of 32/32
1 Kapitalni projekti Kapitalni projekti NAZIV NAZIV mil mil NAZIV NAZIV mil mil 1. Centralni uređaj za 1. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih pročišćavanje otpadnih voda GZ voda GZ 245 245 9. Program cjelovitog 9. Program cjelovitog gospodarenja otpadom gospodarenja otpadom grada Zagreba grada Zagreba 97 97 2. Postrojenje za termičku 2. Postrojenje za termičku obradu otpada - PTOO obradu otpada - PTOO 170 170 10. Športsko rekreacijska 10. Športsko rekreacijska zona u Zagrebu zona u Zagrebu 50 50 3. Projekt Izgradnje i 3. Projekt Izgradnje i rekonstrukcije stadiona rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzerica Maksimir i Kajzerica 11. Poslovno hotelsko- 11. Poslovno hotelsko- stambeni kompleks stambeni kompleks Paromlin Paromlin 70 70 4. ZET – Obnova voznog 4. ZET – Obnova voznog parka parka 160 160 12. Projekt kongresni 12. Projekt kongresni centar centar 32 32 5. Program sanacije 5. Program sanacije smetlišta Jakuševec smetlišta Jakuševec 56 56 13. Javne podzemne garaže 13. Javne podzemne garaže 30 30 6. Projekt vodnih 6. Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi stepenica na rijeci Savi 750 750 14. Projekt 14. Projekt Sljeme/Medvednica Sljeme/Medvednica 12 12 7. Projekt gradske bolnice 7. Projekt gradske bolnice 265 265 15. URIHO – Program 15. URIHO – Program restrukturiranja ustanove restrukturiranja ustanove 11 11

Zagreb - Strateški projekti

 • View
  6.728

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zagreb - Strateški projekti

Text of Zagreb - Strateški projekti

 • 1. Kapitalni projekti 11 16. Projekt Revitalizacija jezera Jarun 150 8. Izgradnja pruge za gradski i prigradski promet 11 15. URIHO Program restrukturiranja ustanove 265 7. Projekt gradske bolnice 12 14. Projekt Sljeme/Medvednica 750 6. Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi 30 13. Javne podzemne garae 56 5. Program sanacije smetlita Jakuevec 32 12. Projekt kongresni centar 160 4. ZET Obnova voznog parka 70 11. Poslovno hotelsko-stambeni kompleks Paromlin 3. Projekt Izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzerica 50 10. portsko rekreacijska zona u Zagrebu 170 2. Postrojenje za termiku obradu otpada - PTOO 97 9. Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada Zagreba 245 1. Centralni ureaj za proiavanje otpadnih voda GZ mil NAZIV mil NAZIV

2. Centralni ureaj za proiavanje otpadnih voda grada Zagreba

 • Koncesionar Zagrebake otpadne vode d.o.o. financira projekt, upravlja Ureajem i nakon 28 godina predaje Gradu na upravljanje
 • Graevinski radovi zapoeli u srpnju 2007.; u oujku 2004. puten u rad mehaniki dio proiivaa, a prvi stupanj biolokog i obrade mulja u listopadu 2006.; Domovinski most slubeno otvoren u svibnju 2007.
 • Zavretak gradnje Projekta planiran za kraj 2007.
 • Procijenjena vrijednost investicije 260 mil.

3. P ostrojenje za termiku obradu otpada PTOO

 • Svrha izgradnje PTOO-a je termika obrada komunalnog otpada sreciklaom energije i mulja iz Centralnog ureaja za proiavanje otpadnih voda.
 • Prostornim planom GZ (SGGZ 02/06) odreena je lokacija za izgradnju PTOOZ-a itnjak-Istok, neposredno uz CUPOVZ.
 • Nadleno Ministarstvo donijelo je rjeenje kojim je namjeravani zahvat PTOOZ ocijenjen kao prihvatljiv za okoli uz primjenu mjera zatite okolia i programa praenja stanja okolia.
 • Izraena je dokumentacija za ishoenje lokacijske dozvole.
 • Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 170 mil..

4. Projekt izgradnje i rekonstrukcije stadionaMaksimir i Kajzerica

 • Projekt se realizira po modelu javno-privatnog partnerstvasukladno Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno privatnog partnerstva (JPP) i obuhvaa:
 • - zavretak gradnje stadiona
 • Maksimir
 • - rekonstrukciju alternativnog
 • stadiona na Kajzerici.
 • Vrijednost investicije bit e poznata nakon izbora privatno gpartnera

5. ZET Obnova voznog parka

 • izvrena nabava 70 tramvajskih vozila konzorcija CROTRAM
 • zadnji niskopodni tramvajisporuen 29. svibnja 2007.
 • 18. srpnja 2007. ugovorena isporuka novih 70 niskopodnih tramvaja izmeu Zagrebakog Holdinga d.o.o. i konzorcija CROTRAM
 • Vrijednost investicije je 160 mil .

6. Program sanacije smetlita Jakuevec

 • 18. studenoga1998sklopljenUgovor o zajmuizmeuEuropsk ebank eza obnovu i razvoj (EBRD)i ZGOS-a trgovakog drutva u vlasnitvu Gradau svrhu sanacije smetlita Prudinec/Jakuevec
 • 4. lipnja 2007. - poela zadnja faza sanacije Jakuevca. Za etiri godine bit e dovreno ureivanje dviju ploha to se prostiru na 11 hektara. Do tada e biti sagraena i spalionica komunalnog otpada uz Centralni proista otpadnih voda u Resniku.
 • do sada realizirano oko 97% investicije.
 • Vrijednost investicije je 56 mil

7. Projekt vodnih stepenica na rijeci Savi

 • c ilj projekta- izgradnja objekata koji bi omoguili proizvodnju elektrine energije, stabilizaciju vodoopskrbnog sustava Zagreba, bolje iskoritenje prigradskog zemljita za poljoprivredu, stanogradnju i druge svrhe te obranu od visokih voda Save
 • izraena Prethodna studija izvodljivosti ureenja i koritenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Rugvice te Studija izvodljivosti HE Podsused
 • Vrijednost investicije je procijenjena na 750 mil

8. Projekt gradske bolnice

 • 1986. zapoela i zgradnja nove gradske bolnice na lokacijiBlato
 • g radnja prekinuta 1993. godine, a 1998. godine Odlukom VladeRHprihvaen je Program za nastavak gradnje kompleksa Sveuiline bolnice.
 • p rogram prenamjene kompleksa Sveuiline bolnice Zagreb sadravao bi tri prostorne i funkcionalne cjeline: -Zdravstveni program -Program preseljenjaodreenihbolnica -Komercijalni program .
 • listopad 2007.Grad donio Zakljuak o nastavku gradnje, u pripremi sporazum izmeu Grada i Vlade RH
 • Vrijednost investicije je procijenjena na 265 mil

9. Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada Zagreba

 • Program gospodarenje otpadom grada Zagreba izradio je Institut graevinarstva Hrvatske d.d.
 • u 2007. izraen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) na osnovu prijedloga nacrta planova svih upanija i Grada Zagreba
 • smetlite Jakuevec zatvorit e se 2012., a time e biti dovren projekt Cjelovitog gospodarenja otpadom Grada Zagreba
 • Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 97mil .

10. portsko rekreacijska zona u Zagrebu

 • p rema Idejnom programsko urbanistikom rjeenj uportsk orekreacijske zone u Zagrebu, koje je prihvatilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagrebakrenulo se u realizaciju projekta
 • z a realizaciju i izgradnju portsko rekreacijske zone (termalnog kupalita)odabranaje lokacija zapadno od nedovrene Sveuiline bolnice Zagreb u Novom Zagrebu,lokacija Blato
 • potpisano Pismo namjere radi oivotvorenja Projekta izmeu Grada i INA-Industrija nafte d.d.
 • u tijeku su pregovori s INA-om o konkretnom modelu privatizacije projekta
 • Vrijednost investicije je procijenjena na 50 mil .

11. Poslovno-hotelsko-stambeni kompleks Paromlin

 • iznimno vrijedan i atraktivan prostor u centru grada.
 • provest e se natjeaji za rjeenja kojima e se povezati centar i Trnje denivelacijom eljeznike pruge.
 • u tijeku je rjeavanje imovinsko-pravnih odnosa
 • Vrijednostinvesticije je procijenjena na 70 mil

12. Projektkongresni centar

 • postojanje centra s polivalentnom funkcijom predstavljalo bi veliki potencijal za razvojkongresnog turizma.
 • sredinom 2005. raspisan je opi anketni natjeaj za idejno urbanistiko-arhitektonsko rjeenje za lokaciju izmeu Pierottijeve, Jukieve, Savske i Ulice Izidora Krnjavoga.
 • Ocjenjivaki sud je proglasio natjeaj uspjelim i dovrenim te je rezultate predao investitoru (Turistikoj zajednici grada Zagreba) na daljnji postupak.
 • Vrijednostinvesticije je procijenjena na 32 mil .

13. Javne podzemne garae

 • KVATERNIKOV TRG
 • u izgradnji 353 parkiralina mjesta
 • TUKANAC
 • u izgradnji 475 parkiralinih mjesta
 • KLAIEVA
 • planirano 780 parkiralinih mjesta; ishoena lokacijska
 • dozvola
 • TRG S. RADIA
 • planirano 609 parkiralinih mjesta; odabrana je varijanta
 • idejnog rjeenja; eka se izrada detaljnog plana
 • Vrijednost investicije je procijenjena na 30 mil .

14. Projekt Sljeme

 • Planira se gradnja i ureenje niza turistikih i sportskih sadraja unutar Parka prirode Medvednica.
 • Obnovljen je u potpunostiHotel Tomislavov dom, a radovi su obuhvatili ureenje interijera, redizajn proelja, dogradnju hotela i izgradnju zatvorenog kupalita.
 • Najvaniji segment ovoga projekta biti e modernizacija postojee Sljemenske iare.
 • Otvorena je apartmanska kua Snjena kraljica i obnovljen pansion Medvednica.
 • Planira se rekonstrukcija Doma eljezniara.
 • Ureene su skijake iare i vunice Skijalita Sljeme

15. URIHO Program restrukturiranja ustanove

 • URIHO-Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapoljavanjem u kojoj se prvenstveno zapoljavaju hendikepirane osobe, koje ine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.
 • u sklopu saniranja poduzea planira se i gradnja novih proizvodnih pogona, poslovne zgrade, sportske dvorane i dva vanjska sportska terena na lokaciji Kajzerica u Novom Zagrebu tegradnja poslovnih, trgovakih, uslunih i hotelsko-ugostiteljskih sadraja.
 • Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil .

16. Projekt Revitalizacija jezera Jarun

 • n ajvei portski centar u gradu udaljen svega 4 km od njegovog sredita, zauzima povrinu od 240 ha od ega 75 ha ine vodene povrine.
 • uplanu je izgradnja i ureenje autokampa, tenis centra sa est teniskih terena, novih terena za odbojku na pijesku i polivalentnog igralita, ureenje postojeih objekata i terena, kao i gradnja novih .
 • na osnovu Projekta Upravljanja vodnim reimom i kakvoom vode jezera izraen je elaborat isplativosti ustupanja radova te je odabrana opcija kupovine stroja za izmuljivanje koji je nabavljen i u funkciji je od ljeta 2005.
 • Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil .

17. GRADSKA TRGOVAKA DRUTVA

 • Osnovna funkcija gradskih trgovakih drutava je zadovoljavanje vitalnih javnih interesa i potreba graana uinkovito i optimalno
 • Grad Zagreb prenio je osnivaka prava i poslovne udjele na Zagrebaki holding d.o.o.

18. I Grad Zagrebima : 1. 100% udjel u : - trgovakom drutvu Zagrebaki holding d.o.o. (Holding ima 19 podrunica) - trgovakom drutvu Vodoprivreda Zagreb d.d. 2. Poslovne udjele u trgovakim drutvima:- APIS IT d.o.o 49% - Zrana luka Zagreb d.o.o. 35% II Zagrebaki holding d.o.o.ima:1. 100 %- tne udjele u 3 trgovakadrutva:- Gradska plinara d.o.o. - Zagreb arena d.o.o. - Zagreb plakat d.o.o. 2. Osnivaka prava u ustanovama:- Gradske ljekarne Zagreb - Zagreb film - Zooloki vrt Grada Zagreba III Upravlja portskim objektima u vlasnitvu Grada Zagreba Vlasnika struktura 19. Upravljanje

 • Skuptine trgovakih drutava
 • Nadzorni odbori
 • Uprava

Izvjetavanje i praenje poslovanja

 • nadzorni odbori kvartalno
 • Gradsko poglavarstvo i Gradska skuptina Grada Zagreba -
 • polugodinje i godinje
 • praenje poslovanja:
   • analize financijskih izvjetaja, te informiranje u vezi s poslovnim
   • rezultatom, imovinom i obvezama
   • analize planova poslovanja i usklaivanje sa smjernicama makro
   • ekonomske politike i razvojnim projektima Grada
   • kvaliteta usluga

20. Poslovni rezultati u 2006.

 • Zagrebaki holding d.o.o.:
 • Ukupni prihod 3.027.872.429 kuna
 • Ukupni rashod 2.947.899.525 kuna
 • Neto dobit 73.886.356 kuna
 • Konsolidirani poslovni rezultati
 • GRUPE Zagrebaki holding d.o.o.:
 • Ukupni prihod 4.682.504.000 kuna
 • Ukupni rashod 4.582.111.000 kuna
 • Neto dobit 82.478.000 kuna

21.

 • Podrunice Holdinga:
 • AGM
 • Autobusni kolodvor
 • istoa
 • Upravljanje portskim objektima Zagreb
 • Gradska groblja
 • Gradsko stambeno komunalo gospodarstvo
 • Robni terminali Zagreb
 • Stanogradnja
 • Tehnoloki park Zagreb
 • Trnice Zagreb
 • Vladimir Nazor
 • Vodoopskrba i odvodnja
 • Zagrebparking
 • 14.Zagrebake ceste
 • Zagrebaki digitalni grad
 • Zagrebaki elektrini tramvaj
 • Zagrebaki velesajam
 • ZGOS
 • Zrinjevac
 • Trgovaka drutva u
 • vlasnitvu Holdinga:
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Zagreb Arena d.o.o. za usluge
 • Zagreb plakat d.o.o.
 • Drutva u djelominom
 • vlasnitvu Grada:
 • APIS IT d.o.o.
 • Zrana luka Zagreb d.o.o.

Zagrebaki holding d.o.o. u 100 %-tnom vlasnitvu Grada Ima osnivaka pravau ustanovama: 1. Gradska ljekarna Zagreb 2. Zagreb film 3. Zooloki vrt Grada Zagreba Upravlja: portskim objektima uvlasnitvu Grada Zagreba VodoprivredaZagreb d.d.u 100 %-tnom vlasnitvu Grada 22. Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetnitva

 • u rujnu 2000. doneen Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetnitva.
 • poticajne mjere i aktivnosti:
   • dodjela poticajnih financijskih sredstava
   • razvoj poduzetnike infrastrukture preko institucionalne mree za poticanje razvoja.

23. 1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava (2000. - 2007.)

 • Provodi se kroz:
 • 1.1. Kreditiranje poduzetnika
 • 1.2. Subvencioniranje dijela kamata na poduzetnike kredite
 • 1.3. Potpore obrtnicima
 • 1.4. Potpore inovatorima
 • 1.5. Druge potpore

24. 2. Razvoj poduzetnike infrastrukture

 • 2.1.Tehnoloki park
 • projekti i aktivnosti u Tehnolokom parku:
  • tehniko-tehnoloka obrada i priprema inovacija za poduzetniko koritenje,
  • edukacija ve etabliranih poduzetnika i poduzetnika-poetnika na organiziranim seminarima,
  • izrada poslovnih i investicijskih planova poduzetnicima,
  • savjetodavno-konzultantske usluge za uvoenje sustava upravljanja kvalitetom i/ili okoliem ISO 9001 i 14001 i slino.

25.

 • 2.2. Poduzetnike zone
 • u 2005. doneen Program razvoja poduzetnikih zona na podruju Grada Zagreba
 • 2.3. Clusteri
 • pokrenut Projekt Clusterom do konkurentnog proizvoda, Alati i alatni strojevi na podruju Grada Zagreba

26. Struktura utroenih sredstava za provedbu poticajnih mjera i aktivnosti iz Programa (2000. - 2007.) 137.745.939,11 kn 27. UKUPNO UTROENA SREDSTVA ZA PROVEDBU POTICAJNIH MJERA I AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA (2000. - 2007.) Napomena: od ukupno utroenih sredstava 120.542.422,18 kn (88%) su sredstva Grada, a 17.203.516,93 kn (12%) su sredstva ministarstava. 137.745.939,11 kuna sveukupno: 38.066.850,96 kuna ukupno: 220.000,00 kuna

 • Projekt Clusterom do konkurentnog proizvoda

5.066.088,00 kuna - trokovi funkcioniranja, projekti i aktivnosti 32.780.762,96 kuna - poslovni prostor

 • Tehnoloki park

Razvoj poduzetnike infrastrukture 99.679.088,15 kuna ukupno: 7.200.564,00 kuna

 • druge potpore

2.105.380,26 kuna

 • potpore inovatorima

8.938.650,00 kuna

 • potpore obrtnicima

24.394.493,89kuna

 • subvencioniranje dijela kamata

57.040.000,00 kuna

 • depoziti financijskim institucijama

Dodjela poticajnih financijskih sredstava IZNOS 28. PROGRAM POBOLJANJA KREDITNE SPOSOBNOSTI GRADA ZAGREBA

 • Projekt je zavren u oujku 2004.
 • Provedba Programa koja se postupno odvijadoprinosiracionalizaciji i unapreenju rada gradske uprave
 • Program se sastoji od devet ciljeva odnosno podruja za razvoj:
 • Cilj 1 . Razvoj srednjoronih strategija za ostvarivanje prihoda
 • dostatnih za otplatu dugova i odravanje kvalitete djelatnosti
 • na eljenoj razini
 • Cilj 2.Poboljanje postupka srednjoronog financijskog planiranja
 • Cilj 3 . Poboljanje postupka izrade programa kapitalnih ulaganja

29.

 • Cilj 4 . Poboljanje tehnika izrade prorauna Grada
 • Cilj 5.Poboljanje stope i brzine naplate komunalnih naknada doprinosa i zakupnina
 • Cilj 6 . Poboljanje postupka kojim e se poblie odrediti realni ciljevivezani uz ostvarivanje uteda kod buduih prorauna
 • Cilj 7 . Predstavljanje uloge, djelokruga i ustroja jedinstvenog
 • upravljanja riznicom u sklopu Gradskog ureda za financije
 • Cilj 8 . Razvoj funkcije interne revizije
 • Cilj 9 . Predstavljanje programa vanjskog pregleda ekonominosti,uinkovitosti i djelotvornosti poslovanja Grada

30. Zagreb kao turistiko sredite

 • kao poslovno i administrativno sredite ostvaruje oko 5,7% turistikog prometa RH i 7-9% prihoda od turizma RH
 • u turistikoj industriji zaposleno je oko 11.400 osoba
 • u razdoblju I-XII 2006
 • Broj turista 603.854
 • - od toga inozemni420.794 ili 69,7%
 • Broj noenja turista1.018.544
 • - od toga inozemni724.706 ili 71,2%

31.

 • raspolae sa 56 smjetajna objekta od ega38 hotela
 • 8.326 postelja od ega:
 • - u hotelima 6.169
 • - omladinskim hotelima i hostelima 445
 • - motelima 17
 • - pansionima 174
 • - spavaim i kuet vagonima 1.120
 • - kuanstvima-sobama, apartmanima 179
 • prosjean broj noenja po dolasku u 2006.: 1,7
 • iskoritenost kapaciteta u prosincu 2006.: 26%

32. HVALA NA PANJI ! Republika Hrvatska Grad Zagreb Gradski ured za gospodarstvo Trg S. Radia 1 tel:+385 1 610 1194, 610 1102 fax:+385 1 610 1499, 610 1077 e-mail:[email_address] web: http://www.uredzagospodarstvozagreb.com web: http://www. zagreb.hr