2019-06-18¢  LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea execut ¤’rii lucr¤’rilor de construc¥£ii

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2019-06-18¢  LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea execut ¤’rii...

 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*) Forma sintetică la data 26-Feb-2019. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

  (la data 23-Nov-2009 actul a fost in legatura cu Ordinul 839/2009 ) CAPITOLUL I: Autorizarea executării lucrărilor de construcţii Art. 1 (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi. (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

  (la data 14-Feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), executarea lucrărilor de construcţii cu caracter special, care se realizează în baza tratatelor/acordurilor în vigoare la care România este parte, se reglementează prin aranjamentele de implementare/ acordurile tehnice/înţelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor respective, adoptate potrivit legislaţiei în vigoare, cu condiţia avizării documentaţiei tehnice potrivit legislaţiei în vigoare.

  (la data 18-Jul-2016 Art. 1, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 148/2016 )

  prevederi din Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2009) la data 23-Nov-2009 pentru Art. 1 din capitolul I

  Art. 1: Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţia celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii - administraţia publică locală şi centrală, investitori, proiectanţi, instituţii şi autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii, precum şi executanţi - a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii, în corelare şi cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare, privind: procedura de autorizare, formularele necesare autorizării şi criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării, în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. 1 la Lege.

  prevederi din Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 (Norme Metodologice din 2009) la data 23-Nov-2009 pentru Art. 1 din capitolul I

  Art. 13: Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. 1 şi ale art. 2 alin. (2) din Lege, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza şi cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în condiţiile Legii, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, legal aprobate, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, avizele/acordurile exprimate, precum şi, după caz, prin punctele de vedere/actele administrative ale autorităţilor pentru protecţia mediului competente. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii, lucrările de construcţii menţionate la alin. (1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel; b) se desfiinţează construcţii şi/sau amenajări asimilabile construcţiilor.

  1. Legea nr. 50/1991 consacră în art. 1 alin. (1) principiul potrivit cu care executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. 2. Această autorizaţie de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii. 3. Preocupări în privinţa reglementării construcţiilor au existat încă din antichitate1. Astfel, Regulamentul oraşului Pergam obliga, de exemplu, constructorii să respecte mai multe norme de igienă şi securitate. În Roma antică, se constată existenţa servituţilor de înălţime, de perspectivă, de aliniere, de distanţă între clădiri, de vedere şi de estetică. 4. ... citeste mai departe (1-6)

  Wolters Kluwer, Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii din 31-aug-2017, Wolters Kluwer

  Art. 2 (1) Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. (1) Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

  (la data 14-Feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

  prevederi din Art. 2 din capitolul I, sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2009) la data 23-Nov-2009 pentru Art. 2, alin. (1) din capitolul I

  Art. 2: Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă exercitarea autorităţii de către administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către administraţia publică centrală, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii. [...]

  (2) Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii. (2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei tehnice - D.T., elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

  (la data 14-Feb-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

  (la data 14-Oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 261/2009 )

  prevederi din Art. 2 din capitolul I, sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2009) la data 23-Nov-2009 pentru Art. 2, alin. (2) din capitolul I

  Art. 2: Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii [...] (2) Ansamblul operaţiunilor la nivelul autorităţilor abilitate prin lege, precum şi al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, constituie procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare procedura de autorizare. [...]

  prevederi din Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 (Norme Metodologice din 2009) la data 23-Nov-2009 pentru Art. 2, alin. (2) din capitolul I

  Art. 13: Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. 1 şi ale art. 2 alin. (2) din Lege, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza şi cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în condiţiile Legii, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, legal aprobate, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, avizele/acordurile exprimate, precum şi, după caz, prin punctele de vedere/actele administrative ale autorităţilor pentru protecţia mediului competente. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii, lucrările de construcţii menţionate la alin. (1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel; b) se desfiinţează construcţii şi/sau amenajări asimilabile construcţiilor.

  (21) Autorizaţia de construire se emite după parcurgerea următoarelor etape: a) emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, depusă de solicitant; b) evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului; c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice locale cu privire la menţinerea cererii pen