17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  1/37

  Ponaanje

  kupaca/potroaa

  Snoj Boris

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  2/37

  Dileme

  Dali je ponaanje kupaca/potroaa proces, koji je vezan samo

  na nabavu proizvoda i na prostor nabave?

  Dali je za ponaanje kupaca/potroaa bitno njihovo vidljivo

  reagiranje kod nabave?

  Dali ponaanje kupaca/potroaa ovisi samo od njihove linosti?

  Dali je u vezi s kupcima/potroaima za uspean trni nastop

  bitno izkljuivo poznavanje na kakav nain se ponaaju?

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  3/37

  Definicija ponaanja

  ovekovo ponaanje jest proces interakcije meu njime i okolinom

  u celini, te se odnosi na njegove vrednosti, misli, stavove,

  ubeenja, potrebe, elje, isekivanja, akcije).

  Je funkcija karakteristika poedinca i njegove okoline. Ponaanje

  oveka je zapravo njegovo reagovanje na razliite podraaje.

  Ponaanje kupca/potroaa odnosi se na cjelovit proces

  interakcije meu njima i okolinom u vezi sa nabavom i upotrebom

  proizvoda, koji su predmet razmjene.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  4/37

  Definicija ponaanja

  kupaca/potroaa

  Ponaanje kupaca/potroaa ukljuuje procese

  miljenja pa i fizike aktivnosti u vezi sa odluivanjem

  kupaca/potroaa kod nabave odnosno upotrebe

  proizvoda.

  Ponaanje kupaca/potroaa je proces odluivanja

  kupaca/potroaa o tome to, gde, kada, kako i odkoga kupiti te kada, gde i kako kupljeno

  upotrebljavati.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  5/37

  Lewinov koncept teorije polja

  ovek funkcijonie pod utjecajem svoga psiholokogpolja, koje je u stalnoj promjeni.

  Potovati trebamo celinu ponaanja oveka. Tu celinurazgradimo na pojedine elemente i prouavamo odnoseizmeu njih (konstrukcijski nain).

  ovek kupac/potroa i okolina su varijable, dok jeponaanje kupca/potroaa funkcija njihovihkarakteristika.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  6/37

  Dinamiki koncepti u teoriji polja

  1. Napetost,

  2. energija,

  3. valenca i

  4. jakost.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  7/37

  Napetost

  je stanje poedinih elemenata odnosno podsistema (vrednosti, elje, stavovi,

  stereotipi, isekivanja) u psiholokome polju pojedinca;

  je stanje oseanja tih elemenata, koji su u meusobnojneravnotei.

  ovek je usmjeren na eliminiranje ili smanjenje napetosti, to se manifestuje u

  njegovim aktivnostimau nabavnom odnosno potronom ponaanju.

  Potrebe su stanja napetosti u psiholokome polju poedinca.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  8/37

  Energija

  Kod angairanja poedinca za ponovnu ravnoteu

  izmeu elemenata njegovog psiholokog polja on

  upotrebljava energiju.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  9/37

  Valenca

  znai privlanost odnosno odbojnost izmeu

  pojedinih elemenata odnosno podsistema

  psiholokog polja.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  10/37

  Jaina

  Upotrebljena energija i valenca pojedinih

  elemenata psiholokog polja u pojedincurezultirata u jaini njegovog ponaanja.

  Jainu smjera tog ponaanja moemopredstaviti kao vektor.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  11/37

  Proces ponaanja kupca/potroaa

  Proces ponaanja kupca/potroaa poinje tada,

  kada on/ona percipira odreenu napetost.

  Do nje dolazi u delu njegovog psiholokog polja.

  Prouzrokuju ju razliiti stimulansi (ljudi, proizvodi,

  izlogi, poruke.).

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  12/37

  Tipovi stimulansa:

  pozitivna valenca: (na primjer odlian proizvod po primjerniceni),

  negativna valenca: (putovanje sa avijonom, kojeg sekupac/potroa boji),

  frustracije: (suvie skup proizvod, sedenje na glupimpredavanjima),

  konflikti:

  SO+

  SO-

  S|O+ ali |SO-

  O+-SO+- ali O+-SO+-

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  13/37

  Faze u procesu reagovanja na

  stimulanse

  savjestnost:kupac/potroa savjestan je injenice, dapostoje odreeni proizvodi, sa kojima je mogueeliminisati napetost;

  znanje: kupac/potroa ima znanje o karakteristikamatih proizvoda;

  svianje: kupac/potroa ima naklonost do odreenihproizvoda;

  elja: naklonost se razvije do stanja, u komkupac/potroa eli odreeni proizvod vie negodruge proizvode;

  ubeenje: kupac/potroa ima vrsti stav, da jenabavka odreenog proizvoda pametna odluka;

  nabavka.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  14/37

  Faze u procesu odluivanja

  kupca/potroaa (Hawkins, Best, Coney, 1989)

  percepcija (spoznaja) problema,

  traenje informacija,

  vrednovanje i izbor alternativa,

  izbor i nabava te

  ponaanje posle nabave.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  15/37

  Kategorije odluivanja

  obino rutinsko (kod svakidanjih proizvoda);

  odluivanje, kod kojeg kupac/potroa ve ima formiranureferennu ljestvicu alternativa;

  odluivanje, kod kojeg kupac/potroa nema unapred formirane

  referenne ljestvice, a pre nabave obavi intenzivno skupljanje iobraivanje informacija;

  odluivanje u vezi sa statusnima - njihovima proizvodima.

  Poznata je i podela na plansko te impulzivno odluivanje.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  16/37

  Kognitivna disonancija

  Poslije kupnje proizvoda je kupac/potroa estou dvomu upravilnost svojeg izbora (disonansija posle kupovine).. Upitanju su dve mogunosti:

  rezultatidelovanja proizvoda nisu usklaeni sa

  isekivanjima; ambivalencija, koja se odnosi na odluivanje

  meu razliitim alternativama. Do nje doe, kadakupac/potroapolae preveliko znaenje

  negativnima dimenzijama nabavljenogaproizvoda, te ujedno vea znaenje pozitivnihdimenzija alternativnih proizvoda, koje nije kupio.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  17/37

  Utjecajni faktori na ponaanje

  Individualni, unutranji, lini utjecaji koncepat samoga sebe (engl. self imid), motivacija,

  percepcija,

  stavovi,

  vrednosti,

  uenje.Utjecaji sa okoline, meuosobni utjecaji

  referencijske grupe, kojima kupac/potroapripada, referencijske voe, familija kupca/potroaa, drutveni razredi i utjecaji kulture.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  18/37

  Individualni, unutranji,

  lini utjecaji

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  19/37

  Koncepat samoga sebe

  realnost kupca/potroaa,

  imid kupca/potroaa o samome sebi,

  imid kupca/potroaa o percepiji sa stranedrugih,

  eleni odnosno idealni imid.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  20/37

  Motivacija

  Motiv je unutranja snaga u oveku, koja ga usmjerava u akcijukao posljedica nezadovoljene potrebe odnosno elje.

  Motivacija po Lewinu obuhvaa sve karakteristike ljudi, kojemobiliu i usmjeravaju svaku ljudsku aktivnost te je energetski

  potencijal. Je mentalna promjena, koju kupac/potroa doivljava od stanja,

  kada poinje djelovati odreeni stimulans na njega, te doreakcije na taj stimulans.

  Svaki ovek ima dio motivacije na podsavjesnom nivou.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  21/37

  Tipovi motivacije

  pozitivna(vezana na potrebe odnosno elje)

  negativna(vezana na strah, averziju),

  racijonalna(razumljena po objektivnim kriterijima)

  emocijonalna(razumljena na subjektivno psiholokojosnovi).

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  22/37

  Percepcija

  Je proces, u kome ovek odabire, organizuje iinterpretira stimulanse u smisaonu i usklaenusliku okoline.

  Je stepen u procesu svesnosti, koji oveku dajemogunost primanja informacija pomou ula.

  Je proces selekcije informacija. U tome procesupojedinac selekcionira ili modificira odreeneinformacije zbog nauenega ponaanja,postojeih stavova ili ubeenja. Percepcijaodreene informacije zavisi o znaaju, kojeg jojga kupac/potroa kao porivupripisuje

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  23/37

  Stavovi

  So nauene odnosno steene misaone orijentacijepojedinca u odnosu do nekog objekta percepcije.

  Oblikuju se u duljem perijodu.

  esto nisu osetljive na promjene.

  Bitvno lake je jaati pozitivne stavove nego promjenitinegativne stavove.

  Tri dimenzije stavova:

  afektivna (emocijonalna) kognitivna (spoznajna)

  konativna (aktivirajua).

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  24/37

  Vrednosti

  So sve, to zadovoljava potrebu po celinioveka.

  U realnosti postoji ogranien broj vrednosti

  (izmeu etrdeset i pedeset).

  Za razliku od vrednosti stavova ima ogromno.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  25/37

  Uenje

  Uenje kupaca/potroaaje osvajanje znanja omogunostima nabavke i upotrebe proizvoda teiskustava, koja utiu na budue nabavno ipotroako ponaanje.

  Ponaanje veine ljudi povezano ja sa njihovimiskustvima iz prolosti.Proces uenja poedinca bitno utie na formiranje

  te promjenu njegovih stavova.

  Ponaanje kupaca/potroaau vezi saodreenim proizvodom moe proizlaziti i odkopiranja ponaanja drugih i ne samo iz vlastitihiskustava.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  26/37

  Proces uenja(Stitt, 1989)

  VOD

  ENJE-

  USMER

  JIVANJE

  SAMOPOU

  ZDANJE

  STRAH,

  FRUSTRACIJA,

  IGNORANCIJA

  NEPRIRODNO,

  NESPRETNO,

  ODUEVLJENO

  NAVIKA, RUTINA,

  JENOSTAVNOST

  NENAMJERNO

  NEODGOVORNO

  NAMERNO

  NEODGOVORNO

  NAMERNO

  ODGOVORNO

  NENAMJERNO

  ODGOVORNO

  POETNO STANJE

  ELJENO STANJE

  INTEGRISANOODGOVORNO

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  27/37

  Linost

  Linost je unutranja bit oveka. Je celina svih

  njegovih karakteristika, organizovanih uspecifiku strukturu.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  28/37

  Karakteristke linosti

  Temperamenat- ukazuje na emocijonalno doivljavanje tereagovanje pojedinca. Je dedovana karakteristika pojedinca te

  ukazuje na njegovu reakciju na stimulanse.

  Istraivanje temperamenta moe opredeliti linost pojedinca u

  celini.

  Osam tipova temperamenta:

  kolerik, koji odreagira brzo i duboko,

  melanholik, koji odaziva polako i duboko,

  sangvinik, koji odaziva brzo i plitko, flegmatik, ki odaziva polako i plitko.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  29/37

  Sposobnosti, koje ukazuju, koliko dobro pojedinac neto

  radi:

  senzorikeodnosno sposobnosti percepcije pomou ula,

  psihomotorike(kretake) sposobnosti, koje ukazuju na

  fiziku spretnost odnosno okretnost pojedinca,

  intelektualne sposobnosti, koje ukazuju na njegov

  potencijal za razmiljanje odnosno inteligenciju.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  30/37

  Svesnost:

  Savestna,

  podsavestna,

  izvansavestna.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  31/37

  Karakteri u njegovom okviru sazrevanje

  odnosnorazvoj:

  stopiran,

  nezreo,

  zreo.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  32/37

  Utjecaji sa okoline, meuosobni

  utjecaji

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  33/37

  Referencijske grupe

  Su grupe ljudi sa jednakima ili slinimavrednostima kao prouavani kupac/potroa,sa kojima se taj kupac/potroa znaajnoidentifikuje.

  Na njegovo ponaanje mogu utjecati, a da ontoga nije uopte savestan.Vie to je nabavka odreenog proizvoda

  elena od strane referencijske grupe, bitnije jeza poduzee-marketera poznavanje konceptatih grupa.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  34/37

  Nosioci miljenja

  Su utjecajan izvor informacija i savjeta u okviru

  svog podruja. Oni su meu prvima, koji

  pokuavaju nove proizvode. Znaajni su zbogtoga, jer proiruju vesti o novostima.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  35/37

  Familija

  Bitno je poznavanje, ko u familiji odluujeodnosno utjee na nabavno odluivanje.

  Poto roditelji imaju odloujui utecaj naformiranje karakteristika linosti svoje dece,

  vano je pratiti promjene u ivotnih uzorcimafamilija iz kojih dolaze kupci/potroai.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  36/37

  Drutveni razred

  Jest kontradiktorni koncept.

  Sociologi identifikovali su grupe ljudi, koji ukazuju na

  opte sline karakteristike u ponaanju.

  Te grupe ljudi su drutveni razredi.

  Izmeu razreda postoji mobilnost, a unato tome na

  poedinca veoma utie razred, u kome je roen.

 • 8/11/2019 17 Ponasanje Kupaca-potrosaca Novi Sad 05

  37/37

  Kultura

  Je celina vrednostnih sistema, stavova, navika,

  uzorka ponaanja te slinih karakteristika, kojese formisaju kroz razliite generacije. Kulture se

  dele i na subkulture, koje su jedna izmeu bitnihosnova za marketinku segmentaciju ciljnihgrupa.