลยไดแตสงยมคนกลบไป...กเทานน วนรงขนฟาเปดและอากาศสดใส ทมงานเลยชวนกนไปเดนเลนเนบๆ (ชาๆ เพลนๆ) แถวทงศรเมอง แวะรบประทานไขกระทะกบแปงจทหองอาหารเจยวก เลยไปนดเปนรานขายของฝาก ของ ทระลก “ระหวางทาง” เหลอบไปเหน

โปสตการดใบหนงเขยนวา “มวนซน โฮแซว” เลยเดนเขาไปถามเจาของราน... มนแปลวาอะไร ไดความวา มความสขสนกสนาน เราถงกบรองออ! ขนมาดงๆ พรอมคลายปรศนาคาใจในทนท มวายจะขอบคณผไขขอของใจ เลยอดหนน โปสตการดทำมอตดกลบไปฝากเพอนสนทแบบพอหอมปากหอมคอ 2 ถงใหญๆ และเมอมาอสานทงท หากไมลองลมชมเมนทองถนเลศรส หลายคนบอกวายงมาไมถง ยงชวงหนาฝนแบบนดวยแลว ไขมดแดงคอเมนโปรดทหลายคนมก เดดสดตองยกใหไขเจยวใสไขมดแดง แกงผกหวานใสไขมดแดง อหนอไมพงปลา (อ หมายถงตมหรอแกงแบบนำขลกขลก) แกงผกขา (ผกขา ภาคกลางเรยกผก

ชะอม) รบรองวาแซบอหลเดอคะ...เดอ เพอนรวมทรปบางคนไดลองชมแกงผกขาเพยงไมกคำถงกบออกอาการหวง (เวยนหว) บางคนกออกอาการกาบร (คลนไส) จนตองพกยกกบเมนนไปโดยปรยาย...ประมาณวาไมถกกน เลยโดน ฉนใส สวนตำสมไมวาจะสงมากแบบ ทกคนสามารถตามตดชนดไมมถอย แมปากจะบอกวาเผด...แตแซบนว (กลมกลอม) ถงตรงนมเรองเลาสำหรบคนทองถน เวลาทเกดอาการงวงเหงาหาวนอน สวนใหญชอบหนไปลอมวงกนตำสมกน เพราะมนจะสวง (สราง หรอหายงวง) เลยกลายเปนเรองขำขนและฮากนไป เพราะคนกรงเทพฯ สวนใหญเวลาทเกดอาการหาวหรองวงนอน ดมกาแฟเขาไปหายเปนปลดทง และอกหนงเมนทไมควรพลาดหากไดมาเยอนอบลฯ คอ ซปหมากจอง (ซปทเอานำลกสำรองมาทำ) เพราะหลายคนการนตแลววาแซบ...แซบ แตหากนยากหนอย เนองจากขายเฉพาะชวงเชาหนาโรงเรยนอนบาลทงศรเมองเทานน คยเรอยเปอยและแลกเปลยนประสบการณกนไป มวายขามเขตแดนไปพาดพงยงประเทศเพอนบานซะหนอย เพราะหลายคนบอกวา ภาษาอสานบางคำเขาใจยากกวาภาษาลาวเสยอก ยกตวอยางเชน ผาอนามย บานเราหมายถงผาทใชเวลามประจำเดอนสำหรบผหญง แตสำหรบคนลาวหมายถงผาสะอาดทนำมาเชดหนาได หองคลอด คอหองประสต หองผาตด คอหองปาด หองฉกเฉนเขาเรยกหองกะทนหน หองถอนฟนเรยกหองดกแขว สำหรบไฟจราจร ไฟแดง เขาเรยกไฟอำนาจ ไฟเหลอง เขาเรยกไฟลงเล สวนไฟเขยว เขาเรยกไฟผานฉลย แมเปนคำทฟงแลวอาจเรยกเสยงหวเราะได แตความหมายและนยไมมแอบแฝง สามารถเขาใจไดทนท แมนบบกหำ อหลา

jib08_078.indd 78 4/20/12 10:09:42 PM

Page 63: ข้อมูล UBON จาก Nokair

where to go map

ทางไปสนามบน

นานาชาต

ถ.พ

รหมเท

ถ.เขอนธาน

ถ.ศ

รณ

รงค

ถ.พ

โลรงฤทธ

ถ.ส

รยาตร

ถ.ส

รรพสทธ

ถ.อ

ปลสาน

ถ.พ

โลชย

ถ.พ

ชตรงสรรค

ถ.พ

รหมราช

แมนำมล

ถ.เทพโยธ

ถ.ราชวงค

ถ.ยทธภณฑ

ถ.อบลศกด

ถ.อปราช

ถ.หลวง

ถ.พลแพน

ถ.ราชบตร

ถ.ชวาลานอก

ถ.ชวาลาใน

ถ.จงกลนธารณ

ถ.นครบาล

ถ.ผาแดง

jib08_080-081.indd 80 4/20/12 10:35:33 PM

Page 64: ข้อมูล UBON จาก Nokair

แผนทเทยว

อบลราชธาน

นกแอร ทกเทยวบนมรอยยม

กรงเทพฯ-อบลฯ วนละ 3 เทยวบน 06.00, 11.00 และ 18.00 น.

อบลฯ-กรงเทพฯ วนละ 3 เทยวบน 07.00, 12.00 และ 19.00 น.

***เชกตารางบนของนกแอร ไดท โทร.1318 หรอ

www.nokair.com

1 โรงแรมลายทอง

2 Coffee Craft

3 Balcony kiss

4 โอท มลท

5 เลกนมสด

6 Moon Lover

7 ทงศรเมอง

8 พพธภณฑสถานแหงชาต

9 วดมหาวนาราม

10 ทอแสงอบล

11 สามชยไกยาง

12 สามชยกาแฟ

13 ภนเต

14 เดอะบทค วารนบรโฮเทล

15 ดานชายแดนชองเมก

16 ผาชะนะได

17 สามพนโบก

ทางไปสนามบน

นานาชาต

ถ.พ

รหมเท

ถ.เขอนธาน

ถ.ศ

รณ

รงค

ถ.พ

โลรงฤทธ

ถ.ส

รยาตร

ถ.ส

รรพสทธ

ถ.อ

ปลสาน

ถ.พ

โลชย

ถ.พ

ชตรงสรรค

ถ.พ

รหมราช

แมนำมล

ถ.เทพโยธ

ถ.ราชวงค

ถ.ยทธภณฑ

ถ.อบลศกด

ถ.อปราช

ถ.หลวง

ถ.พลแพน

ถ.ราชบตร

ถ.ชวาลานอก

ถ.ชวาลาใน

ถ.จงกลนธารณ

ถ.นครบาล

ถ.ผาแดง

nokair.com 081

jib08_080-081.indd 81 4/20/12 10:35:39 PM

Page 65: ข้อมูล UBON จาก Nokair

04.30 เตรยมกลองถายรปมงหนาไปชมพระอาทตยขนกอนใครในสยามทผาแตม พรอมรบใบ certificate 07.30 อมอรอยกบมอเชาทพกพาไป (ขาวเหนยว ไกยาง หมยอ) บน ผาแตม 09.00 ชมความงดงามของภาพเขยนยคกอนประวตศาสตรทยาวทสดในประเทศไทย อายราว 3,000-4,000 ป 11.00 ลยตอกบเสาเฉลยงหนท เกดขนเองตามธรรมชาต 12.00 เตมพลงภายในอทยานแหงชาตผาแตม 16.00 ชมปรากฏการณธรรมชาต นาอศจรรยทสามพนโบก โพสทา ถายรปสดชกกบโบกรปรางตางๆ 19.00 หยอนกายไปกบบรรยากาศยามเยนทแพอารยา สมผสความงามของแมนำสองส

วางแผนเทยวตามเสนทาง JIBjib กนดกวา

plan

14.00 ลงเครองทสนามบนอบลฯ เดนทางไปทอแสงโขงเจยมรสอรต ระหวางทางแวะวดถำคหาสวรรค นมสการหลวงปคำคะนง จลมณ เพอความเปนสรมงคล 16.00 แวะขมาทชมรมอนรกษมาพนเมอง 17.00 เชกอนททอแสงโขงเจยม รสอรต 18.00 ลองเรอชมวว หรอจะนวด สปารมแมนำโขง แลวแตถนด 19.00 ดนเนอรใตแสงเทยนพรอม จบไวนชลลๆ กบบรรยากาศสด โรแมนตก

08.00 ตนสายสกนด รบประทานอาหารเชาทรสอรต 09.00 ขามแดนไปชมธรรมชาตของประเทศลาวทดานชองเมก พรอม ชอปปงเบาๆ 11.30 เตมพลงทรานกกกกใกลดานชองเมก ทขนชอเรองอาหารปารสจดจาน 13.00 แวะนมสการหลวงปชา ทวดหนองปาพง เพอความเปนสรมงคลกอนกลบ 13.30 ซอของฝากตดไมตดมอกลบบาน ทรานดาวทอง อาท หมยอ ไสกรอก และแหนมใบมะยม 14.30 ลากอน (สบายด) เมองดอกบว

Day Day 3 Day 2 1

Style Package

3 วน 2 ค

คาใชจายไมเกน 15

,000 บาท

ตอทาน

Ubon Ratchath

ani

Smile Pack

age

3 ว

น 2 คน

คาใชจายไมเกน 8,0

00 บาท

ตอทาน

Ubon Ratchath

ani

jib08_082-083.indd 82 4/20/12 6:36:31 PM

Page 66: ข้อมูล UBON จาก Nokair

www.nokair.com

Day 3

11.55 พกผอนเตมทพรอมออกเดนทางกบนกแอรเทยวบน DD9314 13.00 ถงสนามบนอบลฯ 14.30 แวะรานเอยมเสง รบประทานกวยเตยวหมอบ หมตน หมสบเลองชอแถววดกลาง 15.00 เชกอนทโรงแรมลายทอง จดระเบยบตวเองใหเรยบรอย 15.30 วายนำผอนคลายสบายอารมณทสระวายนำของโรงแรมหรอจะนวดสปากมบรการเชนกน 17.30 เดนชลลททงศรเมอง แหลงวยรนยามเยน 18.00 หามอเยนอรอยๆ รบประทานแถวตลาดโตรง 19.30 นงจบคอกเทลหลากรสเบาๆ เคลาเสยงเปยโนเพราะๆ พรอมสนทนาพาเพลนทลอบบบารของโรงแรมสดเจง

06.30 รบอรณดวยการตกบาตรทตลาดในเมองอบลฯ 07.00 รบประทานอาหารเชาสดคลาสสกทหองอาหารเจยวก 08.00 เดนถายรปเลนทสวนสาธารณะทงศรเมอง 10.00 แวะซอของฝากกนสกหนอยทรานดาวทอง (หมยอ) ระหวางทาง (โปสตการดและของฝากเลกๆ นอยๆ) กะรน 31 (ผลงานศลปะ) และสปปาคาร (ผลงานศลปะ) 11.00 เตมพลงทรานสเตกหยวน 12.00 กราบนมสการหลวงปบญม ทวดสระประสานสข (บานนาเมอง) เพอความเปนสรมงคลแกชวตกอนกลบบาน 12.30 เชกอนกลบกรงเทพฯ ดวยนกแอรเทยวบน DD9315

Day 1 Day 2

07.30 แวะฝากทองรบอรณทสามชยกาแฟ ขางจวนผวาฯ 08.30 กราบไหวสกการะบชาพระคบานคเมองทวดมหาวนาราม 09.00 ทวรพพธภณฑสถานแหงชาต อบลราชธาน ชมเรองราวทองถน 09.30 เลอกซอผาไหมลายสยก ผาไหมกาบบว ณ ศนยศลปาชพบานยางนอย 10.30 ซมซบภมปญญาไทยกบขนตอนการทำ ทองเหลองหนงเดยวในโลกทบานปะอาว 12.00 แวะรบประทานอาหารอสานพนบานทรานสามชยไกยาง 13.00 ทวรไหวพระ เพอนอมนำพระพทธศาสนา และเสรมดวงแกตวเอง ทวดปานานาชาต วดบรพา และวดพระธาตหนองบว 16.00 สมผส Unseen in Thailand ทสามพนโบก 19.30 พกผอนทโรงแรมลายทอง

Smile Pack

age

3 ว

น 2 คน

คาใชจายไมเกน 8,0

00 บาท

ตอทาน

Ubon Ratchath

ani

nokair.com 083

jib08_082-083.indd 83 4/20/12 6:36:59 PM

Page 67: ข้อมูล UBON จาก Nokair

สปปาคาร แกลเลอรโชวงานศลป

ระหวาง () ทาง ของฝากรวมสมย สไตลชาวอบลฯ

หมยอดาวทอง ครองใจตลอดกาล

นงรถเทยวเกบบรรยากาศโดยรอบตวเมองดอกบว กอนมาสะดดตากบรานเลกๆ แตเรองราวไมเลกของพนโรจน อยเจรญสข ศลปนดานประตมากรรมทสรางสรรคงานศลปจนไดรบรางวลมาแลว สปปาคารไมตางจากแกลเลอรโชวผลงานของเจาของราน ซงลกคาทผานไปมาสามารถแวะชมไดตลอด ไมวาจะเปนโคมไฟ นาฬกา รวมไปถงประตมากรรมชนเอกททำจากลวดทองเหลอง ภายในรานตกแตงรวมสมย เหมาะกบผทชนชอบศลปะเปนทสด

รานของฝากนารกๆ ทเนนไอเดยและฝมอ “ระหวาง () ทาง” ออกแนวกกกกทไมกกกอก สนคาในรานเปน ผลงานการออกแบบหลากหลายสไตล โดยอาจารยจากมหาวทยาลยอบลฯ ไมวาจะเปนโปสตการด สมดบนทก เสอยดสกรนลาย เสอผาทตดเยบจากผาฝาย กระเปาผา พวงกญแจ รวมไปถงเครองประดบททำจากทองเหลอง ราคาสนคากไมแพงอยางทคด

อกหนงของฝากจากเมองอบลฯ ทชาว JIBjib ภมใจนำเสนอคอ หมยอรสชาตแซบนว รานหมยอดาวทอง ซงเปนรานเกาแกทอยคอบลฯ มานานกวา 30 ป ปายรานมองเหนไดงาย เพราะตวหนงสอใหญและเดนสะดดตา จำหนายของฝากจำพวกอาหารทขนชอลอชา เชน หมยอ เสนกวยจบ แคบหม หมแผน หมฝอย กนเชยง แหนม ฯลฯ นอกจากราคาจะโดนใจ รอยยมและมตรภาพของเจาของราน ยงจรงใจไมแพกน

shopping

Rawang () Thang 301 Kheuan Thani Rd., Muang, Ubon Ratchathani 34000 Tel. 08-1700-7013, 08-9841-3885

Dao-Thong 173/203 Srinarong Rd., Muang, Ubon Ratchathani 34000 Tel. 0-4525-5131

Ubon Ratchathani 34000 Tel. 08-1700-7013, 08-9841-3885Sip Pa Khan

124 Thepyotee Rd., Muang, Ubon Ratchathani 34000 Tel. 08-9423-4653

jib08_.indd 84 4/20/12 4:01:46 AM

Page 68: ข้อมูล UBON จาก Nokair

bangkok delight

01

jib08_.indd 86 4/19/12 3:49:10 AM

Page 69: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ทามกลางความสบสนวนวายของคนกรง หลายคนอาจกำลงมองหาสถานทพกผอนหยอนใจชวงวนหยด ทใชเวลาในการเดนทางไมนาน หากใครยงไมมโปรแกรมทองเทยวทไหนขอแนะนำ อทยานผเสอและแมลงกรงเทพฯ ถดมาจาก หอจดหมาย เหตพทธทาส อนทปญโญ (สวนโมกข) ตอจากฉบบทแลว ไดทงความรและความบนเทง ภายใตแมกไมและรมเงาไมแพกน ฉบบน JIBjib ยงคงวนเวยนใกลสวนจตจกร แหลงนดพบของคนทนสมย ทบอกเลยวายงมอะไรอกหลายอยางใหทำ

กจกรรมรวมกบครอบครว นอกจากจะเปนอทยานแหงความรของผเสอและแมลง ทนยงมสวนสาธารณะใหสดโอโซนบรสทธจากสเขยวของตนไมไดมากถง 2 แหงดวยกนคอ สวนวชรเบญจทศ (สวนรถไฟ) และ สวนสมเดจพระนางเจาสรกตฯ เมอเดนทางมาถงสวนรถไฟ สงแรกคอตองหาเชาจกรยานเพอปนเขาไปในสวนรถไฟ เนองจากไมสามารถนำรถยนตสวนตวเขาไปได (นอกจากเจาหนาทประจำสวนรถไฟ) หากอยากจะเดนออก

กำลงกาย จากทางเขาประตใหญไปจนถงอทยานผเสอและแมลงกรงเทพฯ เกรงวานองอาจโปงหรอบวมไดแบบทนควน เนองจากไกลมาก ขอแนะนำใหเชาจกรยานจะดกวา บรเวณดานหนาประตทางเขามรานเชาใหเลอกจบจองแบบละลานตา ขนอยกบความพงพอใจ เพราะราคาเหมอนกน โดยเรมจาก 20 บาท หากขยบไซสจกรยานใหญขนมาหนอย ราคากมากขนตามไปดวย ขอสำคญ อยาเหนแกราคาทถก เปนเหตใหเลอกจกรยานไมเหมาะกบไซสหรอรปราง

โลกสเขยว ในวงลอมปาคอนกรตพกผอนกายสบายใจ...ใตรมเงา...อทยานผเสอและแมลง

01 อทยานผเสอและแมลง 02 ผเสอแสนสวยสะดดตา

02

nokair.com 087

jib08_.indd 87 4/19/12 3:49:18 AM

Page 70: ข้อมูล UBON จาก Nokair

อาจนำพาใหหนามดหรอหายใจหอบแบบถๆ กอนถงทหมายกเปนได เสนทางการปนจกรยานเพอมงหนาไปอทยานผเสอและแมลงกรงเทพฯ เปนทางวนเวย ระหวางทางไดชนชมกบทศนยภาพสองฝงดวยพนทเขยวขจทวทงสวน ถอเปนการพกผอนหยอนใจของคนกรงทโหยหาธรรมชาต และอากาศทแสนบรสทธ ขอแนะนำ ควรมาแตเชาตรเพอจะไดสมผสบรรยากาศยามเชาและแสงแดดออนๆ แตอยาปนเพลนจนเลยอทยานผเสอและแมลงกรงเทพฯ ไปนะ ใหสงเกตกรงตาขายขนาดใหญ คลายเปนโดมใหด เพราะนนคอจดหมายของเรา

วนน ทนเปนสวนหนงของอทยานผเสอ และแมลงกรงเทพฯ ทจดไวใหชมผเสอ ซงมมากกวา 20 ชนด รวมแลวกวา 500 ตว สามารถเดนชมแบบ walk in ได โดยจดภมทศนแบบธรรมชาต ประกอบดวยพรรณไมตางๆ บอนำ ลำธาร นำตกเลกๆ รวมทงพชและอาหารของผเสอนานาชนด ในอดตไมมใครเคยทราบมากอนวา ผเสอมาจากไหน และไมคดวาหนอนกบ ผเสอเปนสตวประเภทเดยวกน นกนยมธรรมชาตคนหนงชอ Pliny the Elder เขาใจวาหนอนมาจากหยดนำคางยามเชาตามใบไม คนจงเชอตามกนมาหลาย

01

02

01 ผเสอหลากหลายพนธ 02 ดอกไมคกบแมลง 03 เพลดเพลนในอทยานผเสอและแมลง

ในอดตไมมใครเคย

ทราบมากอนวาผเสอ

มาจากไหนและไมคดวา

หนอนกบผเสอ

เปนสตวประเภทเดยวกน

nokair.com 088

jib08_.indd 88 4/19/12 3:49:35 AM

Page 71: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ศตวรรษ ในบรรดาสตวตางๆ ทอยบนโลกน สตวจำพวกแมลงมจำนวนชนดมากถง 3 ใน 4 ของสตวทงหมด ดวยววฒนาการอนยาวนาน แมลงจงมลกษณะทแตกตางหลากหลาย ซงเราศกษาไดจากซาก ดกดำบรรพทคนพบในปจจบน แตสำหรบแมลงในกลมของผเสอทมแผนปกอนบอบบาง ซากของมนชำรดเสยหายไดงายหลงจากทมนตายลง ซากดกดำบรรพ

ของผเสอทพบในปจจบนจงไมสมบรณพอทจะบอกเรองราวของมนในอดตไดมากนก เราคงตองอาศยจนตนาการและการคาดเดาในบางสวน ถาลองดความสมพนธของผเสอกบพชดอกไมในปจจบน เปนไปไดวาทงสองมววฒนาการมารวมกน เพราะผเสอเกอบทกชนดมปากเปนทอวง ทววฒนาการมาเพอดดนำหวานทอยลกลงไปในดอกไม

ผเสอนนแบงเปน 2 กลมใหญๆ คอ ผเสอกลางวนกบผเสอกลางคน หากดเพยง ผวเผนอาจเหนวา ผเสอกลางวนกบ ผเสอกลางคนนนไมแตกตางกนเลย อยางนตองศกษากนนานหนอย แตพอไดความรมาบางกยงด เมอเดนจนทวบรเวณทอทยานกำหนด ใหมองหาประตทางออกซงมทางเดยว ทกคนจะออกทางเดยวกนหมด

03

nokair.com 089

jib08_.indd 89 4/19/12 3:49:46 AM

Page 72: ข้อมูล UBON จาก Nokair

nokair.com 90

jib08_.indd 90 4/19/12 3:49:54 AM

Page 73: ข้อมูล UBON จาก Nokair

โบกรถไฟเกาทดดแปลงมาทำเปนหองสมดสำหรบประชาชนทวไป เพอหยบอานหนงสอคลายเครยด

nokair.com 91

jib08_.indd 91 4/19/12 3:50:02 AM

Page 74: ข้อมูล UBON จาก Nokair

หากยงพอมเวลาใหปนจกรยานมาทางดานซายของอทยานผเสอ หรอถาสงเกตตงแตกอนถงอทยานจะมปายบอกทางเขาสวนสมเดจพระนางเจาสรกตฯ สามารถเขาทางประตดานหลงได มสะพานเชอมระหวางสวนรถไฟและสวนสมเดจพระนางเจาสรกตฯ ทนเปนสถานท พกผอนอกแหงหนงทมแมกไมนานาพรรณ ทงตนไมใหญ และสวนดอกไม แตกอนจะ

เขาไปขางในใหจอดรถจกรยานกอน เขาอนญาตใหเดนเขาไปเทานน เพอทจะไมรบกวนคนอน สวนสมเดจพระนางเจาสรกตฯ มสระนำเปนรปตว S และ ส ซงเปนอกษร ตวแรกในพระนามของสมเดจพระนางเจาสรกตฯ ในภาษาองกฤษและภาษาไทย มลานบวเปนศนยกลาง ลอมรอบไปดวยสวนพฤกษศาสตรทรวบรวมสายพนธ

ตางๆ ของพรรณไมหลายชนด เชน ลลาวด ชบา กลวย นอกจากนยงม สระบวและไมมงคลพระราชทาน ประจำจงหวดครบทกจงหวด ภายใน สวนยงเปนทตงของพพธภณฑเดกกรงเทพมหานครดวย พนทสเขยวทง 3 แหงทแนะนำในฉบบน จงเปนบทพสจนทชดเจนถงบทบาทของสวนสาธารณะและพนท

03

nokair.com 92

jib08_.indd 92 4/19/12 3:50:11 AM

Page 75: ข้อมูล UBON จาก Nokair

01

02

01 ออกกำลงกายกนดกวา 02 ปนเพอสขภาพ 03 เหนอยนกพกสกนด

ลอมรอบไปดวยสวน

พฤกษศาสตรทรวบรวม

สายพนธตางๆของ

พรรณไมหลายชนด

nokair.com 93

jib08_.indd 93 4/19/12 3:50:30 AM

Page 76: ข้อมูล UBON จาก Nokair

สเขยวทมคณคาตอสงแวดลอมและชวตคนกรง เพราะเพยงกาวแรกสสวนสาธารณะ จะรสกผอนคลาย รมรน เยนสบาย ตางจากความรอนระอทแผดเผา อยภายนอก และบรรยากาศทปะปนดวยไอเสย ฝนควนจากยานยนตซงวนเวยนบนผวจราจรทคบคง ราวกบไดมาเยยมโลก สเขยวในวงลอมปาคอนกรต สวนสาธารณะแหงนถกสรางในแนวคด “สวนแหงครอบครว” ทตระเตรยมกจกรรมหลากหลายไวดงดดความสนใจของสมาชกทกวยในครอบครวแทรกอยตามจดตางๆ ในพนทเปดโลงกวางและ

เขยวขจ สดชน สบายตา ใหความรสกอสระ มเนนหญาสลบกบพนราบกวาง มสงอำนวยความสะดวกพนฐานสำหรบสวนสาธารณะครบครน และเปน “สวนสาธารณะในฝนของนกปนจกรยาน” ดวยเสนทางจกรยานลดเลาะดงไม ไตเนนไปรอบนอกสวน หรอจะเลอกเดนชมธรรมชาต วงออกกำลงกทำไดในเสนทางใหญ การพกผอนในวนนทำใหจตใจสงบลง เหมอนอยางทหลายคนบอกวา การไดอยกบธรรมชาตเสมอนเพมอายใหยนยาวไดอกหลายป ความวตกกงวลตางๆ คอยคลายหายไปในทสด

สวนสาธารณะแหงน

ถกสรางในแนวคด

“สวนแหงครอบครว”

nokair.com 94

jib08_.indd 94 4/19/12 3:50:36 AM

Page 77: ข้อมูล UBON จาก Nokair

Being in such a chaotic urban atmosphere of Bangkok, we believe many are always looking for a place for relaxation over the weekend with a short travelling time required. And in case you still haven’t found just the right place, then may we introduce Bangkok Butterfly Garden and Insectariums. Located within the same park area of Wachira Benjatas Park, well known as Railway Park, and the same connected area of Queen Sirikit Park, the Bangkok Butterfly Garden and Insectariums doesn’t only offer you the knowledge about butterflies and insects, visiting the insectariums and you get more than plenty of oxygen and greeneries. When you arrive at Railway Park since no car is allowed within the park, you should rent a bicycle, for walking may not get you around the enormous park as much as you’d like. There are several bicycle booths to choose from with the same pricing, starting at 20 baht, then depending on the size. The route to Bangkok Butterfly Garden and Insectariums is a one way street with the sight of greener-ies along both sides to be admired during the ride. Arriving early morning and you will experience the light morning sunshine and the fresh air, all the relaxation we urban people long for. In the insectariums there are twenties species of butterflies and over 500 of them for you to walk in to see with the surrounding of a natural-like creek, pond and tiny waterfall with flowers and trees, including several plants of the butterflies’ appetite. If you have some more time to spend, ride over the street to the left of the insectariums, there you shall find the sign leading you to Queen Sirikit Park. You will first reach a bridge over a creek which separates Railway Park from Queen Sirikit Park, then you’d find yourself at the back entrance of Queen Sirikit Park where there are big trees, flower garden and numerous plants. You would be asked to park the bicycle for the park only allows foot. All the three places within the one area have proved themselves worthwhile both for the environment and for the Bangkokian. Only the first step taken into the park and you will feel relaxed, fresh, and chilling, despite the burning heat and the air pollution from the vehicles jamming in the traffic outside. It is as though you’ve come to visit a green world at the core of a concrete jungle. Moreover, since the park was created under the concept of a “Family’s Park”, there are many interesting family activities provided at every corner.

Under the Shade of Trees at Bangkok Butterfly Garden and Insectariums

nokair.com 95

jib08_.indd 95 4/19/12 3:50:44 AM

Page 78: ข้อมูล UBON จาก Nokair

thai fest

ยางสฤดฝน บญบงไฟ เทศกาลขอฝน คนไทยมความเชอวา หากประกอบพธขอฝนดวยบงไฟเพอขอใหฝนตกตองตามฤดกาล เทพยดาและสงศกดสทธทงหลายจะดลบนดาลใหมฝน ทำใหพชพนธธญญาหารอดมสมบรณ ไพรฟาประชาชนทอาศยอยในหมบานนนจะไดอยเยนเปนสขกนถวนหนา

jib08_096-097.indd 96 4/20/12 9:46:59 AM

Page 79: ข้อมูล UBON จาก Nokair

• งานบญบงไฟยโสธร 12-13 พฤษภาคม 2555 จ.ยโสธร ชาวอสานประกอบพธบญบงไฟหรอทบางแหง

เรยกวา“บญสจจะ”เพอขอใหฝนตกตองตามฤดกาล

ซงถอเปนหนงในประเพณสบสองเดอนหรอทเรยกวา

“ฮตสบสอง”นนเองการจดงานบญบงไฟนนมขนเพอบชา

อารกษหลกเมอง

• งานบญบงไฟลาน 26-27 พฤษภาคม 2555 บานหนองบวล จ.บรรมย ชมขบวนแหบงไฟทมการประชนความสวยงามของแตละ

ทมทสงบงไฟเขาประกวดชมการประกวดฟอนรำทสวยงาม

ของชาวบานมการละเลนพนบานทหาชมไดยากตลอดทงวน

และมมหรสพตลอดคน

• งานบญบงไฟนาเชอก เดอนพฤษภาคม-มถนายนของทกป บรเวณสนามทวาการอำเภอนาเชอก จ.มหาสารคาม ในงานมการประกวดขบวนแหบงไฟการตกแตงขบวนบงไฟ

กลางคนมการเวยนเทยนการทำบญทวดมหรสพงานรนเรง

และการละเลนตางๆ

• งานบญบงไฟทจดขนในหมไทยพวน ไทยเวยง 5 พฤษภาคม 2555 จ.สพรรณบร จดขนในวนขน15คำเดอนพฤษภาคมเพอเปนการบชา

เทวดาใหมฝนตกตองตามฤดกาลมการจดเตรยมบงไปแหแหน

ไปวดและยงบงไฟทวด

• งานบญบงไฟโพธชย เดอน 6 (พฤษภาคม) ของทกป บรเวณวดโพธชย จ.หนองคาย เปนการแขงขนบงไฟเพอบชาพญาแถนหรอเทวดาเพอขอ

ใหฝนตกตองตามฤดกาล

• งานบญบงไฟรอยเอด เดอนพฤษภาคม-มถนายนของทกป จ.รอยเอด มการจดงานบญบงไฟขนในอำเภอตางๆภายในจงหวด

ชวงเดอน6-7มขบวนแหบงไฟทจดกนอยางสวยงามแสดงถง

ประเพณและวฒนธรรมพนบานโดยเฉพาะทอ.พนมไพรและ

อ.สวรรณภมซงมขบวนแหทยงใหญไมแพใครประชาชนชาว

รอยเอดและจงหวดขางเคยงเดนทางไปชมเปนจำนวนมาก

• งานบญบงไฟหนงเดยวในสพรรณบร 4 พฤษภาคม 2555 วดโภคาราม ต.ดอนคา อ.อทอง จ.สพรรณบร ชาวตำบลดอนคาสบทอดและอนรกษวฒนธรรมประเพณ

บญบงไฟซงเปนประเพณสำคญทสบทอดมาจากบรรพบรษ

โดยจดอยางตอเนองเปนประจำทกปเพอใหเปนมรดกตกทอด

สอนชนรนหลงสบไปการจดงานดงกลาวเปนการบชาเทวดาให

ดลบนดาลฝนตามฤดกาลเพอใหประชาชนมนำไวทำการ

เกษตรตามความเชอดงเดม

• งานบญบงไฟอสานลานนา 15 พฤษภาคม 2555 หนาสนามองคการบรหารสวนตำบลดงมหาวน จ.เชยงราย งานบงไฟอสานลานนามการประกวดเอบงไฟการประกวด

ขบวนแหทาวผาแดง-นางไอคำการแขงขนจดบงไฟและ

มหรสพตางๆ

*สอบถามขอมลเพมเตม โทร.1672 ศนยบรการขาวสารการทองเทยว ททท.

nokair.com 097

jib08_096-097.indd 97 4/20/12 9:47:08 AM

Page 80: ข้อมูล UBON จาก Nokair

outbound

เสาหนมหศจรรยในตางแดน 14 แหงทสวยแปลกตา

jib08_098-104.indd 98 4/20/12 10:04:10 PM

Page 81: ข้อมูล UBON จาก Nokair

เสาเฉลยงเปนลกษณะรปรางทเกดขนเองตามธรรมชาต สบเนองมาจากกระบวนการกดเซาะและกดกรอนโดยอทธพลของนำและลม โดยเฉพาะแมนำลำธารทไหลกดเซาะเปนเวลาชวนาตาป ซงเกดขนในชนหนทวางตวในแนวราบ โดยแตละชนมสวนประกอบของแรท แตกตางกน นอกจากเสาเฉลยงท ต.หวยไผ อ.โขงเจยม จ.อบลราชธาน ทวโลกยงพบวามเสาเฉลยงทคลายดอกเหดนอก 14 แหงทนาสนใจ Putangirua Pinnacles เกาะใต นวซแลนด แนวเขาสงชนและแหลมคม รวมทงเสาดน หรอ Hoodoos ตลอดระยะทาง 13 กโลเมตร ท Putangirua Pinnacles ในไวราราปา บนเกาะใต ประเทศนวซแลนด นบเปนหนงในสงมหศจรรยทางธรรมชาตจากการกดเซาะจนกดกรอนตงแตยคนำแขงเมอ 7-9 ลานปมาแลว ความงดงามทางธรรมชาตทยากจะหาทใดเหมอนยงเหนเดนชดเมอปรากฏในฉากสำคญของภาพยนตรเรอง The Lord of the Rings ตอน The Return of the King ชวงทอารากอรน เลโกลาส และกมล เขาไปตามเสนทาง Dimholt Road เพอพบกบกองทพปศาจ Mushroom Rock แปนหนรปเหด หรอหนเหด ทะเลทราย Bahariya อยปต มหศจรรยทางธรรมชาตทเกดจากแรงลมทขดหนทรายใหสกกรอนจนม รปรางคลายดอกเหด โดยฐานคอนขางกวาง กอนคอยๆ คอดกวตรงกลาง แลว กลบมาบานอกครงตรงสวนบน เหมอน

ทะเลทรายพนนาเคล อทยานแหงชาต Nambung ความมหศจรรยทางธรรมชาตอนแปลกตาของ

แทงหนปนรปทรงตางๆ ทเกดจากลมพดทรายมาทบถมรวมกนเปนเวลาหลายลานป

nokair.com 099

jib08_098-104.indd 99 4/20/12 10:04:14 PM

Page 82: ข้อมูล UBON จาก Nokair

01

หมวกเหด จงเปนทมาของชอ Mushroom Rock หรอแปนหนรปเหด หรอหนเหด พบเหนกระจดกระจายในหลายพนท ซงสวนใหญเปนทะเลทรายอนแสนแหงแลง เชน ทะเลทรายบะหรยะ หรอบาฮารยา (Bahariya) ทางตอนใตของอยปต ในบรเวณทเรยกวา ทะเลทรายขาวใหม (New White Desert) โขดหนสขาวและสครมตงตระหงานทาทายแรงลมทะเลทรายทพดกระหนำอยางไมรจกเหนดเหนอย จนสกกรอน ดเหมอนดอกเหดยกษกำลงบานอยบนกานทคอดกว Twelve Apostles เสาหน 12 สาวก ออสเตรเลย Twelve Apostles หรอเสาหน 12 สาวก เปนแทงหนปนรปทรงแปลกๆ แตกตางกนไป ตงเรยงรายกระจายอยบรเวณชายหาดในอทยานแหงชาตพอรตแคมปเบลล รฐวกตอเรย ดจผพทกษทยนตระหงานอยางภาคภมตลอดชวงเวลา 20

แปนหนรปเหดสวน

ใหญพบเหนในทะเล

ทรายอนแหงแลงทาง

ตอนใตของอยปต

01 ประตมากรรมเหดยกษจากฝมอการกดกรอนของธรรมชาตในทะเลทรายขาวใหมบาฮารยา ทางตอนใตของอยปต 02 12 สาวก (Twelve Apostles) ทเกดจากการแตกตวของชายฝงทะเลดวยแรงกดเซาะของคลนลมในมหาสมทรแปซฟก

ลานป โดยเสาหนเหลานเชอมตอกบหนาผาบนแผนดนใหญ แตคลนและลมไดกดกรอนผาหนจนเหลอเพยงเสาแทงสง 45 เมตร ปจจบนมเสาหนเหลออยเพยง 8 ตนเทานน หลงจากเสาหนบางตนรวมไปถงเสาหนสาวกตนหนงทสง 50 เมตร พงลงมาเมอป 2548 Stone Forest ปาหน คนหมง จน อทยานแหงชาตปาหน (Shilin National Park) ในเมองคนหมง มณฑลยนนาน ประเทศจน จดเปนปาหนทมขนาดใหญทสดในโลก ดวยพนทกวาง

ใหญไพศาลถง 350 ตารางกโลเมตร แตเปดใหนกทองเทยวเขาชมเพยง 12 ตารางกโลเมตรเทานน ปาหนอายราว 270 ลานปแหงนแบงออกเปน 2 สวนหลกๆ คอ ปาหนนอย (Minor Stone Forest) และปาหนใหญ (Major Stone Forest) รวมทงอกสวนหนงทมความงดงามไมแพกน คอ ปาหนนอก (Outer Stone Forest) บรเวณรอบนอกของปาหนนอยและปาหนใหญ ภายในบรเวณเตมไปดวยยอดหนและเสาหนใหญนอยรปลกษณแตกตางกนตงเรยงรายกระจดกระจายอยตามเนนเขา หบเขา และพนทราบ ไดรบการยกยองวาเปนพพธภณฑของปาหนทวโลก Stone Tree ตนไมหน โบลเวย มองผาดๆ เหมอนซากไมผกลางทะเลทราย Salar de Uyuni บรเวณชายแดนประเทศโบลเวยทตดกบประเทศชล แตแทจรง Stone Tree หรอตนไมหน เปนแหลงหนโดดเดยวทมรปลกษณ

nokair.com 100

jib08_098-104.indd 100 4/20/12 10:04:18 PM

Page 83: ข้อมูล UBON จาก Nokair

02

แปลกตาและสวยงามทสดจากการสรางสรรคของธรรมชาตจนม รปรางเหมอนตนไมกลาง ทะเลทราย และเปนทมาของชอ Stone Tree Split Apple Rock นวซแลนด หนประหลาดทมรปรางเหมอน แอปเปลผาครง หรอบางคนทอกหกอาจมองเปนรปหวใจแตก เกดจาก การแตกของกอนหนยกษออกเปน 2 ซกอยางนาอศจรรยยง ตงอยท เกาะใตในประเทศนวซแลนด นบ เปนประตมากรรมทางธรรมชาตท

งดงามและแปลกประหลาดจนตดอนดบ 1 ใน 10 กอนหนธรรมชาตทสวยงามทสดในโลก Tsingy ปาหน หรอแทงหนมรณะ มาดากสการ ปาหนปนสงใหญ Tsingy ทแปลวา “ตองเดนดวยปลายเทา” ตงอยในเขตอนรกษธรรมชาต Tsingy de Bemaraha ทางทศตะวนตกของเกาะมาดากสการ โดยจดทะเบยนเปนมรดกโลกทางธรรมชาตเมอป 2533 ถอเปนสงมหศจรรยทางธรรมชาตทมรปราง แปลกตา ตงอยบนพนทกวางใหญไพศาล

โดยลกษณะสวนใหญเปนปาหนเขาวงกตปลายแหลมคม และหบเหวแคบชน จนตองเดนดวยปลายเทาเทานน Piedras Bola ลกกลมหน เซยรรา เดอ อเมกา เมกซโก ในยคลาอาณานคม ตลอดแนวเขาเซยรรา เดอ อเมกา (Sierra de Ameca) มความสำคญในฐานะทเปนเหมองทองและเหมองเงนอนสมบรณ หนงในเหมองแรมคาเหลานนคอ Piedras Bola ซง ภมทศนแตกตางไปจากเหมองอนๆ เนองจากใจกลางหบเขารอบเหมองแรเงนแหงนมกองหนประหลาด เปนลกกลมหน

nokair.com 101

jib08_098-104.indd 101 4/20/12 10:04:22 PM

Page 84: ข้อมูล UBON จาก Nokair

หรอ Stone Ball ราว 100 ลก ขนาดแตกตางกนไปตงแตเสนรอบวง 60 เซนตเมตรไปจนถงกวา 10 เมตร บางลกยงคงฝงอยใตดน บางลกโผลขนมาบางสวน บางลกตงอยบนผนดน ขณะทบางลกตงองกน ทนาประหลาดกวานนคอ หลายลกตงตระหงานอยบนยอดหนอยางหมนเหมโดยทไมหลนลงมา ทงๆ ทถกลมพดโหมกระหนำตลอดชวง 10-12 ลานปมาน โดยเสาหนหลายเสา สกกรอนลงอยางเหนไดชด

Cappadocia ดนแดนโบราณ คปปาโดเกย ตรก องคการยเนสโกขนทะเบยน คปปาโดเกย พภพมหศจรรย หรอ “ดนแดนแหงมาพนธด” ทางตอนกลางของประเทศตรก ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาตและวฒนธรรมแหงแรกของตรก เมอป 2528 จากความมหศจรรยทางธรรมชาตทเกดจากการระเบดของภเขาไฟเออซเยสและภเขาไฟฮาซาน ทำใหลาวาไหลออกมาปกคลมพนทหลาย

01 Tsingy หนาผาหนปนทมยอดคมเหมอนใบมดโกน 02 ภายในปาหน คนหมงทมทางแยกมากกวา 400 สาย จนไดสมญานามวา วงวนใตทะเล 03 ภเขาหนโบราณคปปาโดเกย ทาง ตอนกลางของประเทศตรก

องคการยเนสโกขน

ทะเบยนใหคปปาโดเกย

เปนมรดกโลกทาง

ธรรมชาตและวฒนธรรม

ของตรก

01

02

nokair.com 102

jib08_098-104.indd 102 4/20/12 10:04:26 PM

Page 85: ข้อมูล UBON จาก Nokair

รอยตารางไมล และถกพาย ลม ฝน แสงแดด และหมะ กดกรอนทละนอยตลอดชวง 3 ลานปทผานมาจนแปรสภาพเปนหบเขา รองลก เนนเขา กรวยหน และเสารปทรงตางๆ อนแสนอศจรรย โดยบางเสาสงถง 40-50 เมตร The Manpupuner Rock Formations หนแกรงทง 7 เทอกเขาอราล รสเซย Seven Strong Men หรอหนแกรง

ทง 7 ตงอยบนทราบสงมานปปเนอร (Manpupuner) แถบเทอกเขาอราล ในไซบเรยตะวนตก ไดรบการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สงมหศจรรยของรสเซย โดยเปนกลมแทงหนรปทรงแปลกตา แถมยงสงและแหลมคม อนเปนผลจากการถกลม หมะ ความรอน ความหนาว และฝน กดกรอนตลอดชวง 200 ลานปทผานมา ทำใหยอดเขาสงคอยๆ หดสนลงเรอยๆ จนขณะนเหลอความสงแค 30-42 เมตร คนพนเมองตางเคารพวาเปนหนศกดสทธ

และมการผกเปนตำนานความเชอตางๆมากมาย The Pinnacles อทยานภเขาหนงอกพนนาเคล ออสเตรเลย สวนหน หรออทยานภเขาหนงอก พนนาเคล ในเขตอทยานแหงชาตนมบง ออสเตรเลยตะวนตก ครอบคลมพนทชายฝงมหาสมทรอนเดย เตมไปดวยเสาหนปนโบราณตงกระจดกระจายทวเนนทรายสเหลองทองนบพนๆ เสา บางเสา

03

nokair.com 103

jib08_098-104.indd 103 4/20/12 10:04:28 PM

Page 86: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ตารางกโลเมตรนเตมไปดวยภเขาหนทรายสงเสยดฟากวา 3,000 ยอด โดยเฉพาะ ภเขาเทยนจอซาน หรอภเขาเจาฟา ทสงจากระดบนำทะเลประมาณ 1,250 เมตร เตมไปดวยชะงอนผาสงชน มลำหวยลกและปาหนยกษรปรางตางๆ ถกใชเปนสถานทถายทำภาพยนตรหลายเรอง รวมถงภาพยนตรฟอรมยกษเรองอวตาร Devils Tower หอคอยปศาจ สหรฐอเมรกา สง 1,267 ฟต ในรฐไวโอมง ประเทศสหรฐอเมรกา เปนหนประหลาดรปทรงสเหลยมขนาดยกษทปบปบกโผลขนมา

เหนอผวดนเหมอนปอมปราการสงตระหงาน หนาตดตอนบนคลายๆ ตอไมใหญ บนเนอท 1,347 เอเคอร แททจรง ตอหนยกษนเกดจากลาวาทถกสายลม แสงแดด และพายฝนพดจนสกกรอน จนมรปรางแปลกประหลาด อนเดยนแดงเจาของดนแดนดงเดมเหนอผนดนอน เกาแกแหงนถอวาเปนสถานทศกดสทธ และไดแตงนทานหลายเรองเพอบอกเลาถงตนกำเนดของหอคอยปศาจแหงน ดวยความโดดเดนของหอคอยหนอนนา เกรงขาม สตเวน สปลเบรก จงใชเปนฉากสำคญในภาพยนตรเรอง Close Encounters of the Third Kind Lena Pillars ปาหนลนา รสเซย กลมปาหนลนาตงอยในพนทปาอนบรสทธและหางไกลในแถบยาคตส ไซบเรย ถอเปนหนงในสงมหศจรรยทางธรรมชาตของรสเซย กลมปาหนแหงน ไมไดมเพยงรปทรงทสวยงามแปลกตาเทานน แตยงมลกษณะทางธรณวทยาทโดดเดนของโลก รวมถงมการคนพบซากสงมชวตสมยดกดำบรรพจำนวนมากท สญพนธไปแลวอยางนอย 4,000 ป

01 อทยานแหงชาตจางเจยเจย โดงดงไปทวโลกเมอฮอลลวดเลอกเปนฉากในภาพยนตรเรอง Avatar 02 ปาหน Lena Pillars พนทปาอนหางไกลในเขตไซบเรย สามารถเดนทางเขาไปไดโดยทางเรอเทานน 03 หอคอยปศาจ ในมลรฐไวโอมง สวยจนไมนาเชอวาธรรมชาตจะสรางสงมหศจรรยนขนมาได

สงถงกวา 4 เมตร บางเสามยอด ตะปมตะปำ บางเปนรปทรงโดม เสาหนของ The Pinnacles ซงถกธรรมชาตกดกรอนจนมยอดแหลมเหลานเกดจากเปลอกหอย มอายยอนไปหลายลานป Zhangjiajie อทยานแหงชาต จางเจยเจย จน จางเจยเจย (Zhangjiajie) เมอง ฉางซา มณฑลหหนาน ไดรบการขนทะเบยนเปนอทยานแหงชาตแหงแรกของจนเมอป 2525 กอนจดทะเบยนเปนมรดกโลกทางธรรมชาตแหงแรกของแดนมงกรตงแตป 2535 บนเนอทกวา 9,500

ตอหนยกษเกดจากลาวา

ทถกสายลม แสงแดด

และพายพดจนสกกรอน

อย ในมลรฐไวโอมง

สหรฐอเมรกา

01

02

nokair.com 104

jib08_098-104.indd 104 4/20/12 10:04:29 PM

Page 87: ข้อมูล UBON จาก Nokair

03

The World’s Marvellous Stones

After centuries of being weathered and corroded by the water and the wind and all the substances they brought, horizontal strata of different minerals were sculpted into Sao Chaliang. Besides Sao Chaliang in Huay Phai District, Khongjiam, Ubon Ratchathani, there are more of the mushroom-shaped stones all over the world.

1. Putangirua Pinnacles, New Zealand 2. Zhangjiajie National Park, China 3. Mushroom Rock, Bahariya Desert, Egypt 4. Stone Forest, Shilin National Park, China 5. Cappadocia, Turkey 6. Stone Tree, Bolivia 7. Split Apple Rock, New Zealand 8. Devils Tower of 1,267 feet high, Wyoming, USA

9. Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve, Madagascar 10. The Manpupuner Rock Formations, The Ural Mountains 11. Twelve Apostles, Australia 12. The Piedras Bola, Mexico 13. The Pinnacles, Australia 14. Lena Pillars, Russia

nokair.com 105

jib08_098-104.indd 105 4/20/12 10:04:35 PM

Page 88: ข้อมูล UBON จาก Nokair

my journey

jib08_106-110.indd 106 4/20/12 5:22:10 AM

Page 89: ข้อมูล UBON จาก Nokair

“เมอกอนคอนเซปตการเทยวของผมคอปละครง หยดยาวไปเลยอยางนอย 1 อาทตย แตหลงๆ งานเยอะขน ไมสามารถลาหรอหยดไดนานหลายวน การเทยวสไตลผมแบบเดมๆ เลยลมเหลว แตเมอเรวๆ นเพงคนพบวธการพกผอนแบบใหม ซงอาจจะเกาสำหรบคนอนแลวกได นนคอการเทยวแบบไมไดวางแผนลวงหนา” นำเสยงทมแตนมลกมาพรอมแววตาทเปลงประกายความสขแบบเปยมลนเมอพดถงสไตลการเทยวทชอบของตวเอง สำหรบ วาน-ธนกฤต พานชวทย นกรอง-นกแสดงผมากความสามารถ ทแตงเพลงฮตตดหมากมาย อาท ระยะปลอดภย อยบำรง คนไมมเวลา หอมปากหอมคอ นาท และเบาหวาน “คววางมแค 3-4 วนกไมเปนไร แคขบรถออกไปกอน เปนแบบโรดทรป ขบไปเรอยๆ ไมไดโฟกสวาจะไปทางไหน อยางไร แลวแตใจสง งวงไหนกนอนนน เปนการชารจแบตไดดทเดยว” วานกลาวอยางอารมณด กอนสาธยายตอวา โดยสวนตวเปนคนชอบขบรถอยแลว จงไมรสกเบอแตอยางใด กลบมความสขมากขนหลายเทา เหมอนอยในโลกสวนตว ไดฟงเพลงทชอบและรองคลอตามสไตลทไมตองอายหรอกลววาใครจะมาคอมเมนต ลาสดขบรถเพลนๆ ชลลๆ คนเดยวแบบตามใจฉน ปรากฏวาไปไกลถงเชยงใหมเลยทเดยว เขาตวเมองกมองหาเกสตเฮาสทนท เลอกแบบสะอาดๆ บรรยากาศไมวงเวง ทสำคญคอราคาตองไมแพง “ในรถผมมอปกรณสำหรบเดนทางเตรยมไวพรอม คอ แปรงสฟน ยาสฟน บอกเซอร หรอกางเกงในกระดาษ รวมทงโนตบกและกตารอกตว สวนเรองเสอผาไมคอยซเรยส ถาเตรยมไปกนอยมาก แตถาไมไดเตรยม พวกกางเกงขาสนหรอเสอยดกหาซอไดทวไป” วานยมแกเขน

ธนกฤต พานชวทย เทยวสไตลวานคอสขทกขณะ เทยวดวย...ทำงานดวย

nokair.com 107

jib08_106-110.indd 107 4/20/12 5:22:17 AM

Page 90: ข้อมูล UBON จาก Nokair

“ตรงไหนเปนสเปซสวนตวของผมผมกจะอยตรงนน...อยเงยบๆคนเดยวสกพกผมกโอเคแลวเพราะปรบโหมดความรสกไดไว”

หลายคนอาจมองวาการเทยวคอการพกผอนคลายเครยดแตสำหรบศลปนหนมคนนกลบไดอะไรมากกวานนนนคองานเนองจากงานททำสวนใหญใชเหตผลคอนขางนอยแตใชอารมณเปนตวนำเมอหงดหงดจะไดงานไมเตมทเทาไร “สำหรบผมการชารจแบตใหตวเอง

เปนการหยอนสมองอยางหนงถาเราบดไปเรอยๆตลอดทงปกจะตงมากหากไดเบรกหรอหยดสกพกผมจะกลบมาเขยนเพลงไดเรวขนคดวาถาเสยเวลาไปกบการเทยว4วนแลวเขยนได10เพลงผมวามนคมกวานะ”เจาตวหวเราะเสยงใสกอนแยมพรายถงตวตนทแทจรงวาเปนคนสนก

งายแตถารสกเบอขนมาเมอไรกอยากปลกวเวกหรออยคนเดยวทนทไมวาทบานหรอคอนโดโดยเกบตวเงยบอยในหองอดเสยงเลกๆ “ตรงไหนเปนสเปซสวนตวของผม ผมกจะอยตรงนนและจะไมมใครเขามา วนวายไดอยเงยบๆคนเดยวสกพกผมก

nokair.com 108

P.108.indd 108 4/20/12 10:10:51 PM

Page 91: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ถาอากาศหนาวกเตรยมเสอหนาๆ ไป นอกนนเปนเสอยดแบบเดยวกน สเดยวกนหมด กางเกงยนสเอาไปเปลยน 2 ตวพอ” หวเราะแกเขน พรอมเฉลยวา ไปตางประเทศไมมใครจำได ฉะนนสามารถสกปรกไดเลกนอย สวนทรปดำนำมโอกาสไดไปไกลถงมลดฟสมาแลว ความทวายนำเปน แตยงไมไดเรยนดำนำ เลยเตรยมความพรอมสไตลวาน นนคอกางเกงเตะบอลขาสน เสอยดตดโลโก Chill 89 FM และ รองเทาแตะ “ผมไดนอนในโซนบานทอยในเวงกลางทะเลเลยนะ ออกแนวฮนนมนสดๆ มองเหนลกฉลามแหวกวายไดจากทางหนาตางดวย บรรยากาศทกอยางดหมด แตเสยอยางเดยว หนไปเจอผชายกลามใหญนอนอยขางๆ หมดมดทนท เพราะ ดเจทรวมทรปไปดวยคอพเค (ปยะวฒน เขมเพชร)” หวเราะอยางสบายอารมณ

หลงแซวเพอนรวมอาชพอยางสนกปาก ทรปฟลอรดา นวยอรก เจาตวบอกวาสนกสดเหวยงไมแพกน เพราะนอกจากไดทาทายความเสยวกบเครองเลนหลากชนดแลว ยงไดไปเยอนปราสาทแฮรร พอตเตอร อนเลองชอดวย งานนไมพลาดซอไมเทาวเศษเกบไวเปนทระลก โดยซอไมเทาของดมเบลดอรและโวลเดอมอร กอนปดทายความสขสไตลวาน- ธนกฤตแบบตวจรงเสยงจรงทใครๆ ก ลอกเลยนแบบไมได นนคอการแวะรานขายเครองดนตรในแตละประเทศ โดยทกประเทศทไดไปเยอนเปนตองอดหนนสนคากลบมาตลอด ชนเลกสดคอปกกตาร สวนชนใหญสดคอกตาร ซงปจจบนมอยหลายสบตว แตไฮไลตตองยกใหไมโครโฟน โดยศกษารายละเอยดของแตละแบบอยางถยบ และหากเจอรนทใฝฝนอยากได ตอใหราคาสงขนาดไหน วานกยอมจาย

โอเคแลว เพราะปรบโหมดความรสกไดไว” นำเสยงเจอหวเราะ แตแววตายงครนคด สำหรบบรรยากาศของการไปเทยวตางประเทศแบบสวนตวสวนตว วานบอก วายงไมเคยปรากฏ เพราะสวนใหญมงานนำหนากอนเสมอ โดยไปกบทรปของเอ-ไทมเฉลยปละ 2-3 ครงได ทกทรปทไปนนเกบเกยวภาพความประทบใจมาฝากตลอด เนองจากเปนคนชอบถายรป สวนสาเหตทไดรวมทรปบอยกวาดเจคนอนเพราะมสรรพคณหลากหลาย ฟงกชนครบมอ คอไปในฐานะดเจ ศลปน และสามารถดแลผฟงทรวมทรปไดอยหมด “แอลเอ เวกส ไปประมาณ 6 คน ไดดคอนเสรตของ เซลน ดออน ดวย เปน ทรปแสงส ทองเทยวในเมองเปนหลก แตผมเปนประเภททองเทยวเชงขเกยจ คออารมณประมาณเตรยมตวบางนดหนอย แตไมเยอะ ดตารางคราวๆ วามอะไรบาง

nokair.com 109

jib08_106-110.indd 109 4/20/12 5:22:19 AM

Page 92: ข้อมูล UBON จาก Nokair

Wan has recently found himself a new way to relax, such a way is to travel without a plan. He’d take a road trip by himself, driving instinctively without a destination. He’d stop to find a place to sleep wherever he feels like. He finds this kind of trip very energizing. One time as driving instinctively, the next thing he knew, he’d taken himself as far as Chiang Mai. He then headed to the inner city where he found himself a clean and not pricy guesthouse in a not too quiet neighborhood. In the car he’d already had most he needed, toiletries, a notebook and a guitar. During a trip like this he’d buy himself clothes from local stores. Such a trip helps him recharged, it gives him a break and the break somehow quickens his ability to finish song writings. He sees it as a part of the job. It’s very worth the time when taking a four-day trip, then ending up with ten complete songs. Wan is very easy to please. When he gets upset he’d isolate himself, lock himself in a small recording studio where no-one would disturb, allow himself to have a quiet moment, then everything’s fine. However, Wan has never travelled abroad by himself. His trips abroad have been for work a couple of trips a year. Although he cannot find isolated time to write songs, these trips have enhanced his ability in photographing.

Thanakrit Panichwit Enjoy Each and Every Moment

nokair.com 110

jib08_106-110.indd 110 4/20/12 5:22:25 AM

Page 93: ข้อมูล UBON จาก Nokair

recommended

“Wine Ninety-nine” ศนยรวมไวนชนนำจากทวทกมมโลกแหงใหมลาสด

บนถนนรชดา ตงอยทชนลอบบ โรงแรมด เอมเมอรลด รสกสบายและผอน

คลายทกคราท ไดมาเยอน จบไวน ฟงดนตรสดๆ แนว “อะคสตก” ทสราง

ความสำเรงสำราญ ตงแตเวลา 3 ทมเปนตนไป พนกงานแตละคนใหการ

ตอนรบดวยความเปนกนเอง เหมาะสำหรบผมรสนยมอบอนทชนชอบในการ

ดมไวนเชนคณ “Wine Ninety-nine” จงเปนแหลงนดพบเพอสงสรรคของ

คนนอนดกทนาจบตามอง

สำหรบโปรโมชนพเศษคอ “All you can drink” ในราคา 999 บาท

กบไวน เบยร หรอ วสก เลอกไดหลากหลายตามทคณชนชอบ ตงแตเวลา

19.00-01.00 น. พรอมเมนทาปาส เพยงทละ 99 บาทเทานน เชญมา

สมผสบรรยากาศไดแลวทกวน ทโรงแรมด เอมเมอรลด ถ.รชดา สอบถาม

รายละเอยดเพมเตมไดท โทร.0-2276-4567

ฤกษงามยามดทโรงแรมสโขทย กรงเทพ เปดตว Chef’s Table อกหนง

ประสบการณ ใหมในการรบประทานอาหาร ทามกลางสวนสมนไพรของหองอาหาร

ศลาดล ในบรรยากาศรมรนเปนสวนตว พรอมเซตเมนอาหารไทย 2 ชดพเศษ ทผาน

การบรรจงคดสรรมาอยางด อนไดแก เมนชดอญชญ ราคา 2,000 บาท ++ ตอทาน

และเมนพวงชมพ ราคา 2,800 บาท ++ ตอทาน Chef’s table เปดใหบรการทกวน

เฉพาะมอคำ ตงแตเวลา 18.30-23.00 น. สำรองทนง โทร.0-2344-8888 ลวงหนา

อยางนอย 2 วน

ใครทอยากลมรสความอรอยของหนอไมฝรง

สขาวจากยโรป มาปรงเปนอาหารรสเลศทมประโยชน

ตอสขภาพ 1 ป มสก 1 หน เฉพาะเดอนพฤษภาคม

นเทานน ทหองอาหารแอคควา โรงแรมเซนทราแกรนด

มราจ บช รสอรท พทยา อยารอชา กดโทรศพทมา

สำรองความอรอยท โทร.0-3830-1234 ตอ 4266

1 ป มสก 1 หน

สวรรคของคนดมไวน

Chef’s Table ทามกลางสวนสมนไพร

jib08_.indd 112 4/20/12 4:00:56 AM

Page 94: ข้อมูล UBON จาก Nokair

รอนๆ อยางนตองหาอะไรอรอยๆ คลายรอน ดวย “ขาวแช

สตรตนตำรบ” จากการคดสรรขาวเมลดสวย หงและขดจนไดท

ลอยในนำหอมดอกมะลเยน รบประทานคกบเครองเคยงหลาก

หลาย ทหองอาหารด เอมเมอรลด คอฟฟชอป โรงแรมด

เอมเมอรลด ชดเลกในราคา 240 บาท ++ ตงแตวนนถงวนท

15 พฤษภาคม 2555 เทานน สอบถาม โทร.0-2276-4567

ตอ 8413-4

เดอะสแควร เนรมต โรงแรมโนโวเทล กรงเทพ สยามสแควร

ใหเปนเทศกาลอาหารเอเชยตะวนออกเฉยงใต ดวยเมนประจำชาต

ดงเดม ระหวางวนท 4-13 พฤษภาคม 2555 บฟเฟตราคาปกต

ตลอดเทศกาล พรอมลนรบรางวลใหญ เทยวทงครอบครว

ตวเครองบนไป-กลบ กรงเทพฯ-ภเกต 4 ทนงจากนกแอร

พรอมทพก 2 หอง 2 คน รวมอาหารเชาทโนโวเทล ภเกต

สอบถามขอมลเพมเตม โทร.0-2209-8888 ตอ เดอะสแควร

อรอยสไตลอษาคเนย

อรอยงายๆ มา 4 จาย 3

อรอยถงตนตำรบ

คนทรกอาหารงายๆ สไตลจน อยางตมซำ ไมควรพลาดอมคม บฟเฟต

ตมซำ มา 4 จาย 3 ทหองอาหารจน ลก หวา ฮน โรงแรมโนโวเทล กรงเทพ

สยามสแควร อรอยไมยงกบตมซำเลศรสกวา 50 รายการ ทสดใหมอรอย

ไดทกวน “ตมซำบฟเฟตตมซำมอกลางวน” ในราคาสดคมเพยง 620 บาท ++

พเศษ ตลอดเดอนพฤษภาคมน สำหรบผถอบตรเครดต Citibank, HSBC,

KTC และ KCC รบโปรสดคม “มา 4 จาย 3” เฉพาะมอกลางวน สำรองทนง

โทร.0-2209-8888 ตอ ลก หวา ฮน

ใครทหลงใหลดนแดนปลาดบ และคลงไคลอาหารญปน งานน ไดอมแปล

กบเซตอาหารญปนสดพเศษแบบวไอพ ทมความโดดเดนอยทความสด

ใหมและความพถพถนในการคดสรรวตถดบชนเยยม บวกกบรสชาต

อาหารแตละจานอนเลศรส ในราคาสดคมเซตละ 990 บาท พรอมบรการ

ทานตงแตวนนถงเดอนมถนายน 2555 หรอจะเพลดเพลนกบรสชาต

ทแทจรงของอาหารญปนแบบบฟเฟตตามสงทมใหเลอกกวา 100 เมน

เพยงราคาทานละ 694 บาท เปดบรการทกวน ณ รานอาหารญปนทาคม

อยทชน 2 โรงแรมสวสโฮเตล เลอ คองคอรด กรงเทพฯ สำรองทนง

โทร.0-2694-2222 ตอ 1560

อมอรอยแบบวไอพกบเซตมน ไคเซก

nokair.com 113

jib08_.indd 113 4/20/12 4:01:07 AM

Page 95: ข้อมูล UBON จาก Nokair

taste

Lek Nom Sot 409/103 Oppalesan Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.08-1665-5595, 0-4524-0149

นมด สงขยาดง ขนมปงอรอย ไปอบลฯ ตองไปลองนมสดๆ ทไดรบรองจากมหาวทยาลยอบลราชธาน วารสเดดสะระตไมแพทไหนๆ การนตวาเจงจรง ดไดจากลกคาทแวะเวยนเขามาไมขาด ยงดกคนยงเยอะ จากรานรถเขนคนเลก ทมเพยง 4 เมน สรานใหญ 3 หองแถว แตงเตมดวยสวนสดโรแมนตก ทามกลางกงหนลมสดหรทตงสงตระการตา ดวยพรสวรรคในการทำขนมของ พถงเงน เจาของราน ทชอบทำขนมตงแตเดกฝกฝนจนไดเมนหลายชนด ปรบแตง รสชาตจนถกปากวยรนคอ หอม หวาน มน และเขมขน ไมหวงเครอง ทสำคญคอความสะอาดตองเนนเปนอนดบ 1 ทำใหปจจบน มเมนนบรอยใหเลอกสรร ทงนมสด ชา กาแฟ นำปน สมทต ขนมปง-สงขยา วนนมสด รวมทงของฝากหลากชนด ทพถพถนในทกขนตอนการผลต ใชใจในการทำ สงตรงใหไดลมลองรสชาต ในราคาทสบายกระเปา เมอของอรอย บรการเปนเลศ ทำใหหลายคนตดใจกลบมาฝากทองทนจนกลายเปนลกคาประจำไปแลว ใครทชอบบรรยากาศแบบดงเดม นงรบลมตามธรรมชาต จะหนารานหรอในสวน สดหร หรอใกลกงหนลม มาทอบลฯ เลก นมสดเจาเกา ตนตำรบความอรอยกวา 20 ป รอคณอยดวยรอยยมพมพใจ

เลกนมสด รานเกาแกคบานคเมอง

jib08_114-117.indd 114 4/18/12 3:26:55 PM

Page 96: ข้อมูล UBON จาก Nokair

Balcony kiss Open Daily 07.00-20.00 น. 141 Pichit-Rangsan Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.08-1549-2888

Balcony kiss จบรกรมระเบยง Balcony kiss รานกาแฟนารกสไตลโมเดรน มระเบยงเลกๆ สำหรบนงจบกาแฟ ทถกตกแตงดวยตกตาหมนารกๆ กระจายอยทวทกมมราน ใหความรสกผอนคลาย สบายๆ ชวนใหครก กลมเพอน หรอครอบครวสขสนตมานงดมกาแฟรบประทานขนม ดวยสตรลบความอรอยเฉพาะตวของทางราน ดวยสวนผสมของกาแฟทแตกตางจากรานอน ทำใหลกคาตดใจกลบมาชมกาแฟในครงตอมา ไมวาจะเปน Balcony Premium และ Kiss Premium กาแฟรสชาตเขมมน เหมาะสำหรบผทชนชอบความเขม กลมกลอม อกสตรเปน Balcony Hightland และ Kiss Hightland กาแฟรสชาตหวานมน รสชาตกาแฟททางรานภมใจนำเสนอ เมนทไดลมรสวนนเปน Panna cotta cake blueberry เบเกอรลกษณะคลายพดดง รสชาตออกเปรยวนดๆ ของครมชสและบลเบอรร เหมาะสำหรบคนไมชอบรบประทานขนมรสหวานจด เสรฟคมากบ Shizuoka matcha milk ชาเขยวนมเยนรสชาตกลมกลอม หอมมน ยงเขากนไดดกบขนมหวานรสเปรยว เปนความอรอย ทลงตวชวนใหมาลมลอง นงรบประทานขนมและเครองดมคลอไปกบฟงเพลงเบาๆ กไดอารมณในเทพนยายชวนเคลบเคลมไปอกแบบเหมอนกนนะคะ

nokair.com 115

jib08_114-117.indd 115 4/18/12 3:27:05 PM

Page 97: ข้อมูล UBON จาก Nokair

ถานกอยากหาทนงเอนกายแบบสบายๆ หลากหลายมมโซฟาใหเลอกสรร บรรยากาศเสมอนนงอยในลฟวงรมสดหรบานของตวเอง แตหอมตลบอบอวลไปดวยกลนกาแฟ หรอนกครมอยากลองหดถกนตตง ถกไหมพรมหรอโครเช สามารถทำไดเชนกน เพราะทนมบรการสอนจากกรดานนโดยเฉพาะ ไมมอปกรณ ทางรานกมบรการ...ขาย กลายเปนทรวมตวแบบชลๆ พบปะพดคยของสาวนกถกไปโดยปรยาย นงไดนานตามใจอยาก โดยไมตองกลวคนจะมาไล มาทนไมผดหวงแนนอน เมนพเศษซงตงชอเหมอนราน คอฟฟ คราฟท พลาดไมไดอยาง เดดขาด เหมาะกบคอกาแฟทตองการความเขมขนแตหอมละมนและกลมกลอม เพราะเปนรสชาตของกาแฟทคอนขางจะเขมหนกมากกวาปกต แตงกลนดวยมะพราว และผสมกบโกโก เขากนไดอยางไมนาเชอ สำหรบใครทชอบแบบฮารดคอร ขอแนะนำ เอสเปรสโซ รานนเขม อยาบอกใคร เพราะใหแบบไมธรรมดาถง 7 ชอต JIBjib ไดลองเมนนแลว เลยอยากบอกตอ จะนงเลน นงนาน รบประทานกาแฟแกวเดยว ทางรานกยนดตอนรบดวยรอยยมทอบอน

คอฟฟ คราฟท

Coffee Craft Open Daily 09.00-20.00 น. free wi-fi 122/2 Pichit-Rangsan Road. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.09-0345-6741

nokair.com 116

jib08_114-117.indd 116 4/18/12 3:27:17 PM

Page 98: ข้อมูล UBON จาก Nokair

Jazz Coffee Open Daily 07.30-18.00 น. 89 Ratchabud Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.0-4526-2471

O2 Milk Open Daily 14.00-24.00 น. (Closed all 5, 20) 239 Suriyat Rd. Muang. Ubonratchathani 34000 Tel.08-0333-3700

แจซ คอฟฟ หองสเหลยมสสม

โอทมลท รานนม ดนตรสด

เดนเลนยามเชาแถวทงศรเมอง ตองสะดดตากบรานเลกๆ สสมๆ ทเหนเดนมาแตไกล ทำใหคอกาแฟอยางเราอดใจไมไหวจนตองเดนแวะเขาไปชมกนสกหนอย ดวยรสชาตทกลมกลอมเขมขนของเอสเปรสโซ กาแฟสดโปรด ทำใหตองเอยถามพนกงานวามเคลดลบการชงแฟอยางไร จงไดทราบวาขนตอนการชงใชความละเมยดละไม ใสใจทกระยะ เรมตงแตการแทมป คอการอดผงกาแฟทจะใชในการชง โดยใชแรงกด ทพอด เพราะจะทำใหนำทใชในการสกดกาแฟไหลผานไดทกอณและออกมาอยางสมำเสมอ รสชาตของกาแฟกจะเขมขน กลมกลอม อรอยอยางลงตว ใครอยากเรมตนเชาวนใหมทสดใสกบกาแฟทถกใจ แจซ คอฟฟ เปนคำตอบทดทสดสำหรบเตมเตมความสขในยามเชา

ใครจะคดวาในเมองอบลฯ จะมรานขายนมทใสการรอง-เลนดนตรสด ใหบรรยากาศคลายผบบาร หรอไนตคลบ แตไมขายเครองดม ทมสวนผสมของแอลกอฮอลเลยแมแตอยางเดยว โอทมลท เปดมตใหมมาแลว เพราะทกเมนในรานมแตขนมและอาหาร เลยเปนทพบปะสงสรรคของวยรนเทรนดใหมทไมอยากดมแอลกอฮอล ภายในรานแบงออกเปน 2 ชน ชนบนคอนขางจะเปนสวนตวหนอย เหมาะสำหรบครกหรอเพอนสนท สวนชนลางมทงแบบโอเพนแอร และอนดอร ซงไมวาจะนงสวนไหนของรานกสามารถฟงเพลงเพราะๆ จากนกรองทเลนกนสดๆ ไดอยางชดเจน เมนเดดหนาตาฝรงแตแซบเวอรเหนจะเปน สมตำโอท เปนสมตำแครอต แฮมทอด เสรฟพรอมไกทอด รบประทานคสมทตเบาๆ อรอยจนตองยกนวถกอกถกใจ เมนนมกไมนอยหนา หอม หวาน มน ดวยนมสดแท 100% ใครทไมชอบดมแอลกอฮอล แตอยากนงฟงดนตรสดเพลนๆ จะมวรอชาอยไย โกท...โอทมลท ณ บดนาว

nokair.com 117

jib08_114-117.indd 117 4/18/12 3:27:30 PM

Page 99: ข้อมูล UBON จาก Nokair

wellness

ออรแกนกสปาทางเลอกใหมทไมทำลายสงแวดลอม

jib08_.indd 120 4/19/12 4:17:08 AM

Page 100: ข้อมูล UBON จาก Nokair

นอกจากเปนแบรนดผลตภณฑสปาและผลตภณฑอโรมาเทอราพระดบลกชวรทมวางจำหนายกวา 20 ประเทศทวโลก ปญญปร (Panpuri) ยงไดรบเลอกเปน 1 ใน 50 แบรนด ซงคดเลอกจากกวาพนแบรนดทวโลก วาเปนแบรนดโดดเดนทตองจบตามองมากทสดในงานCosmoprof Bologna ประเทศอตาล นอกจากนยงไดรบรางวล Best Niche Brand of the Year 2008 จากงาน Danish Beauty & Cosmetics Awards 2008 ณ ประเทศเดนมารก มาการนต ความโดดเดน โดยเปนแบรนดไทย แบรนดแรกและแบรนดเดยวทไดรบเกยรตจากประเทศแถบยโรปเหนอซง ขนชอในเรองความใสใจในคณภาพและมาตรฐานของผลตภณฑ วนนปญญปรตอกยำความเปนผนำเทรนดดานออรแกนกสกนแครของไทย ดวยการเปดตวออรแกนกสปาแหงแรก ทใหบรการดแลผวตงแตศรษะจรดปลายเทา ดวยผลตภณฑออรแกนกทถกสรางขนมาเปนพเศษจากสวนผสม เซอรทฟายดออรแกนก (Certified Organic - USDA Certified) ทหายาก และดทสดจากทวโลก เอกลกษณเฉพาะปญญปร ออรแกนกสปา ภายใต

คอนเซปต Everything that touch you is organic นำเสนอความบรสทธจากธรรมชาตทปราศจากสารเคมใหลกคาคนพเศษ โดยคดสรรทกสงทสมผสรางกายวาตองเปนผลตภณฑออรแกนกเทานน ออรแกนกสปามความหลากหลายจากทรตเมนตออรแกนกทมใหเลอกใช ตงแตศรษะจรดเทา พรอมผสานเทคนค การนวดแบบตางๆ อาท Traditional Thai Massage, Indian Ayurvedic Massage, Indonesian-Balinese Massage และ Japanese Shiatsu Massage จนกลายมาเปนทรตเมนต แบบซกเนเจอรทไมซำใคร 6 กลน คอ มะล ตะไคร กระดงงา โรสวด ยคาลปตส และมนต บวกกบความเปนมออาชพดานการนวดของพนกงานทผานการฝกอบรมในทกขนตอนอยางลกซง ทใหการตอนรบและดแลอยางอบอน ดวยจดมงหมายเพอใหแขกเกดความรสกผอนคลายและกาวออกไปพรอมกบความสดชน ซงเปนสงทพนกงานทกคนใสใจอยเสมอ ออรแกนกสปาจงเปนตนแบบของการเลอกไลฟสไตลในเมองยคใหมทหลกเลยงการใชสารเคมทเปนอนตรายตอผวและ สงแวดลอมอยางแทจรง

Panpuri Organic Spa Floor L, Gaysorn Plaza

nokair.com 121

jib08_.indd 121 4/19/12 4:17:16 AM

Page 101: ข้อมูล UBON จาก Nokair

gadget

หลายคนอาจคดวาไฮเทคโนโลยฉบบพกพาทเราๆ ทานๆ เหนอยดาษดนบนแผนฟลมแผนหนง เปนเรองยกเมฆทปนแตงขนเพอความลำสมยและสวยหรเทานน แตเอาเขาจรงเทคโนโลยตางๆ นนมคนนำไปตอยอดและผลตสนคาใหมศกยภาพไดตามนน ยกตวอยางเชน บรษท ZionEyez แหงสหรฐอเมรกา ไดพฒนาแวนตาสดเจงทชอวา Eyez ซงสามารถบนทกวดโอผานการมองเหนดวยตาปกต เพยงสวมใส ไมตองถออปกรณ และไมตองมองผานจอเลกๆ ถอเปนนวตกรรมใหมลาสดทตอบโจทยการบนทกภาพแบบเรยลไทมโดยไมขดกบไลฟสไตลตดจรวดแมแตนอย ความพเศษของกลองตวนคอ มความละเอยดสงถง 720 HD พรอมไมโครโฟนในตว วดโอถกบนทกลงในหนวยความจำขนาด 8 GB โดยบนทกไดตอเนองถง 3 ชวโมง และสามารถสงขอมลผาน Wi-Fi, Bluetooth หรอเชอมตอผาน Micro USB สคอมพวเตอรและสมารตโฟน นอกจากน Eyez ยงเปนแวนกนแดดทปองกนทงรงส UVA และ UVB แถมเปลยนเลนสไดดวย แมเปนแวนตาทเจงมากและเปนทถกอกถกใจของบรรดา นกทองเทยว แต Eyez ไมมวางจำหนายทวไป ตองสงผานทาง www.zioneyez.com เทานน สนนราคาอยทประมาณ 6,200 บาท ถอวาไมถกและไมแพงเกนไปสำหรบของเกๆ ชนน

แวนกนแดดสายพนธใหม

Eyez

Jib08_122.indd 122 4/18/12 2:25:36 AM

Page 102: ข้อมูล UBON จาก Nokair

items

Green Forest วนหยดพกผอนไดไปเทยวปาเขา ทองลำเนาไพร เพอสดกลนอายของตนไมใบหญาและไอดนหลงฝนตกบางกคงด เพราะพลงจากธรรมชาตชวยชารจแบตเตอรชวตใหกลบมาสดใสและมชวตชวาขนไดอยางนาประหลาดใจ วาแลวจะมวชาอยไย รบแพกกระเปากนดกวา อยาลมแอกเซสซอรท JIBjib นำมาฝาก อาจชวยเตมเตมทรปของคณใหมสสนมากขนกวาเดม

Green Forest หยดพกผอนไดไปเทยวปาเขา ทองลำเนาไพร เพอสด

กลนอายของตนไมใบหญาและไอดนหลงฝนตกบางกคงด เพราะพลงจากธรรมชาตชวยชารจแบตเตอรชวตใหกลบมาสดใสและมชวตชวาขนไดอยางนาประหลาดใจ วาแลวจะมวชาอยไย รบแพกกระเปากนดกวา อยาลมแอกเซสซอรท JIBjib นำมาฝาก อาจชวยเตมเตมทรปของคณใหม

01

02

03

04 05

06

07

jib08_124-125.indd 124 4/20/12 10:30:59 PM

Page 103: ข้อมูล UBON จาก Nokair

01 นอกจากเปนแอกเซสซอรชนเกแลว ยงสารพดประโยชน ซบเหงอ เชดหนา ใหความอบอน ผาพนคอลายวาวจาก issue 02 ปกปองขาวของเครองใชของคณดวยกระเปากนนำ Dry Tank คงทน แขงแรง จาก Feel Free 03 Cooler Mossy Oak Break-up Infinity แขงแรงทนทานและเกบความเยนอยางมประสทธภาพ ดวยผนง 2 ชนใสฉนวนโฟมอด High-Density ตลอดทงตว เกบความเยนไดนาน 7-12 ชวโมง ลางทำความสะอาดงาย ไมเกบคราบและกลน 04 พกหมอหงตมไวฟงแกเหงา! เพราะเปนลำโพงดไซนไมเหมอนใครทสามารถเชอมกบ MP3 คอมพวเตอร และมอถอ และยงสามารถฟงวทยได มชองเสยบ USB และ SD card คณภาพเสยงแจมไมใชเลน จากราน Loft 05 บนทกการเดนทางผานสมดโนต เสมอนไดยอนเวลาหาอดต ลวดลายทรงกระเปาเดนทางจากราน Loft อาจทำใหคณอยากหยบขนมาเขยนเรองราวตางๆ บอยกวาเดมกเปนได 06 ลางหนาและบำรงผวในขนตอนเดยวดวยสารสกดจากธรรมชาต 100% จาก Once Upon A Time

Facial Gel “Gingko Gold Caviar” 07 ปกปองผวจากแสงแดด พรอมปรบสผวท หมองคลำใหสวางกระจางใสอยางเปนธรรมชาตดวย UV Underbase Mousse SPF 30 PA+++ BB Beige จาก Shu Uemura 08 Camera Case Mini กระเปากลองทรงกระเปาเดนทาง แอกเซสซอรนารกๆ เหมาะแกการพกพา 09 กลองสเตนเลสทรงสง ขางในบรรจกลองใสขาวและกลองกบขาว 3 ชน ดวยคณสมบตสามารถ เกบรกษาอณหภมไวไดนาน ทำใหอาหารอนอรอยเหมอนเพงออกจากเตาไดทกททกเวลา

08 09

nokair.com 125

jib08_124-125.indd 125 4/20/12 10:31:23 PM

Page 104: ข้อมูล UBON จาก Nokair

contest

เหนภาพทะเลแสนงาม หาดทรายสขาว ทองฟาสคราม และพระอาทตยตกยามเยน แลวนกอยากเอาหวใจดวงนอยๆ ไป

ลอยทะเล วนหยดสดสปดาหน ไมพลาดทะเลแนนอนจา สำหรบโจทย Let’s go to the sea มผท ไดรบรางวล

กระเปาใสกญแจ Pierre Cardin Key Pocket 3 ทาน สวนโจทยครงหนาเราอยากเหนภาพสวยๆ ทสามพนโบก

เลยอยากใหสงภาพชลลๆ เกๆ มาอวดกนในหวขอ Sam Phan Bok Unseen in Thailand โดยสงมาท

[email protected] ภาพเรดๆ รบรางวลกนไปเลย

สงภาพ Sam Phan Bok Unseen in Thailand

ภายในวนท 15 มถนายน 2555 เพอตพมพ ในฉบบเดอนกรกฎาคม 2555

รางวลสำหรบภาพ Sam Phan Bok Unseen in Thailand

บตรลองเรอพรอมรบประทานอาหารจาก Grand Pearl

จำนวน 3 รางวล (รางวลละ 3 ใบ)

โอ...ทะเลแสนงาม 01 ภาพพระอาทตยตกทเขาปหลาย จ.พงงา ชนะใจกรรมการดวยสสนและ เสนสายททำใหองคประกอบภาพจดใจ ชยวชญ แสงใส รบรางวลชนะเลศจากโจทย Let’s go to the sea ไปเลย 02 ทะเลสวย ฟาใส ทหาดไรเลย จ.กระบ ดลนยา สกลรกษ เกบภาพมาฝากจนกรรมการอยากไปโพสทาสวยๆ ทไรเลย 03 ภวนท กลบประทม ชกภาพหาดทรายขาวๆ ทะเลนากระโดดเลนทหาดนางยวน จ.สราษฎรธาน ถกใจกรรมการมใชนอย

01

02 03

(ภาพทสงเขาประกวดขนาด 1 MB ขนไป • ระบชอ-นามสกล พรอมเบอรโทรศพทสำหรบตดตอกลบ)

jib08_.indd 126 4/20/12 3:48:12 AM

Page 105: ข้อมูล UBON จาก Nokair

happening

รวย เรด เชด สวย ผหญงอยางฉน

กเปนได

เขยน: ซงจยอน

สำนกพมพ: อมรนทร HOW-TO

คมภรการเงนทผหญงอาย 20 ปขนไปตองอาน! ความฝนของคณผหญงทงหลายคออะไร… คอการไดมความรก แตงงานกบผชายทเพอรเฟกตราวกบเจาชายในนยาย มลกนารก มบานแสนสวย และจะใหดยงขนไปอกกตองมเงนไวจบจายใชสอยจนไมตองทำงานไปจนเกษยณ ปญหาเหลานลวนเปนปญหาทคณ ผหญงทงหลายแกไมตก ซง ซงจยอน ผใหคำปรกษาดานการเงนทงในเวบไซตและศนยใหคำปรกษาดานการเงนไดรบฟงอยตลอด เธอจงหยบยกเรองราวของผหญง 43 คน ทมปญหาแตกตางกนไปเพอเปนกรณศกษา พรอมใหคำแนะนำ ทเปนประโยชนในการวางแผนดาน การเงน รวมไปถงการใชชวตดวย

พอแมทกคนทำได

ผเขยน: นท หอมจนทร

สำนกพมพ: อนบทวน พบลเคชนส

เปดตวหนงสอ “พอแมทกคนทำได” จากประสบการณจรงของครอบครว นองโชแปง ทรวมกนพฒนา ฟนฝา สรางสรรคเทคนคสรางลกใหเปนคนเกงและคนด จนสามารถสอบเขาสาธต จฬาฯ ปการศกษา 2553 ไดเปนอนดบ 1 ดวยคะแนน 38 เตม 40 หวงใหเรองราวเปนแรงบนดาลใจและปทางใหลกนอยของทกครอบครวกาวสเสนทางของความฉลาด ด มความสข พบเคลดลบจาก คณพอผทมเท “นท หอมจนทร” ทกรองประสบการณจรงกลนมาเปนนำหมกบอกเลาเรองราวความสำเรจของบตรชาย การสอบเขาโรงเรยนทมชอเสยง ลวนเปนความตองการของพอแมหลายคน เราจะเตรยมความพรอมใหกบลกนอยอยางไรทจะใหเขา “พรอม” มากทสดสำหรบการสอบ

Street Dance 2 3D

นำแสดง: ฟอรก เฮนสเชล, โซเฟย

โบเทลลา, จอรจ แซมสน

กำหนดฉาย: 17 พฤษภาคม 2555

คาย: มงคลเมเจอร

กลบมาแลวสำหรบหนงเตน 3 มตสญชาตองกฤษ ทสรางปรากฏการณขนอนดบ 1 บนตารางหนงทำเงน ทำรายไดชนะ Prince of Persia: The Sand of Time และกลายเปนหนง 3 มตททำเงนสงสดประจำป 2010 ในองกฤษ เอาชนะ Alice in Wonderland 3D เรองราวของ แอช นกเตนสตรตแดนซทพายแพใหกบทมเตนสญชาตอเมรกน Invincible ทำใหตดสนใจออกตามหานกเตนจากทวโลก ลอนดอน, โรม, อบซา, เบอรลน, อมสเตอรดม และ ปารส ซงกรวมถง อวา นกเตนซลซาสดฮอต ททำใหเขาคนพบมนตสเนหและแรงใจในการเตนทแทจรง

books*movies*music*events*performances

jib08_128-129.indd 128 4/20/12 5:41:16 PM

Page 106: ข้อมูล UBON จาก Nokair

นทรรศการ ภาพถายของ

ฌอง-มาร เปรเย

ศลปน: ฌอง- มาร เปรเย

วนท: 29 มนาคม - 30 มถนายน 2555

สถานท: ลานนำพ เซนทรลเวลด

นทรรศการชด “Portraits de Mode” จะพาคณทองไปในโลกแหงแฟชนชนสงผานมมมองของชางภาพฝรงเศสผโดงดงในแวดวงแฟชน ภาพถายของ ฌอง-มาร เปรเย จะเผยดานอนๆ ของบรรดาดาวดงในวงการแฟชนใหคณไดสมผส อาท อฟ แซงต โลรองต, คารล ลาเกอรเฟลด, ครสตออง ลาครวส, ยามาโมโต เคนโซ, อสเซ มยาเกะ, จอหน กลลอาโน, วเวยน เวสตวด, จออรจโอ อารมาน, ดอลเช กบบานา, จอานน เวอรซาเช เปนตน เมอปทผานมา ภาพถายรวมสบภาพของ ฌอง-มาร เปรเย ไดแสดงในนทรรศการภาพถายชด “Fashion 3” ในปน LA FETE จงมอบพนทนทรรศการกลางแจงทงหมดเพอแสดงผลงานของเขาลวนๆ และขอเชญชวนทกทานรวมชมภาพถายฝมอชางภาพชอดงในวงการแฟชน

นทรรศการ ใบหนา ศรทธา ความลวง

(Face, Faith, Fake)

ศลปน: จกรพนธ ธนธรานนท

วนท: 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2555

สถานท: WTF Gallery & Cafe

นทรรศการครงนไดรบแรงบนดาลใจจากการทมนษยมปฏสมพนธแบบเสมอนจรงในโลกโซเชยลมเดยมากขนเรอยๆ และเรมแทนทการพดคยกนแบบตวตอตว ในงานศลปะชดน ศลปนไดสอถงความกงวลสวนตวทมตอความกำกวม การหลอกลวง การไรซงจตวญญาณ ความลมหลง และการเสพตด ไปจนถงสภาวะไรจตสำนกทเกดขนอยางแพรหลายอยในโลกโซเชยลเนตเวรกขณะน ศลปนบรรจงวาดและทาสลงบนศรษะ เเละใบหนาทปนขนแตละอน เพอแสดงใหเหนถงความหลากหลายของคาแรกเตอร ตงแต คาแรกเตอรแบบสดโตง ไปจนถงคาแรกเตอรนงๆ รปปนใบหนาแตละอนแสดง ใหเหนถงสวนประกอบสำคญ รวมถงคนบคลกตางๆ ทศลปนพบเหนในโลกเสมอนจรง ทงทจรงและถกสรางขน

ไทมเลสส (Timeless)

ศลปน: เพอรซ สเลดจ, เดอะ เทมพเทชนส

ฯลฯ

คาย: วอรนเนอรมวสค

พเศษสดๆ สำหรบแฟนเพลงฮตอมตะ ทงหลายทกำลงตามหาผลงานตนฉบบ ทเปนเสยงรองตนแบบตวจรง ไมวาจะเปน Can’t Take My Eyes of You ของแฟรงก วลล แอนด เดอะ โฟร ซซนส, When a Man Loves a Woman โดย เพอรซ สเลดจ, Love is All Around จาก เดอะ ทรอกกส หรอ My Girls จาก เดอะ เทมพเทชนส พบกบผลงานเพลง ทอยในใจ และกลายเปนงานทไดรบความนยมมายาวนานไดในอลบมรวมเพลงชด ไทมเลสส (Timeless) รวบรวมเพลงเกาไวมากถง 77 เพลงใน 5 แผนซด รวมถงผลงานระดบตำนาน อาท เอลวส เพรสลย, คลฟฟ รชารดส, แนท คงโคล, เดอะ บชบอยส, เดอะ ฮอลลส แลวจะรวา เพลงทไรกาลเวลา วนาท วน เดอน ไมสามารถลบเลอนไดนนเปนเชนไร

nokair.com 129

jib08_128-129.indd 129 4/20/12 5:41:24 PM

Page 107: ข้อมูล UBON จาก Nokair

postcard

ยงอยากไดยนทกเรองราว...สงโปสตการดบอกแทนความรสกคดถงกนนะครบ JIBjib Magazine บรษท โซลด มเดย (ประเทศไทย) จำกด 1768 อาคารไทยซมมท ชน 7 ถนนเพชรบรตดใหม บางกะป หวยขวาง กรงเทพฯ 10320

ยางสวสนตฤด ฤดฝนทใครๆ ตางเกลยดชง ทวาปาไมชอบเปนนกหนา ตกหนก ตกเบา เคลากนไป ถาเรามปาใหญคงรบไหว หากปาหาย นำกทวมเปนธรรมดา สถานการณนำทวมเมอปทแลวยงตราตรงอยในหวจตหวใจของ คนไทยทกคนอยางมอาจลมเลอน ปนไดแตลนวาจะเกดเหตการณ ไมคาดฝนอกหรอไม แตถงอยางไรคนไทยคงหนไมพนตองหอบกายาหนเทยวพกผอน คลายกงวล ฤดนเทยวเมองอบลฯ รบรองไดครบทกรสชาต ทงด เดด เผด มนส ถงใจ ชาว JIBjib ลองสมผสมาแลว คมสดๆ

ไดรบโปสตการดรปเดกนอยชาวเขานารก นาหยกจาก คณอารม-ศภรตน มปรชา ทเขยนมาเลาถงการรบลมหนาวทเชยงใหม งายๆ สบายๆ ตามสไตล JIBJib : ))

คณเลกาเขยนมาเมาทเลกๆ วา ทเขาวากนวา มะขามงอเพราะเขาคอหนาวมาก เธอไปเยอนมาแลว พบวาหนารอนมะขามกงอจา พรอมโปสตการดรป

มะขามงอในหนาหนาวทนารกนาเอนดมาใหชมกน ^^

jib08_.indd 130 4/20/12 4:00:09 AM