4
5 • . 08 Šibenik, 14. Svibnja 190&: · Br. 63. God. Il. Slasnik hrvatske napredne stranke za kraiinu šibensku. Jl:remenjak izlazi svaki Pretplatna cijena na godinu 3 1\. 1 une. Na pb godine Kruna 1.&0 p::tra. Pretplate i pisma šalju e ======= Rukopi i se ne a se li sto vi ne primaju. Pojedin1 broj 4 pare (2 ======= SEDMI SVIB .LV JA. Ideje su svedj bile od prilika i od ljudi. Pro- gonjene, smetane, na raznim pobožnim kon- cilima proklinjane, iz neprogrešivog papskog Rima nna- temisane, od svetih inkvizicija na paljene, mogle su kroz dulje il vrijeme biti zadržan<', pri- gušene, al nih.d udušene. Svaka dobra ideja, t.o napr rt - ka, to slobode, je n: t- pokon svoj dan slave, svoj dan triumfa. N" ad gomile žrtA- va uzletila je ona u svom punom sjaju i i nad njima digla pobjednicu ruku, stjeg pobjede. Zdrava ideja demokratska, id eja id ja po- širokih masa iz neži,·ota u život, iz mra- ka na svjetlost, iz potr ebe i nevolje u blago -tanje, iz duševnog sužanjstva u duševnu lobodu, iz moralne 7.a- trnulosti u moralnu i životnost - tbt bude, velju, ova demokratska ideja na dan sedmi , ' vi- buja okupila u spljet kom kazalištu ne petnaj t totina nego samo petnajstoricu Jj udi j ne ljude iz svih stalPža, svih struka, svih slojeva naroda, samo nekolicinu oua- branijih, zagrijanijih ili, recimo, mali broj propagatora svo - jih, ona. bi se i tako mogla pohvaliti jednim u pj ehom i nositi se nadom u i pobjedu. J er ta. nekolic:na propagatora, pred tavljala bi toliki broj svjc- apoštola njezinih, koji u propagovanju tespasonosnc, humane ideje sa svojim uvjerenjem 7.ivu, dižu se i padAju. Dan 7.mi svibnja pružio je dokaz prijateljima i ne- prijateljima, prist.ašama i protivnicima, da. . spaso- nosna ideja demokratska, rla humana naše stranke imade na stotine, na hiljade pr: tasa, zagovornika, propagatorn., koji su spremni da svoje do- bro uvj erenj0 o ideji stranke šire svim žarom oduševljeojar, propovijedaju apoštolskim zanosom i požrlvo- koja nepreda. pred silom, pred stral10m, pred ptijetnjom nikakvih muka ni progona, stupa na- prijed smjelo, pobjedonosno, da sije u mase pu b zdraro sjeme demokratske nauke, podignu ma log pu ka. Okolo kakovih hiljadu i 500. duša sa jedno l 50 izaslanika, koji se iz svih krajeva naše, dosle zanemare- ne, Dalmacije skUpiše u kazalištu spljetskom, da razvi- ju novi barjak jedne nove, ogromne, neu trašire a uvje- renja i oduševljenja pune vojske, vojske naroda, kako je den:okratska id e ja zdrava, poštena, spa- sonosna, razumljiva j kako je naš narod, naš ma- li puk zdravim tlom, kako je njegov um, njegova duša zdrava, nepokvar ena i svemu, što je dobro i pošteno. Ali jo š i to, kako je naš narod, naš iz puka do danas bio zanemaren, prepušten sam sebi, ostavljen u pustinji n ez nanja, ostavljen u zatrnuhJ- sti i svijesti o samom sebi, o svojoj snazi, o svojim sposobnostima, o svojim pravima i dužnostima. Zdrava ide ja stranke sve je to makla, po- krenula, iz sna pro bud ila, oživila. Naš hrvat ki i srpski puk preko sre naše Dalmacije di/.e se, o)wplja se, razvi- ja svoj vla titi barjak, ba rjak svoje via tite slobode, bar- jak svoje vla tite stranke - stranke ti i sigurne pobje le. Zdrava id eja stranke, koja nalazi sebi jedno jako uporište i u božanskoj nauci Kristovoj, koji je nau- i propov ij edao lobodu naroda i pojedinaca: ko- ji je silnika šibao a tje io, ta ideja stranke stupa neustraširo, punim zannsom stopama zdra- vog i nepokvarenog Kristova nauka o slobodi svih puka, vih narodn, svih svih bespravnih. A kako i naš narod samo neki odabrani ljudi i razredi i stališi, ga i nepr edst av ljaju kao jednom sami grofovi, baruni, velikaši, biskupi, popi i fratri, je naš narod predstavljen uprav od zanema- rene mase malog puka, koji još u potribi i goloti- nji tij ela i duše, to je sveta ideja stranke, ide ja demokrat ka sa la k ma lome, k prostorne, k zapušteno- m puku, da ga prodrm::>. iza da mu otvori da mu dade znanja, svijetlosti i svijesti, da mu dovikne: u kr ni Lazare l diži se iz ropstva nevoljni sužnju l i tebi dan sunca, dan slobode, dan života. l uskli enjem, organizovanjem malog pu- ka u nepr eglednu, ogromnu vojsku narodnu, hrv. napredna stranka djelo najhumanije, dj elo u i to doba i dj elo najhrvatski- je, da se ta.ko izrazimo. oslobodjenje naroda nemože biti dj elo- mi ·no, j er ko da osigura narodnu da. dob ij e i obezb ij edi narodnu slobodu, taj mora za tu za tu lobodu pokrenuti, na noga vas cijeli nar ot.l a naj koli široke ma e malog puka - teža- ka i radnika. nema. Kad se te velike mase kad se naš narod za- grije za jednu misao, za jednu dobru i zdravu ideju, onda je igurna, onda je ona blizu. - Onda narod može punim pouzdanjem, punom nadom gledati u svoju u svoje uskrisenje.- A u tom smjeru, u tom pravcu se rad hrvatske napredne stranke. I za to mozeno s ponosom i s pravom da je ustrojenje naše stranke jedan znameniti dogodjaj za naš narod i za njegovu skoru a da je dan 7. Svibnja, kad je provedena organizacija stranke za svu Dalmaciju na prvoj pohajinskoj skupštini u Spljetu, hi danom našega naroda. To je pravog rada za slobodu, to je svita- nje zore i narodne slobode. a širokim svijesnim i gospoclm·slci jakim masama kao na jedinom do- brom i sigurnom temelju, mi idemo da izgradimo hram narodne slobode naroda hrvatskog i srpskog. Slogom puka, ustrajnim, organizovanim radom i Božjom - i to.

212.92.192.228212.92.192.228 › digitalizacija › novine › glas-sibenskog-kremenjaka_1908_63.pdfbi se i tako mogla pohvaliti jednim u pj ehom i nositi se nadom u budućnost i pobjedu

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1~. 5 • . 08 Šibenik, 14. Svibnja 190&: · Br. 63. God. Il.

  Slasnik hrvatske pučke napredne stranke za kraiinu šibensku.

  Jl:remenjak izlazi svaki Četvrta!.:. Pretplatna cijena na godinu 3 1\.1 une. Na pb godine Kruna 1.&0 p::tra. Pretplate i pisma šalju e uredni~tvu

  ======= Rukopi i se ne vrać&ju a neplaćeni se li stovi ne primaju. Pojedin1 broj 4 pare (2 novć.) =======

  SEDMI SVIB.LVJA. Ideje su svedj bile jače od prilika i od ljudi. Pro-

  gonjene, sumnjičene, smetane, na raznim pobožnim kon-

  cilima proklinjane, iz neprogrešivog papskog Rima nna-

  temisane, od svetih inkvizicija na lomačama paljene,

  mogle su kroz dulje il kraće vrijeme biti zadržan. iza ~na. da mu otvori oči , da

  mu dade znanja, svijetlosti i svijesti, da mu dovikne:

  u kr ni Lazare l diži se iz ropstva nevoljni sužnju l sviće i tebi dan sunca, dan slobode, dan života. l

  Podignućem, uskli enj em, organizovanjem malog pu-

  ka u nepreglednu, ogromnu vojsku narodnu, hrv. pučka

  napredna stranka čini djelo najkršćan-kij e, najhumanije,

  čini dj elo u i to doba najpolitičnija i dj elo najhrvatski-

  je, da se ta.ko izrazimo. Budućnost, oslobodjenje naroda nemože biti dj elo-

  mi ·no, j er ko hoće da osigura narodnu budućnost, da.

  dobij e i obezbij edi narodnu slobodu, taj mora za tu

  budućnost, za tu lobodu pokrenuti, na noga dići vas

  cijeli narot.l a naj koli široke ma e malog puka - teža-

  ka i radnika. Inače budućnosti nema. Kad se te velike mase pučke, kad se naš narod za-

  grije za jednu misao, za jednu dobru i zdravu ideju, onda je budućnost igurna, onda je ona blizu. - Onda narod

  može punim pouzdanjem, punom nadom gledati u svoju

  budućnost, u svoje uskrisenje.- A u tom smjeru, u tom pravcu kreće se rad hrvatske pučke napredne stranke.

  I za to mozeno s ponosom i s pravom reći, da je

  ustrojenje naše pučke stranke jedan znameniti dogodjaj

  za naš narod i za njegovu skoru budućnost, a da je

  dan 7. Svibnja, kad je provedena konačna organizacija

  pučke stranke za svu Dalmaciju na prvoj pohajinskoj

  skupštini u Spljetu, hi toričnim danom našega naroda.

  To j e početak pravog rada za slobodu, to je svita-

  nje pučke zore i narodne slobode. a širokim svijesnim i gospoclm·slci jakim masama pučkim, kao na jedinom do-brom i sigurnom temelju, mi idemo da izgradimo hram

  narodne budućnosti: slobode naroda hrvatskog i srpskog.

  Slogom puka, ustrajnim, organizovanim radom i Božjom pomoći - biće i to.

 • ., ______ _,.,..,..-- - ·- .."~ · ----- - - -- ·· - - ~ .,. :.::_ - - ~ - - · •· -=- ~ r · · ~ 1 • .. ,. • , ··- , • -------- r

  2

  Prva skupština ln·vatslre pučke

  napredne stranke u Dalmaciji. Ova prva skupština naše stranke u Spljetu na dan

  sv. Dujma uspjela je sjajno. Puno riječi o tome trošiti netreba. Ona je dokazala snagu i moć naše stranke i njezinu prosirenost po svoj Dalmaciji od sjevera do juga. To moraju prizna.ti i wotivnici a isto tako i fakat, da je naša pučka stranka do danas najjačom strankom u Dalmaciji.

  Naš izlet.

  Ćim se oglasilo, da će se na dan sv. Dujma držati skupština na~e stranke, gdje će s.e utvrditi opća organi-zacija i program, naši Kremenjaci iz Šibenika i okolice skočiše kao jedan čovjek, da se odazovu pozivu na skup-štinu. Kroz malo doba bio je toliki broj p1iglasnika: da se moralo postarati se za posebni vlak. 'rako je i bilo.

  "Kremenjak" je javio niz krajinu red, uvjete i sat izleta i na urečeni sat 5 i s/{ u jutro, krenuo je ·dak sa ših. stanice sa 320 izletnik.a, okićen trobojnim barja-čićima, a na njima tiskano "Zivila Pučka Stranka".

  Na Dabru ulacasmo braću s Danila i Vrpoljca.

  Dolazak 'tt Spljet.

  Pozdravljeni kroz sva Ka~tcla i na Solinu, približi se vlak Spljetu.

  "KnflnenJ·aci idu! Evo šibe11 skih K1·emenjakal" čuše se povici, kad Spljećani ugledaše naš dugi vlak, kako okićen baJjačićirua juri, kao da leti na krilima hrvatske slobode u susret., u naručaj braći iz Spljeta i ostale Dalma r.ije, koja tu čekahu. • • Živili šibenski kremenjaci! Zivila braća pučani i7. Sibenikn! zaori iz složnih grla, a mladost-uzil anica oblll-dana zanosom dade oduška vom srcu omiljclom pje-smom "Iz bratskog zagrljaja". Vlak stane, naši Kreme-njaci izlaze a klicanje bim sve to jače. tupi naprijed d.~ Smodlaka i toplom riječi pozdravi Sibenčnne a na čelu im d.1·a Iljadicu. Kolaši snažno zapjevaju JuJi;ićevu koračnicu a d.r Iljadica sa par zgodnih riječi zahvali na dočeku i pozdra.vi u ime Sibenika i kotara braću splj etske pučane.

  Pomiješaše se Spljećani i Šibenčani, akademičari i težaci~ kolaši i pjevačka mladost pljetska i kličući i pjevajući davorije krenuše povorkom preko širokog i pi-tomog Lučca u njegovu štionicu. Tu ih dočeka druga četa visokih, jakih, plećatih Lučana, pozdraviše Šiben-čane, stisnuše j edni drugima junačke desnice, te nas po-Yedoše u krasne, prostrane prostorije svoje štionice i tu pogostiše. Zapeo nam je u oko lijepi red i mnoštvo no-vina, a iz tog mnoštva oglasi se i naš mali "Kremenjak" i dovikne SYojim Šibenčanima : Evo i mene ! Pogledasmo ga svi kao S\·oje dijete od srca i dragosti. Nije krv voda!

  Poslije lijepog pozdrava brata Ružića, ovog okret-nog i du~evno bodrog pučanina, naaove~mo se kratki razgovor, dok se nepodijeliše ulaznice. Iz ra7.govora u-pozna mo složnost i jedinstvo naših misli, težnja, al samo u jednoj stvari nenadjosmo se složni. Razabra mo, na-ime, kako braća Spljećani žale i plaču odlazak d.ra Ma-kale, koja činjenica dokazuje, koliko je ovaj naš dični drug ljubljen i štovan. A ako se tu nemogosmo i nemo-žemo naći složni (kao braća u veselju i u tuzi), nek nam oproste to i nek nam neuzmu za zlo, ako im rečemo, da, kolike su njihove suze s njegova odlazka, tolika naša radost s dolazka njegova. Nu, 7.a to neće biti kav-ge ni zavade, već još tvrdj e sloge i jačeg bratstva.

  Skupšbina u kazalištu. Oko 10 sati kazalište je već bilo puno. Pred na-

  valom, pred jurišem gostiju iz vana, braća Spljećani bratski uzmaknuše i ostaviše im mje to. Kazalište je primilo jaku l 000 samih gostiju vanjskih a. Spljećani ispuniše ostalo. Do 1500 ljudi našlo se na okupu, kad d.r Smodlaka u ime odbora otvori skupštinu. Dok je d.r SmodJaka govorio, zaokružio sam očima po kazalištu i opazim 3-4 lože prazne. Ziju na općinstvo kao gladna neman, a u njima gusti, crni, neugodni mrak poput onog u grobu. Ćije su to lože? pitam. Kazaše mi: Trumbića, l\Iihaljevića i drugih nekih odlič.nih rodoljuba i prvaka. "Eto, neko reče, mi težačine nebi mogli taku pizmu go-jiti! Nu, ako su oni uvjereni, da im to nije na sramotu, onda nek im to bude na čast i diku. Mi naprednjaci mor:1mo štovati svočije uvjerenje, kamo li nebi narodnih prvaka i istaknutih rodoljuba. Zatvoriti lože, može biti ,iPdno (mrvu čudnovato) političko uvjerenje. Ako tražimo f;lobodu puka i naroda, moramo dati slobodu i prvacima puka (kao batištmdama. Op. U red n.)

  Iza lijepog pozdrava Smodlakova, ustanovljen je red razpravljanja a na to birnno predsjedništvo skupštine. Pred dednikom jzabran je d.r Smodlaka, potpredsjedni-cima d.r Iljadica. i Ivan Božinović-Mršić, perovodjama. pravile Gospodnetić i učit. Roca. Uz burno klicanje iza:-Lrnn je poč.astnim predsjednikom d.r Šurmin bivši sve-učjlisni profesor u Zagrebu, koga je ovih dana. kukavica ban .Rauch skinuo sramo tno sa službe. Na toj počasti d.r Surmin je zahvalio sa nekoliko toplih rijeti, a kaza-lištem zatutnji kao prijrtnje neba: Doli nedostojni ban Rauch l Zi vio Šurmin l Živila Hrvatska!

  U toku skupštine, d.1· Ta1·taglia izvijestio je lijepo u glarnim crtama o polil-ićkom mdu i o novi nama st-ranke. Bio je nagradjen velikim odobravanjem. Na to je govo-rio omiški iza lanik Marinko Perak o hrvatskoj ženi i. o posrećenju brige za nju, a iza njega govorio je Btwić .VatP, težak i?. Srinjana lijepim jezikom i jasnim preda-vanjem, ističući, kako su svećenici strašili žene, da će im djeca ]JOmJijeti, ako glasuju za pučkog kandidata. Govo-ri obojice bili su živo pozdravljeni i odvbravani. Go\'Or BUJ·ićev doka?.ao je svima, kolika umna snaga leži zako-pana, neobradjena i neupotrebljena u našem težaku i eljnku. -

  Poslije njega lijepo je govorio Jure Kapitanović iz Ogo1ja o gajevima i o mučenju puka iz stranačke osvete. -

  Na to je d.1· Pervan izvijestio o p1·osvjetnom ,-adu, pri čemu se vidilo, koliko je stranka pučka učinila za puk u pogledu prosvjete raznim tečajevima i predava-njima i sličnim.

  D 1· Makale izvijestio je lijepo živom besjedom o JWivrednom 1·adu. Izvješće njegovo bilo je slušano veli-kim znnimanjem i burno aplaudirano. Veliko klicanje kazalo je svakome, koliko je i cijenjen i ljubljen.

  D.,. 1l1aru8-it, liječnik u Drnišu, osvrnuo se na 7aclnja dva izvješća, kako se iz njih vidi veliki rad stran-ke u malo vrijeme od d\rije-tri godine. Dok stare stran-ke pjevahu pjesme i vodjahu veliku nebuloznu politiku, stranka pučka uhvatila se rada u puku prosvjetnog i privrednog. Pozivlje skupštinu, da izrazi svoje povjerenje ljudima rada, osobito Smodlaki i Makali. Opće odobra-Yanje pratilo je njegov lij epi govor.

  Rad stranice u Šibeniku pril.:azao je d.1· lljadica. Kad je ustao da govori bio je srdačno pozdravljen plje-skanjem i klicanjem njemu i ših. Kremenjacima.

  Naš novi pokret, veli, kreće so u Šibeniku oko društva "Kola", kao oko svog sto7.era. "Kolo" kao mu-

 • zično društvo jest čisto kulturno. "Kolo" je zn goj nje pjesme i glazbene vještine, al još vil\e za odgoj mladosti u opće a težačke napose. Kako je Šibenik na opću srn-motu bez škola, "Kolo" je imalo biti kao neki odušak kulturni za zapuštenu mladost, k tomu imalo je pružiti dokaz duševnih i umnih sposobnosti našeg puka, koji bi uz dobru školu bio dobrim, jakim i nijednim kulturnim elementom. To je i dokazalo.

  "Kolo' je postalo neko kulturno središte, a kad je mržnja i nenavist crne reakcij e i nekih "rodoljubnih·' mračnjaka navalila svom ilom da ga sruši, tad se diglo sve što je boljega u gradu, na obranu njegovu. Ti na-padaji nehote učiniše, da so oko , Kola" obrazova~a po-litička stranka (mjestna) u duhu praškog naprednog rea-lističkog pokreta. Od godine 1900 najteže su godine bile od 1903-1905 i 6. "Kolo" se ipak nije dalo smesti n nijednom pogledu, nije se dalo povući u suhoparni stra-nački vrtlog. Održalo biljeg čisto kulturni, odgojni.

  "Kolo" je u svom odgojnom po lu u->pj elo un i titi predrasude izmedju Hrvata i rba, uliti u puk zclra.l'o i korektno svaćanje jedinstva naroda hrvat kog i rp kog, a pOS\'e uništiti nisku mržnju popov ko-prava·ke tranke.

  Rat, koji je zbog toga bio poreclen na "Kolo·· bio je žestok i užasan, kakova može povesti starčerićanska zasukanost i jezuit ki katolički fanatizam. U tom sretom ratu "Kolo" je ucln.reno skomnnikacijom, što je pjevalo u pravoslavnoj crkYi pri para tosu Zmaja JovanoYi (::l . Nu "Kolo" je tu skomunilm kao od ale prebrdilo i od-nijelo pobjedu.

  Odgoj "Kola" išao je i za tim, da se odnati mla-dost od uličnih demonstracija, d :t ukine taj ludi prava šk i običaj, a da se mladost netj era. iz kuće na ulicu, n.·g s ulice u kuću. Uspjelo se i tu.

  Rad "Kola'' bio je protegnut i na glagoljicu. -Uspjelo se dobiti glagoljsku pjevanu misu naj prij u nt-rošu, pa u samoj stolnoj crkvi. Kad se htjelo nastaviti u tom pravcu, tad "rodoljubi " 1111 općini i današnji bi kup to pokvariše. J adna b!'Yatska il bolje pravaška nena\·ist!

  Za odgoj mladosti digla se u "Roln " lij epa lmjižni-ca s lijepim uspjehom. Kad se htj elo i to postaviti na širi temelj za cijeli grad, onda docljoše nutuškani razni "rodoljubni" pjesnici i za - groš - političari te i to ometoše.

  Plan je bio, dignuti iz "Kola" neku n-st djevo-jačke više škole,al tada tomu društru, koje je bilo zdra-vim rasadnikom zdrave demokratske ideje, naši "rodolju-bni" pravaški oci na općini digoše protllzakonito potpo-ru. I tako, da nije bilo požrtvovnosti Sibenčana, jedna hrvatska općina bila bi sebi na slavnu spomen u pj ela srušiti jedno hrvatsko društvo, kako što je ,.Kolo" (Po-Yi ci: Sramota!)

  I pri osnivanju blagajna pokažase naši rodoljuui svoj žalac.

  Ljugi oko ",Kola" pokrenuše življe pitanje srednje škole u Sibeniku. Tada. se rodoljubi rugahu i u kra(;i-vahu i potpise. Nama je drago da se danas hvale onim, čega prije nesvaćahu.

  Ljudi oko "Kola" baciše se u politički vrtlog te-kar pri izborima, kad učiniše da bude biran D.r Smod-laka. Tad je poveden na "Kolo" pravi gradj. rat. Al, zdrava ideja svugdje nosi pobjedu, pa i ovdje.

  Rat udruženih natražnjačkih sila na "Kolo" bio je žestok, al Kremenjaka je silan broj. Vojska je velika, al voclja spremnih j e malo. ProtiV!Jika, ne po broju, već po moći je puno: općina, biskupija, popi, fratri, vlada, ko-rupcija, izrabljivanje banke u stranačke svrbe, škol ke vlasti, dobroušni nadzornici, crkva, oltar, pulpit, policija,

  3

  pn. napokon i krive prisege na su du. Pa vojska šta mpe pravaško- furtima ške: "Hrv. Rieč", "Hrv. Kru-na", ,, ar. list", "Prava Crvena", mračni "Dan", pa sad i papirnati "Velebit" i - nemojte se smijati -,Prava pučka Sloboda".

  Proti svoj ovoj šarenoj družbi e. k. načelnika, e. k. općina, popova, fratara i pravaša furtimaša svake dlake, stao je mali ,. Kremenjak". Al sad će općom organiza-cijom stranke biti bolj e po svoj Dalmaciji, pa i u Šibeniku.

  U z ,. Kremenjak a·' digosmo "Knjižnicu Kremenja-kovu", gdj e će e na la viti izdavanjem dj ela Palac koga i Masaryka.

  O~im danom na laje novo doba za viju pa. i za nas u Sibeniku. Dola kom odličnog druga i r ad nika u Š (benik d.ra Iakale biće vi še ruku, pa će se više i raditi. Polj e je veliko, i puno ga još neizorana ima. lo-ž nim dogovorom Yeć je gotov pl:m rada : bldgajna za n!J.rod, pro irenj e štamparije, štionice, povećanje Kolove knjižnice, nastavak "Knjižni e Kremenjnkove ', zavedenje preclfwanja za žen ke, o obito težačke ruke, uredj enje odno aja. izmedju težaka i crhenih dobara, o obito km et ko pitanje u 'l'ije nom prama šibenskoj biskupiji.

  Narod treba podići pro vjetno i go podar ki. Na-rodna poslovicfL kaže, ela pro jaka snmo Bog voli, a prosjak je ne alllo onaj, ko je iromah kruhom, neg i onaj te je iromah duhom. U dru'·tvenoj borbi odlučuje Hij eclno t i snaga pojedinaca, a kako kod poj edinca, tako i to vrij edi i kod naroda. Ta v1ij ednost, ta naga j e opet moralna (du:cvna, umna) i materijalna (fizička i go ·poclar tvena) . .

  Kongres , :::>!obodne Iisli" u Parizu lij epo je r ekao, da je nesrećom tijela bijeda, du e neznanje, a srca mr-žnja. 're tri ne reće moramo od traniti od našPg naroda, dižući ga gospodar tveno, pro vj etno i plemenitim ćudorednim odo-ojem. Tako ćemo dignuti nagu i Yrijeduost naroda, i na tom eto polju rada želi uspjeh našoj pučkoj stranci . Bože daj, bilo sretno!

  TOvor cl.ra Djadice primljen je odobramnjem, a na to j e skup ~tina prekinuta okolo 1/ 2 sata po podne.

  ZaJedn ički objetl izaslanika bio je u re tauraciji kazali noj. Izaslanika je bilo 149. Objerl je bio živ i veseo. Preko obj eda stizahu brzojavni pozdravi oduševljeno pozdravljeni, osobito Pokrajčev iz Promine i d.ra Jiorića iz Benkovca.

  J.Ya ·lavak skup ~tine.

  Odmah iza 2 ata nastavlj ena j e skupština. Prvi je govorio težak spljetski Ante Ružić. Lijepo uz opće odobravanje izvij e tio je o 1·adu "Težačke Sloge'.

  Iz.a njega govorio je tjepan To}f1"ć selj anin iz Ki-jeva. Krasni govornički dar i bistrina. uma, lj epota i plastičnost riječi i j ezika zadiviše svu ·kupštinu, koja ga burno pozdravila. Sre predsjedništvo i bliži oko njega srdačno mu tiskahu de nicu. Govorio je o zapuštenosti seljana, pozivljnći sve u pučku stranku.

  Još j e lij epo govorio N. CmkoiJić iz Novalje i predejednik , 'l'ežačke Sloge", težak A. Juralin papu-njajući izvješće Ružićevo . Dok je Ružić pun tempera-menta,, J urašin govori blago i a puno dostojanstva. r a to govorio d.1· Smodlaka o stanj u stranke načinom osvje-lločujućim, koji je mj e timice elektrizovao i u buru odu -ševljenja dizao svu skupštinu. Opeto\·ati ovdje govor teško je, jer je to bilo zgodno i vješto pabirčenje svega. -D.r Mandić je zatim predložio, da e glasuje priznanje

  povjerenje glavnom odboru. Primljeno j e jednoglasno. Prešlo se je na glasot anje o p1·iman}u progmma.

 • · ----~ _ _ ,':oo___ -- ..... - · -:----- - --- -·· ---- --·· -- - - -·- - -,- . --

  l .. • •

  4

  Bio je primljen en bloc, kako je štampan u "P. Slobodi".

  Primljeni su predlozi glelle uredbe stranke (doni-

  jećemo drugi put). Izabrano je 36 članova glavnog i nadzornog odbo-

  ra. (Imena nosimo. u narednom broju). Glavni odbo1· se j e konstituovao ovako: Predsjed-

  nik: d.r Smodlaka j - I. vi potpred j ednik d.r V. Dj ad ica j

  - II.gi potpredsjednik A nte J urašin, težak j - I. vi taj-

  nik d.r I. Tartaglia; - ILgi tajnik Dinko Rosfl.ndić, ko-

  vač; - blagajnik J u raj Kalina, trg. opremač.

  U sred1"š1~ji odbo-r stranke birani su: d.r Smodlaka,

  d.r H. Werk i d.r Fr. Pervan, zamjenicima: d.r Dj ad ica,

  d.r Makale, d.r TartagliH. Prešlo se na raspravu o b•.~,dućim saum·skirn izbo-

  ?·ima. Govorio j e d.r Tartaglia predloži,1·ši zaključak,

  koji je jednoglasno primljen, da stranim kod narednih

  izbora stupi u izbornu borbu. Pri tački o primanju predloga bile su predložene i

  jednoglasno primljene mnoge važne resolucij e ( donijeće

  mo ih u cij elosti) kao: J. Kaline o j ednakom, općem,

  izra'room i tajnom pravu glasa.. - Resolucija odbora o

  solidarnosti sa hrv. srpskom koalicijom i o sabiranju

  nar. poreza. - Resolucija Adolfa Jfalcale o sjedinjenju

  Dalmacije sa Hrvatskom. Iza ovoga j e cl.T prof. Št~nnin uz živi aplauz iz-

  govorio krasni govor pun zanosa i krepčine, žigo ući mjesti-

  mice sramotno sta.nje u Hrmtskoj. Isto tako i d.-r Smodlaka.

  Tad je prihvaćena re ·olucija d.m Smodlalce o po-

  bolj šanju nevoljnog stanja težaštva i seljaštva, o ukinu ću

  redovioe, otkupu kmetstva, o promj eni šumskog zakona

  u korist dotičnog sela, o proširenju seoskog izbora na

  sve punoljetne s pravom odlučivanja u č i sto seoskim

  stvarims.. - Primljena je resolucija J•ravnika JJu zolita iz

  Zadra o uredjenju J·ezifnog pitanja. Primljen je zaklju-

  čak d.ra Makale, da stranka nij e proti vjeri, već proti

  klerikalizmu i izrabljivanj a vjere u stranačke, pCllitičke i

  stališkopopovske svrhe. - I to je tako oduševljeno i

  s velikim odobravanjem primljen predlog d.ra Makale,

  ela pokrajinska skupština izraz1;je ielju., ela se li ·t

  "K1·emenjalc" ]J1·oglasi listom h1·v. pučke ?WJn·edne stran-

  lee za okolicu šiben ku, 1n·epustajufi ~ibenskoi mjesnoj

  - m·gam·zaciji, da to sama uredi i pmuedR. - Primljen je

  predlog I. CaTeva iz Gomilice, da se pomnoža slika d.ra. Šurmina, da ju kao uspomenu svaki težak kupi.

  Na kon cu je d.r Djadica predložio, da brz njRvno

  skupština p0zdravi d.ra 1lla aryka i N. Nodila kao !june

  koji su bili duševni začetnici nnše pučke stranke. - Uz

  >eliki pljesak i klicanje obojici skupština prima.

  Prof. Masaryku brzojavlj euo j e (česki):

  Tebi, pmvomu voe/ji nm·oda česlcoga, koji junački

  i muževno 1:ijeJ ba?·jalc sll)boda čovjefjih i na1·oclm"h, pri-godom 1'1Te skupštinP pučke napredne st-ranlcP u Dalma-

  ciji šaUemo naše bralske ]JOzd?·rtve, brats/ci "Nazda1·".

  Prof. Natku N odilu brzojavljeno je:

  Tebi, dični starče slobodnog sokolskog duha, koji si

  dulevni ?·oclitelj naše ]Jučke napredne st-ranke, danas,

  kad se prvi put olcupila na svoju 1JOk'ra:finsku šlcuzJštintt

  kliče zanosno Živio, hepčinom svog slobodnog duha nas mlaclj(', Žl!~jne bo1'1Je za slobodu, JJO?nagao.

  Brzojavljeno je cl.ru Lorkoviću i Grgi 'l'uškanu,

  predsjedniku hrv. srpske koalicij e. Time je u 6 sati skupština svršila, koj 0j, po broj tl

  samih ulaznica, prisustvovalo je 1539 osoba.

  * * *

  - - - -- ----... . r ,

  Izaslanici iz vana još biše pogošćeni u kazal. re-

  stauraciji kavom i prošekom, darovanim od spljestkih te-

  :l.aka. Uz prigodne govore, nazdravice, uz veseli razgovor

  i skladnu pjesmu spljetske mladosti i šibenskih Kolaša,

  prošla se je tute dobra ura, a tad se je krenulo mimo

  poglavarstvo i poštu na obalu, pjevajući davorije i kličući

  do kavane na obali. Prolaz je bio težak kroz one hilja-

  ·de naroda. R t lc as ana .

  Rastanak i odla?.ak šibenskih Kremenjaka imao je

  Liti tih . 'l1ako je odlučeno radi umora, Za to pozdravj-

  snlO već oko 8 sati d.ra ~urmina i predsjednika Smod-

  laku i s njima se bratski rastasmo kao i a ostalima.-

  Al ipak srce nije dalo mira. Po sata prije odlaska već

  j t! bilo sve puno. na peronu, na stanici i na obali. Splje-

  ćani pretekoše S1benčane. Razpoloženje je bilo veselo i

  oduševlj eno. Kako se približavao čas odlazka, tal~ je

  raslo klicanje i pjevanje. Stisnusmo prijateljski ruke, vlak

  krene polako pa sve to brže sred zaglušnog klicanja,

  (;ij u j Pkn još dugo mi u -vlaku slušasmo.

  Odosmo, rasta mo se puni uvjerenja, da se naša

  Dalmacija budi na novi život, da hrvatska stvar, da hr-

  vat ka budućnost U(lara jake i sigurne temelje za izgrad,

  nju narodne slobode na širokim svijesnim slojevima puka

  hrvatskog i š njime usko spojenog srpskog.

  RRZNE VIJESTI. J'laš tist, prema želji, izraženoj na prvoj pokr.

  skupštini stranke u Spljetu, od danas postaje organom

  stranke. S toga će, počamši od ovog broja, nositi uz ime

  oznaku: "glasnik hrvat;;ke pučl;;e napredne stt:anke za

  l.,"?·rtjinu Š"'benslcu." U to područje spadaju uz Sibenik i

  okolicu sve okolne općine, koje su bliže vezane intere-

  si ma sa Šibenikom. Medjuto neće dugo proći, list će

  povC'ćat i format i proširiti djelokrug na svu sjevernu

  D::tlmacijn. Na ovu okolnost upozorujemo pristaše naše

  stranke radi saradjiva.nja i širenja našeg lista. -Ko želi

  biti saraJnikom il povjerenikom lista, nek nam se javi.

  Jzviešćivanje h; Zlatnog :Praga. Jedan vrijedni m1adi go poclin. koji je na naukama u Pragu, ponudio

  nam se j P sam blagohotno, da će biti izvjestiteljem na-

  šeg li tn, iz Praga u opće a o i?.ložbi napose.

  Sigurno, da će to našim štiocima biti drago.

  Odbor za izlet naših Kremenjaka u Spljet na skup-štinu naše pučke stranke! moli nas, da ovim putem

  izr:1zimo njegovu harnost i zahvalnost načelniku stanice

  gosp. Miliću za njegovu ljubeznost i susretanje.

  I mi s naše izrazujemo priznanje gosp. Miliću.

  .Cist !D.ra ~rumbića, raskrinkanog viteza političkih bark eta, odlični "Velebit", (cigo vo će po bo gast vu

  u uha hiti kraljestvo nebesko) veli, da nikad nije ni spo-ml'nuo našeg "Kremenjaka". Vjen~emo; a i bolje mu.

  Mogao bi "Kremenjak'' toj propaloj veličini, koja jera-

  strovala naš javni ~ivot diplomatskim barketama, dozvati

  u pRmet jedno pismo, koj e je imalo pomoći K.rsteljima

  i Gazzarima, da sretno izvrše onu glasovitu operacifun

  našoj jadnoj općini. - ?

  )tilodati , ){ota". Doplinijeli su na korist Hrvat. muz. društva "Kolo" u Šibeniku, da počaste uspomenu pok. Katice Sponza, Gg. Umbert pl. Fontana 2 K, Ivan

  ::.\rarenzi l K. Da počaste uspomenu pok. Frane Pivca,

  g. Krste Su·kalj l K. -Najsrdačnije zahvaljuje Uprava "Kola".

  Izdavač i vlasnik: Niko Marinković l drugovi. - Odgovorni mP.dnik: Niko Marinković. - Tiskarnicn Ivan Sfaglinatz - Šibenik

  .

  IMG_0291IMG_0292IMG_0293IMG_0294