of 80 /80
1902-IK ÉVBEN A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN MEGJELENT ZENEMÜVEK JEGYZÉKE. SZERKESZTETTE IV. ALTSTÁDTER GYŐZŐ.

A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

Embed Size (px)

Text of A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN -...

Page 1: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

1902-IK ÉVBEN

A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN

M E G JE L E N T

ZENEMÜVEK JEGYZÉKE.SZERKESZTETTE

I V .

ALTSTÁD TER GYŐZŐ.

Page 2: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL
Page 3: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

T A R T A LO M JE G Y ZÉ KO ld a l

ABC szerinti beosztás ........... ...................... . ......... ................................. ... 334Systematikai (szak- és hangszer szerinti beosztás) .................._.............. ... 387

A SYSTEMATIKAI JEGYZÉK BEOSZTÁSA.

I. Z on go rára . oldal

Zongoraiskolák ................................. 367Zongorára két kézre (szalon- és elő-

adási darabok ................................. 387Zongorára két kézre, nyitányok ... 392 Zongora-kivonatok két kézre ...........393

T án czd arab o k .

Csárdások ................... 393Indulók................ 393KeringŐk ........... . . . . ....... ............394Különféle táncok ............................. 394Különféle tánczok... ... ................... 394Tánczgyüjtemények ........ 394Operettek ........ 396Zongorára négy kézre (szalon- és elő­

adási darabok)..................................396Zongorára négy kézre, nyitányok ... 397 Két zongorára négy kézre .................398

II. V onós és verő h an gszerekre.

Czim balomra ................... 398•Hegedűre (solo) ................................. 398Két hegedűre ... ....... .. ... ... ... 399Hegedű- és zongorára ........... 399Cziterára ... ... ... ................ 401G itárra................. 401

Gordonkára ... .... ... ........ 401Mandolinra... ___ ... ... ____ ... 401Orgonára vagy harmoniumra ......... 401

I I I . K a m a r a z e n e .

Kettősök ... ___ ______ ... 402Hármasok ... ... ... ... ... .........402Vonósnégyesek........... . . . . ___ ... 402Vonósötösök ... ............................. 403

IV. Vocal-zene.Dalok, műdalok, népdalok, couplettek,

opera- és operetteszámok, ének­hangra, zongora-kisérettel..........403

Szöveges opera-zongora-ki vonatok. _ 409Férfikarra . . . ........ 409Női karra .................................. . ... 410Vegyes karra ....... ............ .... .... .... 410Három szólamu női karra .................410Dalok énekhangra, orgona- vagy

más hangszer-kisérettel . . . _... 410Melodrámák .......................................410

V. Zenekarra.Nagy zenekarra ... ... ............. 410

RövidítésekCimb, — Cimbalom.Énekh. = Énekhangra.Egyet. =; Egyetemes, évf. = évfolyam, foly. = folyam, fűz. = füzet, gyűjt. == gyűjtemény.Heg. = hegedűre.k. = közép, kis. = kísérettel, kiv. = kivonat.Ld. == lásd.l. = lap.

magyarázata:m. = magas, me — mély. ms. = kézre (mains), népd. — népdalok, nőt. = nóták, op. = opus (mű), sz. = szám. szöv. = szöveggel.U. o. = ugyanott.U. a. = ugyanaz, vezérk. = vezérkönyv, zen. = zeneműtár, zong. = zongorára.

Page 4: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ABC rend szerinti beosztás.

Id. Ábrányi Kornél. Op. 130. Tárogató keserve. Ének és zong.1902. Rózsavölgyi és Tsa. 2 kor. 40 fül.

Ábrányi K. Kossuth Lajos. Czimb. L d .: Erdélyi Czimb. szalon. IV> évf. XII, fűz.

Aggházy, Carolus. Soirées Hongroises. «Magyar esték» II. serie. Nr. 1., pour Piano. Budapest, 1902. Bárd Ferencz és Testvére*

1 kor. 20 filL— Op. 52. Trois piéces. 1. Prélude. 2. Nocturne. 3. Valsé-

impromtu. Pour Piano. Bpest, 1902. Bárd Ferencz és Testvére2 kor. 40 filL

Aguimoff Emil. Üdvözlet a magyar hazának. Induló zongorára.Budapest, 1902. Rózsavölgyi és Társa 1 kor. 60 fill.

Alexander Z.-né. Kolozsvári induló, L d .: Zenélő Magyarország. IX. évf. 5. sz. 2.

Alföldi László. Öreg czigány. L d .: a legszebb magyar nóták. VI. évf. 11. sz. 1.

— Hallgatnék egy nótát. L d .: D. o. VI. évf. 11. sz. 2.Alpesi üdvözletek (Paschinger) könnyen játszható, szöveggel ellá­

tott népszerű dallamok gyűjtem. cziterára. L d .: Egyet. zen. tár.—■ A hegedűkulcsban I—III. U. o. 381—83.— A mély kulcsban 1— III. U, o. 384— 86.

Angelotti. Karácsonyi Gavotte. L d .: Zenélő Magyarország. IX. évf. 24. sz. 3.

Aprile, 36 solfeggio (az eredeti kézirat alapján a tanítás czéljaira újból átdolgozta Fuchs A.). L d .: Egyet. zen. tár. 608.

Appel Jenő. Hip-hip, hurráh! angol ind. L d .: Zenélő Magyaror­szág. IX. évf. 21. sz. 3.

Arany János. Hej czigányok, ha a rózsám látjátok. L d .: Kincses magy. nót. 16. sz. 1.

— Hej czig. L d .: Zenélő Magyarország. IX. évf. 17. sz. 1.Arra kérlek kis madárka. Népdal. L d .: magy. dalok és népd.

VI. évf. 2.Ascher Joseph. Op. 40. Fanfaré Militaire pour Piano. Budapest,

1902. Rózsavölgyi és Társa 1 kor. 60 fill.— Vaillance. Polka militaire. L d .: Zenélő Magyarország. IX. évf.

5. sz. 3.Auspitz Jenő. Op. 15. Két eredeti magyar dal. Enekhangra zong.-

kisérettel. 1. Jaj, de gyakran megbámultam az eget . . . 2. Tiszta az ég borútalan . . , H.-M.-Vásárhely, 1902. Grossmann Bene­dek utóda.

— Falu végén kúrta kocsma. Férfikarra. H.-M.-Vásárhely, 1902.Grossmann Benedek utóda. Vezérkönyv 3 kor. Szólamok (quartettenként) 80 fill-

Page 5: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE. 33S

A v r a m i d é s J o h n B e y . O p . 4. A l b u m b l a t t fü r V i o l i n o d e r V i o l o n -

c e l l o . m i t B e g l e i t u n g d e s P i a n o f o r t e o d e r O r c h . B p e s t . 1 9 0 2 .

R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 2 k o r , 40 f i l L

Bach, J. S . , W o l h t e m p e r i r t e s K l a v i e r ( C z e r n y ) I — I I . L d . : E g y e t , z e n . t á r . 5— 6.

— K i s e l ő j á t é k o k é s f ú g á k ( R ö n t g e n G y u la ) . U . o . 32 3 .

— 2 - é s 3. s z ó la m ú i n v e n t i ó k ( R ö n t g e n G y u la ) . U , o . 3 2 4 .

— F r a n c z i a s u i t e - e k ( R ö n t g e n G y u la ) . U . o . 3 2 5 .

— A n g o l s u i t e - e k ( R ö n t g e n G y u la ) . I — I I . U . o . 3 2 6 - 3 2 7 .

— - P a r t i t á k ( R ö n t g e n G y u l a ) I — I I . U . o . 3 2 8 — 5 2 9 .

— C h r o m a t i k u s á b r á n d é s fu g a . U . o . 5 2 0 .— O la s z c o n c e r t . U . o . 3 3 0 .

— T a n u l m á n y o k ( o k t a t ó a n r e n d e z e t t g y ű j t e m é n y ) ( E r n e y J ó z s . )

I — I I . U . o . 2 2 9 — 2 3 0 .

Bach, 6 s z o n a t in a ( R o s é A r n o l d ) h g . s o l ó . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 2 9 5 .

Bach, Ph., E . , Z o n g o r a m ű v e k (U j k r i t i k a i k ia d á s S c h e n k c r H e n ­

r i k t ő l ) . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 5 4 8 .

Baka Baitz I r m a . O p . 19 . R ó z s a é s p i l l a n g ó . R o s e u n d S c h m e t -

t e r l i n g . P o l k a f r a n g a is e . Z o n g o r á r a . B p e s t . 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i

é s T á r s a 1 k o r . 2 0 f i l l .

— O p . 2 1 . N e f e l e j t s - c s á r d á s z o n g o r á r a . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i

é s T á r s a 1 k o r . 5 0 f i l l .

Balassa Kálmán. S z ö g é n y e m b e r n e k . M a g y a r n ó t a . L d . : Z e n é l ő

M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 2. s z . 1.

— T e l e v a n a fa lú . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 19 . s z . 1.

— M e s s z e , m e s s z e r ó n a s á g o n . L d , : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X .

é v f . 19 . s z . 2.Balogh István. M i c s o d a c a c a o ? L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X .

é v f . 2 0 . s z . 2.

Bánfy. F ü r e d i e m l é k . L d . : E r d é l y i D . C z im b .J S z a lo n I V . é v f . 7 . s z . 7 .

Bárd-féle C z i m b a l o m - G y ű j t e m é n y . V I . fü z e t . Á t í r t a M o l i t o r i s z J á n o s ^

1. F r á t e r L o r á n d . A z t b e s z é l i k a f a lu b a n . 2 . F r á t e r L o r á n d .

Ő s z i r ó z s a . 3. D r . F r á t e r B é la . K i s k e r t e m b e n s á r g ú l a l o m b .

4. F r á t e r L o r á n d . F e l g y ú j t o t t a a B a b o s é k t a n y á já t . 5. D ó c z y

J ó z s e f . É d e s a n y á m , k ö s s e f e l a k e n d ő t . 6 . D ó c z y J ó z s e f . M e g ­

é r e t t a p i r o s s z ő l l ő . 7, D ó c z y J ó z s e f . í r t a m é n l e v e l e t a c s á ­

s z á r n a k . 8 . D ó c z y J ó z s e f . H á z a m e r e s z é r e . 9 . D ó c z y J ó z s e f .

V e t t a r ó z s á m p i r o s s e l y e m v i g a n ó t . 1 0 . Elveszett a l o v a m .

B p e s t , 1 9 0 2 , B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e 3 k o r .

Barna I z s ó . C a s a n o v a . O p e r e t t e 3 f ö l v o n á s b a n . S z ö v e g é t i r t a

F a r a g ó J e n ő . É n e k h a n g r a z o n g o r a k i s é r e t t e l . B u d a p e s t . 1 9 0 2 .

Z i p s e r é s K ö n i g . .

I . fü z e t , 1. F ö l d ö n e z a m e n n y o r s z á g . 2 . A f ö l d r ő l h o z z á n k

h a j ő ! 3. S e r e n a d e . 4 . H á n y é d e s e m l é k k e l s z i v e m b e n . 5. P á r b a j - k e t t ő s . 6 . L i b a - k e t t ő s . ̂ 3 k o r . n e t t ó .

I I . fü z e t . 1. E m l é k s z e l - e ? 2. P i e r r o t - d a l . 3 O , a h í r e s n ő k .3 k o r . n e t t ó .

— E g y g ö r b e n a p . É n e k e s b o h ó z a t 3 f e l v o n á s b a n . B u d a p e s t ,1 9 0 2 . K l ö c k n e r E d e 3 k o r , n e t t ó .

— J u c i k u p lé ja . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . év-f. 5. s z . 1.— M e g ö l t e k e g y l e g é n y t . L d . : K i n c s e s m a g y a r n ó t . 17 . s z .

— M e g ö l t e k e g y l e g é n y t . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f .12 . s z . 1.

Page 6: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

336 ZENEM ÜVEK j e g y z é k e .

B a r n a Izsó. M u t a t ja e z a z ú r i d r e s s . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g .I X . é v f . 8. s z . 4.

— S a n y a r ó V e n d e l k u p lé ja . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g , I X . é v f . 15. s z . 3.

Barna szeretőmnek. C z im b a lo m r a . L d . : E r d é l y i C z im b . S z a lo n .

I V . é v f . I V . fű z .

B a u e r Z s i g m o n d K . , H e g e d ű - i s k o l a . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 3 7 8 .

Bécsi hegyeken fújnak a szelek. N é p d a l . L d . : K in c s e s m a g y . n ó t á k . 16. s z . 2.

Beethoven, D a l o k é s é n e k e k ( H o r n K . ) . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 5 2 2 .

— « F i d e l i o » (B r a n d t s - B u y s ) . Z o n g . k i v . 2/m s. L d . : E g y e t e m i

z e n . tá r . 34 .

— < (F id e l i o » (D r . K i e n z l ) . Z o n g . k i v . s z ö v e g g e l . L d . : E g y e t e m i z e n . t á r . 197.

— G y á s z in d u ló . L d . : E r d é l y i D . C z im b . g y ű j t . I V . é v f . 11. s z . 5 .

— S z o n á tá k , n é p k ia d . 1 k ö t e t b e n ( D o o r A n t . ) L d . : E g y e t e m i

z e n . t á r . 7.

— U g y a n a z o k , d i s z k ia d á s I — I I . U . o . 8 — 9.— Ö s s z e s d a r a b o k , r o n d o k s tb . ( D o o r A n t . ) . U . o . 1 0 1 .

— Ö s s z e s v á l t o z a t o k ( D o o r A n t . ) I — I I . U . o . 102 — 10 3 .

— L e g k ö n y e b b s z e r z e m é n y e k ( a p r ó s á g o k , r o n d ó k , s z o n á t á k , v á l ­

t o z a t o k ) ( D o o r A n t . ) U . o . 14 2 .

— S y m p h o n iá k (B r a n d t s - B u y s ) I — I I . U . o . 5 2 5 — 5 2 6 .

— Ö s s z e s m e g n y i t ó k (B r a n d t s - B u y s ) , U . o . 7 0 .

— A lb u m ( H i r e s t é t e l e k s y m p h ó n iá k b ó l , q u a r t e t t e k b ő l é s t r i ó k ­

b ó l , v a la m in t l e g k e d v e l t e b b c o n p o s i t i ó k , G o t t h a r d J. P . á t ­i r a t a ib a n ) I - I I - I I I . U . o . 4 9 0 — 4 9 2 .

— S y m p h o n iá k ( S t o c k e r I s t v á n ) I — I I . 4 / m s . L d . : E g y e t , z e n . - tá r .

248-49-S e p t e t t 2 0 . m ű . (B r a n d t - B u y s ) 4 / m s . L d : E g y e t , z e n . - t á r . 2 0 0

V o n ó s n é g y e s e k 18. m ű I — I I I . (B r a n d t - B u y s ) 4 / m s . L d . : E g y e t

z e n . - t á r . 4 6 8 .

U g y a n a z 18. m ű . I V — V I . (B r a n d t - B u y s ) 4 / m s . L d . : u . o 4 6 9 « 5 9 . m ű . I — I I « cc cc cc 4 7 0

« 5 9 . m ű . I I I . 7 4 . m ű « a cc « 471

« 59 . m ű . , 12 7 . m ű . « « « cc 4 7 2

V o n ó s n é g y e s e k 1 3 0 . m ű . 131 m ű . c< cc c< cc 4 7 3U g y a n a z 13 2 ., 1 3 3 ., 1 3 5 . m ű . « « cc cc 4 7 4

Z o n g o r a h a n g v . 15 . é s 19 . m ű « cc cc cc 5 9 9

U g y a n a z 3 7 . é s 58 . m ű . cc « cc cc 6 0 0

« 7 3 . m ű é s á b r á n d 8 0 . m ű . « cc cc cc 601H e g e d ű h a n g v e r s e n y , 6 1 . m ű . cc cc cc cc 6 0 2

Ö s s z e s m e g n y i t ó k « cc « cc 71

H a n g v e r s e n y d a r a b , I . 18 . m ű . C - d u r 2 . z o n g . 4 / m s . L d .

E g y e t , z e n . - t á r . 3 0 1 .U g y a n a z I I . 19. m ű ., B - d u r 2 z o n g . 4 / m s . U . o . 3 0 2 .

cc I I I . 3 7 . m ű , C - m o l l cc cc cc cc 3 0 3 .

cc I V . 58 . m ű , G - d u r cc cc cc < 3 0 4 .

cc V . 7 3 . m ű , G - d u r 2 z o n g . 4 / m s . E g y e t , z e n . - t á r . 3 0 5 . ( T h e r n V , é s L . )

Ö s s z e s s z o n á t á k ( R o s é A r n o l d ) h e g . é s z o n g . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 1 0 4 .

R o m á n c z o k , 4 0 ., 5 0 m ű . ( P r i l l K á r o l y ) h e g . é s z o n g . U . o . 3 0 6 .

Page 7: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 33 7

Beethoven. H a n g v e r s e n y d a r a b , 6 1 . m ű . (P r i l l K á r o l y ) h e g . é s z o n g . U. o. 310.

18. mű. I. sz. Ld .: Egyet. zen.-tár 57. 18. mű. II. sz. U. o. 58.

— Vonósnégyes— Ugyanaz— « 18. m ű . I I I . s z . « « 59 .— « 18. m ű . I V . s z . « « 60 .

— « 18. m ű . V . s z . « <.( 6 1 .— « 18. m ű . V I . s z . « « 68

c< 18. m ű . I — V I . e g y k ö t e t b e n « « 433..c< 59 . m ű . I. sz . cc « 3 1 3 .

« 59 . m ű . I I . s z . « « 145.— « 59. m ű . I I I . s z . « << 83 .— « 74 . m ű . a « « 84 .

« 59. m ű . I - I I I . é s 74 . m ű 1 k ö t e t b e n L d . : u . o . 4 3 4 . v cc 95 . m ű . u . o . 85 .cc 135. m ű . cc c< 86 .

— V o n ó s ö t ö s 4. m ű . L d . : E g y e t , z e n . - tá r . 87 .

— U g y a n a z 29 . m ű . u . o . 122.cc 137. m ű . ( F u g a D - d u r b a n ) cc cc 3 5 9 .

Behr Francois. 451. m ü . « H ó v í r á g » cc « cc 375.Bellíni « N o r m a » (Z o n g o r a k i v o n a t a p a r t i t ú r a s z e r in t ú jb ó l á t d o l ­

g o z t a V o l k G . ) 4 / m s . L d . : E g y e t , z e n .- tá r . 607.Bellini. c c N o r m a » (D r . R i c h t e r J á n o s n a k , a b é c s i u d v a r o p e r a

s z á m á r a i r t p a r t i t ú r á ja s z e r in t ú jb ó l r e n d e z v e ) z o n g . k i v . 2/m . L d . : E g y e t , z e n . - t á r . 59 4 .

Béri M . E m i l . F e l r a g y o g o t t b o l d o g s á g o m c s i l la g a . E r e d e t i m a g y a r

d a l . É n e k h a n g r a z o n g o r a k i s é r e t t e l . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c

é s T e s t v é r e 1 k o r . 2 0 f i l l .

— U g y a n a z c im b a lo m r a 1 k o r . 2 0 f i l l .

Beriot K . Á r i a D o n i z e t t i o p e r á já b ó l . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á gI X . é v f . 1. s z . 2.

Beriot. (Újból átnézte Rosé A.)— I. Hangverseny 16. mű. D-dur heg. és zong. Ld .: Egyet.

z e n . - tá r . 49 5 .

— II Hangverseny 32. mű. B-moll heg- és zong. u . 0. 496.— III. cc 44. CC E-dur cc cc cc cc 497-

IV. cc 46. CC D-moll cc cc cc cc 498.V. cc 55* cc D-dur cc cc cc cc 499-

— VI. cc 70. cc A-dur cc cc c< cc 500.— VII. cc 76. cc G-dur CC cc cc cc 501.— VIII. cc 99. cc D-dur cc cc cc cc 502.- IX. cc 104. cc A-moll cc cc cc cc 5° 3*

X. cc 127. cc A-moll cc cc cc cc 504.— Air varié 2. mű. D-dur cc cc cc cc 5° 5-— cc cc 7. CC E-dur cc cc cc í< 506.

— c< cc 12. cc A-dur « cc cc cc 5° 7-— cc cc 15. cc E-dur cc cc cc cc 508.

cc c< 42. cc D-dur cc cc cc cc 509-— cc cc 67. cc D-dur cc cc cc cc 510.— cc cc 79. cc A-dur cc cc cc cc 5 11— cc cc G-durban (kivonat a hegedüiskolából) heg. és zong.

U. 0. 512.— Scéne de ballet, 100. mű. (Rosé) heg. és zong. U. o. 322.

Magyar könyvkén egyl. évkönyve. XII[. évf. 22

Page 8: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 3 8 ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE.

Beriot. 5 7 . m ű . 3 d u o s c o n c e r t a n t s ( N o w o t n y ) 2 h e g . L e l . : E g e r e t , z e n . - t á r . 5 4 9 .

— 8 7 . m ű . i 2 p e t i t s d u o s e l é m e n t a i r e s ( N o w o t n y ) 2 h e g . L d . : U . o . 5 4 0 .

Bertini ( K ö h l e r L a j o s ) , 12 d a r a b . L d : E g y e t , z e n . - t á r . 1 3 3 .— T a n u l m á n y o k , 2 9 . m ű . U . o . 12 9 .

— T a n u lm á n y o k , 3 2 . m ű . U . o . 1 3 0 .

— 25 t a n u lm á n y k i s e b b k e z e k s z á m á ra . , 1 0 0 . m ű . U . o . 1 3 2 .

Bertini. 9 7 . m ű . 25 t a n u lm á n y ( K ö h l e r L a j o s ) 4 / m s . L d . : E g y e t .z e n . - t á r . 1 3 1 .

Beyer. A z o n g o r a j á t é k e l ő i s k . , 1 0 1 . m ű . ( G o t t h a r d J. I . ) L d . :

E g y e t , z e n . - t á r . 16 7 .

Bihari J e n ő . S z e p t e m b e r v é g é n , é n e k h a n g r a z o n g o r a k í s é r e t t e l .

B p e s t . 1 9 0 2 . N á d o r K á lm á n 2 k o r .

— S z e p t e m b e r v é g é n . É n e k h a n g r a , c z im b a l o m k i s é r e t t e l . B p e s t ,

1 9 0 2 . N á d o r K á lm á n . 1 k o r . 2 0 f i l l .

— S z e p t e m b e r v é g é n , c z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . S z a l o n . - V . é v f .

I I I . fű z .— K e s e r g ő j e . L d . : a r é g i m a g y . m u z s ik a k in c s e s lá d á ja . 1. sz..

Bogdán I s t v á n . N e m t u d o k é n c z i g á n y n é lk ü l . . . L d . : Z e n é l ő

M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 7. s z . 1.

Bogisich M ih á ly . N é g y r é g i e g y h á z i é n e k h á r o m s z ó la m ú n ő i k a r r a . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a .

1. s z á m . R é g i t e m p l o m i é n e k a b o l d o g s á g o s S z ű z M á r i á r ó l .

2 (< U g y a n a z s z e n t M á r ia M a g d o l n á r ó l .3. « « s z e n t L á s z l ó k i r á l y r ó l .

4. « « s z e n t I s t v á n k i r á l y r ó l .V e z é r k ö n y v 1 k o r . 5 0 . f i l l . E g y e s s z ó l a m 10 f i l L

Boieldieu. « A f e h é r n ő . » Z o n g . - k i v . 2 / m s . L d . : E g y e t , z e n . - t á r . 1 9 4 .

— « A f e h é r n ő » ( H e u b e r g e r R i k . ) Z o n g . k i v . - s z ö v . L d . : E g y e t . , z e n . - t á r . 2 2 8 .

Bóka érzelgője. c im b . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a lo n . I V . é v f . I V . fű z .

Bóka kesergője. L d . : a r é g i m a g y . m u z s ik a k in c s e s l á d á ja . 2 . s z .

Böhm A n d o r . D e m o k r a t a - c s á r d á s , z o n g o r á r a . B p e s t , 1 9 0 2 .K l ö k n e r E d e 2 k o r .

Boldog vagyok, ha látlak . . . N é p d a l . L d . : B u d a p e s i n é p d a l o k .V . é v f . 25 .

Boor. Á r a n k a - M a z u r k a . L e l . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 22 s z . 2. Bordeaux. A s z e s z é l y e m l é k l a p . L d . : z e n é l ő M a g y a r o r s z á g

I X . é v f . 17. s z . 4.

Bower M . S ö t é t k a m r a . É n e k e s b o h ó z a t . Á t í r t a D i e n z l O s z k á r .

S z ö v e g é t i r t a H e l t a i J e n ő , é n e k h a n g r a z o n g . - k i s é r e t t e l . B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c é s t e s t v é r e .

1. Ú g y s z e r e t e m é n a f é r j e m . 2. A z é n h á z á m a z M e x i k ó .

3 . A k k o r s z é p a lá n y , h a s e r d ü l . 4 . N e l é g y s z e r e lm e s .

5. J ó r e g g e l t n é n i . 6 . L á m , m á s im á d ja . 3 k o r . n e t t ó .

Bozse Mári libája. C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z á l . V . é v f . I I I . s z . Brück G y u la . O p . 2 1 . A l f ö l d i z e n e k é p e k . F a n t a s i e h o n g r o i s e ,

z o n g o r á r a . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s t á r s a . 2 k o r . 4 0 f i I L

Bruckner. S y m p h o n i a I C - m o l l 4 / m s . L d . E g y e t , z e n . - t á r 4 2 0 .U g y a n a z I I C - m o l l U . o . 4 2 1 .

« I I I D - m o l l « « 4 2 2 .

« V B - d u r « « 4 2 3 -— « V I A - d u r « « 42 5 ^« «

Page 9: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 339

B r u c k n e r . « T e D e u m ) ) ( i l l e t v e o r g o n a k i s é r e t t e l j á t s z a n d ó . ) Z o n g . - k iv . s z ö v . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 4 2 9 .

Budapesti népdalok. V . é v f . B p e s t . 19 02 . N á d o r K á lm á n . 25 . B o l d o g v a g y o k , h a lá t la k . . . 26 . E s z t e n d ő b e n e g y s z e r e s ik . . . 6 0 fiit .

27 . V a n n e k e m s z e r e t ő m S z e g e d v á r o s á b a n . 28 . É d e s s é g e m , b o ld o g s á g o m . . . 6 0 f i l l .

B ú z a , B ú z a . . . N é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z im b .- S z a lo n . I V . é v f .

11. sz. 2.Carulli, G i t á r - i s k o la (K r e m p l . ) L d . : E g y e t , z e n . - tá r . 276 .

Chopin ( A z e r e d e t i k ia d v á n y o k s z e r in t á tn é z e t t , u j j r e n d d e l é s e lő a d á s i j e l e k k e l e l l á t o t t u j k ia d á s P u g n o R a o u l t ó l . )

— Valses (Keringők) L d . : Egyet, zen.-tár. 341.— Mazurkák u. 0 . 342.— Polonaise-ek « « 343.— Nocturne-ök. « « 344.— Balladák és impromptu-k « « 345-— Scherzók és F-moll ábránd « « 346.— Gyakorlatok <( (C 347-— Prélude-ök és rondók (C (( 348.— Szonáták a (C 349-— 9 k ü lö n f é le d a r a b (1 2 . m ű . V a r ia t i o n s b r i l la n t e s , 19. m ű .

B o le r o , 43 m ű . T a r a n t e l l e , 46 . m ű . A l l e g r o d e C o n c e r t , 57 . m ű .

B e r c e u s e , 6 0 . m ű . B a r c a r o l le , 7 2 . m ű . 2. sz . M a r c h e s fu n é b r e s , 72 . m ű . 3. s z . H á r o m E c o s s a is e , o p . p o s t h . V a r i a t i o n s s u r u n

a ir a l le m a n d . ) U . o . 3 5 0 .

— H a n g v e r s e n y d a r a b o k . U . o . 35 1 .

— H a n g v e r s e n y m ű v e k . U. o . 352.Chorin G . H a jd ú n á n á s i n ó t á k . 1. N o é - n ó t a . 2. H a b e m e g y e k a

n á n á s i v á s á r r a . . . . Z o n g o r á r a é s é n e k r e . B p e s t , 1902 R ó z s a ­

v ö l g y i é s t á r s a 1 k o r . 6 0 f i l l .Chován K á lm á n , « M a g y a r t á n c z o k » 4 /m s . L d . : E g y e t , z e n . - tá r 3 7 4 .

Cipollone. O p . 127. D a l s z ö v e g n é lk ü l . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 16. sz . 4.

Clementi, 36 ., 37 ., 38 . m ü . (S c h m i t t J á n o s . ) L d . E g y e t , z e n - t á r 29 .

— S z o n á tá k (S c h m it t J á n o s ) I — I V . U . o . 1 1 7— 120.

« V . ( F ü g g e l é k ) U . o . 196.— G r a d u s a d P a r n a s s u m (R a u c h V . ) I — I I . U . o . 2 8 7 — 2 8 8 .

— « IH . U . o . 2 8 9 .— P r é lu d e s e t E x e r c i c e s (S c h m i t t J á n o s ) u. o . 121 .

Clementi-Tausig, G r a d u s a d P a r n a s s u m (R a u c h V i lm o s ) L d . : E g y e t .z e n . - t á r 23 1 .

Concone (G á r t n e r E . ) , 9. m ű . 5 0 L e g o n s d e C h a n t k L d . : U . o . 2 0 1 .

— « m é u . o . 20 2 .Concone, 10 m ű . 25 . L e g o n s d e C h a n t k L d . : U . o . 2 0 3 .

« « m é « 2 0 4 .— 11. m ű . 3 0 E x e r c i c e s d e C h a n t m « 20 5 .— « « m é « 2 0 b .— 12. m ű . 15 V o c a l i s e s m « 20 7 .

« « m é «. 2 0 8 .— 17. m ű . G y a k o r l a t o k b a s z u s h a n g r a « 44 8 .

Costa M . B o s t o n k r g ő . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 14. sz . 2, Cramer (K l i n d w o r t h K á r o l y ) , G y a k o r l a t o k I — I V . á L d . : E g y e t .

z e n . - tá r 17 — 20.

2 2 *

Page 10: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 4 0 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

C s á r d á s - a l b u m ( Á b r á n y i K . ) L d . : E g y e t , z e n . - t á r 4 3 2 .

C u r s c h m a n n , A l b u m ( K r e m s e r E . ) m L d . : E g y e t , z e n . - t á r 5 4 5 .

— « <c k U . o . 5 4 2 .

C z e r n y , 13 9 . m i i . 1 0 0 G y a k o r l a t ( U j á t n é z . k ia d . ) . L d . : E g y e t ,z e n . - t á r 12 3 .

— 2 6 1 . m ű . 12 5 h a n g l é p c s ő - g y a k o r l a t . ( I J j o n n . á tn . k i a d . ) L d . :

U . o . 18 1 .

— 2 9 9 m ű . U j j g y o r s a s á g i s k o l á j a t e l j . 1 k ö t e t b e n ( Ú j b ó l á t n é z e t t

k ia d á s ) u . o . 51 .

— U g y a n a z 4 fü z e t b e n , I — I V . U . o . 1 3 4 — 1 3 7 .

— 3 3 5 m ű . L e g a t o é s S t a c c a t o , I . (U j . á tn . k i a d . ) U. o . 18 2 .— U g y a n a z I I . « « « 1 8 3 .

— 3 8 7 . m ű . 4 0 n a p o n k i n t i g y a k o r l a t (U j . á tn . k i a d . ) U . o . 54 .

— 3 6 5 . m ű . V i r t u ó z - t a n f o l y a m I . (U j . á tn . k i a d . ) U . o . 1 8 4 .

— U g y a n a z I I . « « « U . o . 1 8 5 .

— 3 9 9 . m ű . A b a l k é z i s k o l á j a ( U j . á tn . k i a d . ) 1 9 0 .

— 4 8 1 . m ű . 5 0 g y a k o r l a t . (R a u c h V i l m . ) U . o 1 8 6 .

— 58 4 . m ű . K i s z o n g o r a - i s k o l a . ( F i n k J á n o s . ) U . o . 5 9 .

— 5 9 9 . m ű . E l s ő o k t . (U j . á tn . k i a d . ) U . o . 5 2 .

— 6 3 6 . m ű . A g y o r s j á t é k e l o i s k o l á j a . (U j . á tn . k i a d . ) U . o . 1 2 4 .

— 7 4 0 . m ű . U j j g y o r s a s á g m ű v é s z e t e , t e l j . 1 k ö t e t b e n ( Ú j b ó l á t n é ­

z e t t k i a d á s ) u . o . 5 3 .

— U g y a n a z 6 fü z e t b e n , I — V I . U . o . 1 4 6 — 1 5 1 .

— 7 4 8 . m ű . 2 5 g y a k o r l a t k i s e b b k e z e k s z á m á r a ( U j b . á tn . k ia d . )

U . o . 178 .

— 8 0 2 . m ű . P r a c t i k u s u j j g y a k o r l a t o k (R a u c h V . ) I . U . o . 17 9 .

— U g y a n a z I I . U . o . 1 8 0 .

— 8 2 1 . m ű . 1 6 0 N y o l c z ü t e m ü g y a k o r l a t . (U j . á tn . k i a d . ) U . o . 18 7 .

— 8 4 3 . m ű . V i r t o u z i t á s (u j j k é s z s é g u j i s k o l á j a ) ( Ú j b ó l á t n é z e t t

k ia d á s ) I u . o . 1 8 8 .

— U g y a n a z I I u . o . 1 8 9 .

— 8 4 9 . m ű . 3 0 E t u d e s d e M é c a n is r n e ( u j j ü g y e s s é g e l o i s k o l á j a . )

( U jb . á tn . k i a d . ) U . o . 1 4 3 .

— 1 0 0 s z ó r a k o z t a t ó d a r a b ( R a u c h V i l m . ) U . o . 2 6 0 .

— E l s ő e l e m e k (1 0 0 k ö n n y ű g y a k o r l a t ) ( R a u c h V . ) 1 9 5 .

C z i g á n y , c z i g á n y . N é p d a l . L d . : M a g y . d a l o k é s n é p d . V I . é v f . 6 .

C z i g á n y , c z i g á n y . N é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a l o n . V . é v f .

1. s z . 5.

C z i n k a P a n n a n ó t á j a . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 1. s z . 4 .

C z i n k a P a n n a n ó t á j a . L d . : A r é g i m a g y . m u z s ik a k in c s e s lá d á ja .

3 . s z .

D a l l a m g y ü j t e m é n y ( H e l l m e s b e r g e r ) N é p d a l l a m o k . H e g . - s z ó l ó . L d . :

E g y e t , z e n . - t á r 3 5 7 .

— O p e r a d a l l a m o k . U . o . 1 7 5 .

— I d u l ó k é s T á n c z d a r a b o k . U . o . 4 3 9 .

D a l l a m g y ü j t e m é n y e k . ( H e l l m e s b e r g e r ) N é p d a l í a m o k h e g . é s z o n g .

L d . : E g y e t , z e n t . - t á r 3 5 5 .

— O p e r a d a l l a m o k . U . o . 17 3 .— I n d u l ó k é s T á n c z d a r a b o k . U . o . 4 4 1 .

D a l l a m g y ü j t e m é n y e k ( H e l l m e s b e r g e r ) N é p d a l l a m o k . 2 h e g . L d . :

E g y e t , z e n . - t á r 3 5 0 .

— O p e r a d a l l a m o k . U . o . 17 4 .— I n d u l ó k é s t á n c z o k . U . o . 4 4 0 .

Page 11: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 341

D ’ A m a n t L e ó . O p . 1 4 2 . K i r á l y - k e r i n g ő . Z o n g o r á r a . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . Z i p s e r é s K ö n i g 3 k o r .

___ O p . 1 4 3 . Á l o m k é p . D a l k e r i n g ő . L d . : Z e n é l ő M a g y a o r s z á g I X .

é v f . 1. s z . 3 .___ O p . 147* s z . S z e r e t e m . T r é f á s d a l a T a r k a s z í n p a d m ű s o r á ­

b ó l . S z ö v e g é t í r t a K a l o t a i S á n d o r , B u d a p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r

E d e 2 k o r . n e t t ó .

D a n k ó P . H a é n r ó z s á m . C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b - S z a l o n I V .

é v f . I V . fű z .— J a j b e f e h é r . C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a l . I V . é v f . V . fű z .

___ M é r t fá j ú g y a s z e r e l e m . . . C z im b . L d . : E r d é l y i C z i m b . - S z a l .

V . é v f . I . fű z .— S z a k á l l á b ó l h a v a t r á z a z ö r e g t é l . C z im b . L d . : E r d é l y i C z i m b . -

S z a l o n . I V . é v f . I V . fű z .

— A s z e g e d i Ö t h a l o m n á l . C z i m b . L d . : E r d é l y i C z i m b . - S z a l . I V .

é v f . V I . fű z .D e c k e r C . M i k é n t v a l l j a m m e g . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f .

13 . s z . 4 .D i a b e l l i , K i s s z o n á t á k , 1 6 8 . é s 1 5 1 . m ű . ( R a u c h V . ) L d . : E g y e t ,

z e n . - t á r 1 1 6 .

D i a b e l l i . 1 4 9 m ű . D a l l a m o s g y a k o r l a t o k 5 h a n g t e r j e d e l m é b e n

( R a u c h V . ) 4 / m s . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 3 5 .

— S z o n a t in á k , 2 4 ., 5 4 ., 5 8 ., 6 0 . m ű . ( R a u c h V . ) 4 / m s . U . o . 1 1 1 .

— S z o n á t á k , I . 3 2 ., 3 3 ., 3 7 . m ű . « « « 1 1 2 .

— U g y a n a z I I . 3 8 ., 7 3 . m ű . « « « 1 1 3 .

— D e u x s o n a t e s m i g n o n e s e t R o n d e a u m i l i t a i r e , 1 5 0 m ű . 4 / m s .

U . o . 1 1 4 .— I f j ú s á g ö r ö m e i (6 s z o n a t i n a 1 6 3 . m ű . ) 4 / m s . U . o . 1 1 5 .

D ó c z y J ó z s e f . Á r v a m a d á r . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 6 .

s z . 3 .

— H a t e e n g e m i g a z á n s z e r e t n é l . L d . : U . o . 4 .D ó c z y J ó z s e f d a la i . V I . f ü z e t . É n e k h a n g r a z o n g o r a k í s é r e t t e l . 1. M é r t

s z e r e t l e k . 2 . L e g s z e b b h á z a s o r b a n . . . 3 . N ó t á r i u s ú r . . . B u d a ­

p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e 2 k o r .

— É d e s a n y á m k ö s s e f e l a k e n d ő t . L d . : B á r d - f é l e C z i m b . g y ú j t .

V I . f ű z .

— M e g é r e t t a p i r o s s z ő l l ő . L d . : U . o .

— í r t a m é n l e v e l e t a c s á s z á r n a k . L d . : U . o .

— H á z a m e r e s z é r e . L d . : U . o .

— V e t t a r ó z s á m p i r o s s e l y e m v i g a n ó t . L d . : U . o .— H u s z á r n ó t a . L d , : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 2 1 . s z . 2 .

A d o m o n y i t e m e t ő á r o k b a n . . . N é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z i m b .

S z a l o n . I V . é v f . 8 . s z , 2 .

D o n a t h L a j o s . F e r d e v i l á g . T r é f á s p á r j e l e n e t é n e k h a n g r a z o n g o r a -

k i s é r e t t e l . B p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 2 k o r .

— F o r g a l m i a k a d á l y . V í g d a l , a T a r k a S z í n p a d m ű s o r á b ó l . S z ö ­

v e g é t í r t a K a l o t a y S á n d o r . É n e k z o n g o r á k i s é r e t t e l . B u d a p e s t ,

1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 2 k o r .

D ö h l e r , A l b u m ( E r n e y J ó z s . ) . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 4 4 5 .D o t z a u e r , G o r d o n k a i s k o l a , 1 5 5 . m ű . ( S a l t e r N . ) . L d . : E g y e t e m i

z e n . t á r . 5 1 3 .

— 75 ö s s z e g y ű j t ö t t g y a k o r l a t a a z i s k o l á j á v a l k a p c s o l a t b a n ( S a l t e r

N . ) I — I I I . á . . . U . o . 5 1 4 — 16.

Page 12: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 4 2 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

Dussek (C h . d e B é r i o t ) , 3 s z o n á t a , 10 ., 7 0 . é s 7 7 . m ű . L d . : E g y e t , z e n . t á r 9 0 .

— U g y a n a z H í r e s d a r a b o k . U . o . 1 1 0 .— U g y a n a z K i s s z o n á t á k , 20 . m ű . U . o . 198.

Ecchard J u le s . O p . 2. L a C a m p a n e l la . I m p r o m p t u p o u r P ia n o .

B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 5 0 fi l l .

Egghard J u le s . E m e r a n d in e . O p . 2 5 6 . V a l s e m i g n o n n e p o u r P ia n o

B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 2 0 f i l l .

Édes anyám.. . N é p d . L d . : E r d é l y i D . C z im b . g y ű j t . I V . é v f . 10 . s z . 4.

Édes anyám, nem tudok elaludni. N é p d a l L d . : K in c s e s m a g y

n ó t á k . 18. s z . 2.

— U . a. L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 8 . s z . 2.

Édességem, boldogságom . . . N é p d a l . L d . : B u d a p e s t i n é p ­

d a lo k . V . 28 .Egressy B . G y á s z d a l . L d . : E r d é l y i D . C z im b a l o m - S z a l o n . I V .

é v f . 8. s z . 5.— T a l p r a m a g y a r . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 6 . s z . 1.

Egyetemes zeneműtár.

1. Haydn. S z o n á t á k . I . k ö t e t . 2 k é z r e

2. « « II. cc «3. « « I I I . « cc4 . « « I V . « «

5. Bach, J. S. W o h l t e m p e r . K l a v i e r I . k ö t e t . 2 k é z r e6 . « « cc I I . « «

7. Beethoven. S z ó n . N é p k i a d . — « «8 . « « D i s z k ia d . I . « «9. « cc cc I I . « «

1 0 . Weber. E r e d e t i s z e r z e m é n y e k . — «

11. Mozart. S z o n á t á k . N é p k ia d á s .

12 . « D is z k ia d á s .

13 . Mendelssohn. S y m p h o n iá k . I . «

14 . « « I I . «15. (c M e g n y i t ó k — cc

16 . Mozart. D o n J u a n . Z o n g . k i v .

1 7 . Cramer. G y a k o r l a t o k . I . k ö t1 8 . cc cc I I . cc

1 9 . cc cc I I I . cc

2 0 . cc cc I V . cc

4 k é z r e2 CC

cc

4 cc

4 cc

4 cc

2 k é z r e2 cc2 cc2 cc

2 cc21. Kuhlau. S z o n a t in á k O p . 44 , 46 4 cc22 . Mayseder. 3 k e t t ő s 2 h e g .

2 3 . Kalliwoda. K e t t ő s ö k . O p . 17 8 . 2 h e g e d ű24 . <c cc cc 1 7 9 . 2 cc25. <c cc cc 180. 2 cc26. cc cc cc 181. 2 cc2 7 . Lanner. W a l z e r - A l b u m . 2 k é z r e

28 . Hohmann. H e g e d ű - i s k o l a . H e g e d ű .2 9 . Clementi. S z o n a t in á k . O p . 36 ., 3 7 ., 38 . 2 k é z r e

3 0 . Schubert. I n d u l ó k . 4 «31. Weber. « A b ű v ö s v a d á s z . » Z o n g . k i v . 2 cc

I k o r . 80 f i l l .

I c< 80 ccI CC 8 0 ((

I cc 8 0 cc2 CC 4 0 0.

2 cc 4 0 cc5 <c 4 0 cc3 « 6 0 cc3 cc 6 0 cc1 cc 8 0 cc33i1

2

2

1

1

1

11

11

« —cc 60cc 8 0cc 8 0cc 40cc 4 0cc 9 6cc 96cc 9 6cc 96cc 20cc 20cc 2 0cc 20cc 2 0cc 2 0<c 20cc 6 0cc 2 0cc 80cc 4 0

cccccc(C

cccccccccccccccccccccccccccccccccc2

Page 13: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE. 3 4 3

32. Mendelssohn. K ettősök. Ének. 1 kor.33. S c h u b e r t . Tánczok. 2 kézre 1 «34. Beethoven. Fidelio. Zong. kiv. 2 cc 235. Diabelli. Dallamos gyak. O p . 149. 4 « 136. Mazas. Etudes spéciales. O p .3 6 .1. köt. Heg.-solo. 137. « brillantes O p . 36. II. « « « 138. « d ’Aristes O p T 3 6 . III. « « « t

39. Mozart. K ét Duó. V iola és heg. 140. Mayseder. 6 Etűdén. O p . 20. Heg.-solo.

5 2 . « E l s ő o k t a t á s . « 5 9 9 . 2 « 1

53 . U j j g y o r s . m ű v . « 7 4 0 . c p l t . 2 « 3

5 4 . « 4 0 N a p . g y a k . « 3 3 7 . 2 « 1

55. R o de. 24 C a p r ic e n . H e g e d ú - s o l o . 15 6 . Fiorillo. 8 6 G y a k . « « 1

5 7 . Beethoven. V o n . - n é g y e s . O p . 18 . I . k ö t . v o n ó s n . 1

20 fill. 2 0 «

4 0 «20 «44 44 41 4472 9 6 «

42 . R o d e . C o n c e r t 4. sz . H e g e d ű é s z o n g o r a I cc 8 0 cc43- « cc 6, cc « cc I c< 80 a

44. « « 7- cc cc cc I cc 80 «

45- « cc 8 . c< cc cc 1 cc 8 0 cc46. a CC 1 1. cc cc cc I cc 8 0 cc47- Viotti cc 22 . cc c< cc I cc 8 0 cc48 . Of <( 2 3 - CC CC cc I cc 8 0 cc4 9 . CC cc 28 . cc cc cc I cc 8 0 cc5° - « (C 29 . cc cc cc I cc 8 0 cc5 l ■ G z e r n y . U j j g y o r s a s á g is k . O p . 2 9 9 . c p l t . 2 k é z r e I cc 44 cc

20 « 2 0 cc

20 «

44 «58 . cc cc cc 18. I I . cc cc 1 cc 44 cc

59- Czerny. K i s z o n g . - i s k o la O p . 5 8 4 . 2 k é z r e 1 cc 8 0 cc

6 0 . Schumann. R e g e k é p e k . O ]p. 11 3 . H e g . (v . v i o l a )é s Z o n g . 1 cc 2C cc

6 1 . Field. N o c t u r n o . 2 k é z r e 1 cc 44 cc•62. Haydn. 6 . V o n ó s n é g y e s . O p . 76 . I — V I . k ö t . 3 cc 6 0 cc

63 cc 3 . cc cc 74 . I — I I I . cc 2 cc 4 0 cc6 4 . cc 3. cc cc 54 . I - I I I . cc 2 cc 4 0 cc

6 5 . Beethoven. V o n ó s n é g y e s O p . 18. I I I . k ö t . 1 cc 44 cc

6 6 . cc « cc 18. I V . cc 1 cc 44 cc

6 7 . cc c< CC 18. V . cc 1 cc 44 Cl

6 8 . cc cc cc 18. V I . cc 1 cc 44 cc6 9 . Hellmesberger sr. 6 c a d e n z ia . 1 i e g e d ü - s o l o . 1 cc 2 0 cc7 0 . Beethoven. M e g n y i t ó k . 2 k é z r e . 1 cc 8 0 cc

7 1 . cc cc 4 cc 2 cc 4 0 cc

72 . Rossini. « A s e v i l l a i b o r b c l y » z o n g . k i v . 2 k é z r e 2 cc 4 0 cc

7 3 . Mozart. V o n ó s n é g y e s . I. s z . G - d u r 1 cc 2 0 cc

74 . « « I I . cc D - m o l l 1 cc 2 0 cc

75 - « « I I I . « E s - d u r 1 cc 2 0 cc76 . « CC I V . cc B - d u r 1 cc 2 0 cc

7 7 . Mozart. V o n ó s n é g y e s . V . s z . A - d u r 1 cc 2 0 cc78. « ' cc V I . cc C - d u r 1 cc 2 0 cc

7 9 . « cc V I L cc D - d u r 1 cc 20 cc8 0 . « CC V I I I . cc D - d u r 1 cc 20 cc8 1 . « CC I X . cc B - d u r 1 cc 20 cc8 2 . « CC X . cc F - d u r 1 cc 20 cc

8 3 . Beethoven, cc cc O p . 59 . I I I . k ö t e t . 1 cc 44 cc

Page 14: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

344 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

84 . Beethoven. V o n ó s n é g y e s . O p . 74 . v o n . - n é g y . 1 k o r . 44 fin .

85 . « « « 95 . « 1 « 44 «

8 6 . « « « 135. « 1 « 44 CC

87. <c í V o n ó s ö t ö s « 4. 1 « 8 0 (C

88 . Schubert. V o n ó s n é g y e s . « 29 . 1 (( 44 a89 . Mozart. F i g a r o la k o d a lm a . Z o n g . k iv . 2 k é z r e 2 cc 40 cc

90. Dussek. 3 s z o n á t a . O p . 10., 7 0 ., 77 . 2 « 1 « 8 0 (C

9 1 • Hűmmel. S z o n á tá k é s d a r a b o k . O p . 11., 13 ., 18., 2 0 ., 55 . 2 k é z r e 1 « 8 0 cc

92 . « S z o n á t á k é s d a r a b o k . I I . k ö t e t . O p .

19 .. 8 1 ., 10 6 ., 109. 2 k é z r e 1 cc 8 0 cc

93- « S z o n á t á k é s d a r a b o k . I I I . k ö t e t . O p .

^ 9 . , 57-, 6 7 ., 107 ., 120. 2 k é z r e « Z o n g o r a - h a n g v e r s e n y m ü v e k . O p . 85 .

A - m o l l , 89 . H - m o l l 2 k é z r e

1 « 80 0594

1 « 8 0 (C

95- Kuhlau. S z o n a t in á k . O p . 2 0 ., 5 5 ., 59 . 2 k é z r e 1 2 0 CC

96 . « « I I . k ö t . O p . 6 0 ., 88 . 2 k é z r e 1 cc 20 CC

97- Haydn. S y m p h o n iá k . I. k ö t e t . 4 k é z r e 3 « — (C

98. « « I I . « 4 cc 3 cc — CC

99- « « I I I . « 4 « 3 « — (C

10 0 . « « I V . « 4 « 3 CC — cc

I O I . Beethoven. D a r a b o k , r o n d o k , s t b 2 k é z r e 1 « 80 cc

102. « V a r i a t i ó k . I k ö t e t . 2 k é z r e 1 CC 8 0 (C

103. « « I I . cc 2 cc 1 cc 8 0 cc

10 4 . a S z o n á tá k . H e g . é s z o n g . 4 cc 80 cc

105. Mozart. ( (V a r á z s fu v o la . Z o n g . k iv . 2 (C 40 cc

106. Moscheles. T a n u lm á n y o k . I . k ö t . O p . 70 . 2 k é z r e I cc 44 (C

107 . « T a n u lm á n y o k . I I . k ö t e t . O p . 7 0 . 2 k é z r e I cc 44 «

10 8 . « J e l l e m z ő t a n u lm á n y o k . O p . 95 . 2 k é z r e I cc 44 «

109 . Mozart. M e g n y i t ó k . 4 k é z r e I cc 80 «

1 1 0 . Dussek. H i r e s d a r a b o k . 2 k é z r e I cc 20 cc

i n . Diabelli. S z o n a t in á k . O p . 2 4 ., 54., 58. *6 0 . 4 k é z r e I cc 20 cc

112. « S z o n á t á k . O p . 3 2 ., 33 ., 37 . 4 k é z r e I cc 2 0 cc

‘ 13- cc cc I I . k ö t e t . 3 8 ., 73 . 4 « I cc 20 CC

114. « D e u x S ó n . m ig n o n n e s e t R o n d e a u

m i l i t a i r e . O p . 1 5 0 . 4 k é z r e I (C 20 Cf

1 15 Diabelli. I f jú s á g ö r ö m e i . O p . 163. 4 k é z r e I (C 20 (C

116. « S z o n a t in á k . O p . 151 .. 168. 2 k é z r e I cc 20 (€

1 17 Clementi. S z o n á t á k . I . k ö t e t . O p . ( 1 — 7 .) 2 k é z r e I (C 8 0 CC

118. « « I I . k ö t e t . O p . (8 — 1 2 .) 2 k é z r e I <( 8 0 cc119. « (( I I I . k ö t e t . O p . (1 3 — 1 8 .) 2 k é z r e I cc 8 0 (C

12 0 . « « I V . k ö t e t . O p . (1 9 — 2 4 .) 2 k é z r e I cc 8 0 cc121. cc P r é lu d e s e t E x c e r c i c e s . 2 k é z r e I « 44 cc122 . Beethoven. V o n ó s ö t ö s . O p . 29 . I cc 80 cc123. Czerny. 100 g y a k o r la t . O p . 139. 2 k é z r e I cc 2 0 cc124. « A g y o r s j á t é k e lő i s k o lá ja . O p . 63 6 . 2 k é z r e I cc 20 «

1 2 5 . Weber. M e g n y i t ó k . 4 k é z r e I (( 8 0 (C126 . Strauss Josef. A lb u m . I k ö t e t . 2 k é z r e I (( 8 0 (C12 7 . « « I I . cc 2 « I (( 8 0 cc128. Mendelssohn. D a lo k s z ö v e g n é lk ü l . 2 k é z r e I (C 80 cc

129. Bertini. T a n u lm á n y o k . O p . 29 . 2 k é z r e - (C 96 (C

1 3 0 . « « «. 32. 2 <c - (C 9 6 cc

1 3 1 - « 25 t a n u lm á n y . « 97 . 4 cc I cc 44 (C

Page 15: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE. 345

132. Bertini. 25 t a n u lm á n y k i s e b b k e z e k s z á m á r a . O p . 1 0 0 . 2 k é z r e k o r . 9 6 f i l l .

j 33 « 12 k is d a r a b . 2 k é z r e — « 96 «

134. Czerny. U j j g y o r s a s á g i s k o lá ja . O p . 2 9 9 . I . fü z e t 2 k é z r e « ÓO ( C

13 3 . « U j j g y o r s a s á g i s k o lá ja . O p . 29 9 . I I . fü z e t .

2 k é z r e <( ÓO cc136 . « U j j g y o r s a s á g i s k o lá ja . O p . 2 9 9 . I I I . fü z e t .

2 k é z r e « ÓO (C13 7 . « U j j g y o r s a s á g is k o lá ja . O p . 2 9 9 . I V . fü z e t .

2 k é z r e ÓO cc138 . Mendelssohn. Z o n g o r a - s z e r z e m é n y e k . I I . k ö t e t .

2 k é z r e 1 « 8 0 (C

139. « Z o n g o r a - s z e r z e m é n y e k . I I I . k ö t e t .

2 k é z r e 1 « 8 0 cc140. Mozart. V o n ó s ö t ö s . I I . k ö t . G - m o l l . 1 (( 44 cc

14 1 . « « I V . k ö t . D - d u r . « 1 (( 44 cc14 2 . Beethoven. K ö n n y e b b s z e r z e m é n y e k . 2 k é z r e 1 « 20 «

143. Czerny. 3 0 E t u d e s d e M é c a n . O p . 8 4 9 . 2 k é z r e 1 (c 2 0 (C

144. Mozart. S z o n á t á k . H e g . é s z o n g . 5 « 40 «

145. Beethoven. V o n ó s n é g y e s . O p . 59 . I I . k ö t e t . V o n ó s n é g y e s 1 cc 44 (C

14 6 . Czerny. U j j g y o r s a s á g m ű v é s z e t e . O p . 7 4 0 . 1. k ö t .

2 k é z r e . (( 72 (C

147 . « U j j g y o r s . m ű v é s z e t e . O p . 7 4 0 . I I . k ö t .

2 k é z r e . 7 4 0 . I I I . k ö t . « 72 (C

148. « U j j g y o r s . m ű v é s z e t e . O p .

2 k é z r e _ « 72 cc

14 9 . Czerny. U j j g y o r s . m ű v . O p . 7 4 0 . I V . k ö t . 2 k é z r e — (( 72 «

1 5 0 . « « O p . 7 4 0 V . CC te — « 72 cc15 1 . « « « « 7 4 0 V I . « a cc 72 (C

152 . Nyitányok albuma. I . « 4 k é z r e 1 cc 8 0 «

153. « « I I . « 1 cc 8 0 (C

15 4 . « « I I I . « « 1 cc 8 0 (C

15 5 . « « I V . « « 1 « 8 0 (C

15 6 . Pleyel. K e t t ő s ö k O p . 8 2 h e g . 1 ( ( 2 0 <*■

1 5 7 . Haydn. 12 k i s e b b d a r a b . — 2 k é z r e 1 cc 2 0 cc15 8 . « A lb u m . — « 1 ( ( 44 cc15 9 . Mendelssohn. Z o n g . - s z e r z m I V . c< « 1 (C 8 0 (C

1 6 0 . « « ( S u p p l . ) V . « « 1 ( ( 8 0 (C

16 1 . Lemoine. E t u d e s e n fa n t in e s . O p . 37 « 1 CC 44 cc162. Schubert. « S z é p m o l n á r n ő » (m e l l . s z ö v . ) « 1 ( ( 20 cc163. « « T é l i u t a z á s » « « « 1 ( ( 20 (C

164 . « ( (H a t t y ú d a l ) ) « « cc 1 « 2 0 (C

* 6 5 . « V á l o g a t o t t d a l o k a « « 1 CC 2 0 ( t

166 . Strauss, id. T á n c z d a r a b o k . « 1 cc 2 0 «

16 7 . Beyer. A z o n g o r a j á t é k e l ő i s k . O p . 10 1 . « 1 (C 8 0 (C

168. Mozart. V o n ó s ö t ö s . I C - d u r 1 cc 44 (C

*6 9 . cc « « Hl A - d u r 1 (C 44 ( C

1 7 0 . Nicolai. « A v in d s o r i v í g n ő k » . Z o n g . k i v . 2 k é z r e 2 cc 4 0 ctI 7 I - Rode, Kr. Baill. H e g e d ű i s k o l a , h e g e d ű - s o l o • 1 cc 8 0 cc17 2 . Mozart. M e g n y i t ó k , k é t k é z r e 1 « 44 «

* 73- O p e r a d a l l a m o k . H e g . é s z o n g . 1 (C 44 cc

Page 16: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

34*6 z e n e m ű v e k j e g y z é k e .

174. O p e r a d a l l a m o k . 2 h e g e d ű r e I k o r . 20 Elll.

i 75- cc H e g e d ű - s o lo . I cc 2 0 cc176. Schubert. V o n ó s n é g y e s , o p . p o s t . D m o l l

v o n ó s n é g y e s 2 cc 40 cc17 7 . Mozart. F i g a r o h á z a s s á g a . Z o n g . k iv . s z ö v . 3 cc — c<178. Czerny. 25 g y a k o r l a t k i s e b b k e z e k s z á m á r a .

O p . 7 4 8 . 2 k é z r e I cc 20 cc179. cc P r a k t ik u s u j j g y a k o r la t o k . O p . 8 0 2 1.

k ö t . 2 k é z r e I cc 20 cc180 . (( P r a k t ik u s ú j j g y a k o r la t o k . O p . 8 0 2 .

I I . k ö t . 2 k é z r e I cc 2 0 cc181. « 125 P a s s a g - U e b u n g e n . O p . 2 6 1 . 2 k é z r e I C( 20 «

182. cc L e g a t o é s S t a c c a t o . O p . 335 I. k ö t . « I cc 20 cc183. cc cc « CC <( 3 0 5 I I . cc cc I cc 2 0 «

184. (( V i r t u ó z t a n fo ly a m . O p , 36 5 I . k ö t . « I cc 2 0 cc185. cc cc CC CC 365 11. cc cc I K 20 cc186. cc 50 g y a k o r l a t . O p 48 1 . « I cc 20 cc187. cc 160 n y o lc z ü t e m ű g y a k o r l a t O p . 8 2 1 . c< I cc 44 cc188. cc V i r t u o z i t á s . O p . 8 I . k ö t . cc I cc 2 0 cc189. cc c< cc 8 I I . cc c< I « 20 cc190. (( A b a lk é z is k o lá ja . O p . 39 9 . c< I cc 44 cc191. Mayseder. 2. c o n c e r t in o E - d á r b a n . O p . 53

h e g e d ű é s z o n g o r a — (< 96 ccIQ 2 . Schumann. E r e d e t i s z e r z e m é n y e k 4 k é z r e 3 cc — «193- cc S y m p h o n iá k . cc 3 cc 6 0 c<194. Boieldieu. «A f e h é r n ő » . z o n g . k iv . cc 2 cc 40 cc195- Czerny. E ls ő e l e m e k . c< I cc 20 «196. Clementi. S z o n á t á k (S u p p l . ) V . k ö t . cc I cc 8 0 cc* 97- Beethoven. F i d e l i o . Z o n g . k iv . s z ö v e g g e l 3 cc — cc198. Dussek. S z o n á tá k . O p . 2 0 . cc I cc 20 cc199* Rossini. «A s e v i l l a i b o r b . » Z o n g . k iv . s z ö v e g g e l 3 cc — cc

2 0 0 . Beethoven. S e p t e t . O p . 2 0 . , cc I cc 2 0 cc20 1 . Concone. 50 L e g o n s d e C h a n t 9 k ö z é p . É n e k . 1 « 2 0 cc2 0 2 . cc cc cc cc m é ly . « I cc 29 cc2 0 3 . cc 25 L e y ö n s d e C h a n t 10 k ö z é p , cc I cc 20 cc2 0 4 . cc « cc cc m é ly . cc I cc 2 0 cc2 0 5 . cc 30 E x e r c i c e s d e C h a n t 11 m a g a s . « I cc 20 cc2 0 6 . cc cc cc cc m é ly . cc I cc 20 cc2 0 7 . cc 15 V o c a l i s e s . 12 m a g a s , cc I cc 2 0 cc2 0 8 . cc cc cc cc m é ly . cc I cc 20 cc2 0 9 . Sálon-Album. I . k ö t . 2 k é z r e I « 8 0 cc2 1 0 . cc cc I I . <( cc I « 8 0 cc2 1 1 , Viotti K e t t ő s ö k . 1. s z á m . 2 h e g e d ű I cc 44 cc2 1 2 . cc cc 2 . cc cc I cc 44 cc2 1 3 . cc cc 3. cc cc I cc 44 cc2 1 4 . cc cc 4 . cc cc I cc 44 cc215- cc CC 5. CC cc I cc 44 cc2 1 6 . cc cc 6. cc cc I C( 44 cc2 1 7 . CÍ cc 7. cc c< I c< 44 cc2 1 8 . cc cc 8 . cc cc I c< 44 cc21 9 . cc cc 9. cc cc í cc 44 (C2 2 0 . Cí cc 10. cc cc i cc 44 (C2 2 T, cc cc I I . cc cc I cc 44

%

Page 17: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 4 7

222 ,223. «224.225.226 .

22 7 .2 2 8 .

229.230.231.232.233-234- 235 236.237-

Viotti. K e t t ő s ö k . 12. s z . 2 h e g e d űcc 13. « «

Weber. c c A b ű v ö s v a d á s z . » Z o n g . - k i v . s z ö v . Salon-Album. I I I . k ö t . 2 k é z r e .

Schubert. S o n a t in á k . O p . 137. H e g . é s z o n g . Nicolai. « A w in d s o r i v i g n ő k . » Z o n g . k iv . s z ö v .

Boieldieu. « A f e h é r n ő . » z o n g . - k i v . s z ö v . Bach, J. S . T a n u lm á n y o k . I . k ö t . 2 k é z r e .

« « I I . cc 2 (C

Tausig-Clementi. G r a d u s a d P a r n a s s u m 2 k é z r .

Spohr. H a n g v e r s e n y d a r a b . h e g . é^ z o n g .«

«ccCC

cc

C< CC CC

« cc cc« c< cc« cc «w cc cck ö t . 2 k é z r e .

2 <c238. Mozart. Ö s s z e s d a r a b o k . I.239. « « « II.240. Mazas. P e t i t s D u o s . O p . 38 . I . k ö t . 2 h e g .

241 . « « « .« 38, II. cc 2 «242 . « 6 P e t i t s D u o s . O p . 39 . I . k ö t . 2 h e g .243. cc 6 cc « « 39. II. « 2 cc244. P r á l u d i a t n - A l b u m . O r g o n á r a .

245 . Mozart. « A v a r á z s f u v o la . » z o n g . k iv . s z ö v .

2 4 6 . Schmitt, Jac. S o n a t in a k . O p . 2 0 8 . 4 k é z r e .

2 4 7 . « « « 2 0 9 . 4 «

2 4 8 . Beethoven. S y m p h o n ia k . I . k ö t . 4 k é z r e .

24 9 . « cc II. « 4 «

25 0 . Mazas. K e t t ő s ö k . O p . 6 0 . h e g .

251. Mozart. S y m p h o n ia k . I. k ö t . 4 k é z r e .

k o r . 44 fi l l .

44 «4 0 « 8 0 «

44 «80 cc — « 80 cc 80 c< 80 cc80 C(

80 cc 80 cc 80 cc

80 cc 80 cc 20 « 2 0 CC

20 cc 20 cc2 0 CC

20 cc 2 0 CC

40 CC

20 « 2 0 CC

60 cc 60 cc 2 0 CC

— cc25 2 . <r cc I I . cc 4 cc 3 cc — cc

253 .

25 4

Mazas. K e t t ő s ö k . O p . 61 . h e g .cc cc a b é c é d a i r e s . O p . 85 . I. k ö t .

1 cc 20 cc

255-

2 h e g e d ű r e .Mazas. K e t t ő s ö k , a b é c é d a i r e s . O p . 85 . I I . k ö t .

— CC 6 0 cc

25 6 .

2 h e g e d ű r e .

Mazas. K e t t ő s ö k , a b é c é d a i r e s . O p . 85 . I I I . k ö t .— CC 6 0 cc

2 h e g e d ű r e . — cc 60 cc257- Schubert. Z o n g . s z e r z e m é n y e k . I . k ö t . 2 k é z r . 3 cc 60 cc25 8 . cc cc « I I . cc 2 cc 2 cc 40 cc259- c< CC CC I I I . cc 2 cc 2 cc 40 CC

2 6 0 . Czerny. 100 szórakoztató d a r a b . 2 k é z r e . 1 cc 20 cc261 . Solfeggien-Album m a g a s - é n e k . 1 cc 86 cc2 6 2 . cc k ö z é p - é n e k . 1 cc 80 cc26 3 . « m é ly - é n e k . 1 cc 8 0 cc2 6 4 . Schumann. D a lo k . I. k ö t e t , m a g a s é n e k . 2 cc 4 0 cc26 5 . cc cc I I . cc cc cc 3 cc 60 cc26 7 . « « I . cc k ö z é p é n e k . 2 cc 40 «26 8 . cc CC I I . « « CC 3 cc 6 0 cc270 . cc cc I. cc m é ly é n e k . 2 cc 4 0 a27 1 . Mozart. V a r i á t i ó k . 2 k é z r e . . 3 c< — cc2 7 2 . Weber. M e g n y i t ó k . 2 k é z r e . 1 cc 44 «273* D a s L i e d i m V o l k e . D a lg y ű j t e m é n y . É n e k . 3 cc 6 0 cc

Page 18: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 4 8 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

27 4 . Lipinski. K a t o n a i h a n g v . O p . 21 . H e g . é s z o n g . 1 k o r . 80 fill.2 7 5 . Spohr. H a n g v e r s e n y d b . X I I . k ö t . H e g . é s z o n g . 1 « 80 «

2 7 6 . Carulli. G it á r - i s k o la . G i t á r r a . 2 (c 40 «

2 7 7 . Kreutzer. G y a k o r la t o k . H e g . - s o l o . 1 « 2 0 «

2 7 8 . Schmitt, Alois. Excercic. p r é p a r a t . O p . 16. 2 k . - 60 (C

2 7 9 . Mozart. D o n J u a n . Z o n g . - k i v . s z ö v . 4 8 0 «

2 8 0 . Haydn. A t e r e m t é s . Z o n g . - k i v . s z ö v . 1 « 80 «

2 8 1 . Loewe. A lb u m . I . k ö t . é n e k . 3 « ÓO (C

2 8 2 . « « I I . « « 3 « 6 0 «

2 8 3 . « a I I I . « « 3 (C 6 0 «

284. Mendelssohn. D a lo k , m a g a s - é n e k . 2 a 4 0 <í

2 8 5 . « « k ö z é p « 2 « 4 0 « r

2 8 6 . « « m é ly <( 2 « 40 («

2 8 7 . Clementi. G r a d u s a d P a r n a s s u m . I. k ö t . 2 k . 1 « 8 0 «

2 8 8 . « a « a I I . « 2 k . 1 « 8 0 (C

2 8 9 . « « « « I I I . « 2 k . 2 « 40 ( f

2 9 0 . H a y d n . « A z é v s z a k o k . ) ) Z o n g . - k i v . s z ö v . 3 « — <e

2 9 1 . Mayer, Charles. A z u jj g y o r s a s á g u j i s k o lá ja .O p . 168. I. k ö t . 2 k é z r e . - (c 96 (r

2 9 2 . a a A z U j j g y o r s a s á g u j is k o lá ja .

O p . 168 . I I . k ö t . 2 k é z r e . - « 96 C«

293. « « A z U j j g y o r s a s á g u j i s k o lá ja .

O p . 168 . I I I . k ö t . 2 k é z r e , - « 96

29 4 . « « A z U j j g y o r s a s á g u j is k o lá ja .

O p . 168. I V . k ö t . 2 k é z r e . <( 9 6

295- Bach, J. S. S z o n á t o k . h e g . s o lo . 1 « 8 0 < t

2 9 6 . Mendelssohn. A lb u m . 2 k é z r e . 1 <■( 20 {<

2 9 7 . Weber. A lb u m . 2 k é z r e 1 « 44 a2 9 8 . Schumann. A lb u m . 2 k é z r e 1 « 8 0 cc

2 9 9 . T h a l b e r g . E t ű d ö k . O p . 26 . 2 k é z r e 1 « 8 0 (C

3 0 0 . Mozart. H a n g v e r s e n y d a r a b o k . 2 k é z r e 3 « 6 0 «

3 0 1 . Beethoven. H a n g v e r s . - d a r a b . I C -d u r . O p . 15.

2 z o n g . 4 k é z r e 1 « 44 cc

3 0 2 . « H a n g v e r s . - d a r a b I I B -d u r . O p . 19.2 z o n g . 4 k é z r e 1 « 44 (C

303. « H a n g v e r s . - d a r a b . I I I C - m o l l . O p . 37 .2 z o n g . 4 k é z r e 1 « 44

304 . « H a n g v e r s . - d a r a b . I V G - d u r . O p . 58 .2 z o n g . 4 k é z r e 1 « 44 «

3 0 5 . « H a n g v e r s . - d a r a b . V E s - d u r . O p . 7 3 .

2 z o n g . 4 k é z r e 1 « 443 0 6 . « H a n g v e r s - d a r a b . R o m á n c z . O p . 4 0 .,

50 . H e g . é s z o n g . 1 « 20 ((

307. Kettős-album. I . K la s s z ik u s o k . I . k ö t . H a r m .

é s z o n g . 1 « 80 «3 0 8 . « I I . R o m a n t ik u s o k . I I . k ö t . H a r m .

é s z e n g . 1 « 8 0 ((

3° 9 * « I I I . O p e r a d a l l a m o k . I I I . k ö t e t .

H a r m . é s z o n g . 1 « 80 «3 1 0 . Beethoven. H a n g v e r s e n y d a r a b . O p . 6 1 . H e g .

é s z o n g . 1 « 2 0 ((

3 1 1 . Mendelssohn. H a n g v e r s e n y d a r a b . O p . 64 . H e g .é s z o n g . 1 (C 20 «

Page 19: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE. 349

3 1 2 . Mozart. D - m o l l - h a n g v e r s e n y m ű . 2 z o n g . 4 k é z r e 1 k o r . 44 fi l l .

3 i 3> Beethoven. V o n ó s n é g y e s . O p . 59. I . k ö t . I CC 80 CC

3 U - Schmitt, Jac. M u s ik a l . S c h a t z k á s t l . O p . 325*2 k é z r e I cc 2 0 cc

31 S- Paganini. 24 C a p r ic e n . H e g . - s o l o . I cc 44 cc

t i 6. Schubert. A lb u m . I. m a g a s o d n é k 3 cc 6 0 cc

317* « « I . k ö z é p « 3 cc 6 0 cc

3 1 8 . « « I . m é ly « 3 cc 6 0 cc

3 2 2 . Bériot. S c é n e d e b a l l e t . O p . 100. H e g . é s z o n g . 1 cc 8 0 cc

32 3 . Bach, J. S. K i s e l ő j á t é k o k é s fú g á k 2 k é z r e 1 cc 44 cc

3 2 4 . « 2 é s 3 s z ó la m ú i n v e n t i ó k 2 cc I cc 44 cc

32 5 . « F r a n c z ia s u i t e - e k . 2 k é z r e 1 cc 44 cc

32 b . « A n g o l « I . k ö t . 2 k é z r e I cc 44 cc

3 2 7 . « « cc I I . « 2 cc 1 cc 44 cc

3 2 8 . (( P a r t i t á k I . « 2 cc I cc 44 cc

3 2 9 . cc « I I . « 2 cc I c< 44 cc

330 . « O la s z c o n c e r t 2 cc 1 cc 2 0 cc

33 i . Weber. S z o n á t á k . 2 k é z r e 1 cc 8 0 V

332. « T á n c z r a k é r é s . P o l o n a i s e . R o n d o s tb .

2 k é z r e 1 cc 8 0 cc

333. « V á l t o z a t o k é s h a n g v e r s . - m ü v e k . 2 k é z r e 1 cc 8 0 cc

334- Schumann. E r d e i j e l e n e t e k . O p . 82 . 2 cc I « 20 cc

335- Szonatina-Album. I . k ö t . 2 k é z r e 1 cc 8 0 cc

336 . « cc I I . « 2 « 1 cc 8 0 cc

337* Szonáta-Album. I. « 2 « 1 cc 8 0 cc

338. « « I I . « 2 « 1 cc 8 0 cc

339- Klasszikus darabok. 2 k é z r e 1 cc 8 0 cc

340 . Vaccai. M e t o d o p r a t i c o . É n e k I cc 20 cc

34 i . Chopin. W a l z e r 2 k é z r e I cc 2 0 cc

342. cc V a l s e s ( K e r i n g ő k ) 2 k é z r e 2 cc 4 0 CÍ

34 3- <c M a z u r k á k 2 k é z r e I cc 80 cc

344- cc P o l o n a i s e - e k 2 k é z r e I cc 8 0 cc345 . » N o c t o u r n e - ö k 2 k é z r e I cc 80 cc

346. cc B a l la d á k é s im p r o m t u - k , S c h e r z ó k é s

F - m o l l - á b r á n d 2 k é z r e I cc 8 0 cc

347. cc G y a k o r l a t o k 2 k é z r e I cc 8 0 cc

348. cc P r é lu d e - ö k é s r o n d ó k 2 k é z r e I cc 8 0 cc

349- cc S z o n á t á k 2 k é z r e I cc 80 cc

350 . cc 9 k ü lö n f é l e d a r a b 2 k é z r e I cc 8 0 cc

351. cc H a n g v e r s e n y d a r a b o k 2 k é z r e I cc 8 0 cc

352 . cc H a n g v e r s e n y m ű v e k 2 k é z r e 2 cc 4 0 cc

353. Schubert. S y m p h o n iá k I . k ö t . 4 k é z r e 3 cc 60 cc

354. cc cc I I . cc 4 cc 3 cc 6 0 cc

355- Népdal-Album. H e g . é s z o n g . 1 cc 44 cc

356. « cc 2 h e g e d ű 1 cc 2 0 cc

357- cc cc H e g . - s o l o . 1 cc 2 0 cc

358. Gebauer. 12 k e t t ő s . O p . 10 . 2 h e g . 1 cc 44 cc

359- Beethoven. F u g a in D - d u r . O p . 137. V . - n é g y e s cc 72 CC3 6 0 . Schumann. C a r n e v á l . O p . 9. 2 k é z r e 1 l< 20 cc36 1 . cc I f jú s á g a lb u m a . O p . 68 , 2 k é z r e 1 cc 20 cc3 6 2 . cc G y e r m e k j e l e n e t e k . O p . 15. 2 k é z r e — cc 6 0 cc3 6 3 . Ziehrer. A lb u m I . k ö t . 2 k é z r e 3 cc 6 0 cc3 6 4 . c< c< I I . C< 2 <( 3 cc ÓO cc

Page 20: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

35° ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

36 5 . Ziehrer. A lb u m . I I I . k ö t . )> k é z r e 3 k o r . 60 mi.3 6 6 . « « I V . « 2 « 3 « 6 0 «

36 7 . « C( V . « 2 « 3 c( 60 «

3 6 8 . « « V I . « 2 « 3 <( 6 0 «

3 6 9 . « (f I . « c z i t e r a 2 cc 40 «

37o . « « I I . « « 2 a 4 0 «

37 i . « « I l i . « « 2 (( 4 0 (C

37 2 . Reinhold H. Z o n g . - d a r a b o k . O p . 52. 2 k é z r e 2 a 40 ((

373- « A u f d é r W a n d e r s c h a f t . O p . 53.

2 k é z r e 2 a 4 0 (C374. Chován, Col. ( (M a g y a r t á n c z o k » . 4 k é z r e 3 « 60 CC37.5 Behr, Francois. ( (H ó v i r á g . ) ) O p . 4 5 1 . 4 k é z r e 2 « 4 0 «

37 6 . Goldmark. A lb u m . M a g a s - é n e k . 3 (( 6 0 «

37 7 . « « M é l y « 3 « 60 «

3 7 8 . Bauer, S. K. H e g e d ű - i s k o l a . H e g . - s o l o 3 « 60 «

37 9 . Weinzierl. L i e d e r e in e s fa h r e n d e n G e s e l l e n .

O p . 37. É n e k 2 « 40 <c3 8 0 . « R a t t e n fá n g e r v o n H a m e ln . D a lo k .

O p . 28. É n e k 2 « 40 cc381. Paschinger. A lp e s i ü d v ö z l e t e k . I. k ö t . C z i t e r á r a 1 « 20 «38 2 . « « « I I . « « 1 <( 20 «

3 8 3 . ( ( « « III. « « 1 « 20 «

384- « ( ( ( ( I. « « 1 « 20 (C

38 5 . ( ( « ( ( I I . « « 1 <c 20 ( (

38 6 . « <( « I I I . « « 1 « 20 «

38 7 . Mandyczewski. R o m á n d a lo k . O p . 7. É n e k 3 « 6 0 ( (

3 8 8 . « 10 v á l t o z a t a H á n d e l e g y t h é m á -

já n a k . O p . 6 . 2 k é z r e 1 « 80 (C

38 9 . « 30 v á l t o z a t a H á n d e l e g y t h é m á -

já n a k . O p . 5. 2 k é z r e 2 « 40 <c39° - Perger, Rich. M á s o d ik n é g y e s . B -d u r . O p . 11.

S t r e ic h q u a r t 3 (c Ó O «

39 i . Fuchs, Rob. A n d a n t e g r a z i o s o é s C a p r i c c i o .

O p . 6 3 . 4 k é z r e 3 « 60 «

392 - Gotthard, J. P. A k a d é m ia i m is e é n e k e k . O r g o n a

v . H a r m . 3 a — <(

393. U j Ziehrer-Album. I . k ö t e t . 2 k é z r e 2 « 40 «

394- « I I . « 2 « 2 40 ( (

395- ( ( I I I . <( 2 « 2 « 40 «

39b. a I V . « 2 cc 2 « 40 <(

397. ( ( V . ( ( 2 « 2 K 40 ( (

398. ( ( V I . « 2 « 2 « 40 «

399. te I . « C z i t e r á r a 2 ( ( 40 «

4 0 0 . « I I . « « 2 « 40 <c4 0 1 . « I I I . « « 2 a 40 ( (

4 0 2 . « I V . « « 2 a 40 «

4 0 3 . Wieni (bécsi) keringö-album 2 k é z r e 3 cc Ó O ( (

40 4 . Mascagni. A lb u m . M a g a s - é n e k 2 « 40 «

405. « <( K ö z é p cc 2 40 «

4 0 6 . Schytte, Lúd. « V i d á m g y e r m e k k o r b ó l . ) ) O p . 9-2 k é z r e 2 « 40 cc

4 0 7 . Smetana, Fr. « A t i t o k . » z o n g . k i v . s z ö v . 12 — «

4 0 8 . (c « a « 2 k é z r e 7 <( 20 (C

Page 21: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE. 35 T

409.4 1 0 .

411.4 1 2 .

4 *3. 4 1 4 .

415*

416.4 1 7 .4 1 8 .

Smetana « F r . A c s ó k . » cc « s z ö v . 12 k o r . — f i l l .« cc « cc 2 k é z r e 7 cc 2 0 <c« D a l ib o r . « « s z ö v . 12 « — cc« « <c « 2 k é z r e 7 cc 2 0 cccc L ib u s s a . « íc 2 « 7 cc

Rubinstein. T r i ó I V . O p . 85 . H á r m a s z o n g o ­

r á r a , h e g e d ű r e é s g ó r d . 10 «Grádener. N é g y e s D - m o l l - b a n . O p . 3 3 . 2 V i o l . ,

V i o l a , C e l l o 7 « 20 crGiuilani, M. G i t á r - i s k o la . O p . i á . G i t á r r a 3 « — «Mozart. C o n c e r t C - d u r . 2 z o n g . 4 k é z r e í « 44 «

Fuchs, Rob. S e r e n a d e I V . s z . O p . 5 1 . 4 k é z r e 3 « 6 0 ccc<A t e n g e r é s a s z e r e l e m h u llá m a i. ) )

2 0

20

80

m e g n y i t ó z e n é j e . Ó p . 59 . 4 k é z r e 3 c< — (C

4 2 0 . Bruckner, Ant. S y m p h . I. s z . C - m o l l . 4 k é z r e 7 c< 20 cc

421. « cc II. « d t o . 4 cc 7 cc 20 CC

422. « cc I I I . « D - m o l l 4 cc 7 cc 20 cc

424. « « V . cc B - d u r 4 cc 7 cc 2 0 cc

4 2 5 . a « V T . « A - d u r 4 « 7 cc 20 cc

4 2 6 . cc cc I . a C - m o l l 2 cc 5 cc 4 0 cc

4 2 7 . (f « V . « B - d u r 2 cc 5 cc 40 cc

4 2 9 . cc T e d e u m . Z o n g . k iv . s z ö v . cc 8 0 cc

4 3 0 . Köhler, Louis. Z o n g . - i s k . O p . 2 3 8 . 2 k é z r e 3 « 6 0 cc

4 3 1 . a/b cc « 1 0 0 g y a k o r l a t . O p . 2 3 5 . I / I L k ö t .

2 k é z r e 1 cc 80 cc

4 3 2 . Ábrányi. C s á r d á s - A lb u m . 2 k é z r e 1 cc 80 cc

43 3 . Beethoven. V o n ó s n é g y e s . O p . 18. ( 1 — 6 ) V o n ó s ­

n é g y e s 5 cc 4 0 cc

434- « V o n ó s n é g y e s . O p . 5 9 ., ( 1 — 3 ), 74 .

V o n ó s n é g y e s 5 cc 4 0 cc

435- Mozart. 10 v o n ó s n é g y e s 7 cc 20 cc

436. Schumann. 2 A b e g g - v á l t o z a t é s P i l l a n g ó k .O p . 1., 2 . 2 k é z r e 1 cc 20 cc

437. cc A r a b e s k e , B lu m e n s t k . O p . 18 ., 19.

2 k é z r e 1 (( 2 0 cc

438. » F a r s a n g i t r é fa . O p . 26 . 2 k é z r e 1 cc 20 cc

439- « I n d u l ó k é s T á n c z d a r a b o k A lb u m a .

H e g . - s o l o 1 « 20 <r440. « I n d u l ó k é s T á n c z d a r a b o k A lb u m a .

2 h e g . 1 )) 20 »441- « I n d u l ó k é s T á n c z d a r a b o k A lb u m a .

H e g . é s z o n g . 1 a 44 cc

442. Mendelssohn. M e g n y i t ó k . 2 k é z r e 1 cc 8 0 cc

443. Schubert. « 4 « 2 cc 40 cc

444- Kalkbrenner. G y a k o r l a t o k . 2 k é z r e 1 cc 80 cc

445- Döhler. A lb u m . 2 « 1 cc 80 cc4 4 6 . Paganini. C o n c e r t I. O p . 6 . H e g . é s z o n g . 1 cc 44 cc

447- « M o t o P e r p e t u o . « « 1 cc 2 0 cc448. Concone. 4 0 L e g o n s p o u r B a s s e . O p . 17. É n e k 1 cc 2 0 cc449- V o l k m a n n . Z o n g o r a d a r a b o k . O p . 19. 2 k é z r e 2 cc 4 0 cc450- Scarlatti. Z o n g o r a m ű v e k . I . k ö t e t . 2 k é z r e 1 cc 8 0 cc45 i. « « II. « 2 CC 1 cc 80 cc452. w cc* I I I . cc 2 cc 1 cc 8 0 CC

Page 22: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 5 2 ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE.

453-454- 455* 45 6-

457.458 .459.460.461.462.463-464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474-475- 476. 477* 478 .

479*480.481.482.4 8 3 *4 8 4 .

485*486.487.488.489.49°. 49 í. 492. 493* 494.

495-4 9 6 .

497*498 .

499-5°o.501.502. 5°3-

Scarlatti. Z o n g o r a m ű v e k . I V . k ö t e t . 2 k é z r e 1 k o r .

Schubert. M e g n y i t ó k . 2 « 1

Olasz opera-megnyitók. 2 « 1Kamarazene az iskola és otthon számára.

K e t t ő s ö k . I . H e g . é s z o n g . 3

U g y a n a z . K e t t ő s ö k . I I . H e g . é s z o n g . 3

« H á r m a s o k . Z o n g . , h e g . , C e l l o . 3

cc H á r m a s o k . I I . Z o n g . , h e g . , C e l l o . 3

« H á r m a s o k . I I I . Z o n g . , h e g . , C e l l o . 3

cc H á r m a s o k . I V . Z o n g . , h e g . , C e l l o . 3

Lortzing. « A f e g y v e r k o v á c s . » Z o n g . k i v . s z ö v . 3

cc C z á r é s á c s . a cc cc 3

Schubert. E r e d e t i s z e r z e m é n y e k . I . k ö t . 4 k é z r e 3

II.III.IV.

Beethoven, v o n . - n é g y . I . O p . 18. ( I — I I I . ) 4

II. « 18. (IV—VI.) 4 «« « III. cc 69. (I— II.) 4 «« « IV. (c 59. (III), 74. 4 «« cc V . « 95., 127. 4 «« cc VI. cc 130, 131. 4 cc« « VII. a 132, 133, 135. 4 «

Lanner-Strauss, apa. T á n c z o k . H e g . - s o l o .

Hohmann. H e g e d ű - i s k o l a . I . k ö t . « «CC (( II. CC (C «cc U III. « cc ccCC (C IV. cc cc cccc cc V. cc cc cc

Schumann. K r e i s l e r i a n a . O p . 16. 2 k é z r e cc Á b r á n d . « 17. 2 cccc N o v e l l e t t á k . cc 2 1 . 2 cc cc S z o n á t a G - m o l l - b a n . O p . 22. 2 k é z r e

Schmitt, Jac. S z o n a t in á k . O p . 248/9. 2 «

Mendelssohn. O r g o n a s z e r z e m é n y e k . O r g e l .

Mozart. S o n a t a é s fu g a . 2 z o n g . 4 k é z r e

« A l b u m . 2 ccSchubert. A l b u m . 2 «

Beethoven. A lb u m . I . k ö t e t . 2 cccc cc II, « 2 «CC CC III. cc 2 cc

Schumann. c c P a r a d ic s o m é s P e r i . » Z o n g . - k i v . s z ö v .3

Krempl, Josef. M a n d o l in a - i s k o l a . 8 s a it . ( n e a p . )

M a n d . 2

B é r i o t . H a n g v e r s . I . D - d u r 16. H e g . é s z o n g . 1cc cc II. H - m o l l 32.cc cc III. E - d u r 44.cc cc IV. D - m o l l 46.v cc V . D - d u r 55 .

cc cc VI. A - d u r 70.cc cc VII. G - d u r 76.« cc VIII. D - d u r 99.cc cc IX. A - m o l l 104.

cccc

cccccccccccc

ccccCC

cccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccc

ccCC

cccccc

ko mi.80 cc 44 «

60 cc 60 cc 60 cc 60 cc60 cc 60 cc 60 cc 60 cc — cc

40cc*

cc40 cc 40 cc40 cc 40 cc40 cc 40 cc20 CC20 cc 20 cc 20 cc 20 cc 20 cc 20 cc 20 cc

cc cc cc cc

20 20 20 40 80 cc 44 « 44 « 44 « 44 « 44 « 60 «

40 cc 80 cc 80 cc 80 cc 80 cc 80 cc 80 cc 80 cc 80 cc 80 cc

Page 23: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE. 353

504. Bériot. H a n g v e r s . X . A - m o l l 12 7 . H e g . é s z o n g . I k o r . 8 0 fili.5° 5- « A i r v a r i é . D - d u r 2. ÍC cc I CC 2 0 cc

5° 6- cc CC cc E - d u r 7- cc cc I cc 2 0 (C507- c< CC cc A - d u r 12. CC cc I cc 2 0 cc

5 0 S . cc cc cc E - d u r ! 5- cc cc r cc 2 0 cc

509* cc cc cc D - d u r 4 2 . cc cc 1 cc 2 0 cc510. cc cc cc D - d u r 6 7 . CC cc 1 cc 2 0 CC

511. cc CC cc A - d u r 79 - cc cc í cc 2 0 CC512. cc cc cc G - d u r cc cc I Cc 2 0 cc

*5 t3- Dotzauer. G o r d o n k a i s k o l a . O p . *55- G o r d o n k a 2 cc 4 0 cc5 í4. cc 75 ö s s z e g y ű j t ö t t g y a k o r l a t I. k ö t . I cc 8 0 cc

5 U- cc 75 cc cc II. cc I cc 80 cc5 í 6. cc 75 cc cc III. cc I cc 8 0 cc517. Schumann. D a l o k é s é n e k e k n ő i k a r r a (P a r t i t ú r a ) 15 1 8 . a/d cc « « « « ( s z ó la m . ) •—5 1 9 . (( Á b r á n d o k . O p . 12. 2 k é z r e 1

5 2 0 . Bach J. S . C h r o m a t i k u s á b r á n d é s fu g a 2 k é z r e 15 2 1 . Mendelssohn. P a u lu s . O p . 3 6 . Z o n g . k iv . s z ö v . 2

5 2 2 . Beethoven. D a l o k é s é n e k e k 3

5 2 3 . Mozart. D a l o k é s é n e k e k 1

5 2 4 . « E r e d e t i s z e r z e m é n y e k 4 k é z r e 25 2 5 . Beethoven. S y m p h o n iá k I . k ö t . 2 « 3

8 0 <í

3 6 «

2 0 cc

20 «40 «6 0 «

2 0 « 40 cc — cc

526. CC cc II. CC 2 cc 3 cc — cc527. Schumann. Pedalflügen-Skizzen und Studien.

Op. 56., 58. 2 kézre 1 cc 80 cc528. cc Intermezzók. Op. 4. 2 kézre 1 cc 80 (C

529. cc Humoresk. Op. 20. 2 cc 1 cc 20 CC530. cc Nacht- u. Fantasiest. Op. 23., m .

2 kézre 1 cc 20 cc531- cc Románczok. Op. 28, 2 kézre 1 cc 20 cc532. cc Die Davidsbündler. Op. 6. 2 kézre 1 cc 20 cc533. Mayer, Charles. Ujjgyorsaság új iskolája. Op.

168. V. köt. 2 kézre cc 96 »534. cc cc Ujjgyorsaság új iskolája. Op.

168. VI. köt. 2 kézre CC 96 cc535 - « cc Ujjgyorsaság új iskolája. O p .

168. VII. köt. 2 kézre cc 96 cc536. cc cc Ujjgyorsaság új iskolája. Op.

168. VIII. köt. 2 kézre cc 96 cc537. Lortzing. Vadorzó. Zong.-kiv. szöv. 4 cc 80 ))538. Kalliwoda Kettősök. Op. 70. 2 heg. 1 cc 20 cc539 - cc cc cc 116.2 cc 1 cc 20 <c540 . Bériot. 12 Petits Duos Elem. Op. 87. 2 heg. 1 cc 44 cc541- Haydn. 2 Divertimenti. Heg. Viola. Cello 1 cc 80 cc542. Mendelssohn. 2 Szonáta. Op. 45., 58. Cello

és zong. I cc 20 cc34 3 - cc Szent-Ivánéji álom. Op. 61. zong.

kiv. 2 kézre I cc 80 cc544- Lortzing. Undine. Zong.-kiv. szöv. 4 cc 80 cc545- Curschmann. Album. Magas. Ének 1 cc 20 cc546. « « Közép cc 1 cc 20 cc547. Schubert. Indulók. 2 kézre 1 cc 80 cc548- Bach, Ph. E. Zongoramüvek 2 kézre 2 cc 40 cc

Magyar könyvkor egyl. évkönyve. XIII. évi. 23

Page 24: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ÜVEK JEG YZÉKE .•354

549* Bériot. 3 D u o s C o n c e r t a n t s . O p . 5 7 . 2 h e g . 1 k o r . 44 m i.

550 - Mendelssohn. D a l o k v e g y e s k a r r a . O p . 4 1 ., 4 8 .,5 9 , 8 8 ., 1 0 0 . ( P a r t i t ú r a ) 1 « 2 0 «

551.552 .

a/d « D a l o k v e g y e s k a r r a ( s z ó l a m o k ) -

Schumann. D a l o k é s é n e k e k v e g y e s k a r r a .36 ((

( P a r t i t ú r a ) 3 a 6 0 (C

5 5 3 . a / d « D a l o k é s é n e k e k v e g y e s k a r r as z ó l a m o k — a 9 0 (C

554. « K e t t ő s ö k . É n e k 1 8 0 ((

555- « I m p r o m t u k . O p . 5. 2 k é z r e 1 « 8 0 (C '

556 . « T o c c a t a . O p . 7 . 2 k é z r e 1 a 2 0 ((

557- « S z o n á t a F i s - m o l l b a n . O p . 11 . 2 k é z r e 1 « 2 0

558. « E t u d e s S y m p h o n . O p . 13. 2 k é z r e 1 «• 2 0 «

559- « Z o n g o r a d a r a b o k , fu g á k . O p . 3 2 ., 72 ..

2 k é z r e 1 « 8 0 (C5 6 0 . « I n d u l ó k . O p . 7 6 . 2 k é z r e 1 c( 8 0 (0

5 6 1 . « T a r k a k é p e k O p . 9 9 . 2 k é z r e 1 « 2 0 (C5 6 2 . « A l b u m l a p o k . O p . 124 . 2 k é z r e 1 2 0 ((

5 6 3 . Rubinstein. V o i x I n t é r i e u r e s . O p . 8 . 2 k é z r e 2 (( 40 «•„

5 6 4 . Haydn. « A m e g v á l t ó s z a v a i a f e s z ü l e t e n . ) ) Z o n g .

56 5 -

k i v . s z ö v .Mendelssohn. A n g o l o r s z . r é s z é r e . S y m p h o n iá k .

1 « 8 0 (C

I I . k ö t . 4 k é z r e (f — (C5 6 6 . « A n g o l o r s z . r é s z é r e . M e g n y i t ó k .

4 k é z r e « — «567 . « A n g o l o r s z á g r é s z é r e . D a l o k s z ö ­

v e g n é lk ü l 2 k é z r e « — <c5 6 8 . « A n g o l o r s z á g r é s z é r e . Z o n g o r a -

s z e r z e m é n y e k . I I I . k ö t . 2 k é z r e • « — (C5 6 9- « A n g o l o r s z . r é s z é r e . M e g n y i t ó k .

2 k é z r e « — (C570. Kremser. A n g o l o r s z á g r é s z é r e . S z a l o n - A lb u m .

I . k ö t . 2 k é z r e « — (C571 - « A n g o l o r s z á g r é s z é r e . S z a l o n - A lb u m .

I I . k ö t . 2 k é z r e — (c — «572 . « A n g o l o r s z á g r é s z é r e . S z a l o n - A lb u m .

I I I . k ö t . 2 k é z r e — « — ((573- Schubert. D a l o k . N é p k i a d á s . I . M a g a s . É n e k 2 40 <x

574 . « « « K ö z é p « 2 « 4 0 ((575- « « « M é l y « 2 « 40 (C5 7 6 . Haydn. « A t e r e m t é s ) ) z o n g . k i v . 2 k é z r e 1 « 8 0 ((

577- ’Wieni ( b é c s i ) induló album. 2 k é z r e 2 40

578 . « « « « A n g o l o r s z á g r é s z é r e 2k é z r e — « — «

5 7 9 . Hellmesberger sr. « B á l i j e l e n e t . » Z e n e k a r r a(P a r t i t ú r a ) 2 40 ((

5 8 0 . « « B á l i j e l e n e t . ) ) Z e n e k a r r aT e l j e s z e n e k a r s z ó l a m o k 3 « 6 0 ff.

5 8 0 a . c< a B á l i j e l e n e t . » Z e n e k a r r a

H e g e d ü s z ó l a m . « ÓO (C5 8 0 b . « « H a li j e l e n e t . ) ) Z e n e k a r r a

G o r d o n k a s z ó l a m . — « 30 (C

Page 25: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 355

5 8 0 c . H e l l m e s b e r g e r s r . « B á l i j e l e n e t ) ) B a s s z u s s z ó '

58 1 .582 .

5» 3-

583a583!)

5836

583J584-

58 5 .

Iá m I . k o r , 30 f i n .« B á l i j e l e n e t e k . H e g . é s z o n g . 2 « 4 0 «a ( ( V i h a r j e l e n e t . » Z e n e k . p a r t . 2 « 4 0 (c« . « z e n e k . T e l j . z e n e k . - s z . 3 « 6 0 «« C( « I . h e g . - s z . — 6 0 «« « « I I . (( « — « 6 0« <( (( G o r c lo n k a - s z . — « 3 0 «« « « B a s s z u s - s z . — a 30 «c< « « H e g . é s z o n g . 2 « 4 0 «

58 6 .

S c h u m a n n . S t u d ie n n a c h C a p r i c e n v . P a g a n in i

O p . 3. 2 k é z r e . F u g h e t t e n u n d G e s á n g e d é r F r ü h e

8 0 ((

O p . 126 . 133 . 2 k é z r e . 1 « 2 0 «

58 7 . « S c h e r z o , P r e s t o , C a n o n , p o s t h . 2 k .

58 8 . « D é r R o s e P i l g e r f a h r t . O p . 115 .

1 « 8 0 ((

Z o n g . - k i v . s z ö v . 1 « 8 0 «

5 8 9 . Mozart. R e q u i e m . Z o n g . - k i v . s z ö v .

59 0 . Mendelssohn. S z e n t - I v á n é j i á lo m . O p . 61 . Z o n g . -

1 « 20 «

k i v . 4 k é z r e . 1 « 8 0 «

5 9 1 . Schumann. G y e r m e k j e l e n e t e k . O p . 15. 4 k . 1 « 2 0 ((

592. Lanner. K e r in g ő - a lb u m . H e g . é s z o n g . k i v . sz . 1 (( 8 0 (C

5 9 3 . Strauss, apa. T á n c z o k . H e g . é s z o n g . « « 1 rr 80 «

5 9 4 . Bellini. N o r m a . Z o n g . - k i v . 2 k é z r e . 2 a 40 «

59 5 . Schubert. « S z é p m o ln á r n ő . ) ) 4 k é z r e . 1 « 80 «

5 9 6 . « « T é l i u ta z á s . ) ) 4 k é z r e . 1 « 8 0 «

59 7 . « ( (H a t t y ú d a l . ) ) 4 k é z r e . 1 « 80 «

5 9 8 . a V á l o g a t o t t d a lo k . 4 k é z r e . 1 « 8 0 «

59 9 , Beethoven. Z o n g . - h a n g v . O p . 15, 19. 4 k é z r e . 2 40 ((

6 0 1 . cc (c (( O p . 3 7 , 58 . 4 « 2 « 40 ((

6 0 2 . « <c (( é s á b r . O p . 73 . 8 0 . 4 k . 2 40 «

6 0 3 . 600. (c P l e g e d ü h a n g v e r s e n y . O p ,. 6 1 . 4 k . 2 40 ((

6 0 4 . Aus den Alpen. (6 0 A l p e n l i e d e r . ) É n e k . 1 « 8 0 «

905. Weber. D a lo k é s é n e k e k . É n e k . 1 « 20 ((

6 0 6 . Mendelssohn. H e g e d ü h a n g v . O p . 64 . 4 k é z r e . 1 (( 20 cc

6 0 7 . Bellini. N o r m a . Z o n g . - k i v . 4 k é z r e . 2 « 40 «

6 0 8 . Aprile. 3 6 S o l f e g g i á k . É n e k . 1 « 20 cc

60 9 . Haydn. « A z é v s z a k o k . ) ) Z o n g . - k i v . 2 k é z r e . 1 « 8 0 «

6 1 0 Liszt. « K é p e k M a g y a r h o n b ó l . ) ) 2 k é z r e . 3 « ÓO «

6 1 1 . (( M a g y a r r h a p s ó d ia . O p . 16 , 17. 2 k é z r e . 2 (( 40 ((

6 1 2 . « « « O p . 18, 19. 2 k é z r e . 3 « ÓO ((

6 1 3 . « « a O p . 16 . 4 k é z r e . 2 « 40 ((

6 1 4 . « cr « O p . 19. 4 k é z r e . 3 « 6 0 ((

6 1 5 . « 2 C s á r d á s . 2 k é z r e . 2 « 40 ((

6 1 6 . Mozart. 12 W a l z e r m it e in e r C o d a . 2 k é z r e . 1 « 20 «

6 1 7 . Kommersdalok. Z o n g . - k ia d á s . 2 k é z r e .618. Kommersbuch, 109 Kommerslieder in Lnbd.,

1 « 80 (C

Taschenf. É n e k .6 1 9 . Mendelssohn. D a l o k s z ö v e g n é lk ü l . D i s z k ö t .

3 « ÓO (C

n é m e t . 2 k é z r e .6 2 0 . a D a l o k s z ö v e g n é lk ü l . D i s z k ö t .

2 (C 40 ((

a n g o l . 2 k é z r e . (( — ((621. Nyitányok albuma. I. k ö t . 2 k é z r e . 1 « 2 0 (C

Page 26: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 5 6 ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE.

6 2 2 . Nyitányok albuma. 11. k ö t . 2 k é z r e . 1 k o r . 2 0 Üli,

6 2 3 . (( I I I . cc 2 « 1 « 20 u

6 2 4 . « I V . « 2 « 1 (c 2 0 cc6 2 5 . Bach, Joh. S. D - m o l l - h a n g v . 2 z o n g . 4 k é z r e . 1 « 44 cc6 2 6 . Molique. 5. H a n g v . A - m o l l b a n . O p . 21 . H e g .

é s z o n g . 1 cc 8 0 cc6 2 7 . Schumann. A l l e g r o . O p . 8 . 2 k é z r e . 1 « 2 0 c<6 2 8 « 6 E t u d e s d e C o n c e r t ( P a g a n in i )

O p . 10 . 2 k é z r e . 1 (C 8 0 cc6 2 9 . (c C o n c e r t s a n s O r c h e s t r e . O p . 14.

2 k é z r e . 1 CC 8 0 cc6 3 0 . « C o n c e r t . O p 54 . 2 k é z r e . 1 CC 2 0 cc•631. « C o n c e r t s t ü c k u . C o n c e r t - A l l e g r o .

O p . 9 2 , 134 . 2 k é z r e . 1 C( 8 0 cc6 3 2 . « 3 K l a v . - S o n a t . fü r d i e J u g e n d .

O p . 1 1 8 . 2 k é z r e . 1 CC 2 0 cc633. Liedertafel (V . d . D o n a u z u m R h e i n ) M a n n e r c h .

P a r t i t ú r a . 7 « 2 0 ccÓ 3 4 . a/d « ( V . d . D o n a u z u m R h e i n )

M a n n e r c h . s z ó l a m o k . 1 cc 8 0 cc635- Pleyel. 6 D u o s . O p . 4 8 . 2 h e g . 1 cc 2 0 cc6 3 6 . Mendelssohn. C o n c e r t G - m o l l . O p . 2 5 . 2 z o n g .

4 k é z r e . 1 c< 44 cc637. « C o n c e r t D - m o l l . O p . 4 0 . 2 z . 4 k . 1 cc 44 ((

6 3 8 . « O r i g i n a l - C o m p o s i t . 4 k é z r e . 1 cc 2 0 a

6 3 6 . « C o n c e r t e . O p . 25 , 4 0 . 4 k é z r e . 1 cc 8 0 • cc6 4 0 . Donizetti. L u c i a . K l . - A . 4 k é z r e . 2 cc 40 cc6 4 1 . Beethoven. V o n ó s - t r i ó k . I . k ö t . 4 k é z r e . 2 (( 40 cc6 4 2 . « « Í I . « 4 cc 2 « 40 cc6 4 3 . « Z o n g . t r i ó k . I . cc 4 « 2 cc 40 cc6 4 4 . « cc I I . « 4* « 2 cc 40 cc6 4 5 « V o n ó s ö t ö s . O p , 4 ., 2 9 ., 1 3 7 . 4 k é z r e .

« K l a v i e r - Q u i n t e t t u n d S e x t e t t e .

2 cc 40 <c6 4 6 .

O p . 4 6 ., 7 4 ., 8 1 . 4 k é z r e . 2 cr 4o (.<

6 4 7 . Marschner. H a n s H e i l i n g . Z o n g . k i v . s z ö v . 7 (C 2 0 cc6 4 8 . Beyer. Z o n g o r a i s k o l a . O p . 1 0 1 . 2 k é z r e . cc — ((

m a g y a r k ia d á s .

0 4 9 . Mozart. T r i ó k . I . k ö t . 4 k é z r e 2 cc 4 0 cc6 5 0 . cc cc I I . « « 2 cc 4 0 cc6 5 1 . « K l a v i e r - Q a r t e t t e u . Q u in t e t t . 4 k é z r e 2 CC • 40 cc6 5 2 . « V o n ó s n é g y e s e k . I . k ö t . « 2 <c 4 0 cc653- « <( « I I . cc ^ cc 2 cc 4 0 <r

654. « « « I I I , « « 2 cc 4 0 cc655- « V o n ó s ö t ö s ö k . I . k ö t . 4 k é z r e 2 cc 4 0 (C

6 5 6 . « « « I I . k ö t . 4 k é z r e 2 cc 4 0 cc6 5 7 , Schumann. K e l e t i k é p e k . O p . 6 6 . 4 k é z r e 1 C( 2 0 cc6 5 8 . Haydn. S y m p h o n iá k . I . k ö t . 2 k é z r e 1 « 8 0 ccó 59- « « I I . k ö t . « 1 cc 8 0 cc6 6 0 . Romberg. D a l a h a r a n g r ó l . Z o n g . - k i v . s z ö v . 1 cc 2 0 cc6 6 1 . Pleyel. 6 D u o s . O p . 59 . 2 h e g . 1 cc 2 0 cc6 6 2 . Blumenthal. 1 0 0 G y a k . O p . 42 I . k ö t . 2 h e g . 1 cc 2 0 «

6 6 3 . « « « O p . 4 2 I I . k ö t . (( 1 cc 2 0 «

6 6 4 . Bordogni. 36 V o c a l i s e s , m a g a s . É n e k . 2 cc 40 cc

Page 27: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE. 357

6 6 5 .666 .

6 6 7- 668.6 6 9 .6 7 0 .

6 7 1 .

6 7 2 .

673- 674*

675-67 6 .

6 7 7 .6 7 8 .

6 7 9 .6 8 0 .

6 8 1 .

6 8 3 .6 8 4 .

6 8 5 .686.6 8 7 .

688 .6 8 9 .6 9 0 .

6 9 1 .6 9 2 .

693- 6 9 4 .

695-6 9 6 .

6 9 7 .6 9 8 .

6 9 9 .7 0 0 .

7 0 1 .

7 0 2 .

703 .704.7 0 5 .7 0 6 .

7 0 7 .

7 0 8 .

7 0 9 .7 1 0 .

7 11.7 1 2 .

713 - 7 M. 7 r 5 -

B o r d o g n i . 3 6 V o c a l i s e s , k ö z é p . É n e k . 2 k o r .

« 3 E x e r c i c e s e t 12 V o c a l i s e s . m a g . É n e k 1 «

cc « « k ö z é p . « 1 cccc 12 V o c a l i s e s , k ö z é p . « 1 «

« 12 N o u v e l l e s V o c a l i s e s , m a g a s . « 1 «« « « k ö z é p . « 1 «

« 24 N o u v e l l e s V o c a l i s e s f a c i l e s e t p r o g r e s . cc 1 «

tí 2 4 N o u v e l l e s V o e a l i s e s , k ö z é p « 1 ccBeethoven. E g m o n t . O p . 8 4 . Z o n g . - k i v . s z ö v . 1 «

Kleinmichel. Z o n g o r a - i s k o l a . 2 k é z r e . 3 cc

Sartorio. K a r á c s o n y i a lb u m . 2 k . , 4 k . é s é n e k . 1 «

Salter Norb. H a n g v e r s . - a l b u m . H e g . é s z o n g . 3 «

Strauss. Job. K é t u t o l s ó k e r i n g ő p o h . 2 k é z r e . 1 cc cc « « « 4 cc 2 cccc cc « cc H e g . é s z o n g . 2 cc

Witting C. 6 5 k i s h e g . t a n ú im . H e g . - s o l o . 2 «

Pembaur Jós. H a r m o n i e - u . M e l o d i e l e h r e L e h r -

b u c h . 2 k é z r e N o t e n b e i s p i e l e n 4 ccErb, M. J. S z o n á t a E - m o l lb a n . O p . 21 . H g . é s z n g . 3 cc

cc S u it e . O p . 4 5 . H e g . é s z o n g . 3 cc6 8 2 . Koessler, Hans. S y m p c h o n V a r i a t . 4 k é z r e 4 cc Komzák, K, A lb u m . I . k ö t . 2 k é z r e 2 cc

CC CC II . CC CC 2 ccMozart. D o n J u a n . Z o n g . - k i v . 4 k é z r e 3 ccHerz Henri. G a m m e s e t E x e r c i c e s . 2 k é z r e 1 cc Beethoven. F i d e l i o . Z o n g . - k i v . 4 k é z r e 2 «

cc S e p t e t t . O p . 2 0 . 2 k é z r e 1 c<Mendelssohn. D a l o k s z ö v . n é lk ü l . 4 k é z r e 2 cc Schumann. V o n ó s n é g y e s . O p . 41. « 2 ccHaberbier. E t u d e s P o é s i e s . O p . 53. 2 k é z r e 1 «

Pergolese. S t a b a t M a t e r . Z o n g . - k i v . s z ö v . 1 «

Pleyel. 6 D u o s . O p . 23 . 2 h e g . 1 «

Hűmmel. S e p t e t t O p . 74 . 4 k é z r e 2 ccPleyel. 6 D o u s . O p . 2 4 . 2 h e g . 1 ccDonizetti. L u c i a . Z o n g . - k i v . 2 k é z r e 1 ccBach J. S. O r g o n a - A l b u m . O r g o n a 3 cc

cc H a n g v e r s . A - m o l l b a n . I . k ö t . H g . é s z n g . 1 cc cc cc E - d ú r b a n . I I . cc cc 1 cccc cc D - m o l l b a n . I I I . cc 2 cc 2 cc

Tschaikowsky. H a n g v . D - d ú r b a n O p . 35 cc 1 ccSchubert. D u o s . O p . 7 0 ., 1 5 9 ., 1 6 0 ., 162 « 3 cc

c< V o n ó s ö t ö s O d ú r . Op. 16 3 .

2 h e g . , v i o l a é s 2 v i o l o n c e l l i 3 cc

Weber. « A b ű v ö s v a d á s z a . Z o n g . - k i v . 4 k é z r e 3 cc Mozart. ccA v a r á z s f u v o l a ) ) , cc cc 2 ccNicolai. c<A w i n d s o r i v í g n ő k » . cc <c 3 «

Mendelssohn. D a l o k é s é n e k e k . 2 k é z r e 2 cccc Dalok, magas. Ének — cccc cc közép CC — cc<c cc mély cc -— cccc Kettősök cc — «

Schubert. Album. I. köt mag. « — cc

40 filL2 0 C<

2 0 CC

2 0 CC

2 0 CC

2 0 CC

2 0 CC

2 0 CC

80 « 60 CC 80 CC

60 CC

80 cc 40 cc 40 cc 40 cc

80 cc 60 cc ó o « 80 cc 40 cc 40 cc— (C

2 0 CC

40 cc20 te40 « 40 Cc 80 cc2 0 CC

2 0 CC

40 cc44 « 80 cc 60 cc 80 cc 89 cc 40 cc80 cc

60 cc— cc 40 cc— cc 40 cc— cc— cc— «— cc— ff

Page 28: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

358 ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE.

7 1 6 . S c h u b e r t . A l b u m . I . k ö t . k ö z é p . É n e k .7 1 7 . (c « m é l y «

7 1 8 . S c h u m a n n . D a l o k I . k ö t . m a g . cc

7 1 9 .7 2 0 .7 2 1 .7 2 2 .

723*7 2 4 .

7 2 5

7 2 8 .7 2 9 .

73° -

733 .734-

735 .

737 .

738 .

739-

740.

7 4 i .

7 4 2 .

743.

744 .

745-

k o r .cc«cccc((

(C«cc

«

«

cc

cc cc k ö z é p cc —cc cc m é ly cc —

H á n d e l. M e s s iá s . Z o n g . - k i v . s z ö v . 2S c h u m a n n . C o n c e r t A - m o l l b a n . O p . 54 . 2 z o n g .

* 4 k é z r e 1H a lé v y . A z s i d ó n ő . Z o n g . - k i v . s z ö v . 6

L a b la c h e . E c c e r c i c e s . K ö z é p . É n e k 1

« V o c a l i s e s c o m p lé t e s . K ö z é p . É n e k 1

7 2 6 . T s c h a ik o w s k y . A lb u m . 2 k é z r e 2

7 2 7 . G o ld m a rk . A t ü c s ö k . Z o n g . - k i v . s z ö v . 10cc cc 2 k é z r e 7 c<

R ü c k a u í. D i e R o s e n t h a l e r in . Z o n g . - k i v . s z ö v . 9 ccS u p p é . A lb u m . 2 k é z r e 3 cc

7 3 1 . M illö c k e r . A lb u m . 2 k é z r e 3 cc7 3 2 . S m e ta n a . M e g n y i t ó k . N é m e t . k ia d . 2 k é z r e 3 cc

cc cc F r a n c . « 2 cc — cccc cc N é m e t cc 4 cc 5 cccc cc F r a n c . cc 4 cc — cc

7 3 6 . W iih e lm y -A lb u m . F r a n c i a o r s z . , B e l g iu m s a k e l e t

r é s z é r e . I . k ö t . H e g . é s z o n g . — «

cc F r a n c i a o r s z . , B e l g iu m s a k e l e t

r é s z é r e . I I . k ö t . H e g . é s z o n g . — cc cc F r a n c i a o r s z . , B e l g iu m s a k e l e t

r é s z é r e . I I I . k ö t . H e g . é s z o n g . — cc P ic h l. 12 C a p . ( A ) E t u d . d ’A n c . M a i t r e s . I. k ö t .

H e g . - s o l o 2 ccM e strin o . 6 C a p . ( A ) E t u d . d ’A n c . M a i t r e s .

II. k ö t e t . H e g . - s o l o 1 ccP ic h l. 6 F ü g é n . ( A ) E t u d . d ’A n c . M a i t r e s . I I I .

k ö t e t . H e g . - s o l o 2 «

C a m p a g n o li. 6 F ü g é n . ^ ( A ) E t u d . d ’A n c . M a i t r e s .

I V . k ö t e t . H e g - s o l o 2 «

P ic h l. 12 C a p . ( B ) E t u d . d ’ A n c . M a i t r e s . V . k ö t .H e g . - s o l o 2 cc

B e e th o v e n . K l a v . - T r i o s . (S u p p l . ) I I I . k ö t e t .

4 k é z r e 2 ccA lt é M e is te r s tü c k e fü r K l a v i e r (C o u p e r in ,

R a m e a u , W . F . B a c h , K i r n b e r g e r . J o h . C h r is t .

B a c h ) . I . k ö t e t . 2 k é z r e / 1 cc746. S c h u m a n n . K l a v i e r - Q u i n t e t t . O p . f i . 4 k é z r e 1 cc7 4 7 . ' cc K l a v i e r - Q u a r t e t t . O p . 4 7 . 4 « 1 cc7 4 8 . cc A lb u m fü r d i e J u g . O p . 6 8 . 4 « 1 cc

749. K o s c h a t. 6 L i e d e r in K a r n t n . V o l k s t o n . É n e k . 1 cc7 5 0 . cc « cc cc C z i t e r a .

B é c s i h a n g n e m 1 <c7 5 1 . K o s c h a t. 6 L i e d e r in K a r n t n . V o lk s t o n . C z i t e r a .

M ü n c h e n i h a n g n e m 1 ccE g y s z e r e s ik e s z te n d ő b e n n a g y p é n te k . N é p d a l . L d . :

M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 5. s z . 5.

— f i l l .— cc— cc— 0

------- CC

4 0 cc

44 «' — cc

2 0 CC

2 0 CC

40 C (

8 0 Cc

2 0 CC

6 0 CC

Ó O C (

6 0 CC

6 0 CC

--- cc40 cc

4 0 CC

8 0 cc

4 0 cc

4 0 cc

4 0 cc

4 0 cc

8 0 cc

8 0 cc 8 0 cc 8 0 cc 8 0 cc

8 0 cc

8 0 Cí

Z e n é l ő

Page 29: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 5 9

Ellenbogen A . A s z e r e lm e s m ű v é s z . P o lk a m a z u r . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a lo n . I V , é v f . 8 . s z . 6 .

Elveszett a lovam. N é p d a l . L d . : B á r d - f é l e C z im b . g y ű j t . IV. fü z e t .

Én már innen elmegyek. N é p d a l . L d . : M a g y a r d a lo k é s n é p ­d a lo k . V . é v f . 45 .

E r d é l y i D e z s ő . C z im b . S z a lo n . I V . é v f . I V . fü z e t . i . B a r n a s z e ­r e t ő m n e k . 2. H a l d o k l i k a h a jn a lc s i l la g . 3. S z e n t i r m a y . A z

a n y á m a r r a k é r t e n g e m e t . 4. S o k s z o r n é z e k fe l a z é g r e . 5.

D a n k ó P . S z a k á l lá b ó l h a v a t r á z a z ö r e g t é l . 6. D a n k ó P . H a

é n r ó z s á m . 7. E r d é l y i D . B o k a é r z e l g o j e . H a n g v e r s e n y á t i t a t .V . fü z e t . 1. R u d o l f t r ó n ö r ö k ö s n ó tá ja . 2. D a n k ó P . Jaj b e

f e h é r . 3. F r á t e r L . Ő s z i r ó z s a , f e h é r r ó z s a . 4. N in c s o l y l e g é n y

a fa lu b a n . 5. A R á c z P a l i h e g e d ű je . 6. A v i r á g n a k m e g t i l t a n i

n e m le h e t . 7. E r d é l y i D K o n g r e s s z u s - in d u ló .

V I . fü z e t . 1. N á d o r G y . R é g i n ó t a , h ír e s n ó ta . 2. N á d o r G y .

E s t e k é s ő n , h a f e ln é z e k . 3 . D a n k ó P . A s z e g e d i ö t h a lo m n á l .

4 . M i v e r fe l s ú ly o s á lm a im b ó l . 5. K i s s z e k e r e s , n a g y s z e k e ­

r e s . 6. U g y a n é d e s k o m á m a s s z o n y . 7. Z a v a r o s a T i s z a v i z e .8 . D r . F á ik Z s . R ó z s ik a - k e r in g ő .

V I I . fü z e t . 1. H a r m o s B é la . S z e r e t l e k é n s z ő k e a n g y a l . 2.

H a r m o s B é la . F ü l e m ü le b ú s a n d a lo l . 3. K é t s z e r n y í l i k 4. K i s

k u t y a , n a g y k u t y a . 5 S z ő k e k is lá n y . 6 . Z s a d á n y i A . I r t á l - e m á r ? 7. B á n f i M . F ü r e d i e m lé k . (V á l t o z a t o k k a l . )

V I I I . fü z e t . 1. V a d g a la m b s z á l lt . 2. A d o m o n y i t e m e t ő á r o k ­

b a n . 3. G y e r e b e r ó z s á m . 4 . L e n g y e l M . Z ö ld e r d ő b e n

5. E g r e s s y . G y á s z d a l . (M é r t o l y b o r ú s . ) 6. E l l e n b o g e n . A s z e ­

r e lm e s m ű v é s z . (P o lk a - M a z u r . ) 7 M a r t in y P . G a v o t t e .

I X . fü z e t . 1. T e k is lá n v . 2. S í r jo n - r í j j o n a h e g e d ű . 3. N á d o r G y . Z ö ld m e z ő b e n . 4. E r d é l y i D . A n y á r . 5. K e l e m e n D . - n é ,

K i s í r t a m m in d e n k ö n y e m . 6 . H o r v á t h G y . P á s d e Q u a t r e .

X . fü z e t . 1. E r d é l y i D . L e m e n t a n a p . 2. Z s a d á n y i A . G y ö n g y ­v i r á g é r t . 3, M a r is k á m , M a r is k á m . 4. É d e s a n y á m . 5. A p á p a i

■ d o b o g ó h id a la t t . 6. H a s z a v a id m e g f o n t o l o m . 7. E r d é l y i D . M a g y a r á b r á n d . (V e r s e g h y F e r e n c z é n e k e ib ő l 1 8 0 0 .)

X I . fü z e t . 1. P e t e L . P á r o s c s i l la g . 2. W y m e t á l E . B ú ra , b ú r a .

3 . W y m e t á l E . F ü le m i l e a z t s u s o g ja . 4 . B o l d o g é j je l . 5

B e e t h o v e n . G y á s z - in d u ló . 6. E r d é l y i D . H a v a s i G y o p á r .X I I . fü z e t . 1. Á b r á n y i K . K o s s u t h L a j o s . 2. G e r z s ó A . M in k e t

s i r a t K o s s u t h L a j o s . 3. N á d o r G y . K o s s u t h L a j o s a b la k á b a n .

4 . P a p Z . K o s s u t h - H y m n u s z . 5. É r d é l y i D . S z i g e t v á r o s t r o m a . (6 z e n e i k é p b e n . )

Erdélyi D. Czimbalom-Szaion V-ik évfolyamának tartalma:I . fü z e t . 1. E r d é l y i D . M é r t fá j ú g y a s z e r e l e m ? 2. H u b e r G y . A l i g n y i l k i. 3. H a lá lm a d á r . 4. P e t e L . M in d o l y a n o k

T is z a h á t o n . 5. C z ig á n y , c z ig á n y . 6 . L e s z m é g c z i g á n y l a k o ­

d a lo m . 7. N y i s d k i b a b á m a z a j t ó t . N á d o r G y . A b a d o n - k r g ő .

I I . fü z e t . 1. E r d é l y i D . S z ő k e b a b á m . 2. E r d é l y i D . E s t e - r e g g e l . 3. A s z e r e le m , a s z e r e le m . 4. N é z z r ó z s á m a s z e m e m b e .5. S z e n t i r m a y E . B e t y á r d a l . 6. M e g k ö v e t e m a t e n s , n e m e s .

7 . L i n c k e P . L u n a - k e r in g ő . ( A « L u n a - a s s z o n y » c z ím ű o p e r e t t b ő l . )I I I . fü z e t . 1. E r d é l y i D . M e g t e l l e t t m á r . 2. S ű rű c s i l l a g o s a z é g . 3. B o z s e M á r i l ib á ja . ( A « C s ó k o n s z e r z e t t v ő l e g é n y » - L e n

é n e k l i F e d á k S á r i . ) 4. M e g y a g ő z ö s l e f e l é . 5. L e n g y e l M .

Page 30: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3óo Z E N F. M Ű V K K J K G Y 7, t K K .

Ta i, b e h s o k s z é p . 6 . B ih a r i F . S z e p t e m b e r v é g é n . 7. S c h in d l e r

F . A K i s K o h n !

Erdélyi D . H a v a s i g y o p á r . L d . : E r d é l y i D . C z im b a l o m - S z a l o n .

I V . é v f . 11 . s z . 6 .— K o n g r e s s z u s - in d u l ó . L d . : U . o . I V . é v f . V . fü z e t .

— M a g y a r Á b r á n d . L d . : U . o . I V . é v f . 10. s z . 6.

— A n y á r . L d . : U . o . I V . é v f . 9. s z . 4.

— M e g t e h e t i m á r . C z im b . L d . : U . o . V . é v f . I I I . s z á m .

— S z ő k e b a b á m . L d . : U . o . V . é v f . 2 . s z . 1.

— E s t e r e g g e l . L d . : U . o . 2.— S z i g e t v á r o s t r o m a . C z im b . L d . : U . o . I V . , X I I . fü z e t .

— T e k i n t e t e s ú r . C z im b a lo m r a . S z ö v e g é t í r t a K a l o t a y S á n d o r .B p e s t . 19 02 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 6 0 f i l l .

Erdősy A n t a l . I d ő k m ú lt á n . É n e k h a n g r a z o n g . k i s é r e t t e l . B p e s t .

1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a b i z o m á n y a 2 k o r .

Esztendőben egyszer esik. N é p d a l . L d . : B u d a p e s t i n é p d a lo k *

V . é v f . 26 .D r . Fáik Z s . R ó z s i k a k e r i n g ő . C z im b . L d . : E r d é l y i C z i m b a l o m .

S z a lo n . I V . . é v f . V I . fü z e t .

Fanzler L . D a l o k . L i e d e r . S o n g s . M a g y a r , n é m e t é s a n g o l s z ö - v e g g e l , é n e k h a n g r a z o n g . k i s é r e t t e l . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a ­

v ö l g y i é s T á r s a .1. fü z e t . 1. A n a m a r a n th . H o z z á . 2. A s y l . M e n e d é k . 3. F a l t é r .

L e p k e é l e t . 4. S e r e n a d e . 5. P u r p u r r o t h e R o s e n . B e h s z e r e t n é k

r ó z s á t s z e d n i . 6 . M á r c h e n . R e g e .2. fü z e t . 7. N o t t u r n o . 8 . U n s c h u ld . Á r t a t l a n s á g . 9 . I c h m e in

B lü m c h e n d i c h n e n n e n . V i r á g n a k m o n d a n á la k . 10. D u l i e b e s

A u g e n p a a r . T i é d e s .s zép s z e m e k . 11. O k ö n n t 1 ih r i c h d o c h

s in g e n . B á r é n e k e ln i t u d n é k . 12 . A b e n d f e i e r , m á ju s e s t e .

3. fű z e t . 13 . L i e b e s l i e d . S z e r e t l e k k e d v e s e m . 14. I c h fü h le d e in e n O d e m . K ö r ű l l e n g e n g e m m in d e n ü t t . . . 15 . In d é r

B a r k e . A b á r k á b a n . 16. D i e h e l l e S o n n e l e u c h t e t . A f é n y e s

n a p t ü z v é v e l . 17. I c h k ü s s t e d ic h a m l i e b s t e in . C s ó k c s ó k r a .

4 . fü z e t . 18. K e i n S t e r n a m H im m e l . S e m h o ld , s e c s i l l a g .

19. D u k l e in e s B la u e s B lü m c h e n . T e k e d v e s k é k v i r á g . 2 0 .

H o s s z ú lá z a s é j s z a k á k o n . I n s c h w ü le n N á c h t e n 2 1 . M o r g e n -

th a u . É b r e d é s . 22 . S i e c h s t d u d a s M e e r ? O h n é z d a z á r t !

5. fü z e t . 23 . A r m e s J u lc h e n . S z e g é n y J u lis . 2 4 . W u n s c h .

V á g y a k o z á s . 25 . D u le b s t . T e é ls z . 26 . H e j ! P a l i n e h ú z d . . .

H e , l á s s ’ Z i g e u n e r . 27 . V e r g e b l i c h e s S e h n e n . M in d h iá b a .6 . fü z e t . 28 . O f t s in n ’ i c h h in u n d w i e d e r . E l m e r e n g e k é n

s o k s z o r . 29 . D a b is t d i e H e r r l i c h s t e . A l e g d i c s C b b ik . 3 o .

R in g a s d , a l t a s d , é d e s á lo m . S c h l a f S ü s s l i e b c h e n . 3 1 , K o n z e r t .

A k o n c z e r t b e n . 32 . D a s H e i d e k i n d . A p u s z t á k g y e r m e k e .7 . fü z e t . 33 . I m m e r m e h r . M i n d i g t ö b b e t . 34 . S i v o u s s a v i e z .

H a tu d n á . 35 . U n s o u p i r d e F a u s t . F a u s t b ú c s ú ja . 3 6 . Z u e i g -

n u n g . A já n lá s , ^ .r a f ü z e t e n k é n t 2 k o r . 50 f i l l .

— C o m p o s i t i o n s , z o n g o r á r a k é t k é z r e . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a .

I . fü z e t . 1. V a l s e . 2. S c h e r z in o . 3. I m p r o m t u . 4. S é r é n a d e la n g u is s a n t e .I I . fü z e t . 1. H u m o r e s q u e , 2 . S é r é n a d e m e la n c o l i q u e . 3. I m p r o m t u

a l la m a z u r k a . 4- R o n d o I. 5. R o n d o I I . 6. E l é g i e I . 7. P r e g h i e r a .

Page 31: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE. 3ŰÍ

I I I . fü z e t . i . B a l la d e . 2. S c h e r z o . 3. É l é g i e I I . 4. M a z u r k a . 5.

G a v o t t e . 6. R o m á n c é . Á r a f ü z e t e n k é n t . 2 k o r . 50 f i l l .

Farkas A m b r u s . E s z e m a z t a k is b a b á ja . L d . : M a g y a r d a l o k c s n é p d a l o k . V . é v f . 33 .

— O k t ó b e r b e e l k e l l m e n n i . L d . : U . o . 34 .

— E lh a g y n á la k , h a b í r n á la k . L d . : U . o . 35 .

— H o g y h a v é g i g t e k i n t e k a . . . L d . : U . o . 36 .

Faulwetter A u t o i n e . S o u v e n i r d e la H o n g r i e . O u v e r t u r e p o u r P ia n o . B p e s t , 19 02 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 3 k o r . 50 f i l l .

B. Fehér J e n ő . M u z s ik a s z ó m e l l ő l . 4 e r e d e t i m a g y a r d a l , é n e k ­

h a n g r a z o n g . - k i s é r e t t e l . 1. S á r g a l e v é l . 2. E l m e g y e k a z e s k ü ­

v ő d r e . . . 5. T e k i n t e t e s k a p i t á n y ú r . . . 4 . A k á r m i l y e n h a v a s

e s ő e s ik . . . B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e 2 k o r .— K e r t e m a la t t v a n e g y t á b la á r p a . L d . ; A l e g s z e b b m a g y a r

n ó t á k . V I . é v f . 9. s z . 1.

— S o h a s in c s e n a b a k á n a k v a s á r n a p . L d . : U . o . V I . é v f . 9 . s z . 2.

— P ü n k ö s d i r ó z s á k . B e c k B la n k a é s R ó z s a M ik l ó s s z ö v e g é r e ,

é n e k é s z o n g o r á r a . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a

2 k o r . 40 f i l L

Field, N o c t u r n e - ö k ( A l p h o n s e D u v e r n o y ) . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 6 1 .

Fiorillo, 36 G y a k o r l a t ( H e l l m e s b e r g e r J ó z s . ) h e g . s o l o . L d . : E g y e t * z e n . t á r . $ 6 . #

Fráter Loránd. Azt beszélik a faluban. L d . : Bárd-féle czimb. gvűjt. VI. füzet.

— Ő s z i r ó z s a . L d . : B á r d - f é l e c z im b . g y ű j t . V I . fü z e t .

— F e l g y ú j t o t t a m a B a b o s é k t a n y á já t . L d . : B á r d - f é l e c z im b a l o m

g y ű j t . V I fü z e t .

— Ő s z i r ó z s a , C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a lo n . I V . é v f . V . fű z .

— M e g ö l t e e g y l e g é n y m a g á t . L d . : A l e g s z e b b m a g y a r n ó t á k .V I . é v f . 7. s z . 1.

D r . Fráter B é la . K i s k e r t e m b e n s á r g ú l a l o m b . L d . : B á r d - f é l e c z im b . g y ű j t . V I . fű z .

Freed A . H o o p e . A z e l h e r v a d t r ó z s a b im b ó é s a m é h , L d . : Z e n é l ő

M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 24 . s z . 2.

Fucik J u liu s . u p . 6 9 . T r a u m i d e a l e . W a l z e r fü r P i a n o f o r t e . B p e s t ,

1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e . 2 k o r . 4 0 f i l l .

— O p . 11 2 . D r a c h s e lm a r s c h . F ü r P i a n o f o r t e . B u d a p e s t , 1 9 0 2 .

K l ö k n e r E d e 1 k o r , 5 0 f i l l .

Fuchs R ó b e r t , 63 m ű . A n d a n t e G r a z i o s o é s C a p p r i c c o 4 / m s . L d . :

E g y e t , z e n . - t á r 3 9 1 .— 5 1 . m ű . 4. s z á m ú . 4 / m s . L d : E g y e t , z e n e - t á r 4 1 8 .

— 59 . m ű . « A t e n g e r é s a s z e r e l e m h u l l á m a i » m e g n y i t ó z e n é j e

4 / m s . L d . : E g y e t , z e n e - t á r 4 1 9 .

G a á l F e r e n c z . O p . 11 9 . I. M a g y a r á b r á n d . F a n t a s i e h o n g r o j s e .

K ö n n y ű i r á ly b a n , z o n g o r á r a , k é t k é z r e . F r á t e r L ó r á n t . Ő s z i

r ó z s a . D ó c z y : N á d f e d e l e s k is h á z ik ó m . G a á l F e r e n c z : F r i s s

c z ím ű d a l o k f e l e t t . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s t e s t ­v é r e 2 k o r . 4 0 f i l l .

— C z i g á n y t á n c z . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 3. s z . 2.

— I d y l l . L d . : Z e n e l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 19. s z . 3.

Gara Á k o s A z m á r n a g y b a j ! É n e k h a n g r a z o n g o r a k í s e r e t t e l . B u d a ­p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 1 k o r . 2 0 f i l l .

Page 32: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 6 2 ZEXEMUVEK IEGVZ K K 1 .

G a r a i ( G e i g e r ) M ó r . O p . 1 7 1 . A l e l e n c z á lm a . M a g y a r á b r á n d Z o n g o r á r a . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 5 0 fi l l .

— O p . 1 7 3 . C o n t r a R ó z s a b i m b ó é s a m é h . É n e k h a n g r a z o n g . k í s é r e t t e l . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a b i z o m á n v a 1 k o r .

Gazdag S á n d o r . A z A d r i a m e l l ő l . 5 e r e d e t i m a g y a r d a l é n e k ­

h a n g r a z o n g o r a k í s é r e t t e l . 1. E s t i c s i l l a g . . . 2 . A k i s l á n y

k u t a t j a . . . 3 . A z a n ó t a j á r j a . . . 4 . K e s e r v e s e n h ú z o m n e k e d .

5. J e r c s a k i d e , p i c i b a b á m . . . B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s

T e s t v é r e 2 k o r .

Gebauer 12 k e t t ő s , 1 0 mű. ( N o w o t n y ) 2 h e g . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 3 5 8 .

Gerber. K a s z á r n y á b a l e v é l j ö t t e g y b a k á n a k . L d . : Z e n é l ő M a g y a r -

o r s z á g I X . é v f . 2 4 . s z . 1.

Gerzsó A . M inket sirat K ossuth Lajos. Czim b. L d. : E rdélyi Gzimb -

Szalon. I V . évf. X I I . fűz.G i o r d a n i T . E g y e t l e n e m , t i e d s z i v e m . M ű d a l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r -

o r s z á g I X . é v f . 7. s z . 2.

Gobbi H e n r i . R e p o r t o i r e p o u r d e u x p ia n o s . N r . 17 . S c h u m a n R .

O p 1. T h e m a ü b e r d e n N a m e n « A b e g g » . B u d a p e s t , 1 9 0 2 .

R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 3 k o r . 7 5 f i l l .

— R e p o r t o i r e p o u r d e u x p i a n o s . N o . 18 . S c h u m a n R x . O p . 7

T o c c a t a . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 3 k o r . 25 f i l l .

— R e p e r t o i r e p o u r d e u x P i a n o s . N o . 19 . S t r a u s s J o h . — T a u s i g ,

M á n l e b t n u r e i n m a l ! B u d a p e s t , I 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a

3 k o r . 75 f i l l .

— R epertoire pour d eu x pianos.N r . 2 0 . Tausig C . U n g a r i s c h e Z i g e u n e r - W e i s e n . B u d a p e s t ,

1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 5 k o r . 7 5 f i l l .

Goldmark-Album. ( T a r t a l m a : S o n n t a g s r u h e . W e n n d i e L e r c h e z i e h t . D a s k a h l e G r a b . D é r W a l d w i r d d i c h t e r . D i e Q u e l l e .

S c h l a g e n i c h t d i e f e u c h t e n A u g e n n i e d e r . W e i n e t u m s ie .

S o l a c h ’ d o c h e in m a l . W i r g i n g e n z u s a m m e n . E r s a g t m i r

s o v i e l . O w i l l s t d u m i c h n i c h t m i t n e h m e n . H e r z e l e i d . B e -

s c h w ö r u n g . S t r ö m ’ l e i s e , d u B á c h i e in . M a r i é . W o l l t e r n u r

f r a g e n . F r a n z . ) m L d . : E g y e t . z e n . - t á r 3 7 6

— U g y a n a z m é U . o . 3 7 7 .

Göndör A u r é l . S u l e m a j k ó D e v l a m á r ja , c z i g á n y d a l . L d . : Z e n é l ő

M a g y a r o r s z á g I X é v f . 4 . s z . 1.

Gotthard I . P . A k a d é m i a i m i s e é n e k e k o r g o n a v a g y h a r m o n iu m

s z á m á r a . L d . : E g y e t . z e n . - t á r 3 9 2 .

Graedener, 33 m ű . V o n ó s n é g y e s D - m o l l - b a n L d . : E g y e t . z e n .

t á r 4 1 5 .

Greizinger. A k i s v i r á g r ó l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f .

17 . s z . 2.

— Op. 86. G avotte. L d. : Zenélő M agyarország I X . évf. 14. sz. 3.— G ó l y a m a d á r , h o n n a n m e r r e b u jd o s o l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r -

o r s z á g I X . é v f . 14 . s z . 1.

— A m a l o m b a k u k o r i c z a d a r á ja . L d . : U . o . 2.

Górsz A l f r é d . D a l a l i f t r ő l . S z ö v e g é t í r t a H e r v a y F r i g y e s . É n e k ­

h a n g r a z o n g o r a - k i s é r e t t e l . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . Z i p s e r é s K ö n i g1 k o r . 5 0 f i l l .

— A z é n p a p á m . T r é f á s d a l , s z ö v e g é t i r t a K a l o t a i S á n d o r . B u d a ­

p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e . 1 k o r . 6 0 f i l l .

Page 33: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 6 3

G ó r s z A l f r é d . L a n z e t t a . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 2 3 . s z . 3._ N e m is k é n e e g y é b . K u p ié . S z ö v e g é t i r t a S a s E d e . B u d a p e s t ,

19 02 . K l ö k n e r E d e . 2 k o r .

V i r á g á r u s le á n y . ( L a m a r c h a n d e d e f le u r s . ) D a lk e r in g ő . V a l s e L e n t e . B u d ip e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 2 k o r .

— A v i r á g á r u s le á n y , d a lk e r in g ő . L d , : Zenélő M a g y a r o r s z á g I X .

é v f . 2 . sz . 3.

Grows F r e d . W e n t e M o o n B e g in s a P e e p in g . W o r d s b y W . S .

E s b e m . I . H . Z im m e r m a n n l o n d o n i c z é g e n g e d é l y é v e l , B u d a ­

p e s t . 1 9 0 2 . Z ip s e r é s K ö r i i g 2 k o r . n e t t ó .

G r u b e r Emma. Scherzo fü r Pianoforte zu zwei Hánden. Buda­p e s t , 19 0 2 . Rózsavölgyi és Társa 2 kor. 5 0 f.

G u i l i a n i . G i t á r - i s k o la (S t ú d ió p e r la C h i t a r r a ) L d . : E g y e t , z e n . -

t á r 41 6 .

G y e r e b e r ó z s á m . . . Népdal. L d . Erdélyi D . Czimb.-Szalon. I V .

é v f . 8. sz . 3.

H a l á l m a d á r . . . Népdal. L d . : Erdélyi D . Czimb.-Szalon V . évf. 1. s z . 3.

H a l d o k l i k a h a j n a l c s i l l a g C z im b a lo m r a . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a lo n . I V . é v f . I V . fű z .

H a l f d a n K j e r n e f . M e n u e t . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 11. sz. 4 .

H a r m o s B é la . S z e r e t l e k é n s z ő k e a n g y a l . . . L d . : E r d é l y i D . C z im b . -

S z a lo n . I V . é v f . 7. sz . 1.

— F ü l e m i l e b ú s a n d a lo l . L d . : U . o . 2.

H a s z a v a i d m e g f o n t o l o m . . . Népdal. L d : Erdélyi D. Czimb.- Szalon. I V . évf. 13. sz. 6.

H a t e t u d n á d . Népdal. L d . : Magy. dalok és népd. V I . évf. 1.

H a y d n , 12 k is e b b d a r a b L d . : E g y e t , z e n . - tá r 157.— A lb u m ( R o x e l a n e , v á l t o z a t o k s tb . ) U . o . 158.

— S z o n á t á k (R a u c h V . á l t a l o k t a t ó a n r e n d e z e t t k ia d á s ) I — I V

L d . : E g y e t , z e n . - tá r . 1— 4.— S y m p h o n iá k ( T h e r n V . é s L . ) 4 /m s. L d . : E g y e t , z e n . - t á r 9 7 — 100.

. — 2 d i v e r t im e n t o h e g e d ű r e , v i o l á r a é s g o r d o n k á r a (H e u b e r g e r R . )

L d . : E g y e t , z e n . - tá r 54 1 .

— T e r e m t é s z o n g k iv . 2/m s. L d . : E g y ö t . z e n . - tá r 5 7 6 .

— É v s z a k o k « a cc « 6 0 9 .

— « A t e r e m t é s . ) ) ( H e u b e r g e r R ik . ) Z o n g . - k i v . s z ö v . L d . : E g y e t ,

z e n . t á r 2 8 0 .— c<Az é v s z a k o k ) ) (H e u b e r g e r ) . Z o n g . - k i v . s z ö v . U . o . 29 0 .

— « A m e g v á l t ó s z a v a i a f e s z ü l e t e n 0 ( K r e m s e r E . ) Z o n g . - k i v .

s z ö v . U . o . 564 .— v o n ó s n é g y e s 54 . m ű . 1— 3. sz . L d . : E g y e t , z e n . - tá r . 64 .

— U g y a n a z 74 . « 1 — 3. s z . U . o . 63 .— « 76 . « 1 — 6. sz . « « 62 .

Id . H e l l m e s b e r g e r J ó z s e f . B á l j e l e n e t h e g . é s z o n g . L d . : E g y e t ,

z e n . - tá r . 58 1 .

— V ih a r je l e n e t h e g . é s z o n g . U . o . 584.— 6. C a d e n z ia B e e t h o v e n D - d u r h a n g v e r s e n y m ű v é h e z . B e e t h o v e n

h a n g v e r s e n y t ö r e d é k . B a c h A - m o l l - h a n g v e r s e n y . B a c h k e t t ő s - h a n g v e r s e n y d a r a b . P a g a n in i D - d u r - h a n g v e r s e n y d a r a b . M o z a r t

h a n g v e r s e n y d a r a b h e g e d ű r e é s v i o lá r a . L d . : E g y e t , z e n .- tá r . 69 .

Page 34: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

364 ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE.

I d . H e l l m e s b e r g e r J ó z s e f . M ű v e i h e g e d ű ö s s z j á t é k r a z e n e k a r k i s é -

r e t t e l . E g y e t . z e n . - t á r 5 7 7 — 5 8 4 - ig .

B á l i j e l e n e t ( ( P a r t i t ú r a . L d . : E g y e t . z e n . - t á r 5 7 9 .

— U g y a n a z . T e l j e s z e n e k a r s z ó l a m o k . U . 0. 5 8 0 .

— « H e g e d ü s z ó l a m . D o u b l . « « 5 8 0 a .

— « G o r d o n k a s z ó l a m . D o u b l . (.< (( 5 8 0 ^ .

— « B a s s z u s s z ó la m . D o u b l . (( « 5801:.

— H e g e d ű r e é s z o n g o r á r a . (( (( 5 8 1 .— « V i h a r j e l e n e t » P a r t i t ú r a . « « 5 8 2 .

— U g y a n a z . T e l j e s z e n e k a r s z ó l a m o k « « 5 8 3 .— I . h e g e d ü s z ó l a m . D o u b l . « « 5 8 3 a .

— I I . h e g e d ű s z ó l a m . D o u b l . « « 5 8 3 * .— G a r d o n k a s z ó l a m . D o u b l . (( (( 5 8 3 ^— B a s s z u s s z ó la m . D o u b l . « (( 583;/.

— H e g e d ű r e é s z o n g o r á r a . « (( 5 8 4 .Heriadin J o e . W i e g e n - W a l z e r . B ö l c s Ő - k e r in g ő . Z o n g o r á r a . B p e s t ,

1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a . 2 k o r . 4 0 f i l l .

— T h e b a b l i n g S is t e r s . W a l z e r . Z o n g o r á r a . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a ­

v ö l g y i é s T á r s a . 2 k o r . 4 0 f i l l .

Hohmami h e g e d ű - i s k o l a , t e l j . k ö t e t b e n ( N o w o t n y K á r o l y . ) L d . :

E g y e t . z e n . - t á r . 2 8 .

— U g y a n a z 5 f ü z e t b e n . U . o . 4 7 6 — 8 0 .Holéczy J á n o s . R á z g h a v é r t a n ú e m l é k é r e . Z o n g o r á r a . B p e s t , 1 9 0 2 .

S z e r z ő s a já t ja . ( K ó k a i L a j o s b i z o m á n y a ) . 1 k o r . 2 0 f i l l .

Horváth A t t i l l a . O p . 2 5 . Á b r á n d k é p e k . F a n t a s i e - B i l d e r . Z o n g o ­

r á r a k é t k é z r e . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a .

1. C i g á n y i e á n y ( Z i g e u n e r i n ) 1 k o r . 2 0 fi l l .

2 . S z á n k ó z á s ( S c h l i t t e n f a h r t ) 1 k o r . 5 0 f i l l .

3 . E s t h a n g u la t ( A b e n d s t i m m u n g ) 1 k o r . 2 0 f i l l .

4 . T ö r p é k t á n c z a ( T a n z d é r Z w e r g e ) 2 k o r .

5. A z e r d ő b e n ( l m W a l d e ) 2 k o r . 4 0 f i l l .

A z e g é s z e g y f ü z e t b e n 3 k o r . 6 0 f i l l .

— O p . 26 . S o n a t e p o u r V i o l i n e t P i a n o . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a -

r v ö l g y i é s T á r s a . 8 k o r . 50 fi l l .

Horváth G é z a . O p . 3 3 . F a n t a s i e M i g n c n H o n g r o i s e . N o . 5. P o u r

P i a n o á 2 m a in s . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T s a . 1 k o r . 2 0 f i l l .

— O p . 3 3 . F a n t a i s i e . M i g n o n n e H o n g r o i s e N r . 6 . p o u r P i n a o

á 2 m a in s . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 2 0 f i l l .

— O p . 5 3 . A b o l d o g g y e r m e k v i l á g b ó l . 2 0 k ö n n y ű k i s z e n e k é p

k e z d ő k s z á m á r a . Z o n g o r á r a k é t k é z r e . 1. fü z e t . E l ő j á t é k .

T a v a s z s z a l . 2. fü z e t . T ü n d é r e k t á n c a . G y á s z d a l . 3 . fü z e t .

A j á t s z ó t é r e n . A t ö r p é k v i l á g á b ó l . 4 . A h in t a s z é k b e n . A h e g y i

s z e l l e m . 5. f ü z e t . F u r u l y a s z ó . A z e r d ő t i t k a i b ó l . 6 . fü z e t . O l a s z t á n c . K a r á c s o n y i d a l . 7 . fü z e t . A m a g á n y b a n . A fa lu

b o s z o r k á n y a . 8 . fü z e t . Á v a d á s z ö r ö m e i . A c i r k u s z b a n . 9. fü z e t .

E g y é d e s á l o m . H a j ó s l e g é n y e k d a la . 10 . fü z e t . A s im a j é g e n . V i d á m in d u ló . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a . Á r a fü z e -

t e n k i n t 1 k o r . Ö s s z e s e n 5 k o r . 5 0 f i l l .

Horváth G y u la , P á s d e q u a t r e . Z o n g o r á r a . B p e s t , 1 9 0 2 . N á d o r

K á lm á n . 2 k o r .— P á s d e Q u a t r e . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a lo n . I V . é v f . 9 . s z 6 .

Huber Gy. A l i g n y i l k i . . . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a l o n V . é v f .

1. s z . 2.

Page 35: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEM ÜVEK JEGYZÉKE. 3 6 5

H u b e r S á n d o r , K o s s u t h - A l b u m , é n e k k a n g r a z o n g . k i s 1. K o s s u t h

h y m n u s z . 2. K o s s u t h b ú c s ú ja a z o r s z á g h a tá r á n * 3. K o s s u t h L a j o s a z t ü z e n t e . 4 . S z ó z a t . 5 . T a l p r a m a g y a r . 6 . T a v a s z o ­

d i g m é g s in c s h a r m a t . 7 . N a p n y u g a t r ó l , m e s s z e f ö l d r ő l .

8 . V i l á g o s i f e g y v e r l e t é t e l d a la . 9 . D e b r e c e n b ő l m o s t i n d u l t

e l a v a s ú t . 10 . J ö n K o s s u t h . 1 1 . G a r i b a l d i - n ó t a . 12 K o s s u t h

L a j o s é d e s a p á m . 13 . D e s z e r e t n é k , d e s z e r e t n é k . 14. K o s s u t h

* L a j o s l e v e l e t ir . 15 . H o n v é d t ü z é r . 16 . P e r c z e l M ó r i c z

a r a n y c s i l l a g . 17 . G a r i b a l d i c s á r d á s k is k a la p ja . 1 8 . M e g ­

h a l t K o s s u t h . 19. K i z ö l d ü l t m á r K o s s u t h L a j o s s i r h a lm a .

2 0 . H á t m é g m i n d i g a z a g y ű l ö l t « G o t t e r h a l t e » j á r ja . 2 1 .

K o s s u t h L a j o s ú j r a ü z e n t T u r i n b ó h 2 2 . N e m fa ju l t e l a

m a g y a r v é r . 2 3 . T u r i n f ö l ö t t r a g y o g a z é g . 2 4 . R ó z s a b o k o r

z ö l d a z á g a . 25 . 1 8 4 8 -a s h o n v é d - i n d u l ó . B p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r

E d e . 3 k o r . n e t t ó .

- — O p . 3 1 . A z é r e t t l e á n y . D i e M a t u r a n t in , m a g y . s z ö v e g é t i r t a

B e r t h a I m r e . N é m e t s z ö v e g e M á t r a y J e n ő t ő l . B p e s t , 1 9 0 2 .

K l ö k n e r E d e . 1 k o r . 50 f i l l .

— P á s z t o r f i u fu r u l y á z i k a r é t e n . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f .

16. s z . 1.

— A z e l l ő k t á n c a . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 6 . s z . 2 .

— O p . 3 0 . S t ö r i c h ? T r é f á s d a l o s m a g á n j e l e n e t , m a g y a r s z ö v e ­

g é t Í r t á k B e r t h a é s M á t r a y . É n e k h a n g r a z o n g o r a k i s é r e t t e l .

2 k o r . 4 0 f i l l . U g y a n a z n é m e t s z ö v e g g e l . B p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k ­

n e r E d e . 2 k o r . 4 0 f i l l .— O p . 2 9 . T a r k a - s z in p a d , i n d u l ó . B u n t e s - B r e t t l . M a r s c h . Z o n g o ­

r á r a . B p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 1 k o r . 5 0 fi l l ,

— T a r k a - s z i n p a d , i n d u ló . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f .

12 . s z , 2.H ű m m e l . S z o n á t á k é s d a r a b o k (C h . d e B r i o t ) .

I , 1 1 ., 13 ., 1 8 ., 2 0 . m ű . L d . : E g y e t . z e n . - t á r . 9 1 .

— U g y a n a z I I . 19 ,, 8 1 ., 1 0 6 ., 1 0 9 . m ű . U . o . 9 2 .

« I I I . 4 9 ., 5 7 ., 6 7 ., 1 0 7 . , 120 . m ű . U . o . 9 3 .— Z o n g o r a - h a n g v e r s e n y m ű v e k , 8 5 . m ű , A - m o l l ; 8 9 . m ű . H . - m o l l .

U . o . 9 4 .H u s z k a J e n ő . S z o m o r ú fű z . É n e k h a n g r a z o n g o r a k i s é r e t t e l . B p e s t ,

1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a . 1 k o r . 5 0 f i l l .

H ű v ö s I v á n . A r é g i s z e r e t ő . N é p s z ín m ű 3 f e l v o n á s b a n . S z ö v e g é t

i r t a G é c z y I s t v á n . 1. C s i l l a g r a g y o g . 2 . P i r o s a r ó z s a .

3 . A z t h a l l o t t a m . 4. Z ö l d r e f e s t e t t z s a lu g á t e r . 5 . É r z e d - e ?

6 . A z t k é r d i . 7 . A f a lu b ó l f e l h ő s z á r n y á n . . . 8 . N e m b i z o m

é n . . . 9 . K u k o r é k o l m á r a k a k a s . . . B p e s t , 1 9 0 2 . Z i p s e r é s K ö n i g 3 , k o r . n e t t ó .

I d e g e n d a l o k g y ű j t e m é n y e , m a g y a r s z ö v e g g e l . É n e k h a n g r a , z o n g o r a k i s é r e t t e l . B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c é s T e s t v é r e .

I V . fü z e t . S c h u b e r t . 12 . A k ö n n y e k d i c s é r e t e . . . . L o b d é r T h r á n e n . . . . 13 . K ö s z ö n t l e k é n . . . . S e i m i r g e g r ü s s t . . . .

14. A p i s z t r á n g . . . . D i e F o r e l l e . . . . 15 . G r e t c h e n a r o k k a

m e l l e t t . . . . G r e t c h e n a m S p i n n r a d e . . . . 6 0 f i l l .V . fü z e t . S c h u b e r t . 16 . T a v a s z i h i t . F r ü h l i n g s - G l a u b e . . . .

17 . A lá n y k a p a n a s z a . . . . D e s M á d c h e n s K l a g e . . . . 19. N y u g ­t o m t e v a g y . . . . D u b i s t d i e R u h . . . . 2 0 . A v á n d o r é j .

d a l a . . . . W a n d e r e r s N a c h t l i e d . . . . 6 0 f i l l i

Page 36: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

366 ZENEM ŰVEK JEGYZÉKE.

V I . f ü z e t . S c h u b e r t . 2 1 . A z i f jú a p á c a . 2 2 . M i g n o n d a la .

2 3 . É j j e l . 6 0 f i l l . n e t t ó .

V I I . f ü z e t . 24 . L i t a n i e . 25 . Ö r ö k s z e r e l e m . B a r t l o s e L i e b e .

2 6 . A v e M á r ia . 2 7 . A K e r e s z t e s e k . D é r K r e u z z u g . 2 8 . A p á s z ­

t o r k e s e r g é s e . S c h á f e r s K l a g e l i e d . 6 0 f i l l . n e t t ó .

V I I I . f ü z e t . 2 9 . S c h u b e r t : A m in d e n h a t ó . D i e A l l m a c h t .

3 0 . C s e n d a t e n g e r e n . M e e r e s s t i l l e . 31 . K ö z e l a k e d v e s . N á h e

d e s G e l i e b t e n . 3 2 . É b r e s z t ő . M o r g e n s t á n d c h e n . 3 3 . R o m á n c

« R o s a m u n d a » - b ó l . R o m a n z e a u s R o s a m u n d e . 3 4 . S z e r e l m e s

i z e n e t . L i e b e s b o t s e h a f t . 6 0 f i l l . n e t t ó .

Joanelli V i c t o r . E n t g e g e n . M a r s c h fü r P i a n o f o r t e . B u d a p e s t , 1 9 0 2 .

B á r d F e r e n c é s T e s t v é r e . 1 k o r . 5 0 f i l k

Ivánfy. A s z á z é v e s K o s s u t h - d a l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f .

18. s z . 1.

K a l l i w o d a . 7 0 m ű . 2 d u o s 2 h e g . L d . : E g y e t . z e n . - t á r 5 3 8 .

— 11 6 . m ű . 3 d u o s 2 h e g . U . o . 5 3 9 .

— K e t t ő s ö k , 1 7 8 . m ű . <( « (C 2 3 .— U g y a n a z 1 7 9 . « « « « 2 4 .— a 1 8 0 . « « « « 25-— « 18 1 . « « « « 2 6 .

Kamarazene az iskola é s otthon számára. ( K l a s s z i k u s k e t t ő s ö k

é s h á r m a s o k g y ű j t e m é n y e , n e h é z s é g i f o k o k s z e r i n t r e n d e z v e , u jj-

r a k á s i é s e l ő a d á s i j e l e k k e l e l l á t v a G l o s s n e r G . A . - t ó i . A h e g e d ű -

s z ó l a m o k a t S t e f f e k A . , a g o r d o n k a s z ó l a m o k a t L u k a F . r e v i d e á l t a . )

A-Kettősök ( h e g e d ű r e é s z o n g o r á r a . ) I., II. k ö t e t . L d . : E g y e t ,

z e n . - t á r . 4 5 6 — 57-B-Hármasok. ( H e g e d ű r e , g o r d o n k á r a é s z o n g o r á r a ) . I — I V . k ö t e t ,

u . o . 4 5 8 — 6 1 .

Kamarazene-album. I ( B e e t h o v e n - n é g y e s e k , 18. mű. 1-6 . s z . )

L d . : E g y e t . z e n . - t á r . 4 3 3 .

— I I ( U g y a n a z 59 . m ű . 1 — 3. s z . é s 7 4 . m ű . ) U . o . 4 3 4 .

— I I I ( M o z a r t , 10 h í r e s n é g y e s . ) U . o . 4 3 5 .

Kárpáti. Á l m o d o z á s . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 2 0 . s z . 3,.

Kárpáti S á n d o r . M i l l e F l e u r s . k r g ő . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g .

I X . é v f . 11 . s z . 3 .

Keömé F e r d i n á n d . P l á t ó i s z e r e l e m . K e r i n g ő z o n g o r á r a . B u d a p e s t ,

1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a b i z o m á n y a . 1 k o r . 8 0 f i l l .

Kelemen L a j o s n é . K i s í r t a m m in d e n k ö n n y e m . . . L d . 1 E r d é l y i D .

C z im b . - S z a l o n . I V . é v f . 9 . s z . 5 .

Kertem alatt. N é p d a l . L d . : M a g y . d a l o k é s n é p d a l o k . V , é v . 4 9 .

Késő éjjel megszólal a furúlya. N é p d a l . L d . : A l e g s z . m a g y a r

n ó t á k . V I . é v f . 7 . s z . 2 .Kétszer nyilik a nefelejts. N é p d a l . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a l o n .

I V . é v f . 7 s z . 3.

Kettős-album. H a r m o n i u m r a v a g y z o n g o r á r a ( B ib i R ú d . ) . L d . :

E g y e t . z e n . t á r .

— I ( R o m a n t i k u s o k ) . U . o . 3 0 7 .

-j - II ( K l a s s z i k u s o k ) . U . o . 3 0 8 ,

— I I I (O p e r a d a l l a m o k ) . U . o . 3 0 9 .

Kincses magyar nóták. B u d a p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e .14 . s z á m . 1. M i s k o l c z y K á lm á n . H a t u d t a d , h o g y n e m s z e ­

r e t t é l , m i é r t c s a l t á l m e g e n g e m e t ? 2. L e n g y e l M is k a . S z á r n y a

a f e c s k é n e k 8 0 f i l l .

Page 37: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZEN EMU VEK J EGVZÍK K. 367

15. s z á m . S z o m o r ú a n h a l l g a t o m a b ú s t i l i n k ó h a n g já t . K o r á n y i

J ó z s e f , J a j I s t e n e m , d e j ó is a l e á n y n a k . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 8 ö f i l l .

16. fü z e t . 1. A r a n y J á n o s . H a j c z i g á n y o k , h a a r ó z s á m lá t j á ­

t o k . 2. B é c s i h e g y e k e n fú jn a k a s z e l e k 6 0 fü l. n e t t ó * .

17. fü z e t . 1 . B a r n a I z s ó . M e g ö l t e k e g y l e g é n y t 6 0 fü l. n e t t ó .

18. fü z e t . 1. Z s a d á n y i . A n y á m , a n y á m , m o n d d m e g k é r l e k .

2. É d e s a n y á m n e m t u d o k e la lú d n i 60 fü l. n e t t ó .

Kis kutya, nagy kutya. N é p d a l . L d . : A l e g s z e b b m a g y a r n ó t á k . V I . é v f 10 . s z . 2.

— U . a . N é p d a l L d . : Z e n é l ő M agyarország. I X . é v f . 9 . sz. 1.— U . a . N é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z im b . S z á l . I V . é v f . 7. s z . 4.

Kis szekeres, nagy szekeres. C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . S z á l .I V . é v f . V I . fü z e t .

Klasszikus darabok. ( R a u c h V i l . ) A s z o n á t a - a lb u m f o l y t a t á s a .

L d . : E g y e t , z e n . - t á r 3 3 9 .Kalkbrenner. G y a k o r l a t o k ( E r n e y I ó z s . ) L d . : E g y e t , z e n . - t á r 444. Kohlmann L . V a l s e c a p r i c e . L d . : Z e n é l ő M a g y . I X , é v f . 7. s z . 3.

A kolduló honvéd. N é p r o m á n c z . L d . : Z e n é l ő M a g y o r s z á g . I X .

é v f . 18. s z . 4.

Komáromy A n t a l . K é t e r e d e t i m a g y a r n é p d a l . É n e k h a n g r a z o n g . -

k i s é r e t t e l . 1. B e l e n é z t e m s z é p s z e m e d b e . 2 . A k a s s a i g a z d á s z -

n a k . . . K a s s a , 1 9 0 2 . L á s z l ó B é l a 2 k o r .

Kontor E l e k . A n c s i - c s á r d á s . L d . : Z e n . M a g y . I X . é v f . 3. s z . 1.

— K ö s z ö n t s ü k M á r iá t . M á r i a - d a l o k I V . , é n e k h a n g r a o r g o n a . , h a r -

m o n iu m - v a g y z o n g o r a - k i s é r e t t e l . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i

é s T á r s a 2 k o r . n e t t ó . .

— Ü d v ö z l ő d a l . V e g y e s k a r r a . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s

T á r s a 1 k o r . 50 fü l.

“ — V e s z p r é m v á r o s s z é p h e l y e n v a n . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 8 . s z . 1.

Korányi J ó z s e f . K i t e t t é k a g y á s z l o b o g ó t . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z .

I X . é v f . 21 . s z . 1.— A n ő i s z í v . D a l k e r i n g ő a z « X a s s z o n y » c z im ű b o h ó z a t b ó l .

S z ö v e g é t i r t a d r . K o m o r G y u la . É n e k é s z o n g . B u d a p e s t ,

1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e . 2 k o r .

— S z o m o r ú a n h a l l g a t o m a . . . L d . : Z e n . M a g y . I X . é v f . 1 0 . s z . 1.

— J a j I s t e n e m , d e j ó is a l e á n y n a k . L d . : U . o . 2.

— U . a . L d . : K in c s e s m a g y a r n ó t á k , 15. s z . 2.

Kreutzer. G y a k o r l a t o k ( R o s é A r n o l d ) , h e g . s o l o . L d . : E g y e t ,

z e n . - t á r 2 7 7 .Krempl. M a n d o l in a - i s k o l a 8 ' h ú r o s ( n á p o l y i ) m a n d o l in á r a . L d :

E g y e t , z e n . - t á r 4 9 4 .Kuhlau. S z o n a t in á k , 44 . é s 6 6 . m ű . ( T h e r n V . é s L . ) 4 k é z r e . L d . :

E g y e t , z e n . - t á r 21 .— K i s s z o n á t á k I . 2 0 . m ű 1— 3. s z . 35 . m ű 1 — 6. s z ., 59 . m ű

1 — 3. s z . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 9 5 .— U . a . I I . 6 0 . m ű 1 — 3. s z . 8 8 . m ű 1— 4. s z . U . o . 9 6 .

Kunczer G y u la . S z e g s z á r d i h a n g o k . N é g y e r e d e t i m a g y a r d a l . 1.H a z á m , h a z á m . . . 2. C s e r g e d e z ő k i s p a t a k . . . 3. F ö l d s z i n t e s

h á z k é t k is a b la k . . . 4. A r a n k a - c s á r d á s . . . É n e k h a n g r a z o n g . - k í s é r e t t e l . B p e s t , 1 9 0 2 . S z e r z ő s a já t ja . (B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e b i z o m á n y a . ) 2 k o r .

Page 38: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 6 8 ZENEMÜVEK JEGYZÉKE.

Láng J á n o s . A l f ö l d i v i r á g o k . H é t e r e d e t i m a g y a r n é p d a l : i . A c z e g -

l é d i b í r ó l á n y a . . . 2 . A z A l f ö l d ö n . . . 3 . M i n e k i s v a n . . . 4 . C s ó k o t l o p t a m . . . 5. S z e l l ő j á t s z i k . . . 6 . I t t v a n o k t ó b e r

h ó . . . 7 . S z é p i d ő v a n . . . E n e k h a n g r a , z o n g o r a k i s é r e t t e l . B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e 2 k o r .

Lanner. K e r i n g ő - a l b u m ( K r e m s e r E d e ) . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 27 .

— U . a . ( W e i s s J . ) h e g . é s z o n g . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 5 9 2 .

Lan ner-Strau ss apa. T á n c z o k ( H e l l m e s b e r g e r ) , h e g . s o l o . L d :E g y e t , z e n . - t á r 4 7 5 .

L á n y i E r n e s t . O p . 5 4 . A v e M a r ia . M e l o d i e p o u r t e n o r ( o u s o p r a n )

a v e c v i o l i o n c e l l e e t in s t r u m e n t s á c o r d e s . B u d a p e s t , 1 9 0 2 .

K l ö k n e r E d e r 2 k o r .

L á n y i E r n ő . B e a t a e s . É n e k z o n g . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 16 . s z . 3 .

— D a l o k a z e r d ő r ő l . 1 F o h á s z . 2. B o r d a l . 3 . F o h á s z , f é r f i k a r r a

4 . B o r d a l , f é r f i k a r r a . 5 . V a d á s z d a l , f é r f i k a r r a . 6 . N é p d a l , B p e s t ’

1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 3 k o r

— E c c e s a c e r d o s , f é r f i k a r r a . B p e s t , 1 9 0 2 , K l ö k n e r E . 1 k o r . 2 0 f i l l

— O p . 1 1 3 a / b . M e s e . N a g y z e n e k a r r a . U n g a r i s c h e s M á r c h e n

fü r g r o s s e s O r c h e s t e r . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e .

P a r t i t u r 4 k o r . 8 0 f i l l . n e t t ó .

S t i m m e n 7 k o r . 2 0 f i l l . n e t t ó .

— K a r á c s o n y i é n e k . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 2 3 . s z . 1 .

— K i n y í l o t t a f e h é r r ó z s a . M a g y a r d a l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r ­

s z á g . I X . é v f . 1. s z . 1.

— O p . 4 9 . K o s s u t h g y á s z d a i . É n e k h a n g r a z o n g . k i s . B u d a p e s t ,

1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e . 6 0 f i l l . n e t t ó .

— L e m o n d a n i . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 13 . s z . 1.

— M a g y a r g y á s z i n d u l ó . L d . : U . o . I X . é v f . 18 . s z . 3 .

— O p . 1 1 4 . S a j ó p a r t j á n 8 e r e d e t i m a g y a r d a l . É n e k h a n g z o n g . -

k i s é r e t t e l . 1. H a t e v i r á g v o l n á l . . . 2 . L e h ú l l a t t a a j u h a r f a . . .

3 . S z e g e d m e l l e t t D o r o z s m a . . . 4 . S z á l l a v a d l ú d . . . 5. M e g

k e l l v á l n i a f a l ú t ó l . . . 6 . K ü n n a k e r t b e n . . . 7 . K i n y í l o t t a

a f e h é r r ó z s a . . . 8 . H e j s z é p a s s z o n y . . . B u d a p e s t , 1 9 0 2 .

K l ö k n e r E d e . 3 k o r . 6 0 fill.— T e k i n t e t e s ú r . D a l o s c z i g á n y t ö r t é n e t a T a r k a s z i n p a d m ű ­

s o r á b ó l . S z ö v e g é t i r t a K a l o t a i S á n d o r . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k ­

n e r E d e 1 k o r . 60 f i l l .

— T e k i n t e t e s ú r . G e s a n g s - V o r t r a g m i t j ü d i s c h - d e u t s c h e m u n d

z i g e u n e r i s c h e m T e x t . B p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 1 M ,

A legszebb és legú jabb 104 m agyar népdal. C z i g á n y o s m o d o r ­

b a n , á t í r t a z o n g o r á r a é s é n e k h a n g r a ö s s z e g y ű j t ő C s e n g e r y

G y u la . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 3 k o r . n e t t ó .

A legszebb m agyar nóták. VI. évf. B p e s t , B á r d F e r e n c é s T e s t v é r e .

7 . fü z e t . 1. F r á t e r L ó r á n t . M e g ö l t e e g y l e g é n y m a g á t . 2 . K é s ő

é j j e l m e g s z ó l a l a fu r u ly a . N é p d a l 6 0 f i l l . n e t t o a8 . f ü z e t . 1. W e i d i n g e r D e z s ő . H e j ! n a g y I s t e n , d e é r z e m

k e z e d . . . 2 . W e i d i n g e r D e z s ő . N in c s , a k i n e k t ö b b o k a v a n . ..

6 0 f . n e t t ó .

9 . f ü z e t . B . F e h é r J e n ő . K e r t e m a l a t t v a n e g y t á b l a á r p a .

2 . B . F e h é r j e n ő . S o h a s in c s e n a b a k á n a k v a s á r n a p ! 6 0 f i l l . n e t t ó

10. fü z e t . 1 W e i d i n g e r D e z s ő . U g y - e b a b á m . . . 3 . K i s k u t y an a g y k u t y a . N é p d a l . 6 0 f i l l . n e t t ó .

Page 39: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 6 9

11. fü z e t . 1 . A l f ö l d i L á s z l ó . Ö r e g c z i g á n y . — A l f ö l d i L á s z l ó .

H a l l g a t n é k e g y n ó t á t . 6 0 fü l. n e t t ó .

Lement a n a p . . . N é p d a l L d . : E r d é l y i D . C z im b a l o m S z a lo n .

I V . é v f . 10. s z . 1.Lemoine. E t u d e s e n fa n t in e s , 3 7 . m ü (R a u c h V . ) L d . : E g y e t ,

z e n . - t á r 1 6 1 .

Lengyel D e z s ő '. O p . 5 . S z o m o r ú d a l o k . S z ö v e g é t í r t a G y ö k ö s s y E n d r e . É n e k h a n g r a z o n g o r a k i s é r e t t e l . 1. S ö t é t v ih a r n a p s u ­

g a r a s . . . 2. A f e l h ő v e l e n y e l e g . . . D e b r e c z e n i ö r e g e r d ő . . .

4. H ű l i a h ó , h ű l i . . . B p e s t , 1 9 0 2 . S z e r z ő s a já t ja . R ó z s a v ö l g y i

é s T á r s a b i z o m á n y a 2 k o r .

Lengyel L a j o s n é . Z ö l d e r d ő b e n . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a lo n .

I V . é v f . 8 . s z . 4 .

Lengyel— Mazzantini. M a z u r k a v a r i é t é . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z . I X . é v f . 19 . s z . 4 .

Lengyel M . D a l a z ó r á r ó l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z . I X . é v f . 12 . s z . 3 .

— E . K . E . c s á r d á s . 1. M e g y a g ő z ö s . 2 . K i l y u k a d t a k ö t ő m .

3. A k i a b a b á já t i g a z á n s z e r e t i . 4 . H á r o m a t á n c z c z im ű

k e d v e l t n é p d a l o k b ó l . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 2 k o r .

— J ó d o l g o m v o l t S z e g e d é b e n . L d . : Z e n . M a g y . I X . é v f . 14 . s z . 1.

— H e g y a l j a i c s á r d á s . L d . : U . o . I X . é v f . 22 . s z . 1.— H a m e g á l l ó k k is f a lu m n a k h a t á r á n . L d . : M a g y a r d a l o k é s

n é p d a l o k . V . é v f . 37 .

— E s z t e n d ő b e n e g y s z e r e s ik . ( N é p d a l . ) L d . : U . o . 3 8 .

— H a é n v o l n é k a z Ú r i s t e n . L d . : U . o . 4 1 .

— M e g is h á z a s o d n á m . L d . : U . o . 4 2 .

*v — M é g e g y I s t e n á ld j o n t s e m o n d o t t ő . L d . : U . o . V I . é v f . 3 .

| — I g a z á n , i g a z á n . L d . : U . o . 4.

— A m o t t v a g y o n e g y h á z s a r k a . L d . : U . o . 5.

— Ja j b e s o k s z é p . C z im b . L d . : E r d é l y i c z im b a l o m - s z a l o n .

V . é v f . I I I . fű z .

— P a l ó c z n ó t á k . É n e k h a n g z o n g o r a k i s é r e t t e l . 1. D ú r a g y e s z n ó . . .

2 . S z a b a d s á g o m e l v a n z á r v a . . . 3 . D e b r e c z e n i t o r o n y e l ő t t . . .

4 . M e g ö l t é k a lú d a t . . . 5. K u t á g a s r a s z á l l o t t a b ö l é n y . . .

6 . T i s z á n tú l . . . 7 . H a b e m e g y e k a c s á r d á b a . . . B u d a p e s t .

1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s t á r s a . 2 k o r . 4 0 fü l.

— S z á r n y a a f e e s k é n e k . L d . : K i n c s e s m a g y . n ó t . 14 fű z . 2.

Lesz m ég czigány lakodalom. Népdal. L d .: Erdélyi Czimb. Szalon.V . é v f . 1. s z . 6 .

Das Lied im Volke. ( D a l g y ű j t e m é n y ) . ( A n é m e t nép 200 k e d v e l t

é n e k é n e k g y ű j t e m é n y e ; k i a d t a K r e m s e r E d e ) . L d : E g y e t , z e n . tá r . 2 7 3 .

Linka, Aurora keringő. L d : Zenélő Magyarország. IX. évf. 1 7 . s z . 3.

Linka C a m i l l o , M e n o d o r a . Valse p o u r le p ia n o . Z o n g o r á r a k é t

k é z r e . B p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e . 2 k o r .

Linké. L u n a a s s z o n y . K e r i n g ő . L d . : E r d é l y i D . C z im b . S z a lo n .V. é v f . 2 s z . 7 .

L i p i n s k i . K a t o n a i h a n g v e r s e n y , 21 m ű . (B r i l l ) h e g . é s z o n g .

L d . : E g y e t . z e n . t á r . 2 7 4 .

Liszt. c c K é p e k M a g y a r h o n b ó b ) , k ö n n y e n j á t s z h a t ó m e l ó d i á k -

t a r t a l m a : Ö t m a g y a r n é p d a l ; a G y á s z z e n e M o s o n y i h a l á l á r a » » ;

Magyar könyvker. egyl. évkönyve. X III. évt. 24

Page 40: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.370

( ( P u s z t a i b á n a t » [ L e n a u ( ( T o b o r z á s a c z im ü K ö l t e m é n y é n e k m e g z e n é s í t é s e ] ; « P e t ő f i s z e l l e m é n e k ) ) . ) L d . : E g y e t . z e n . t á r . 6 i o „

Liszt. 16 . é s 17 . s z á m ú m a g y a r r h a p s ó d i a . U . o . 6 1 1 .

— 18 . é s 19 . U . o . 6 1 2 .

— K é t c s á r d á s . U . o . 6 1 5 .

— 16. M a g y a r r h a p s ó d i a . 4 / m s . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 6 1 3 .

— 19 . (( (( « U . o . 6 1 4 .

Loewe. A l b u m ( R e i t e r J ó z s . ) , I. ( T a r t a l m a : « A r c h i b a l d D o u g l a s . »

« D i e G l o c k e n v o n S p e i e r . a c (A b s c h i e d . » « H e r r 01uf.)> « G r a f

E b e r s t e in . ) ) « D i e v e r f a l l e n e M ü h le .a « H e i n r i c h d . V o g l e r . »

a F r i d e r i c u s r e x . » « P r i n z E u g e n , d é r e d l e R i t t e r . ) ) « D e r

W i r t h i n T ö ^ h t e r l e i n . a « D i e R e i h e r b e i z e . a « D e r F i s c h e r . »

« D a s E r k e n n e n . » « D e r J u n g g e s e l l .w ( ( T r o m m e l s t á n d c h e n . »

( (E l v e r s h ö h . ) ) « D e r S c h a t z g r á b e r . a ( ( H o c h z e i t l i e d . » « D i e w a n -

d e l n d e G l o c k e . » ( ( D é r B lu m e n R a c h e . » ( ( G r e g o r a u f d e m

S t e i n » ) . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 2 8 1 .

— I I . ( T a r t a l m a : « E d w a r d . » ( c E r l k ö n i g . » « G o l d s c h m i e d 's T ö c h t e r - l e i n . » ( ( D é r N ö c k . » « T o m d é r R e i m e r . » « K l e i n e r H a u s h a l t i

« D e r h e i l i g e F r a n c i s c u s . » « D e r g e t r e u e E c k a r t . » « D e r T o d t e n -

t a n z . » « J u n g f r a u L o r e n z . » « H a r a l d . » « O d i n ’s M e e r e s r i t t . » ( ( F e u e r s g e d a n k e n . » « D i e L a u e r . ( D é r W o y w o d e . ) » « D e r

Z a u b e r l e h r l i n g . ) ) « D e r M o h r e n f ü r s t . » « D i e M o h r e n f ü r s t i n . »

« D e r M o h r e n f ü r s t a u f d é r M e s s e . ) ) « D e r M ö n c h z u P i s a . »

« D i e n á c h t l i c h e H e e r s c h a u . » « H u e s c a » ) . U . o . 2 8 2 .

— I I I . ( T a r t a l m a : « D i e U h r . » « D e s f r e m d e n K i n d e s h e i l i g e r

C h r is t . ) ) « D e s G l o c k e n t h ü r m e r s T ö c h t e r l e i n . ) ) a D i e P l e i n z e l - m á n n c h e n . ) ) « M a x in A u g s b u r g . » ( D é r l e t z t e R i t t e r . ) « M a x

u n d D ü r e r . ) ) ( D é r l e t z t e R i t t e r . ) ( ( A b s c h i e d . » ( D é r l e t z t p R i t t e r . )

( (D a s s n u s s b r a u n e M á d c h e n , » « 0 s ü s s e M u t t e r . ) ) « J u n g f r á u le in

A n n ik a - ) ) « K a i s e r O t t o ’ s W e i h n a c h t s f e i e r . ) ) < (D a s W u n d e r a u f d é r F lu c h t . ) ) « D e r W e i c h d o r n . » « D a s W i e g e n f e s t z u G e n t . »

( (C á r i V . in W i t t e n b e r g i « D i e L e i c h e z u S t . J u s t . » « G e n e r a l

S c h w e r i n . » « W i r k u n g in d i e F é r n é . » « D e r S á n g e r . » « N i e m a n d

h a t ’s g e s e h ’n » « S ü s s e s B e g r á b n i s . » ( ( H i n k e n d e J a m b e n .w ( ( D é r

a l t é G o e t h e . ) ) « D e r E d e l f a l k » ) . U . o . 2 8 3 .

Lortzing. « A f e g y v e r k o v á c s » ( K i e n z l ) z o n g . k i v . - s z ö v . L d . : E g y e t , z e n . t á r . 4 6 2 .

— C z á r é s á c s ( K i e n z l ) z o n g . k i v . s z ö v . U . o . 4 6 3 .

— « V a d o r z ó » ( K :e n z l ) z o n g . k i v . s z ö v . U . o . 5 3 7 .— « U n d i n e > ( K i e n z l ) z o f i g . k i v . s z ö v . U . o . 5 4 4 .

Losády F . C a r n e v a l s N a c h r i c h t e n . P o l k a f r a n ^ a is e . Z o n g o r á r a .

G y ő r , 1 9 0 2 . R a i n e r M ik s a . 1 k o r . 5 0 f i l l .— P o l n i s c h e s B lu t . P o l k a m a z ú r z o n g o r á r a . G y ő r , 1 9 0 2 . R a i n e r

M ik s a . 1 k o r . 5 0 f i l l .M agyar dalok és népdalok. 5 - ik f o l y a m . B u d a p e s t , 1 9 0 2 .

R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a .3 1 . S z á n t h ó F e r e n c z . Z u g a v i h a r k e r g e t i a f e l l e g e t . . .

3 2 . S z á n t h ó F e r e n c z . C z i g á n y k e s e r g ő . . . 1 k o r .

3 3 . F a r k a s A m b r u s . E s z e m a z t a k is b a b á ja . . . 3 4 . F a r k a s

A m b r u s . O k t ó b e r b a e l k e l l m e n n i . . . 1 k o r .3 5 . F a r k a s A m b r u s . E lh a g y n á l a k , h a b í r n á la k . . . 3 6 . F a r k a s A m b r u s . H o g y h a v é g i g t e k i n t e k a . . . 1 k o r .

3 7 . L e n g y e l M is k a . H a m e g á l l ó k k is f a lu m n a k h a t á r á n . . .

Page 41: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 7 1

38 . L e n g y e l M is k a . E s z t e n d ő b e n e g y s z e r e s ik . . . (n é p d a l ) . 1 k .39 . S z á n th ó F e r e n c z . N e m h is z e k a k é k é g . . . 40 . S z á n th óF e r e n c z . N e s z e r ó z s á m a k e n d ő d . 1 k o r .

41 . L e n g y e l M is k a . H a é n v o l n é k a z Ú r is t e n . . . 42 . L e n g y e l M is k a . M e g is h á z a s o d n á m . . . 1 k o r .

45 . É n m á r in n e n e lm e g y e k . 46 . U j s ir v a n a t e m e t ő b e n . 1 k . 4 7 . N e m k í v á n o k k in c s e k e t . 48. M e g v e r t e n g e m .

49 . K e r t e m a la t t . 50 . N in c s e n d é z s m a , n in c s e n r o b o t . 1 k o r .

V I . é v f o l y a m . U . o . 1. H a t e t u d n á d . . . 2. A r r a k é r l e k k is

m a d á r k a . . . 1 k o r .

3. L e n g y e l M is k a . M é g e g y « I s t e n á l d j o n t » s e m o n d o t t ő .4 . L e n g y e l M is k a . I g a z á n . I g a z á n . 1 k o r .

5. L e n g y e l M is k a . A m o t t v a g y o n e g y h á z s a rk a . 6 . C z ig á n y ,

c z ig á n y . N é p d a l . 1 k o r .

Magyar körtáncz. L d . : a r é g i m a g y a r m u z s ik a k in c s e s lá d á ja . 4. s z .

Makray L á s z ló . K é t g r á n á t o s . D i e b e id e n G r e n a d ie r e . F o r d í t o t t a

C z ig lá n y i B é la . É n e k h a n g r a z o n g o r a k i s é r e t t e l . B p e s t , 1902 .

B á r d F e r e n c z é s t e s t v é r e . 2 k o r .

Mandyczewski. 5 m ű , 30 v á l t o z a t a H á n d e l e g y t h é m á já n a k . L d . : E g y e t . z e n . tá r . 3 8 9 .

— 6. m ű , 10 v á l t o z a t a H á n d e l e g y th é m á já n a k . U . o . 38 8 .

— 7. m ű . R o m á n d a lo k . U . o . 3 8 7 .

Mariskám Mariskám . . . n é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z im b . S z a lo n . I V . é v f . 10 sz . 3.

Martini. 6 G a v o t t e . L d . : E r d é l y i D . C z im b . S z a lo n . I V . é v f . 8 . s z . 7.

Mascagni-album. ( T a r t a l m a : « D e i n S t e r n » . « E n t s a g u n g » . «B lu m e n -

o r a k e l » . « D i e R o s e im G e b e t b u c h o . « M o n d la n d s c h a f t » . ) m

L d . : E g y e t . z e n . t á r . 4 0 4 .

— U g y a n a z k U . o . 4 0 5 .

Mazas. ( N o w o t n y ) P e t i t D u o s 38 . m ü . I . 2 h e g . L d . : E g y e t . z e n . tá r . 2 4 0 .

— U g y a n a z 38 . m ű . I I . h e g . U . o . 24*1.

— U g y a n a z . 39 . m ű . I . 2 h e g . U . o . 2 4 2 .

— U g y a n a z . 3 9 . m ű . I I . 2 h e g . U . o . 2 4 3 .

— D u o s fa c i le s . (K ö n n y ű k e t t ő s ö k ) 6 0 . m ű . 2 h e g . U . o . 2 5 0 .

— U g y a n a z 6 1 . m ü . 2 h e g . U . o . 2 5 3 .— D u o s a b é c é d a i r e s 8 5 . m ű I — I I I 2 h e g . U . o . 2 5 4 — 56.

— 36 . m ü . E t u d e s m é l o d i q u e s e t p r o g r e s s i v e s ( N o w o t n y ) (h . s o lo ) .— I . (E t u d e s s p é c ia le s . ) U . o . L d . : E g y e t . z e n . tá r . 36 .

— I I . (E t u d e s b r i l la n t e s . ) U . o . 37 .

— I I I (E t u d e s d ’ a r t i s t e . ) U . o . 38 .Mayer Charles. U j j g y o r s a s á g u j is k o lá ja , 168. m ű . ( L u d w i g E r n ő )

I — I V . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 2 9 1 — 294.

— U g y a n a z V — V I I I . k ö t e t U . o . 5 3 3 — 53 6 .Mayseder. 3 k e t t ő s , 30 , 31 , 32 . m ű . ( N o w o t n y ) 2 h e g . L d . : E g y e t ,

z e n . t á r . 22 .— 6 E t u d e s , 29 . m ű . (H e l l m e s b e r g e r ) h e g . s o lo . L d . : E g y e t ,

z e n . tá r . 4 0 .— 38 . m ű . P o lo n a i s e A - d u r b a n ( H e l lm e s b e r g e r ) h e g . é s z o n g .

L d , : E g y e t . z e n . tá r . 41 .— 52. m ű . 2 C o n c e r t in o É - d u r b a n (H e l l m e s b e r g e r ) h e g . é s z o n g .

L d . : E g y e t . z e n . tá r . 19 1 .

2 4:

Page 42: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 7 2 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

M e g k ö v e t e m . . . N é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z im b . S z a lo n . V . é v f .2. s z . 6 .

M e g v e r t e n g e m . N é p d a l . L d . : M a g y . d a l o k é s n é p d a l o k . V . é v f . 48 .

M e g y a g ő z ö s l e f e l é . C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . S z a lo n . V . é v f .

I I I . fű z .

M e l o d r á m á k . 13. s z á m . R é v f y G é z a . A m e g f a g y o t t g y e r m e k .

S z ö v e g é t i r t a b r . E ö t v ö s J ó z s e f . ( Z o n g o r a - h a r m o n iu m - é s

g y e r m e k k a r k i s é r e t t e l . ) B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s t á r s a . 2 k .

M e n d e l s s o h n . Z o n g o r a - s z e r z e m é n y e k ( F i s c h h o f R o b . ) I . D a l o k

s z ö v e g n é lk ü l . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 128.— U g y a n a z I I . 5. m ű . C a p r i c c i o , 7 m ű . J e l l e m - d a r a b , 14 . m ü .

R o n d o , 16. m ű . Á b r á n d o k , 3 3 . m ű . C a p r i c e - o k , 7 2 . m ü .

G y e r m e k d a r a b o k . U . o . r 138 .

— U g y a n a z I I I . 28 . m ű . Á b r á n d , 35 . m ű . P r é lu d e - ö k , 54 . m ü .

V a r i a t i o n s s é r ie u s e s , 8 2 . é s 8 3 . m ű . V á l t o z a t o k , 1 0 4 . m ü .

G y a k o r l a t o k é s S c h e r z ó k . U . o . 139.— U g y a n a z . I V . H a n g v e r s e n y d a r a b o k , 2 2 . m ű . C o p r i c c i o , 29 . m ü .

R o n d o , 4 3 . m ü . É j i z e n e . U . o . 159.

— U g y a n a z . V . ( F ü g g e l é k . ) S z o n á t á k , 1 0 4 . m ű . E l ő j á t é k o k é s

G y a k o r l a t o k , 117. m ü . A lb u m la p E - M o l l , 118 . m ü . C a p r i c c i o

E - d u r , 119 . m ü . P e r p e t u o m o b i l e C - d u r . U . o . 1 6 0 .

— M e g n y i t ó k . (B la s s e r G. é s K r e m s e r G.) L d . : E g y e t . z e n . t á r . 4 4 2 .

— A lb u m . E r e d e t i s z e r z e m é n y e k é s á t i r a t o k . ( G o t t h a r d J. P . )

U . o . 2 9 6 .

— S y m p h o n iá k I — I I . 4/m s. L d . : E g y e t . z e n . t á r . 13 — 14.

— S z e n t - I v á n é j i á lo m . ( T e l j e s k ia d á s B e e r M . J . - t ő l 4 / m s .

U . o . 5 9 0 .

— H e g e d ü h a n g v e r s e n y 6 4 . m ü . (B r a n d t s - B u y s ) . 4 / m s . U . o . 6 0 6 .

— M e g n y i t ó k (B r a n d t s - B u y s ) . 4 / m s . U. o . 15.

— H a n g v e r s e n y m ü , 6 4 . m ü , ( R o s é A r n o l d ) h e g . é s z o n g . L d . :

E g y e t . z e n . tá r . 31 1 .— 2 s z o n á t a , 4 5 , 58 . m ü . ( P o p p e r D . ) g o r d o n k á r a . L d . : E g y e t ,

z e n . t á r . 54 2 .

— c < P a u lu s » ( H e u b e r g e r ) z o n g . k i v . s z ö v e g g e l . L d . : E g y e t . z e n .

tá r . 5 2 1 .

— 6 1 . m ü . S z e n t - I v á n é j i á lo m . ( T e l j e s k ia d á s a z ö s s z e s m e l o ­

d r á m á k k a l ) z o n g . k i v . 2/m . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 5 4 3 .

— D a l o k v e g y e s k a r r a , 4 1 ., 4 8 ., 59 ., 8 8 . é s 1 0 0 . m ü (p a r t i t ú r a ) .

L d . : E g y e t . z e n . t á r . 5 5 0 .

— U g y a n a z ( s z ó l a m o k ) U . o . 5 5 1 .— K e t t ő s ö k . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 32 .

— D a l o k (G á r t n e r E d e ) m . U . o . 2 8 4 .

— U g y a n a z o k k . U . o . 2 8 5 .

— U g y a n a z o k m é . U . o . 2 8 6 .— D a l , s z ö v e g n é lk ü l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 2 0 s z . 4 .

— V i z i u t. M ü d a l d u e t . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 9 s z . 2 .

— O r g o n a s z e r z e m é n y e k (B ib i . R ú d . ) L d . : E g y e t . z e n . t á r . 4 8 6 .

M i é r t f á j ú g y s z e r e l e m ? L d . : E r d é l y i D . C z im b . S z a lo n . V . é v f .1. s z . 1.

M e y e r b e e r . A p r ó d d a l a H u g e n o t t á k b ó l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r -

o r s z á g . I X . é v f . 15. s z . 4.M i s k o l c z i K á lm á n . H a t u d t a d , h o g y n e m s z e r e t t é l . L d . : K i n c s e s

m a g y . n ó t á k . 14. fű z . 1.

Page 43: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 7 3

M i v e r f e l s ú l y o s á lm o m b ó l . C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . S z á l.I V . é v f . 6 . fű z .

M o c s á r y Im r e . O p . 5. S e r e n a d e . É n e k h a n g r a z o n g o r a - k í s é r e t t e l .B u d a p e s t , 1 9 02 . B á rd F e r e n c z é s T e s t v . 1 k o r . 50 fi l l .

M a g o l e s c u S . A z e n e s z ó l, v í g d a l . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 4. s z . 2 .

M o s c h e l e s ( T h e r n V . é s L . ) 7 0 . m ű . 24 je l . z e n e m ű I — I I . L d . : E g y e t . z e n . t á r 106— 107.

— 95 . m ű . J e l le m z ő t a n u lm á n y o k . U . o . 108.

M o y z e s M ik ló s . Im p r o m t u . L d . : Z e n é lő M a g y . o r s z . I X . é v f . 4. s z . 3.

M o z a r t , Ö s s z e s S z o n á tá k (B r ü l l J .) N é p k ia d á s . L d . : E g y e t . z e n . t á r 11.

— U g y a n a z . D ís z k ia d á s . U . o . 12.— Ö s s z e s d a r a b o k (R o n d o k , Á b r á n d s tb . ) B rü ll I g n á c z I . U . o . 2 3 8 .

— U g y a n a z . I I . U. o . 23 9 .

— Ö s s z e s v á l t o z a t o k (B r ü l l I g n á c z ) . U . o . 2 7 1 .- H a n g v e r s e n y d a r a b o k (B r ü l l I g n á c z ) . U . o . 3 0 0 .

— Ö s s z e s m e g n y i t ó k (B r a n d t s - B u y s ) . 172.

— A lb u m (G o t t h a r d ) . U . o . 4 8 8 .— E r e d e t i s z e r z e m é n y e k (E p s t e in G y . ) 4 k é z r e . L d . : E g y e t , z e n . -

t á r 524 .

S y m p h o n iá k (B r a n d t s - B u y s ) I — I I . 4 k é z r e U . o . 2 5 1 — 52 .

— M e g n y i t ó k . « « « 4 « « 1 0 9 .

— c D o n J u a n » . Z o n g . k iv . 2 k é z r e L d . : E g y e t . z e n . - tá r 16.

— « F i g a r o la k o d a lm a ) ) . Z o n g . - k i v . 2 k é z r e U . o . 8 9 .

— « V a r á z s f u v o l a ) ) . Z o n g - k iv . U . o . 105 .

— « D o n J u a n » . (D r . K i e n z l ) Z o n g . - k i v . s z ö v . L d . : E g y e t , z e n . -

t á r 2 7 9 .— ((Figaro lakodalma)). (Brüll Ignácz) Zong.-kiv. szöv. U. o. 177.

' — Requiem (Hirschíeld R.) Zong.-kiv. szöy. U. o. 589.— « A v a r á z s f u v o l a » . (D r . K i e n z l ) Z o n g . - k i v . s z ö v . U . o . 2 4 5 .— D - m o l l h a n g v e r s e n y m ű , K ö c h e l 4 6 6 . s z . j e g y z . ( A g g h á z y K á r o l y )

2 z o n g . 4 k é z r e L d . : E g y e t , z e n . - tá r 31 2 .

— C - d u r - h a n g v e r s e n y d a r a b , K ö c h e l 4 6 7 . s z . j e g y z . ( A g g h á z y K á r o l y )

2 z o n g . 4 k é z r e U . o . 41 7 .— S z o n á t a é s fu g a (E p s t e in G y . ) U . o . 4 8 7 .

— D a l o k é s é n e k e k ( H o r n K . ) L d . : E g y e t , z e n . - t á r 5 2 3 .

— K é t k e t t ő s v i o l á r a é s h e g e d ű r e ( L a f o r g e T h . ) L d . : E g y e t , z e n . - t á r 39 .

— Ö s s z e s s z o n á t á k ( P r i l l ) h e g . é s z o n g . L d . : E g y e t , z e n . - tá r 144.— V o n ó s n é g y e s I . G - d u r , K ö c h e l - j e g y z . 3 8 7 . s z . L d . : E g y e t , z e n . -

t á r 73 .

— V o n ó s n é g y e s I I . D - m o l l , K ö c h e l - - j e g y z . 4 2 1 . sz . L d . :: U . 0 . 74.•— « I I I E s - d u r , (C « 4 2 8 . s z . « « 75*

« I V . B - d u r , a 458 . sz. « (( « 76 .(( V . A - d u r , « « 46 4 . sz . « (c 77*« V I . C - d u r , « « 46 5 . sz . k « 78.« V I I . D - d u r , « d 499- s z . « « « 79*

— (( V I I I . D - d u r , « C( 575- sz . « cc (( 80 .— « I X . B - d u r , « (( 589- sz . « « C( 81 .--- (C X . F - d u r , a (( 590. sz . « a « 82 .— U g y a n a z I . k ö t e t b e n 83 .

— V o n ó s ö t ö s I . C - d u r , K ö c h e l - j e g y z . 5 1 5 . sz . L d . : E g y e t , z . - t á r 168.

Page 44: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 7 4 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

Mozart. V o n ó s ö t ö s I I . G - m o l l , K ö c h e l - j e g y z . 5 1 6 . s z . U . o . 14 0 .— « I I I . A - d u r , « « 58 1 . s z . U . o . 1 6 9 .

— « V I . D - d u r , « « 5 9 3 . s z . U . o . 1 4 1 .

Nádor G y . A b a d o n . K r g ő . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a lo n V . é v f .1. s z . 8.

— E s t e k é s ő n , h a f e ln é z e k . C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a lo n .

I V . é v f . V I . fű z .

— K o s s u t h L a j o s a b la k á b a n . C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a l .

I V . é v f . X I I . fű z .

— R ég i nóta, hires nóta. Czimb. L d . : E r d é l y i Czimb.-Szal. I V .

évf. V I . fűz.— Z ö l d m e z ő b e n . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a lo n . I V . é v f . 9 . s z . 3.

Nem kívánok kincseket. N é p d a l . L d . : M a g y . d a l o k é s n é p d a l o k .V . é v f . 4 7 . s z .

Nemes B é la . O p . 14. F ü n f L i e d e r . Ö t d a l. F ü r e in e S in g s t im m e

m i t K l a v i e r b e g l e i t u n g . 1. E s la u s c h t d é r W a l d . ( A z e r d ő v á r . )

2. Z u s p á t . (M á r k é s ő . ) 3 . S e p h i . 4 . I c h h a l t é I h r d i e A u g e n

z u . ( L e z á r o m c s e n d e s e n s z e m é t . ) 5. E in H e r b s t a g w a r ’ s . ( Ó s z -

s z e l v o l t m é g . ) B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 5 k o r .

Nevoráll I s t v á n . V á g y ó d á s . K e r i n g ő z o n g o r á r a . N a g y v á r a d , 1 9 0 2 .L á n g J ó z s e f 2 k o r .

Nézz rózsám a szemembe. L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a l o n V . é v f .2. s z . 4.

Nicolai. « A w in d s o r i v í g n ő k . » Z o n g . - k i v . 2 k é z r e . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 1 0 5 .

— « A w in d s o r i v í g n ő k . » ( H e u b e r g e r R i k . ) Z o n g . - k i v . s z ö v . L d . : E g y e t . z e n . - t á r 2 7 7 .

Nincs oly legény a faluban. Czimb. L d . : E rdé ly i Czimb.-Szal. I V . évf. V . fűz.

Nincsen dézsma, nincsen 'robot. N é p d a l . L d . : M a g y . d a l o k é s N é p d a l o k . V . é v f . 5 0 .

Nyisd ki babám az ajtót. N é p d a l . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a l o n V . 1. s z . 7.

Nyitányok albuma. 4 k é z r e . (B r a n d t s - B u y s ) I . ( T a r t a l m a : A d a m , S i j ’ é t a is r o i . A u b e r , A p o r t i c i - i n é m a . A u b e r , F r a D i a v o l o .

B e l l in i , N o r m a . M é h u l , J o s é p h e . B o i e l d i e n , A f e h é r n ő . B o i e l -

d ie n , A b a g d a d i k a l i fa . D o n i z e t t i , A z e z r e d le á n y a . H é r o l d ,

Z a m p a . R o s s in i , T e l i V i l m o s . R o s s in i , A s e v i l l a i b o r b é l y . R o s s in i ,

A t o l v a j s z a r k a . ) L d . : E g y e t . z e n . t á r 1 5 2 .

— U g y a n a z I I . ( T a r t a l m a : G lu c k , A l c e s t e . G lu c k , I p h i g e n i a

A u l i s b a n . M o z a r t , F i g a r o . M o z a r t , D o n J o u a n . M o z a r t , C o s i

fa n t u t t e . M o z a r t , V a r á z s f u v o l a . C h e r u b in i , V í z h o r d ó , B e e t ­

h o v e n , P r o m e t h e u s . B e e t h o v e n , C o r i o l a n . B e e t h o v e n , L e o n o r e .3 . s z . B e e t h o v e n , F i d e l i o . B e e t h o v e n , E g m o n t ) . U . o . 153 .

— U g y a n a z I I I . ( T a r t a l m a : S c h u b e r t , R o s a m u n d e . S c h u b e r t

A l f o n s o é s E s t r e l l a . W e b e r , B ű v ö s v a d á s z . W e b e r , P r e c i o s a ,

W e b e r , E u r y a n t h e . W e b e r , O b e r o n . S c h u m a n n , G e n o v é v a .

M e n d e l s s o h n , S z e n t - I v á n - é j i á l o m . ) U . o . 15 4 .— U g y a n a z I V . ( T a r t a l m a : R e i s s i g e r , D i e F e l s e n m ü h le . S p o h r ,

J e s s o n d a . K r e u t z e r , G r a n á d a i é j i s z á l lá s . L o r t z i n g , C z á r é s

á c s , N i c o l a i , W i n d s o r i v í g n ő k . M a r s c h n e r , H a n s H e i l i n g .

M e y e r b e e r , A H u g o n o t t á k . W a l l a c e , M a r i t a n a . B a l f e , A c z i - g á n y n ő . ) U . o . 1 5 5 .

Page 45: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 37 5

O l a s z o p e r a - m e g n y i t ó k (R o s s in i . B e l l in i , C im a r o s a s tb . ) (K r e m s e r G y ö r g y ) L d . : E g y e t , z e n . - t á r 45 5 .

P a c h e r J ó s . A d a lb e r t . O p . 34 . L e r u is s e a u , E t ű d é d e S á lo n p o u r P ia n o . B u d a p e s t , 1902 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 2 0 fill.

— O p . 53. T e n d r e s s e . M o r c e a u x m é l o d i e u x p o u r P ia n o . B u d a ­p e s t , 1902 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r .

P a g a n i n i , 24 C a p r ic e s ( R o s é A r n o ld ) . H e g . s z ó ló . L d . : E g y e t . z e n . t á r 31 5 .

— I . h a n g v e r s e n y 6 . m ű . (H u b a y J e n ő ). H e g . é s z o n g . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 44 6 .

— M o t o p e r p e t u o (H u b a y J e n ő ). H e g . é s z o n g . U . o . 44 7 .

P a n n ó n i a . S a m m lu n g fú r S t r e i c h - u . M i l i t á r - O r c h e s t e r , N r . 1.

F u c ik J u liu s O p . 69 . T r a u m id e a l e . W a l z e r fú r S t r e i c h o r c h e s t e r . B u d a p e s t , 19 0 2 . K l ö k n e r E d e . S t im m e n 4 M .

Pap Z o l t á n . K o s s u t h - H y m n u s . É n e k h a n g r a z o n g . k is . B u d a p e s t ,

19 02 . K l ö k n e r E d e . 1 k o r . 2 0 f i l l .

K o s s u t h - H y m n u s z . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 18. s z . 2 .

— K o s s u t h - H y m n u s z . C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a lo n . I V .

é v f . X I I . fű z .

A pápai dobogó híd alatt . . . N é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - g y ú j t . I V . é v f . 10 . s z . 5.

Parti F e r e n c z . M é g a z t v e t i k a s z e m e m r e . L d . : Z e n é lő m a g y . o r s z . I X . é v f . 16. sz . 2.

Perger. M á s o d ik v o n ó s n é g y e s B -d u r , 11. m ű . L d . : E g y e t , z e n . - t á r 3 9 0 .

Pete S . M in d o l y a n o k . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a lo n . V . é v f .

1. sz . 4.

Pete L a j o s . P á r o s c s i l l a g . . . L d . : E r d é l y i D . C z im b . - S z a lo n . I V .

é v f . 11. s z . 1.

Pikéthy T i b o r . O p . 3. A z e ls ő f e c s k e . K e r i n g ő z o n g o r á r a . G y ő r ,

1 9 0 2 . R a in e r M ik s a . 2 k o r .Pleyel. P e t i t s D u o s , 8. m ű . ( N o v t n y . ) 2 h e g . L d . : E g y e t . z e n .

t á r 156.

Piowitz. M . O p . 22 , A p r ó m e g l e p e t é s e k . K l e in e V o r t r a g s s t ü k e .

Z o n g o r á r a n é g y k é z r e . I . R o m á n c . R o m a n z e . 2. T ö r ö k in d u ló .

T ü r k i s c h e r M a r s c h . 3. S a jk a - d a l . G o n d e l l i e d . 4 T i p e g ő . P o l k a

F r a n g a is e . 5. K e r in g ő . W a l z e r . 6. In d u ló . M a r s c h . B u d a ­p e s t , 1902 . R ó z s a v ö l g y i é s tá r s a . E g y e s s z á m á ra 1 k o r . , ö s s z e s e n 4 k o r .

- P o l k a d e la M a r q u is e . M o r c e a n d e S á lo n , p o u r p ia n o á 4

m a in s . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 20 f i l l .

— B r a v o u r - G a lo p p o u r le p ia n o á 4 m a in s . F a c i l e m e n t . B u d a ­

p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 2 k o r .

P r á l u d i u m - g y ü j t e m é n y o r g o n á r a (B ib i R u d o l f ) L d . E g y e t . z e n . t á r 2 4 4 .

A Rácz Pali hegedűje. C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a lo n . IV. é v f . V . fű z .

R a d i c s B é la D e fa in . C s á r d á s . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á g I X . é v f .10 . s z . 4.

— O p . 19. Z s a z s a - k e r in g ő . V a l s e B o s t o n , z o n g o r á r a . B u d a p e s t ,1902 . B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e 3 k o r .

R a d v á n s z k y J ó z s e f . O p . 4. S i r ó n ó t á k . 10 e r e d e t i m a g y a r d a l, é n e k h a n g r a z o n g . k ís é r e t t e l . 1. V i l á g o s k é k s e l y e m k e n d ő . . .

Page 46: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 7 6 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

2 . C z i g á n y , c z i g á n y , n é g y k i s h ú r o d . . . 3. N e m l á t h a t o m a

b a b á m a t . . . 4. Á r v á n m a r a d t a k i k i r i c s . . . 5. S í r n i j ö t t e m

a v i l á g r a . . . 6 . T e l e s í r t a a r é t e t a z é j s z a k a . . . 7. E r d ő , e r d ő . .

8 . S í r a h a r a n g a f a lu b a n . . . 9 . O r g o n a f a k o s z o r ú s k i s t e m e t ő . . .

1 0 . E d i t h k e - c s á r d á s . K é t é v e , h o g y m e g l á t t a l a k é n t é g e d e t . . . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 3 k o r .

A régi magyar muzsika kincses ládája. 1 — 4. B u d a p e s t , 1 9 0 2 .

K l ö k n e r E d e .

1. B ih a r i k e s e r g ő j e . Á t í r t a G r e i z i n g e r I v á n . Z o n g o r á r a 1 k o r .

20 filL2 . B o k a k e s e r g ő j e . Á t i r t a H u b e r S á n d o r . Z o n g o r á r a 1 k o r .

20 filL3 . C z in k a P a n n a n ó t á ja . Á t í r t a H u b e r S á n d o r . Z o n g o r á r a 1 k o r .

2 0 f i l L4 . M a g y a r k ö r t á n c z . Á t í r t a H u b e r S á n d o r . Z o n g o r á r a 1 k o r .

2 0 f i l LReinhold H u g ó . Z o n g o r a d a r a b o k , 5 2 . m ü . L d . : E g y e t . z e n . - t á r 3 2 7 .

— U g y a n a z 5 3 . m ű . « A u f d é r W a n d e r s c h a f t » U . o . 3 7 3 .

R é v f f y . S im o n J u d i t h m e l o d r á m a . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X .

é v f . 2 3 . s z . 2 .

Rode-Kreutzer-Baillot. H e g e d ű - i s k o l a ( N o v o t n y ) L d . : E g y e t , z e n . -

t á r 1 7 1 .Rode. 2 4 . C a p r i c e s ( H e l l m e s b e r g e r ) . H e g . - s o l o . L d . : E g y e t , z e n . -

t á r 55 .— ( H e l l m e s b e r g e r ) H a n g v e r s e n y d a r a b I V . s z . h e g . é s z o n g . L d . :

E g y e t . z e n . t á r 4 2 .

— U g y a n a z V I . s z . U . o . 4 3 .— « V I I . « cc cc 4 4 .

— « V I I I . « CC CC 4 5 .— cc X I . cc cc cc 4 6 .

Rosenzweig H . K e l e t i á l o m . E i n T r a a m a u s d e m M o r g e n l a n d e . .

I n d u l ó z o n g o r á r a . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s t á r s a2 k o r . 4 0 f i l l .

— M a r c h e D e l ’A v a n t G a r d e . P o u r p i a n o . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a ­

v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 5 0 f i l l .— O p . 1 2 0 . A t e s z e m e d b e n , d a l k e r i n g ő . ( I n d e i n e n A u g e n . )

S z ö v e g é t í r t a M ü l l e r K o n r á d . É n e k h a n g r a z o n g . k í s é r e t t e l . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 5 0 f i l l .

Rosey G y ö r g y . M a c K i n l e y . J \ fa rsch . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g I X . é v f . 8 . s z . 3 .

Rossini. « A s e v i l l a i b o r b é l y . ) ) Z o n g . - k i v . 2 k é z r e . L d . : E g y e t . z e n .~ t á r 72 .

— ccA s e v i l l a i b o r b é l y ) ) (B r ü l l I g n á c z ) . Z o n g . - k i v . s z ö v . L d . : E g y e t ,

z e n . - t á r 19 9 .

Rubinstein. 8 . m ű . V o i x i n t é r i e u r e s ( I m p r o m p t u , R é v e r i e , N é p d a l ) ( C o n n e P . ) L d . : E g y e t . z e n . t á r 5 6 3 .

— 8 5 . m ű . H á r m a s z o n g o r á r a , h e g e d ű r e é s g o r d o n k á r a . L d . : E g y e t . z e n . t á r 4 1 4 .

Rudolf trónörökös nótája. C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . S z á l . I V . é v f . V . fű z .

Salon-album ( K i a d t a K r e m s e r E d e ) I . T a r t a l m a : B r i n l e y R i c h a r d s : M á r ia , N o c t . L e f é b u r e - W e l y , A k o l o s t o r h a r a n g ja i , N o c t u r n e . A s c h e r J . L a P e r l e d u N o r d , M a z u r k a é l é g a n t e . B a d a r z e w s k a

Page 47: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 7 7

T h . A s z ű z im á ja . E g g h a r d J. A s t á je r h o n v á g y a . E g g h a r d J. L e J e t d ’ e a u , Im p r o m p t u . E g g h a r d J. M o n p e t i t o i s e a u , B lu e t t e . B r in le y R ic h a r d s . E s t e (m a d á r k a e s t id a la ) . A s c h e r J .

D o z ia . M a z u r k a m e lo d i e . E g g h a r d J. L a B lo n d in e , d a l la m . K e t t e r e r E . S i lb e r f is c h e n . O e s t e n T h . A lp e n g lü h e n , L e f é b u r e -

W e l y . A z im a ó r á ja , N o c t u r n e . B r in l e y R ic h a r d s , A k o l o s t o r t e m p lo m a . K e t t e r e r E . B o u t e e n t r a in , G a lo p . L d . : E g y e t , z e n . t á r 2 0 9 .

— U g y a n a z I I . T a r t a l m a : A s c h e r J. P o u r q u o i > M e l o d i e - R é v e r i e * K o n t s k i A . R é v e i l d u L i o n , C a p r ic e h é r o 'iq u e . B r in le y R i c h a r d s ,

V i c t o r i a . N o c t u r n e . W o l l e n h a u p t H . A . L a G a z e l l e , P o l k a d e

S á lo n . J u le s E g g h a r d . L a P r i e r e d u m a t in , R é v e r i e . G o r i a A .

O lg a , M a z u r k a . J u le s E g g h a r d . L a C a m p a n e l la , Im p r o m p t u .

A s c h e r J. S a n s S o u c i , G a lo p d e B r a v o u r . J u le s E g g h a r d . L a c l o c h e t t e d ’A r g e n t , M o r c e a u b r i l la n t . A s c h e r J. C r o y e z - m o i !

M é lo d i e . E u g é n e K e t t e r e r . W a l s e d e s F le u r s . A s c h e r J. D a n s e

a n d a lo u s e , C a p r ic e . W o l l e n h a u p t H . A . L e M é t é o r e , G r a n d G a l o p b r i l la n t ) . U . o . 21Q.

— U g y a n a z I I I . ( T a r t a l m a : P r u d e n t E . F e u f o l l e t . D ö h l e r T h .

N o c t u r n e . K e t t e r e r E . G a é t a n a , M a z u r k a . W a l l a c e W . V .

P e t i t P o l k a d e C o n c e r t . G o r i a A . E t ű d é d e C o n c e r t . A s c h e r

J. V a i l l a n c e , P o lk a m i l i t a i r e . K e t t e r e r E . L a C h a t e la m e . V a l s e

d e S á lo n . A s c h e r J. L a F ia m m in a , M a z u r k a . W o l l e n h a u p t H .

A . G r a n d e M a r c h e d e C o n c e r t . K e t t e r e r E . M a n d o l in é e t

G u i t a r e . S é r é n a d e . W a l l a c e W . V . G r a n d e P o lk a d e C o n c e r t . W o l l e n h a u p t H . A . V a l s e S t y r i e n n e . D r e i s c h o k A . U n d u o x

e n t r e t i e n , I d y l l e . M a y e r C h . G a lo p m i l i t a i r e . U . o . 2 2 5 .

Scarlatti Dóm., Z o n g o r a m ű v e k (G y ű j t é é s ú jb ó l k ia d á B a r t h H e n r . )

I ( 1 .— 19. s z . ) L d . : E g y e t . z e n . t á r 4 5 0 .

— U g y a n a z I I (2 0 — 37 . s z .) U . o . 4 5 1 .

« I I I (3 8 — 55 . s z . ) te « 4 5 2 .« I V (5 6 — 7 0 . s z .) (c « 45 3 .

Schich K á r o l y . A t é l Ö r ö m e i . W m t e r f r e u d e n . M a z u r k a , z o n g o r á r a .

B u d a p e s t , 1902 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 1 k o r . 50 fü l .

Schindler. A k is K o h n . C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . - S z a lo n . V .

é v f . I I I . fű z .Sehmitt A la jo s . E x e r c i c e s p r é p a r a t o i r e s (E l ő k é s z í t ő g y a k o r l a t o k )

a 16. m ű b ő l (E p s t e ín R ik á r d ) L d . : E g y e t . z e n . t á r 2 7 8 .

Sehmitt J a k a b . M u s ik a l i s c h e S c h a t z k á s t l e in (E p s t e in R ik á r d ) L d . :

E g y e t . z e n . t á r 3 1 4 .— S z o n a t in á k 248/9 . m ű . (E p s t e in R i k á r d ) U . o . 48 5 .— - S z o n a t in á k (E p s t e in R ik . ) I . 2 0 8 . m ű . 4 k é z r e L d . : E g y e t . -

z e n . - t á r 2 4 6 .

— U g y a n a z I I . 2 0 9 . m ű 4 k é z r e U . o . 2 4 7 .Schubert. Z o n g o r a - s z e r z e m é n y e k (S t u r m A g . ) I. Ö s s z e s s z o n á t á k

L d . : E g y e t . z e n . t á r 2 5 7 .

— U g y a n a z I I . 15. é s 78 . m ű . Á b r á n d o k , 90 . é s 142 . m ű . I m -

p r o v i z á c z i ó k U . o . 2 5 8 .— U g y a n a z I I I . ( F ü g g e l é k ) A d a g i o é s S c h e r z i . U . o 2 5 9 ^

— « T á n c z o k . U . o . 33 .— I n d u l ó k (B e e r M . J .) U . o . 5 4 7— « S z é p m o ln á r n ő » ( m e l l é k e l t s z ö v e g g e l ) G o t t h a r d J .) U . o . 1 6 2 .

> — « T é l i u t a z á s » (m e l l é k e l t s z ö v e g g e l ) « « « 1 6 3 .

Page 48: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 7 8 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

Schubert. ( (H a t t y ú d a la ( m e l l é k e l t s z ö v e g g e l ) G o t t h a r d J. U . o . 16 4 .— V á l o g a t o t t d a l o k ( m e l l é k e l t s z ö v e g g e l ) « cc « 1 6 5 .— M egnyitók (Brandts-Bays) cc « cc 454.— A l b u m (G o t t h a r d ) « « « 4 8 9 .

— S y m p h o n iá k . (B r a n d t s - B u y s ) I — I I . 4 m s . L d . : E g y e t , z e n . -

t á r . 353— 54-— I n d u l ó k . U . o . 3 0 .

— E r e d e t i s z e r z e m é n y e k . ( W ö s s ) I — I V . U . o . 4 6 4 — 6 7 .

— « S z é p m o ln á r n ő . ) ) R e n d e z t e B ib i . R ú d . , I — I V . U . o . 5 9 5

— < (T é l i u ta z á s . ) ) « « « «

— « H a t t y ú d a l . ) ) « <c cc cc— V á l o g a t o t t d a lo k . cc cc « «

— M e g n y i t ó k . (B r a n d t s - B u y s . )

Schubert-album. I . ( T a r t a l m a : « S c h ö n e M ü l l e r in » .( (S c h w a n e n g e s a n g ) ) . V á l o g a t o t t d a l o k ( A n t o n

L d . : E g y e t . z e n . - t á r . 3 1 6 .

— U g y a n a z o k k . U. o . 3 1 7 .

— cc m é . cc <c 3 1 8 .

c( n é p k i a d á s m . k . m é . U . o . 5 7 3 — 7 5 .

Schubert F . A z i f jú a p á c z a . L d . : I d e g e n d a l o k g y ű j t . V I . f ü z e t

596.« « 5 9 7 -cc CC 598. cc cc 443.

ccWinterreise)). Rückauf) m.

M ignon dala. cc u . 0.

Éjjel. cc , (C (C

A mindenható. cc cc cc V II I .Csend a tengeren. cc « (C

K öze l a kedves. ( ( CC «

Ébresztő . « cc CCRom áncz «Rosamundábób>. (C cc ( (

Szerelm es izenet. cc cc ccA könyek dicsérete. cc. Idegen dalok :

K öszön tlek én. (f u. 0.

A pisztráng. ( ' (C ( (

G retchen a rokka m ellett. (C (C cc

Tavaszi hit. (C cc cc V . fűz.A lányka panasza. cc cc ccN yu gtom te vagy. cc c< ( (

A vándor éji dala. cc cc cc

fűz.

S z o n a t in á k , 137 . mű. ( H e l l m e s b e r g e r ) . H e g . é s z o n g . L d . :

E g y e t , z e n . - t á r . 2 2 6 .

N é g y e s , 2 9 . m ű . V o n ó s n é g y e s . L d . : E g y e t , z e n . - t á r . 8 8 .

— U g y a n a z . O p . p o s t h . D - m o l l . V o n ó s n é g y e s . U . o . 17 6 .

S c h u m a n n . (U j k r i t i k a i k ia d a s , p e d á l - e l ő a d á s i é s u j j r a k á s i j e l e k k e l

e l l á t t a S c h ü t t E . ) 1. m ű . 2. A b e g g - v á l t o z a t é s P i l l a n g ó k

( S c h ü t t E d e ) . L d . : E g y e t , z e n . - t á r . 436.4. mű. In term ezzók. U . 0 . 528.5. cc Im prom ptuk. cc cc 555.6 . cc Davidsbündler. (C cc 532.7 * cc Toccata . cc C( 556.9 - (( Karnevál (Schütt Ede). « cc 360.

I I . C( Sonata fis-mollban. CC cc 5 5 7 -12. (C Ábrándok. CC (C 5 *9 -13. CC Etudes sym phoniques. cc cc 5 5 8 .15. cc G yerm ek jelenetek (Schütt E de). cc cc 302.16. (C Kreisleriana. cc CC 481.

Page 49: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 379

Schumann. 17. m ű . Á b r á n d . L d . : E g y e t . z e n . - t á r . 4 3 6

18., 19. m ű . A r a b e s k e u . B lu m e n s t ü c k (S c h ü t t E d e ) . U . o . 4 3 7

(( 5294 8 34 8 4

530 4385 3 1

559

527361

5 6 0

334561562

2 9 8

___2 0 . m ü H u m o r e s z k .

— 2 1 . « N o v e l l e t t á k . «— 22 . « S o n a t a G - m o l lb a n . «

— 23 . é s i n . m ű . N a c h s t ü c k e , F a n t a s i e s t ü c k e . «26 . m ű . F a r s a n g i t r é f a (S c h ü t t E d e ) . «

— 28 . « R o m á n c z o k . «

— 32 ., 7 2 . m ű . Z o n g o r a d a r a b o k , fu g á k . «

— 56. é s 58 . m ű . P e d a l f lü g e l S k íz z e n u n d S t u d ie n( z o n g o r á r a á t í r t a M a d e r T h . ) «

. — 6 8 . m ű . I f j ú s á g a lb u m a (S c h ü t t E d e ) . «

v— 76 . « I n d u ló k . «

— 8 2 . « E r d e i j e l e n e t e k ( S c h ü t t E d e ) . «

— 99 . c< T a r k a k é p e k . cc

— 124 . « A l b u m la p o k . «

; — A lb u m (G o t t h a r t I . P . ) . «

— E r e d e t i s z e r z e m é n y e k (F u c h s R o b . ) 4 / m s . L d . : E g y e t , z e n .- t á r . 192 .

— S y m p h o n iá k (B r a n d t s - B u y s . ) 4/m s . U . o . 193 .

— G y e r m e k j e l e n e t e k . 15. m ű . ( R e n d e z t e E r n e y J . ) 4 m /s. U . o . 5 9 1 .

— ( (P a r a d i c s o m é s P e r i » ( H e u b e r g e r ) . Z o n g . k i v . s z ö v . L d . :

E g y e t . z e n . - t á r . 4 9 3 .

— D a l o k I . ( « M y r t h e n » , « F r a u e n - L i e b e u n d - L e b e n » , d a l fü z é r ,

« D i c h t e r l i e b e » é s v á l o g a t o t t d a lo k ) , (R ü c k a u f ) , m . L d . : E g y e t , z e n . - tá r . 2 6 4 .

— U g y a n a z k . u . o . 2 6 7 ./ — cc m é . « (c 2 7 0 .

— K e t t ő s ö k . (D a l o k é s é n e k e k 2 é n e k h a n g r a z o n g o r a k i s é r e t t e l ,

á t n é z t e H i r s c h f e l d R . ) L d . : E g y e t . z e n . t á r 5 5 4 .— D a l o k é s é n e k e k n ő i k a r r a (p a r t i t ú r a z o n g o r a k i s é r e t t e l ) . L d . :

E g y e t . z e n . - t á r . 51 7 .— U g y a n a z ( s z ó l a m o k ) . U . o . 5 1 8 .

— A k é t g r á n á t o s . M ű d a l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f .

3. s z . 3 .— D a l o k é s é n e k e k v e g y e s k a r r a ( p a r t i t ú r a ) . L d . : E g y e t , z e n . -

tá r . 5 5 2 .

— U g y a n a z ( s z ó l a m o k ) . U . o . 5 5 3 .

— R e g e k é p e k h e g e d ű r e ( v a g y v i o l a ) é s z o n g o r á r a ( L a f o r g e ) .

L d . : E g y e t . z e n . - tá r . 6 0 .— R e g e k é p e k v i o l á r a é s z o n g o r . ( L a f o r g e T h . ) L d . : E g y e t ,

z e n . - t á r . 6 0 .

Schytte Lajos. 6 9 . m ű . ( « V i d á m g y e r m e k k o r b ó l ) ) ) 12 z o n g o r a -

d a r a b a z i f jú s á g s z á m á r a . L d . : E g y e t . z e n . - t á r . 4 0 6 .

Seyler K á r o l y . F e g y v e r - t á n c z . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f .

13. s z . 2.

Siposs A n t a l . D r é g e l y . Z o n g o r á r a 2 k é z r e . E p é s t , 1 9 0 2 . R ó z s a ­

v ö l g y i é s t á r s a 2 k o r . 4 0 f i l l .

— A h a b le á n y . B a la t o n i z e n e k é p . Z o n g o r á r a . B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a ­v ö l g y i é s t á r s a 2 k o r . 5 0 f i l l .

— H o n g r o i s e . M a g y a r á b r á n d . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 2. s z . 2 .

Page 50: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 8 0 ZENEMÜVEK JEGYZÉKE.

Siposs A n t a l . L a u r a - d a l o k . E r d é l y i Z o l t á n s z ö v e g é r e , é n e k h a n g r a z o n g o r a - k i s é r e t t e l . i . M i k o r a z é j a f ö l d r e s z á l l o t t . . . 2* F e l ­

t e k i n t e k a c s i l l a g o s é g r e . . . 3 . H o g y h a b ű n ü l r ó n á a z t f ö l . . .

4 . C z in k a P a n n a k e s e r v e . . . 5 . I z z ó n a p á l l j m e g . . . 6 . T é p e t t f e l h ő t . . . 7 . M i é r t n e m l e t t e m c s i l l a g é n a z é g e n . . . 8 . H a

m e g h a l o k v i s s z a j ö v ö k . . . ( s z ö v e g e g r ó f Z i c h y G é z á t ó l ) .

B p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 4 k o r .

— P a l o t á s . Z o n g o r á r a , h a n g v e r s e n y - e l ő a d á s r a . B u d a p e s t , 1 9 0 2 .R ó z s a v ö l g y i é s t á r s a . 3 k o r .

Sirjon-rijjon a hegedű. N é p d a l . L d . : E r d é l y i D. C z im b . S z a l o n

I V . é v f . 8 . s z . 2 .

S m e t a n a . « D a l i b o r » . Z o n g . k i v . 2 / m . L d . : E g y e t . z e n . t á r . 4 1 2 *

— « A t i t o k » ( T a j e m s t v i ) cc « «

— < 'A c s ó k » ( H u b i c k a ) cc cc cc

— c c L ib u s s a ) ) ( L i b u s a ) cc cc cc «

— « A t i t o k ) ) ( T a j e m s t v i ) cc cc s z ö v . c<

— ccA c s ó k » ( H u b i c k a ) cc cc cc cc

— cc D a l i b o r » . « cc cc cc

Smiles Kerry. A l l R i g h t . I n d u l ó . A p o s t á s é s a h ú g a c z i m ü

b o h ó z a t b ó l . Z o n g o r á r a . B p e s t , B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e1 k o r . 5 0 f i l l .

Sokszor nézek lel az égre. C z i m b . L d . : E r d é l y i c z im b . s z a l o n .

I V . é v f . I V . f ü z e t .

Solleggio-album. ( G á r n t n e r E d e ) m . L d . : E g y e t , z e n . - t á r . 2 6 1 .

— U g y a n a z k . U . o . 2 6 2 .— cc m é . cc cc 2 6 3 .

Sólyom madár. M a g y a r d a l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f .

cc

U . o . 4 0 8 . « 4 1 3 .

cc 414.cc 4 0 7 .

CC 4 0 9 .CC 4 1 1 .

5- s z . 4 .Somogyi M ó r . I . M a g y a r Á b r á n d . R h a p s o d i e . H o n g r o i s e F a c i -

l e m e n t e . C s a k t i t o k b a n a k a r t a l a k s z e r e t n i . E z i l l i k , i l l i k ,

N é z e m a s o k c s i l l a g o t . . . H ó m e g d a r a . . . c z im ü d a l o k

f ö l ö t t . Z o n g o r á r a k é t k é z r e . B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s

t e s t v é r e . 2 k o r . 4 0 ü li .

— G a v o t t e d e c o n c e r t , p o u r P i a n o . B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z

é s t e s t v é r e . k o r . F r c . 2

Sousa. A m e r i k a i h a r c z i i n d u l ó . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X .

é v f . 16 . s z . 5.Spohr. ( P e t r i H e n r i k . ) H a n g v e r s e n y d a r a b I I . s z . H e g . z o n g . L d . :

E g y e t , z e n . - t á r . 2 3 2 .

— U g y a n a z V I . s z . U . o., 2 3 3 .— cc VII. cc cc cc 234.— cc VIII. cc cc cc 235.— cc IX. CC cc cc 236.— cc XI. cc CC CC 237.— cc XII. CC cc cc 275.

Stacke I s t v á n . D a l s z ö v e g n é lk ü l . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X .

é v f . 9 . s z . 4 .Stoll K á r o l y . A z I z é . B e t é t d a l a h a s o n l ó c z im ü o p e r e t t b ő l . B p e s t ,

1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s t e s t v é r e 1 k o r . 5 0 f i l l .— N i o b e . B o h ó z a t 3 f ö l v o n á s b a n . S z ö v e g é t i r t a P á s z t o r Á r p á d .

E n e k h a n g r a z o n g o r a k i s é r e t t e l . B p e s t , 1 9 0 2 . N á d o r K á l m á n .I . fü z e t . 1. N i o b e - k e r i n g ő . 2 . A n g o l d a l . 3. S z ó b a n e m v o l t a m h a jd a n á n . 4. N i o b e d a la . 5 . D a l , 3 k o r . n e t t ó .

Page 51: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 8 1

II. fü z e t . 6 . H e t t y - k e r i n g ő . 7 . B a c h a n a le . 8 . K e c s k e - d a l .

9 . V a s ú t i k e t t ő s 3 k o r . n e t t ó .Strauss, apa. T á n c z o k ( W e i s s J .) H e g . é s z o n g . L d . : E g y e t ,

z e n . - t á r 5 9 3 .

Strauss János id. T á n c z d a r a b o k . A l e g k e d v e l t e b b d a r a b o k v á la s z t é k a . ( K r e m s e r E . ) L d . : E g y e t , z e n . - t á r . 166 .

Strauss József. 2 0 h i r e s t á n c z d a r a b . ( K r e m s e r E . ) I . L d . : E g ; e t . z e n . - t á r . 12 6 .

— U g y a n a z I I . U . o . 12 7 .

Strauss. O p . 18 . S z e r e lm e s s z e m e k . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 15 . s z . 5.

Sürü csillagos az ég. C z im b . L d . : E r d é l y i c z im b . s z a lo n . I V . é v f .

I I I . fü z e t .

Szabó I s t v á n . Á b r á n d o s s z e m e k . P o l k a m a z u r . L d . : Z e n é l ő M a g y a r - o r s z á g . I X . é v f . 7 . s z . 4.

S z á n t h ó F e r e n c z . Z ú g a v ih a r . L d . : M a g y . d a l o k é s n é p d a l o k .

V . é v f . 31 .

— C z i g á n y k e s e r g ő . U . o . 32 .— N e m h i s z e k a k é k é g . . , « « 39 .

— N e s z e r ó z s á m a k e n d ő d . « « 4 0 .

Szentirmay E l e m é r . O p . 16 r. H á r o m d a l . 1. K o s s u t h s i r ja . . .

2 . P i r o s h a jn a l . . . 3. H a t e r ó z s á m . . . É n e k h a n g r a z o n g .

k i s é r e t t e l . B p e s t ,, 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s t e s t v é r e . 2 k o r .

— A z a n y á m a r r a k é r t e n g e m e t . C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . S z a lo n . I V . é v f . 4 . s z .

— B e t y á r d a l . L d . : U . o . V . é v f . 2 . s z . 5.

— S z á l l a k is p i l l a n g ó . L d . : Z e n . M a g y a r o r s z . I X . é v f . 15 . s z . 1.

— K a k u k d a l . L d . : U . o . 2.

Szerdahelyi—Huber. A c s i k ó s t a n y á n . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g , I X . é v f . 1 0 . s z . 3.

A szerelem, a szerelem. N é p d a l . L d . : E r d é l y i D. C z im b . S z a lo n .V . é v f . 2. s z . 3 .

Szőke kis lány. N é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z im b . S z á l . I V . é v f . 17 . s z . 5.

Szomorúan hallgatom a bús tilinkó hangját. N é p d a l . L d . : K i n ­

c s e s m a g y . n ő t . 15 . s z . 1.

Szonáta-album ( R a u c h V . ) , a s z o n a t in a - a lb u m I . f o l y t a t á s a . L d . :

E g y e t . z e n . t á r 3 3 7 .

— * U g y a n a z . K l a s s z ik u s d a r a b o k I I . e l ő i s k o l á j a U . o . 3 3 8 .

Szonatina-album ( R a u c h V . ) I . L d . : E g y e t . z e n . t á r 3 3 5 .

— U g y a n a z . S z o n á t a - a lb u m . I I . e l ő i s k o l á j a . U . o . 3 3 6 .

Sztojanovits J e n ő . O p . 5 5 . A m a d a r a k d a l v e r s e n y e . E l ő a d á s id a r a b i s k o l a i ü n n e p é l y e k a lk a lm á r a , 3 s z ó la m ú n ő i v a g y f iú

k a r r a . S z ö v e g é t í r t a d r . M a r t o s F e r e n c z . B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d

F e r e n c z é s t e s t v é r e . V e z é r k ö n y v 5 k o r . n e t t ó .S z ó l a m r 6 0 ü li. n e t t ó .

Tarnay A l a j o s . A z e g y l o v a s . É n e k h a n g r a z o n g o r a - k i s é r e t t e l . B p e s t ,

1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s t á r s a 2 k o r .

Tausig-Clementi. G r a d u s a d P a r n a s s u m (R a u c h ) . L d . : E g y e t , z e n . t á r 2 3 1 .

Te kis leány. N é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z im b . S z á l . I V . é v f . 9 . s z . 1.

Thalberg. E t ü d e k , 2 6 . m ű . ( R e i n h o l d H . ) L d . : E g y e t . z e n . t á r 2 9 9 .

díj* Toldy L á s z l ó . H a t d a l . S e c h s L i e d e r , é n e k h a n g r a z o n g o r a -

k i s é r e t t e l . 1. Á p r i l . L e n z . 2. Á l m o d o z v a . L i e b e s t r a u m . 3. A z

Page 52: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 8 2 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

é n e k l ő k o ld u s . D é r a l t é H a r f n e r . 4 . H a i d é . 5. N y á r i e s t .

S o m m e r a b e n d . 6 . V e r ő f é n y . S o n n e n s t r a h l . B u d a p e s t , 1 9 0 2 .

M é r y B é la 3 k o r . 6 0 f i l l .

T ó t h , L o u i s . S u i t e d e M o r c e a u x p o u r P i a n o . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . B á r d

F e r e n c z é s T e s t v é r e .

N r . 7 .

N r . 8 .

k o r . 5 0 f i l l .

k o r . 5 0 f i l l . 1 k o r . 1 k o r .

1 k o r .

k o r . 2 0 f i l l .

k o r . 2 0 f i l l .

1 k o r .

6 0 f i l l .

N r . 1. I m p r o m t u 1

l í r . 2 . H u m o r e s q u e 1

N r . 3. M a z u r k a

N r . 4 . G a v o t t e

N r . 5. V a l s e t t e

N r . 6 . V a l s e 1

B e r c e u s e 1

C a p r i c c i o s o

A z ö s s z e s s z á m o k e g y b e n 3 k o r .

Tschaikovszky. Ő s z i d a l a z « É v s z a k o k » c z i k l u s b ó l 4 k é z r e . L d . :

Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 2 1 . s z . 4 .

Udvardi S z a n is z l ó . L e g ú j a b b m a g y a r k i r á l y h y m n u s . F é r f i k a r r a

z o n g o r a - k i s é r e t t e l . B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e

b i z o m á n y a 1 k o r . 2 0 f i l l .

új sír van a temetőben. N é p d a l . L d . : M a g y a r d a l o k é s n é p ­d a l o k . V . é v f . 46 .

Ugyan édes komámasszony. C z im b . L d . : E r d é l y i C z im b . S z a lo n .I V . é v f . V I . f ü z e t .

Vaccai. M e t o d o p r a t i c o , É n e k i s k o l a ( I f i é r t Á g . ) L d . : E g y e t , z e n . t á r 3 4 0 .

Vadgalamb szállt. N é p d a l . L d . : E r d é l y i D . C z i m b a l o m S z a lo n .

I V , é v f . 8 . s z . 1.

D r . Vajda E m i l . O p . 2 8 . T h e m e v a n e . M a g á n h e g e d ű r e , z o n g o r a - k i s é r e t t e l . G y ő r . 1 9 0 2 . R a i n e r M ik s a 2 k o r .

Van nekem szeretőm Szeged városában. N é p d a l . L d . : B u d a ­p e s t i n é p d a l o k . V . é v f . 2 7 .

Várady A l a d á r . K é t r o m á n c z . É n e k h a n g r a z o n g o r a - k i s é r e t t e l . 1. L a n c e l o t . 2 . Á l o m é s v a l ó . N a g y v á r a d , 1 9 0 2 . V á r a d y

A l a d á r 2 k o r .

Varga J á n o s . K e d é l y e s e n — G e m ü t l i c h . K r e u z p o l k a . Z o n g o r á r a .1 k o r . 5 0 fill^

k o r . 5 0 fi l l .

k o r . 7 5 f i l l . 1 k o r .

B p e s t , 1 9 0 2 . B á r d F e r e n c z é s T e s t v é r e .

V é g h J e a n . T r o i s E t u d e s p o u r l e p ia n o .

N o . 1. E - m o l l N o . 2 . F - d u r

N o . 3 . B - m o l l B p e s t , 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a .

Viotti ( H e l l m e s b e r g e r ) . H a n g v e r s e n y d a r a b X X I I . s z . h e g . é s z o n g .

L d . : E g y e t . z e n . t á r . 4 7 .— U g y a n a z X X I I I . s z . U . o . 4 8 .

— U g y a n a z X X V I I I . s z . U . o . 4 9 .— U g y a n a z X X I X . s z . U . o . 5 0 .— ( N o w o t n y ) , K e t t ő s ö k . I — X I I I . s z . k é t h e g . L d . : E g y e t . z e n .

t á r 2 1 1 — 2 3 .

A virágnak megtiltani nem lehet. Czimb. Ld. : Erdélyi Czimb. S z a lo n . I V . é v f . V . fű z .

V o l k m a n n , 19 . tn ű . Z o n g o r a d a r a b o k ( C a v a t in e , B a r c a r o l e ) ( C o n n e P . ) , L d . : E g y e t . z e n . t á r 4 4 9 .

Page 53: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 8 3

Vymetál E m i l . F ü l e m i l e a z t s u s o g ja . L d . : E r d é l y i D . C z i m b a l o m S z a lo n . I V . é v f . 11 . s z . 3 .

— B o l d o g é j j e l . L d . : U . o . 4 .

W e b e r . Z o n g o r a - s z e r z e m é n y e k ( D r . V o l b a c h F r i g y e s ) I . s z o n á t á k . L d . : E g y e t . z e n . t á r 3 3 1 .

.— U g y a n a z I I . T á n c z r a k é r é s . P o l o n a i r e , R o n d o s tb . U . o . 3 3 2 .

— • U g y a n a z I I I . V á l t o z a t o k é s h a n g v e r s e n y m ü v e k . U . o . 3 3 3 .— M e g n y i t ó k (B la s s e r ) . U . o . 2 7 2 .

— A l b u m ( E r e d . s z e r z e m , é s á t i r a t o k ) ( G o t t h a r d ) . U . o . 2 9 7 .

— E r e d e t i s z e r z e m é n y e k (D r . V o l b a c h F r . ) 4 / m s . L d . : E g v e L

z e n . t á r 10 .— M e g n y i t ó k (B r a n d t s - B u y s ) . 4 / m s . U . o . 1 2 5 .

— D a l o k é s é n e k e k ( H o r n K . ) L d . : E g y e t . z e n . t á r 6 0 5 .

, — « A b ű v ö s v a d á s z » ( B r a n d t s - B u y s ) , z o n g . k i v . 2 / m s . L d . : E g y e t . z e n . t á r 31 .

— < íA b ű v ö s v a d á s z » (D r . K i e n z l ) , z o n g . k i v . s z ö v . L d . : U . o . 2 2 4 .

W e i d i n g e r D e z s ő . H e j ! n a g y I s t e n d e a k e z e d . . . L d . : A l e g s z .m a g y . n ő t . V I . é v f . 8 . s z . 1.

— N in c s a k in e k t ö b b o k a v ó n . L d . : U . o . V I . é v f . 8 . s z . 2 .

— U g y - e b a b á m . . . L d . : U . o . V I . é v f . 10 . s z . 1.

W e i n z i e r l . 2 8 . m ű . « R a t t e n f á n g e r v o n H a m e ln )> , d a l o k ( B a r i t o n )

L d . : E g y e t . z e n . t á r 3 8 0 -— 3 7 . m ű . « L i e d e r e in e s f a h r e n d e n G e s e l l e n o (B a r i t o n ) . U . o . 3 7 9 .

W e i s z V i l m o s . A f é r f i é s a m é h , d a l k e r i n g ő . L d . : Z e n é l ő M a g y a ro r s z á g . I X . é v f . 9 . s z . 3 .

f — N e n y ú l j h o z z á m . (R ü h r m ic h n i c h t a n . ) É n e k h a n g r a z o n g . -

k i s é r e t t e l . B p e s t , 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e 1 k o r . 5 0 f i l l .

Wieni (bécsi) induló-album. ( S t r a u s s : F e s t m a r s c h • Z i e h r e r :S c h ö n f e l d m a r s c h ; M i l l ö c k e r : I n f a n t e r i e - K a v a l l e r i e m a r s c h ;

S u p p é : N i c c o l o m a r s c h : S t r i t z k o : W i e n e r W a l d l u f t m a r s c h ;

K o m z á k : K a i s e r m a r s c h ; H e l l m e s b e r g e r : R i k i k i m a r s c h ; M i l ­

l ö c k e r : A p a ju n e m a r s c h ; Z i e h r e r : C o u r a g i e r t m a r s c h ; É r t i :

H o c h - u n d D e u t s c h m e i s t e r m a r s c h ) . L d . : E g y e t . z e n . t á r 5 7 7 .

Wieni (bécsi) keringő-album. ( K r e m s e r : « A l t - W i e n » , G y ö n g y ö k

L a n n e r k e r i n g ő i b ő l , M i l l ö c k e r : « N a t a l i t z a - W a l z e r » ; Z i e h r e r :

« W i e n e r - B ü r g e r » ; S u p p é : « C o l e t t a - W a l z e r » ; É r t i : « L i e b e s -

t r á u m e » ; S t r a u s s : « H o c h z e i t s r e i g e n » ; M i l l ö c k e r : ( ( B e l l e v i l l e -

W a l z e r » ; Z i e h r e r : « U n s e r e E d e l k n a b e n » ; H e l l m e s g e r b e r ju n :

« N e l l y - W a l z e n ) ; S c h r a m m e l : « W i e n e r - F r a u e n - H e r z e n » . ) L d . :

E g y e t . z e n . t á r 4 0 3 .

Zádor J e n ő . E l s ő s z e r e l e m . M ű - d a l , s z ö v e g é t í r t a : T a k s o n y i J ó z s e f .

É n e k h a n g r a z o n g o r a - k í s é r e t t e l . B u d a p e s t , 1 9 0 2 . N á d o r K á l ­m á n b i z o m á n y a 1 k o r . 2 0 f i l l .

Zavaros a Tisza vize. C z im b . L d . : E r d é l y i C z i m b a l o m S z a lo n . I V . é v f . V I . sz .

Zayzonné S t ö g e r A d é l . G o n d o l t a m r á d r ó z s a n y i l á s k o r . L d . : Z e n .

M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 21 s z . 5.

Zenélő Magyarország. I X . é v f . B u d a p e s t . 1 9 0 2 . K l ö k n e r E d e .1. f ü z e t : 1. L á n y i E r n ő . K i n y i l l o t t a f e h é r r ó z s a . M a g y a r d a l .

2 . B e r i o t K . Á r i a D o n i z e t t i o p e r á j á b ó l . H e g e d ű r e z o n g o r a -k í s é r e t t e l . 3 . D 'A m a n t L e ó o p . 1 4 3 . Á l o m k é p ( L i e b e s t r a u m ) .

D a l k e r i n g ő . 4 . H u b e r S á n d o r . C z in k a P a n n a n ó t á ja . M a g y a r á b r á n d . 6 0 ü l i . n e t t ó .

Page 54: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 § 4 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

Zenélő M a g y a r o r s z á g . U g y a n a z . I I . fü z e t . i. B a la s s a L . K á lm á n .

S z ö g é n y e m b e r n e k . (U j G ö r e - n ó t a ) . 2 . S ip o s s A n t a l . H o n g r o i s e .

M a g y a r Á b r á n d . 3. G r ó s z A l f r é d . A v i r á g á r u s le á n y . — L a

m a r c h a n d e d e f le u r s . D a l - k e r in g ő . 6 0 fü l. n e t t ó .

I I I . fü z e t . 1. K o n t o r E le k . A n c s i c s á r d á s , 3 m a g y a r d a lb ó l

ö s s z e á l l í t v a , u . m . I . H a l l g a t ó . I I . K i n y í l o t t a tu l ip á n . I h a ja ! T y u h a j a ! 2. G a á l F e r e n c z . C z ig á n y t á n c z — Z ig e u n e r t a n z .

J e l l e m d a r a b — C h a r a k t e r s tü c k . 3. S c h u m a n R o b . A k é t g r á ­n á to s . — D i e b e id e n G r e n a d ie r e . M ű -d a l . 6 0 fü l. n e t t ó .

I V . fü z e t . 1. G ö n d ö r A u r é l . S u l e m á jk ó D e v l a m á r ja . C z ig á n y -

d a l . 2. M a g o l e s c u S . A z e n e s z ó l . V í g d a l. 3. M o y z e s M ik ló s .

Im p r o m t u . 6 0 fü l. n e t t ó .

V . fü z e t . 1. B a r n a I z s ó . J u c z i k u p le t ja a z « E g y g ö r b e n a p » -

b ó l . 2. A l e x a n d e r Z . -n é . K o l o z s v á r i in d u ló . 3. A s c h e r I . V a i l -

l a n c e . P o lk a m i l i t a i r e . 4. L e n g y e l M is k a . S ó l y o m m a d á r . M a g y a r

d a l . 5. E g y s z e r e s ik e s z t e n d ő b e n n a g y p é n t . N é p d a l . 6 0 fü l. n e t t ó .

V I . fü z e t . 1. E g r e s s y B .— -B a rn a I z s ó . T a lp r a m a g y a r . H a z a f ia s

d a l. 2. H u b e r S á n d o r . A s e l l ő k tá n c z a . (T a n z d é r W a s s e r -

n ix e n . ) 3. D ó c z y Á r v a m a d á r é s H a t e e n g e m ig a z á n s z e ­

r e t n é l . M a g y a r d a lo k . 6 0 ü li. n e t t ó .

V I I . f ü z e t 1. B o g d á n I s t v á n . N e m t u d o k é n c z ig á n y n é l k ü l . . .

2. G io r d a n i T . E g y e t l e n e m , t i e d s z iv e m . O la s z m ű d a l . 3. K o h l -

m a n L . V a l s e c a p r ic e . 4 . K i s g e s z e n i S z a b ó I s t v á n . Á b r á n d o s

s z e m e k . P o lk a - m a z u r k a . 8 0 fü l. n e t t ó .

V I I I . fü z e t . 1. K o n t p r E l e k . V e s z p r é m v á r o s s z é p h e l y e n v a n .

2 . L e n g y e l M is k a . É d e s a n y á m n e m t u d o k e la lu d n i . 3 . R o s e y

G y ö r g y . M a c K in l e y - M a r s c h . 4 . B a r n a I z s ó é s F a r a g ó J e n ő . « M u t a t j a e z a z ú r i d r e s s » . A g r á r - k u p i é 6 0 fü l. n e t t ó .

I X . fü z e t . 1. K i s k u t y a , n a g y k u t y a n e m u g a t h iá b a . N é p d a l .

2 . M e n d e ls s o h n B . F . , V i z i ú t (W a s s e r f a h r t ) . M ű d a l - d u e t t . 3.

W e i s z V i lm o s . A f é r f i é s a m é h . D a lk e r in g ő . 4 S t a c k e I s t v á n .

D a l s z ö v e g n é lk ü l ( L i e d o h n e W o r t e ) 6 0 fü l. n e t t ó .

X . fü z e t . 1. K o r á n y i J ó z s e f . S z o m o r ú a n h a l lg a t o m a b ú s t i l in k ó

h a n g já t . 2. Ja j I s t e n e m , d e j ó is a le á n y n a k . 3. S z e r d a h e ly i -

H u b e r . A c s ik ó s - t a n y á n ( A u f d é r H a id e ) . J e l l e m k é p . 4 . R a d i c s

B é la . D e f a in ! c s á r d á s . *60 f i l l . n e t t ó .X I . fü z e t . 1. I v á n f y - G r e i z i n g e r I v á n . G ó l y a m a d á r , h o n n a n

m e r r e b u jd o s o l ? 2 . I v á n f y - G r e i z i n g e r I v á n . A m a lo m b a ’ k u k o -

r i c z a d a r á ja . 3. K á r p á t i S á n d o r . M i i l e F le u r s (S z á z s z o r s z é p )

k e r in g ő . 4 . H a l f d a n K j e r n e f . M e n ü e t t . 6 0 f i l l . n e t t ó .X I I . fü z e t . 1. B a r n a I z s ó . M e g ö l t e k e g y l e g é n y t . . . 2. H u b e r

S á n d o r . T a r k a s z in p a d - in d u ló . 3. L e n g y e l M . D a l a z ó r á r ó l6 0 fü l. n e t t ó .

X I I I fü z e t . 1. L á n y i E r n ő . L e m o n d a n i . 2. S e y l e r K á r o l y . F e g y -

v e r t á n c z . 3 . Z s a d á n y i A . I . M a g y a r á b r á n d , h e g . s o lo . 4. D e c k e r

C . M ik é n t v a l l ja m m e g ? R o m á n d a l 6 0 f i l l , n e t t ó .— X I V . fü z e t . L e n g y e l M is k a . J ó d o l g o m v o l t S z e g e d é b e n . C o s t a

m . B o s t o n - k e r in g ő . — G r e i z in g e r o p . 8 6 . G a v o t t e .

— X V . fü z e t . S z e n t i r m a y . S z á l l a k is p i l l a n g ó . — S z e n t i r m a y .K a k u k - d a l . — B a r n a I z s ó . S a n y a r ó V e n d e l c o u p le t j e . —

M e y e r b e e r a p r ó d - d a la a H u g e n o t t á k - b ó l . — S t r a u s z o p .18. S z e r e lm e s - s z e m e k . — Z s a d á n y i . L a n t o s o k d a la a t ö r ö k , v i l á g b ó l . K é t h e g e d ű r e . 6 0 fü l. n e t t ó -

Page 55: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZF,NEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 8 5

Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . U g y a n a z . X V I . fü z e t . H u b e r . P á s z t o r f iufu r u ly á z ik a r é t e n . — P a r t i F e r e n c z . M é g a z t v e t i k a s z e ­

m e m r e . — L á n y i E r n ő . B e a ta e s . É n e k é s o r g o n a . —- C ip o l - l o n e o p . 127. D a l s z ö v e g n é lk ü l . — S a u s a . — A m e r ik a i

h a r c z i - in d u ló . 6 0 fi l l . n e t t ó .. — X V I I . fü z e t . 1. A r a n y J á n o s : H e j c z i g á n y o k , h a a r ó z s á m

lá t já t o k , 2 . G r e i z i n g e r : A k is v i r á g t ó l , d a l r o m á n c z . L i n k a :

A u r o r a - k e r in g ő . 4 . B o r d e a u x : A S z e s z é l y - e m lé k la p 6 0 f. n e t t ó . — X V I I I . fü z e t . 1. I v á n f y : A s z á z é v e s K o s s u t h - d a l . 2 . P a p :

K o s s u t h - h im n u s z , é n e k é s z o n g . 3. L á n y i : M a g y a r g y á s z ­

in d u ló , z o n g . 4 . A k o ld u l ó h o n v é d , n é p r o m á n c z . 6 0 fü l. n e t t ó .

— X I X . fü z e t . 1. B a la s s a K á lm á n . T e l e v a n a fa lu . 2 . B a la s s a

K á lm á n . M e s s z e m e s s z e r ó n a s á g o n . 3 . G a á l F e r e n c z . I d y l l .

4. L e n g y e l - M a z a n t in i . M a z u r k a - v a r ié t é . 6 0 fü l. n e t t ó .

— X X . fü z e t . 1. Z s a d á n y i . A s z e m a k a ra t ja . M a g y a r d a l .

2 . B a lo g h I s t v á n . M ic s o d a c a c a o ? T r é f á s d a l. 3. K á r p á t i .

Á lm o d o z á s . S a lo n - d a r a b . 4 . M e n d e ls s o h n . D a l , s z ö v e g n é lk ü l .

6 0 fü l. n e t t ó .— X X I . fü z e t . 1. K o r á n y i . K i t e t t é k a g y á s z l o b o g ó t . 2 . D ó c z y .

H u s z á r n ó t a . 3. A p p e l J e n ő . H i p - H i p - H u r r á h ! a n g o l in d u ló .

4 . T s c h a ik o v s z k y . ccO szi d a l » a z É v s z a k o k c z ik lu s b ó l 4 k é z r e .5. Z a y z o n n é S t ö g e r A d é l . G o n d o l t a m r á d r ó z s a n y i lá s k o r .

M ü d a l . 9 0 fü l.— X X I I . fü z e t . 1. L e n g y e l M is k a . H e g y a l j a i c s á r d á s 4 m a g y a r

d a lb ó l . 1. P á p a - p á v a s z é p m a d á r . 2. H a a p a d a T i s z a .

3 . M e g i r o m m a jd l e v é l b e . 4 . F r i s s c s á r d á s . 2. B o o r . A r a n k a .

M a z u r k a . 6 0 fü l. n e t t ó ,— X X I I I . fü z e t . 1. L á n y i E r n ő . K a r á c s o n y i é n e k . 2. R é v f i fy .

S im o n J u d ith . M e lo d r á m a . 3 . G r ó s z A l f r é d . L a n z e t t a . V a l s e

E s p a g n o l e . 6 0 fü l. n e t t ó .

— X X I V . fü z e t . 1. G e r b e r . K a s z á r n y á b a l e v é l j ö t t e g y b a k á n a k .

2. F r e e d A . H o o p e . A z e lh e r v a d t r ó z s a b im b ó é s a m é h .

3. A n g e l o t t i . K a r á c s o n y i G a v o t t e . 6 0 fü l. n e t t ó .— T e l j e s e g y k ö t e t b e n . Á r a fű z v e 12 k o r . , d is z k . 15 k o r .

Z i e h r e r C . M . A lb u m I . ( T a r t a l m a : « V i r á g - p o l k a . » « J é r ő m e - n é g y e s . »

« S z e r e l m i l e v é l » , p o lk a fr n g . « H o c h u n d N i e d e r » , in d u ló .

« D a s l i e g t b e i u n s im B lu t e » ! l e n g y e lk e . ( ( L é g y o t t á , p o l k a

fr a n g . « F a s c h in g s k in d e r » , k e r in g ő . « L o s l a s s e n » , g y o r s p o lk a .

« W e a n e r M a d ’ ln )), k e r in g ő . « D i e D o r f s c h ö n e n » [ A fa lu s z é p e i ] ,

L a n d l e r ) . L d . : E g y e t . z e n . tá r . 8 6 3 .

— U g y a n a z I I . ( T a r t a l m a : « O e s t . F a h n e n l i e d e r » , k e r in g ő . « P f i f f i g » y p o lk a fra n g - « T a n z - P o e s i e » , l e n g y e lk e , c c L e b e n h e is s t g e n i e s s e n » ,

g y o r s p o lk a . a O e s t e r r e i c h in T ö n e n » , k e r in g ő . « S c h n e i d i g » ,

p o lk a fr a n g . « V i n e a » , g y o r s p o lk a . « B u s s e r l ! » l e n g y e lk e .

« D o r n e r - i n d u l ó » . « T á n c z s p o r t n é g y e s » , e r e d e t i t á n c z m o t i v u m o k u tá n Z ie h r e r C . M . - t ó l . á t í r t a D r e s c h e r C . W . ) . U . o . 3 6 4 .

— - U g y a n a z I I I . ( T a r t a lm a : « V o lk s g a r t e n - S t r á u s s c h e n » . k e r in g ő . « I n d é r S o m m e r f r i s c h e » , k e r in g ő . « W i e m á n im H im m e l l e b t » ,

k e r in g ő . « O h n e T a n z k e in L e b e n » , k e r in g ő . « F e l i c i t a s » , p o l k a fr a n g . « I m m e r lu s t i g » , g y o r s p o lk a . « K o r n b l u m e » , p o l k a fr a n ^ .

« F a s c h in g s b e i l a g e » , p o lk a fr a n g . « M ü n c h n e r K i n d ' l » , p o l k a fr a n g . « D a s L e b e n fü r u n s e m K a i s e r » ) . U . o . 3 6 5 .

Magyar könyvkén egyl. évkönyve. XIII. évf. 25

Page 56: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

386 ZENEMÜVEK JEGYZÉKE,

Z i e h r e r C. M . U g y a n a z IV , ( T a r t a lm a : «S ir x g e n , L a c h e n . T a n z e n » , k e r in g ő . « W i e n e r V o l k s p o e s i e » , k e r in g ő . « C í v i l u n d M il i t á n r ,

k e r in g ő . « U r - W i e n e r » , p o lk a fr a n g . « E n d l i c h a l lé in ) ) , p o l k a

fr a n g . « G o l d e n e M y r th e )> . G a v o t t e . « U n a n f e c h t b a r » , in d u ló . ( (K a t o n a - in d u ló ö ) . U . o . 3 6 6 .

— U g y a n a z V . ( T a r t a l m a : ccM ein H e r z h á n g t .an W i e n ) ) , k e r in g ő .

« E n g e r l n » , k e r in g ő . « M im i - k e r in g Ő . » « D i e T á n z e r i n » , p o lk a f r a n g a is e . c c M e t t e r n ic h - G a v o t t e . ) ) « E l e k t r i s c h » , g y o r s p o lk a .

c c A u f in ’ s X X . J a h r h u n d e r t » , in d u ló . « D e r Z a u b e r d é r M o n t u r » ,

in d u ló ) . U . o . 36 7 .

— ' U g y a n a z V I . ( T a r t a l m a : ccT eu fe r ln )> , k e r in g ő . « I n la u s c h ig e r

N a c h t ) ) , k e r in g ő . « Z i e h r e r e i e n » , k e r in g ő . « I n f l a g r a n t i » , P o l k a

f r a n g . « E c h t W i e n e r i s c h » . E r e d e t i b é c s i d a lo k é s t á n c z o k .

W a c h t a n d é r D o n a u » , in d u ló . « M e i n V a t e r l a n d , m e in

O e s t e r r e i c h ) ) , in d u ló . « L a n d s t r e i c h e r - n é g y e s » ) . U . o . 3 6 8 .

. •— U j Z i e h r e r - A lb u m , I . ( T a r t a l m a : « G u g g e n b e r g e r - in d u ló ) ) .c (B a llü e b e r ) ) , p o lk a fr g . « U n s e r e E d e l k n a b e n ! » k e r in g ő . « F l a g -

g e n s a lu t » , g y o r s p o lk a . « M i t z e r l » , l e n g y e lk e . « D i e T a n z g e l e h r - t e n » , k e r in g ő ) . L d . : E g y e t . z e n . tá r . 39 3 .

U g y a n a z I I . ( T a r t a lm a : « C o u r a g i r t ! » in d u ló . « W i e n e r L u f t ! »

k e r in g ő . « M i l i t á r i s c h ) ) , p o l k a fr g . « L a c h e n , k o s é n , t a n z e n ! »

l e n g y e lk e . « S e n s a t i o n s - N a c h r i c h t ) ) , g y o r s p o lk a . « N a c h t - s c h w a lb e » , l e n g y e lk e ) . U . o . 39 4 .

—^ U g y a n a z I I I . ( T a r t a l m a : a G lo c k e n - M a r s c h . » « P h o n o g r a p h -

k e r i n g ő . » « A s z e r e le m k ö n y v e » , p o lk a fr a n g a is e . « W u r f - B o u q u e t » , l e n g y e lk e . « D e u t s c h m e is t e r - n é g y e s . ) ) « V e r g n ü g u n g s -

z ü g l e r » , g y o r s p o lk a ) . U . o . 3 9 5 .

^— .U g y a n a z I V . ( T a r t a l m a : í< S c h ö n fe ld - in d u ló . » «N a tu r s á n g e r )> ,

k e r in g ő . « B o s h a f t » , p o lk a fr g . « H e r z e n s B a r o m é t e r ) ) , l e n g y e lk e .

^ W i e n e r B a l l - P h o t o g r a f i e n ^ , k e r in g ő . « M u t t e r w i t z » , g y o r s p o lk a ) . U . o . 39 6 .

-— U g y a n a z V . ( T a r t a l m a : « E i n e g u t e C u r ! » in d u ló . ( ( W i e n e r

B ü r g e r » , k e r in g ő . « D e u t s c h m e is t e r - L i e b c h e n ) ) , p o lk a f r a n g a is e .

( (V a t e r l a n d s l i e b e ) ) , l e n g y e lk e . (c Z ie h r e r - n é g y e s . ) ) c c H a b e n ’ s a

I d e e ? » g y o r s p o lk a . « D e r S c h a n i u n d d i e F a n n y ) ) , k e r in g ő -

r o n d o ) . U . o . 39 7 .— U g y a n a z V I . ( T a r t a l m a : « D e r V a t e r d e s R e g i m e n t s » h a z a f ia s

in d u ló d a l . « D o n a u - N i x e » , p o lk a fr a n g . (c B a c k ü s c h e r in ) ) , k e r in g ő . «M a r is k a )> - P o lk a . « R i g ó - i n d u l ó . » « N a d e l s t i c h e » , g y ó r s p o lk a .

U . o . 39 8 .

— Z ie h r e r - a lb u m I — I I I . c z i t e r á r a . ' L d . r E g y e t . z e n . t á r . 3 6 9 — 71.-— U j Z ie h r e r - a lb u m I — I V . U . o . 3 9 9 — 4 0 2 .

Zsadányi. A n y á m , a n y á m , m o n d d m e g k é r le k . L d . : K in c s e s

m a g y . n ó t : 18. fű z . 1.— A c s ik ó s ta n y á n . R é g i m a g y a r á b r á n d C z in k a P a n n a id e j é b ő l .

H e g e d ű r e z o n g o r a k i s é r e t t e l . B u d a p e s t , 1902. R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a . 3 k o r .

— G y ö n g y v i r á g é r t . . . L d . : C z im b . S z a lo n . I V . é v f . 10 . s z . 2.— I r t á l - e m á r ? . . . L d . : E r d é l y i D . C z im b . S z a lo n I V . é v f . 7. sz . 6 .

— L a n t o s o k d a la a t ö r ö k v i l á g b ó l . K é t h e g e d ű r e . L d . : Z e n é l ő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 15. s z . 6.

— L a v o t t a . S z i g e t v á r o s t r o m a . E r e d e t i m a g y a r á b r á n d . H e g e d ű r e z o n g o r a k i s é r e t t e l . 1. T a n á c s k o z á s . 2- O s t r o m z a j . 3 U t ó t a n á c s -

Page 57: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 3 8 7

k o z á s . 4. V é g b u c s u . 5. Im a . 6. T r o m b i t a h a r s o g . 7. H a r c z - t é r r e r o h a n á s . B p e s t . 1 9 0 2 . R ó z s a v ö l g y i é s tá r s a . 3 k o r .

Z s a d á n y i . I . M a g y . á b r . h e g . s o lo . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á g . I X é v f . 13. sz . 3.

— A s z e m a k a ra t ja . L d . : Z e n é lő M a g y a r o r s z á g . I X . é v f . 2 0 . s z . 1.

Z O N G O R Á R A .

Z o n g o r a i s k o l á k .

B e y e r . A z o n g o r a já t é k e lő is k , , 10 1 . m ü . (G o t t h a r d J. I . )

Z o n g o r á r a k é t k é z r e .

A g g h á z y C a r o lu s . S o i r é e s H o n g r o i s e s . M a g y a r e s t é k . I I . s e r ie . N o . 1.

— O p . 32 . T r o i s p ié c e s . 1. P r e lu d e . 2 . N o c t u r n e . 3. V a l s e I m p r o m t u .

A n g e l o t t i . K a r á c s o n y i G a v o t t e .

A s c h e r J o s e p h . O p . 4 0 . F a n fa r é M i l i t a i r e .

B a c h , J . S . W o h l t e m p e r i r t c s K l a v i e r (C z e r n y ) I —- I I .

— K i s e l ő j á t é k o k é s fú g á k (R ö n t g e n G y u la ) .

— 2 - és, 3 - s z ó la m u in v e n t i ó k (R ö n t g e n G y u la ) .— F r a n c z ia s u i t e - e k ( R ö n t g e n G y u la ) .

— A n g o l s u i t e - e k (R ö n t g e n G y u la ) . I —- I I .— P a r t i t á k (R ö n t g e n G y u la ) . I — I I .

— C h r o m a t ik u s á b r á n d é s fú g a .— O la s z c o n c e r t .

' — T a n u lm á n y o k ( o k t a t ó a n r e n d e z e t t g y ű j t e m é n y ) . ( E r n e y J .) I - ^ - I I .

B a c h , P h . , E . , Z o n g o r a m ű v e k . (U j k r i t i k a i k ia d á s S c h e n k e r

H e n r i k t ő l . )B e e t h o v e n . S z o n á tá k , n é p k ia d . 1 k ö t e t b e n ( D o o r A n t ) .

— U g y a n a z o k , d is z k ia d á s . I — I I .— Ö s s z e s d a r a b o k , r o n d ó k s tb . ( D o o r A n t . )— Ö s s z e s v á l t o z a t o k ( D o o r A n t . ) I — IX.

— L e g k ö n n y e b b s z e r z e m é n y e k ( a p r ó s á g o k , r o n d ó k , , s z o n á t á k ,

v á l t o z a t o k ) ( D o o r A n t . ) .

— S y m p h ó n iá k (B r a n d t s - B u y s ) . I — I I .

— Ö s s z e s m e g n y i t ó k (B r a n d t s - B u y s ) .

— A lb u m . ( H i r e s t é t e l e k s y m p h ó n iá k b ó l , q u a r t e t t e k b ő l é s t r i ó k ­

b ó l , v a la m in t l e g k e d v e l t e b b k o m p o s i t i ó k , G o t t h a r d J. P .

á t i r a t a ib a n ) . L I I - I I I .B e r t i n i ( K ö h l e r L a jo s ) , 12 k is d a r a b .

— T a n u lm á n y o k , 29 . m ü .

— T a n u lm á n y o k , 32 . m ü .— 25 t a n u lm á n y k is e b b k e z e k s z á m á r a . 1 0 0 . m ű .

B o r d e a u x . A s z e s z é ly , e m lé k la p .B r u c k G y u la . O p . 2 1 . A l f ö l d i z e n e k é p e k .C h o p i n . ( A z e r e d e t i k i a d v á n y o k s z e r in t á t n é z e t t , u j j r e n d d e l é s

e lő a d á s i j e l e k k e l e l l á t o t t uj k ia d á s P u g n o R a o u l t ó l .— V a l s e s ( k e r in g ő k ) .— M a z u r k á k .— P o lo n a i s e - e k .

2 5 *

Page 58: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3SS ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

C h o p i n . U g y a n a z . N o c t u r n e - ö k .— B a l la d á k é s im p r o m p t u - k .

— S c h e r z ó k é s F - m o l l - á b r á n d .— G y a k o r la t o k .

— P r é iu d e - ö k é s r o n d ó k .— S z o n á tá k .

— 9 k ü l ö n f é l e d a r a b (1 2 . m ü . V a r ia t i o n s b r i l la n t e s , 19 . m ü . B o l e r o ,

4 3 . m ü . T a r a n t e l l e , 4 6 . m ü . A l l e g r o d e C o n c e r t , 57 . m ü .

B e r c e u s e , 6 0 . m ü . B a r c a r o l l e , 7 2 . m ü . 2. s z . M a r c h e s fu n e b r e s ,

72 . m ü . 3. s z . H á r o m E c o s s a i s e , o p . p o s t h . V a r ia t i o n s s u r

u n a ir a l le m a n d ) .

— H a n g v e r s e n y d a r a b o k .— H a n g v e r s e n y m ü v e k .

C i p o l l o n e . O p . 127. D a l s z ö v e g n é lk ü l .

C l e m e n t i . 3 6 ., 3 7 ., 38 . m ü . (S c h m i t t J á n o s ).

— Szonáták (Schmitt János). I —IV.— - U g y a n a z . V . ( F ü g g e l é k ) .

— G r a d u s a d P a r n a s s u m (R a u c h V i lm . ) I — I I .

— U g y a n a z . I I I .

— P r é lu d e s e t E x e r c i c e s ( S c h m i t t J á n o s ).

C l e m e n t i - T a u s i g . G r a d u s a d P a r n a s s u m (R a u c h V i lm o s ) .

C r a m e r (K l i n d w o r t h K á r o l y ) , G y a k o r l a t o k I — I V .

C z e r n y . 139. m ű . 1 0 0 g y a k o r la t . (U j . á tn é z , k ia d . )

— 2 6 1 . m ű . 125 h a n g l é p c s ö g y a k o r la t . (U jo n n . á tn . k ia d . )— 2 9 9 . m ű . U j j g y o r s a s á g i s k o lá ja , t e l j . 1 k ö t e t b e n . (Ú jb ó l á t n é z e t t

k ia d á s . )U g y a n a z 4 fü z e t b e n . I — I V .

— 3 3 5 . m ü . L e g a t o é s S t a c c a t o , I . (U j . á tn . k ia d . )— U g y a n a z I I . (U j . á tn . k i a d . )

— 3 3 7 . m ű . 4 0 n a p o n k in t i g y a k o r l a t . (U j . á tn . k ia d . )— 3 6 5 . m ű . V i r t u ó z - t a n f o l y a m . I . ( U j . á tn . k ia d . )

— U g y a n a z I I . (U j . á tn . k ia d . )— 3 9 9 . m ű . A b a l k é z i s k o lá ja . (U j . á tn . k ia d . )

— 4 8 1 . m ű . 5 0 g y a k o r la t (R a u c h V i l m . )

— 5 8 4 . m ű . K i s z o n g o r a - i s k o la ( F i n k J á n o s ).

— 5 9 9 . m ű . E l s ő o k ta t á s . (U j . á tn . k ia d . )

— 6 3 6 . m ű . A g y o r s j á t é k e lő is k o lá ja . (U j . á tn . k ia d . ''

— 7 4 0 . m ű . U j j g y o r s a s á g m ű v é s z e t e , t e l j . 1 k ö t e t b e n . ( U j b ó f á t n é z e t t k ia d á s . )

— U g y a n a z 6 fü z e t b e n , I — V I .7 4 8 . m ű . 25 g y a k o r la t k i s e b b k e z e k s z á m á r a . (U jb . á tn . k i a d . ) .

— 8 0 2 . m ű . P r a k t ik u s u j j g y a k o r l a t o k (R a u c h V . ) 1— U g y a n a z . I I .— 8 2 1 . m ű . 160 n y o lc z ü t e m ü g y a k o r la t . (U j . á tn . k ia d . )— 8 4 3 . m ű . V i r t u o z i t á s (u j jk é s z s é g u j i s k o lá ja ) . (Ú jb ó l á t n é z e t t

k ia d á s ) . I .

— U g y a n a z I I .— 8 4 9 . m ű . 3 0 E t u d e s d e M é c a n is m e ( u j jü g y e s s é g e l ő i s k o lá ja ) .

U jb . á tn . k ia d . )— 1 0 0 s z ó r a k o z t a t ó d a r a b (R a u c h V i lm . ) .— E l s ő e l e m e k (1 0 0 k ö n n y ű g y a k o r la t ) ( R a c h V . ) .

D i a b e l l i . K i s s z o n á tá k , 168 . é s 151 . m ű . (R a u c h V . )D ö h l e r , A lb u m . (E r n e y J ó z s . )

Page 59: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMÜVEK JEGYZÉKE. 389

D a s s e k (C h . d e B é r i o t ) , 3 s z o n á t a , 10 ., 7 0 . é s 77 . m ü .— U g y a n a z . H i r e s d a r a b o k .— U g y a n a z . K i s s z o n á t á k , 2 0 m ű .

E c c h a r d J u le s . O p . 2. L a c a m p a n e l la .— O p . 2 5 6 , V a l s e m ig n o n n e .

F a n z l e r L . C o m p o s i t i o n s . I . fü z e t . 1. V a ls e . 2 S c h e r z in o . 3 . Im p r o m t u .4. S e r e n a d e la n g u is s a n te .

— I I , fü z e t . 1. H u m o r e s q u e . 2. S e r e n a d e m e la n c o l iq u e . 3. I m p r o m t u . a la m a z u r k a . 4. R o n d o I . 5. R o n d o I I . 6 . E l é g i e I . 7 . P r e g h i e r a .

— I I I . fü z e t . 1. B a l la d e . 2 . S c h e r z o . 2 . É l é g i e I I . 4 . M a z u r k a .5. G a v o t t e . 6 . R o m á n c é .

Faulvetter A n t o n ie . S o u v e n i r d e la H o n g r i e . O u v e r t u r .

F i e l d . N o c t u r n e - ö k (A lp h o n s e D u v e r n o y ) .

Gaál F e r e n c z . C z ig á n y t á n c z .

— I d y l l .

i — O p . 119. M a g y a r á b r á n d .

Garai ( G e i g e r ) M ó r . O p . 17 1 . A l e l e n c z á lm a .

Greizinger I v á n . (A t i r á s ) . B ih a r i k e s e r g ő j e .

' — O p . 8 6 . G a v o t t e .

G r u b e r E m m a . S c h e r z o .

H a l f d a n K j e r n e f . M e n u e t .

H a y d n . 12 k i s e b b d a r a b .

— A lb u m (R o x e l a n e , v á l t o z a t o k s t b . )— S z o n á t á k (R a u c h V . á l ta l o k t a t ó a n r e n d e z e t t k ia d á s ) I — I V .

H o l é c z y J á n o s . R á z g h a v é r t a n ú e m lé k é r e .

Horváth A t t i la . O p . 25 . 1. C z i g á n y lá n y . 2 . .S z á n k á z á s . 3. E s t h a n ­

g u la t . 4 . T ö r p é k t á n c z a . 5. A z e r d ő b e n .

H o r v á t h G é z a . O p . 3 3 . F a n t a s i e M ig n o n 5.

— U g y a n a z 6.

— O p . 53 . 1. E lő já t é k . 2. T a v a s z s z a l . 3. T ü n d é r e k t á n c z a . 4. G y á s z d a l . 5. A j á t s z ó t e r e m . 6. A t ö r p é k v i l á g á b ó l . 7. A h in t a ­

s z é k b e n . 8 . A h e g y i s z e l le m . 9. F u r u ly a s z ó . 10. A z e r d ő t i t ­

k a ib ó l . 11. O la s z t á n c z . 12. K a r á c s o n y i d a l. 13. A m a g á n y ­b a n . 14. A fa lu b o s z o r k á n y a . 15. A v a d á s z ö r ö m e i . 16. A c i r ­

k u s z b a n . 17. E g y é d e s á lo m . 18. H a j ó s l e g é n y e k d cóa . 1 9 . A s im a j é g e n . 20 . V id á m in d u ló .

Huber S á n d o r (á t ir á s . ) 1. B o k a k e s e r g ő j e . 2. C z in k a P a n n a n ó t á ja .3. M a g y a r k ö r t á n c z .

— C z in k a P a n n a .

— a s e l l ő k t á n c z a .

Hűmmel. S z o n á t á k é s d a r a b o k (C h . d e B r io t ) , I . 11 ., 13., 18.,

2 0 . m ü .

— U g y a n a z I I . 19 ., 8 1 ., 106., 1 0 9 . m ű .— « I I I . 49 ., 5 7 ., 6 7 ., 10 7 ., 12 0 . m ü .

— Z o n g o r a - h a n g v e r s e n y m ű v e k . 8 5 . m ű A - m o l l ; 8 9 . m ű H - m o l l *

Kalkbrenner. G y a k o r l a t o k (E r n e y J ó z s e f ) .Kárpáti. Á lm o d o z á s .

Klasszikus darabok. ( R a u c h V i l . ) A s z o n á t a - a lb u m fo ly t a t á s a . Kohlmann L. Valse c a p r ic e .

Kuhlau ( T h e r n V . é s L . ) K i s s z o n á t á d I . 20 . m ű . 1 — 3. s z , 35 . m ű 1 — 6. s z ., 59 m ű 1 — 3. s z .

— U g y a n a z I I . 6 0 . m ű 1 — 3. s z ., 8 8 . m ű 1— 4. sz .

Lemoine. E t u d e s e n fa n t in e s , 37 . m ű (R a u c h V . ) .

Page 60: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 9 0 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

L i s z t . ( ( K é p e k M a g y a r h o n b ó l » , k ö n n y e n já t s z h a t ó m e ló d iá k . ( T a r ­

t a lm a : Ö t m a g y a r n é p d a l ; G y á s z z e n e M o s o n y i h a lá lá r a ; P u s z t a i b á n a t [ L e n a u ( ( T o b o r z á s a c z ím ü k ö l t e m é n y é n e k m e g z e n é s í ­t é s e ] ; ( ( P e t ő f i s z e l l e m é n e k ) ) ) .

— 16. é s 17. s z á m ú m a g y a r r h a p s ó d ia .

-r- 18. é s 19. « .< «— K é t c s á r d á s .

Moyzes M ik ló s . Impromtu.Mandyczewski. 5. m ű , 30 . v á l t o z a t a H á n d e l e g y t h é m á já n a k .

— 6 . m ű , 10 v á l t o z a t a H á n d e l e g y th é m á já n a k .

Mayer Charles. U j j g y o r s a s á g ú j i s k o lá ja , 168. m ű . ( L u d w i g E r n ő )

I — I V .— U g y a n a z V — V i l i . k ö t .

Mendelssohn. Z o n g o r a - s z e r z e m é n y e k ( F i s c h h o f R . ) I . D a l o k s z ö v e g

n é lk ü l .

— U g y a n a z I I . 5. m ű C a p r i c c i o , 7. m ű J e l le m - d a r a b , 11 m ű R o n d o , 16. m ű Á b r á n d o k , 33 . m ű C a p r ic e - o k , 72 . m ű

G y e r m e k d a r a b o k .

— U g y a n a z I I I . 28 . m ű Á b r á n d , 35 . m ű P r é lu d e - ö k , 54 . m ű

V a r ia t i o n s s é r ie u s e s , 82 . é s 8 3 . m ű V á l t o z a t o k , 104. m ű G y a ­

k o r l a t o k é s S c h e r z ó k .

— U g y a n a z I V . H a n g v e r s e n y d a r a b o k , 22 . m ű C a p r i c c i o , 29 . m i i

R o n d o , 43 . m ű É j i z e n e .

— U g y a n a z V . ( F ü g g e l é k ) S z o n á t á k . 104. m ű E l ő j á t é k o k é s G y a ­

k o r la t o k , 117. m ű A lb u m la p , E - m o l l ; 118. m ű C a p r i c c i o E - d u r „

119 . m ű P e r p e t u o m o b i l e C -d u r .

— M e g n y i t ó k (B la s s e r G. é s K r e m s e r G.).— A lb u m . E r e d e t i s z e r z e m é n y e k é s á t i r a t o k (G o t t h a r d J. P . ) „

Moscheles ( T h e r n V . é s L . ) 70 . m ű . 24 j e l . z e n e m ű I — I I .

— 95. m ű . J e l l e m z ő t a n u lm á n y o k .

M o z a r t . Ö s s z e s S z o n á t á k (B r ü l l J .) N é p k ia d á s .

— U g y a n a z d ís z k ia d á s .— Ö s s z e s d a r a b o k ( R o n d ó k , Á b r á n d s tb . ) (B r ü l l I g n á c z ) L

— U g y a n a z I I .— Ö s s z e s v á l t o z a t o k (B r ü l l I g n á c z ) .

— H a n g v e r s e n y d a r a b o k (B r ü l l I g n á c z ) .

— Ö s s z e s m e g n y i t ó k (B r a n d t s - B u y s ) .— A lb u m (G o t t h a r o ) .

Pacher J ó s . A d a lb e r t . O p . 3 4 . L e r u is s e a u .(c « « « 53 . T e n d r e s s e .

Reinhold H u g ó . Z o n g o r a d a r a b o k 52 . m ű .

— U g y a n a z 53 . m ű . « A u f d é r W a n d e r s c h a f t » .

R u b i n s t e i n . 8. m ű . V o i x in t é r i e u r e s ( Im p r o m p t u , R é v e r i e , N é p ­d a l (C o n n e P .).

S z a l o n - a l b u m . ( K i a d t a K r e m s e r E d e . I . T a r t a lm a : B r in le y R i c h ^ d s

«M á r ia )> , N o c t . L e f é b u r e - W e l y . « A k o l o s t o r h a r a n g ja i ) ) , N o c - tu r n e . Á s c h e r J. « L a P e r l e d u N o r d » , M a z u r k a é l é g a n t e . B a d a r z e w s k a T h . « A s z ű z im á ja » . E g g h a r d J. « A s t á je r h o n ­v á g y a ) ) . E g g h a r d J. « L e J e t d ’e a u » , Im p r o m p t u , E g g h a r d J .

« M o n p e t i t o is e a u ) ) , B lu e t t e . B r in le y R ic h a r d s . ( 'E s t e » (m a ­

d á r k a e s t id a la . ) A s c h e r J. « D o z i a » , M a z u r k a m e l o d i e . E g g h a r d J. ( ( L a B l o n d in e » , d a l la m . K e t t e r e r E . ( fS i lb e r f is c h c h e n » . O e s - t e n T h . « A l p e n g l ü h e n » . L e f é b u r e - W e l y . « A z im a ó r á j a » , N o c -

Page 61: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZKKE. 391

t u r n é . B r in l e y R ic h a r d s . « A k o l o s t o r t e r a p l o m a » . K e t t e r e r E .- « B ó u t e e n t r a in » , G a lo p .

S z a l o n - A l b u m . U . a . I I . T a r t a lm a : A s c h e r J. « P o u r q u o i ? M e l o d i e - R é -

v e r i e . K o n t s k i A . « R é v e i l d u L i o n » , C a p r i c e h é r o i 'q u e . B r in l e y R ic h a r d s . « V i c t o r i a » , N o c t u r n e . W o l l e n h a u p t H . A . a L a G a z e l l e » ,

P o l k a d e S á lo n . J u le s E g g h a r d . « L a P r i é r e d u m a t in R é v e r i e .

G o r i a A . « 01g a » , M a z u r k a . J u je s E g g h a r d . « L a C a m p a n e l l e ) ) ,

Im p r o m p t u . A s c h e r J. « S a n s S o u c i » , G a lo p d e B r a v o u r . j u l e s

E g g h a r d . « L a c l o c h e t t e d ’A r g e n t » , M o r c e a u b r i l l a n t . . A s c h e r

J. « C r o y e z - m o i ! » M é lo d i e . E u g é n e K e t t e r e r . « V a l s e d e F l e u r s » ,

A s c h e r J. « D a n s e a n d a lo u s e » , C a p r ic e . W o l l e n h a u p t H . A . « L e M é t é o r e » , G r a n d G a lo p b r i l la n t .

— U g y a n a z I I I . T a r t a l m a : P r u d e n t E . « F e u fo l le t ) ) . D ö h le r T h .

N o c t u r n e . K e t t e r e r E . « G a e t a n a » , M a z u r k a . W a l l a c e W . V .

« P e t i t P o l k a d e C o n c e r t » , G o r i a A . « E t u d e d e C o n c e r t » . A s c h e r J. c c V a illa n c e )), P o l k a m i l i t a j r e . K e t t e r e r E . « L a C h a -

t e l a in e » , V a l s e d e S á lo n . A s c h e r J. « L a F i a m m in a » , M a z u r k a .

W o l l e n h a u p t H . A . « G r a n d e M a r c h e d e C o n c e r t » . K e t t e r e r

E . « M a n d o l in e e t G u i t a i r e » S é r é n a d e . W a l l a c e W . V . « G r a n d e

P o lk a d e C o n c e r t » . W o l l e n h a u p t H ., A . « V a l s e S t y r i e n n e » .

D r e i s c h o k A . « U n d o u x e n t r e t i e n » , I d y l l e . M a y e r C h . ^ G a lo p

m i l i t a i r e » .

S c a r l a t t i D ó m . Z o n g o r a m ű v e k . (G v ü j t é é s ú jb ó l k ia d á B a r t h H . )

I (1 — 19. s z .)— U g y a n a z I I . (2 0 — 37 . s z .)

I I I . ( 3 8 - 5 5 . s z .)

— « I V . (5 6 — 70 . s z . )

S c h m i t t A la j o s . E x e r c i c e s p r é p a r a t o i r e s . (E l ő k é s z í t ő g y a k o r l a t o k )

a 19. m ű b ő l (E p s t e in R ik á r d ) .

S c h m i t t J a k a b . M u s ik a l is c h e s S c h a t z k a s t l e in (E p s t e in R ik á r d ) .— S z o n a t in á k 248/9. m ű . (E p s t e in R ik á r d . )

S c h u b e r t . Z o n g o r a - s z e r z e m é n y e k ^ (S t u r m Á g . ) I . Ö s s z e s s z o n á t á k .

— U g y a n a z I I . 15. é s 78 . m ü . Á b r á n d o k 90 . é s 142. m ü . Im p r o - v i z á c z i ó k .

— U g y a n a z I I I . ( F ü g g e l é k . ) A d a g i o é s S c h e r z i .

— U g y a n a z I V . T á n c z o k .

— « S z é p m o ln á r n ő » (m e l l é k e l t s z ö v e g g e l ) . G o t ’t h a r d J .)— ( ( T é l i u t a z á s » (m e l l é k e l t s z ö v e g g e l ; . (c— « H a t t y ú d a l ) ) (m e l l é k e l t s z ö v e g g e l ) . k

— V á l o g a t o t t d a lo k (m e l l é k e l t s z ö v e g g e l ) . a

— M e g n y i t ó k (B r a n d ts - B u y s ) .

— A lb u m (G o t t h a r d ) .S c h u m a n n . (U j k r i t ik a i k ia d á s , p e d á l e lő a d á s i é s u j jr a k á s i j e l e k k e l

e l lá t t a S c h ü t t E . ) 1. m ü e 2 Á b e g g - v á l t o z a t é s P i l l a n g ó k (S c h ü t t

E d e ) .— 4. m ű . I n t e r m á z z ó k .— 5. m ű . Im p r o r r .p t u k .— 6. m ű . D a v id s b ü n d le r .

— 7. m ű . T o c c a t a .

— 9. m ű . C a r n e v á l (S c h ü t t E d e ) .— 11. m ű . S o n a t a f is - m o l lb a n .— 12. m ű . Á b r á n d o k .— 13. m ű . E t u d e s s y m p h o n iq u e s .

Page 62: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 9 2 ZENEMÜVEK JEGYZÉKE.

S c h u m a n n . U g y a n a z . 15. m ű . G y e r m e k j e l e n e t e k (S c h ü t t E d e ) .

— 16 . m ű . K r e is l e r ía n a .— 17. m ű . Á b r á n d .

— 18., 19. m ű . A r a b e s k e u . B lu m e n s t ü c k (S c h ü t t E d e ) .— 2 0 . m ű . H u m o r e s z k .— 2 1 . m ű . N o v e l l e t t á k .

— 2 2 . m ű . S o n a t a G - m o l lb a n .

— 2 3 . é s i n . m ű . N a c h t s t ü c k e , F a n t a s ie s t ü c k e ,

— 2 6 . m ű . F a r s a n g i t r é fa (S c h ü t t E d e ) .

— 28 . m ü . R o m á n c z o k .

«— 32 ., 7 2 . m ű . Z o n g o r a d a b o k é s fu g á k .

— 56 . é s 58. m ű . P e d a l f lü g e l S k iz z e n u n d S t u d ie n ( z o n g o r á r a

á t í r t a M a d e r T h . ) .

— 68 . m ű . I f jú s á g a lb u m a (S c h ü t t E d e ) .

— 82 . m ű . E r d e i j e l e n e t e k (S c h ü t t E d e ) .

— 99 . m ű . T a r k a k é p e k .

— 12 4 . m ű . A lb u m la p o k .

— A lb u m (G o t t h a r d I . P . ) .

S c h y t t e L a j o s . 69 . m ű . (c c V id á m g y e r m e k k o r b ó l ) ) ) . 12 z o n g o r a d a r a b a z i f jú s á g s z á m á r a .

S e y l e r K á r o l y . F e g y v e r t á n c z .

S i p o s s A n t a l . D r é g e l y .— A h a b le á n y .

— P a lo t á s .

— H o n g r o i s e . M a g y a r á b r á n d .

S o m o g y i M ó r . M a g y a r á b r á n d .

— G a v o t t e d e c o n c e r t .

S t a c k e I s t v á n . D a l s z ö v e g n é lk ü l .

S z e r d a h e l y i — H u b e r . A c s ik ó s t a n y á n .

S z o n á t a - a l b u m . (R a u c h V . ) , a s z o n a t in a - a lb u m I . fo ly t a t á s a .

— U g y a n a z . K la s s z ik u s d a r a b o k I I . e lő is k o lá ja . S z o n a t i n a - a l b u m . (R a u c h V . ) I .

— U g y a n a z . S z o n á ta - a lb u m I I . e lő i s k o lá ja .

T h a l b e r g . E t ü d e k , 26 . m ű . ( R e in h o ld I I . )T ó t h L u is . S u i t e d e M o r c e a u x .

V é g h J e a n . T r o i s E t u d e s .

V o l k m a n n . 19 m ű . Z o n g o r a d a r a b o k (C a v a t in e , B a r c a r o le ) ( C o n n e P . )

W e b e r . Z o n g o r a - s z e r z e m é n y e k (D r . V o l b a c h F r i g y e s ) I . s z o n á t á k .

— U g y a n a z I I . T á n c z r a k é r é s . P o lo n a is e , R o n d o s tb .— « I I I . V á l t o z a t o k é s h a n g v e r s e n y m ű v e k .

— M e g n y i t ó k (B la s s e r ) .

— A lb u m (E r e d . s z e r z e m , é s á t i r a t o k ) (G o t t h a r d ) .

Nyitányok.

Beethoven. Összes megnyitók.Olasz Opera-megnyitók. (Rossini, Bellim, Cimarosa). Mendelssohn. Megnyitók.Mozart. Összes megnyitók.Schubert. Megnyitók.Weber. Megnyitók.

Page 63: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMÜVEK JEGYZÉKE. 3 9 3

Zongora-kivonatok két kézre.

B r a n d ts - B u y s J a n , B e e r M . J., M a la t J ., V o l k G . é s S t r a u s s O s k á r -

t ó l p a r t i t ú r á k s z e r in t ú jb ó l á t n é z e t t k ia d á s o k .

Beethoven. « F i d e l i o » (B r a n d s - B u y s ) .

Bellini. ( (N o r m a ) ) (D r . R i c h t e r J á n o s n a k , a b é c s i u d v a r i o p e r a

s z á m á r a i r t p a r t i t ú r á ja s z e r in t ú jb ó l r e n d e z v e ) .

Boieldieu. « A f e h é r n ő » .Haydn. T e r e m t é s .

— É v s z a k o k .

Mendelssohn. 61 . m ű . S z e n t - I v á n é j i á lo m . ( T e l j e s k ia d á s a z ö s s z e s

m e lo d r á m á k k a l ) .

Mozart. « D o n J u a n » .

— « F i g a r o l a k o d a lm a » .

— « V a r á z s f u v o la ) ) .

Nicolai. « A w in d s o r i v i g n ő k » .

Rossini. « A s e v i l l a i b o r b é l y » .Smetana. g D a l i b o r » ,

— « A t i t o k » ( T a j e m s t v i ) .

— « A c s ó k » (H u b ic k a ) .

— « L i b u s s a » ( L ib u s a ) .

Weber. « A b ű v ö s v a d á s z » (B r a n d t - B u y s ) .

TÁNCZD AR AB OK.

Csárdások.

Baka Baitz Irma. Op. 21. Nefelejts-csárdás Böhm Andor. Demokrata-csárdás. Csárdás-album. (Ábrányi K.)Kontor Elek. Ancsi-csárdás.Lengyel Miska. E. K. E. csárdás.— Hegyaljai csárdás.

Radics Béla. De fain csárdás.

Keringők.

Costa M . B o s t o n - k e r in g ő .

D’amant L e ó . O p . 143. Á l o m k é p .

— O p . 142 . K i r á l y k e r in g ő .Fucik J u liu s . O p . 6 9 . T r a u m id e a l e .

Orosz A l f r é d . L a n z e t t a .— A v i r á g á r u s le á n y .

Heriadin. J o e . T h e b a b l in g S is t e r s .— W i e g e n W a l z e r .

Kárpáti S á n d o r . M i i l e F le u r s .Keömé F e r d in á n d . P l á t ó i s z e r e le m .

Korányi J ó z s e f . A n ő i s z í v .

L i n k a . A u r o r a - k e r in g ő .— M e n o d o r a .

Page 64: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3,94 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

N e v o r á l l Is t v á n . V á g y ó d á s .P i k é t h y T ib o r . O p . 3. A z e ls ő fe c s k e . R a d i c s B é la . O p . 19. Z s a z s a -k e r in g ő . R o s e n z w e i g H . K e le t i á lo m .S t r a u s s . O p . 18. S ze re lm e s_ s z e m e k . K i s g e s z e n i S z a b ó Is t v á n . Á b r á n d o s s z e m e k .

I n d u ló k .

A g u i m o f i E m il, Ü d v ö z le t a m a g y a r h a zá n a k . A l e x a n d e r Z .-n é . K o lo z s v á r i in d u ló .A p p e l J en ő . H ip -h ip -H u r r á h , a n g o l in d u ló . F u c ik Ju lius . O p . 112. D ra c h s e lm a r s c h . H u b e r S á n d o r . T a r k a s z in p a d - in d u ió . J o a n e l l i V i c t o r . E n tg e g e n .L á n y i . M a g y a r g y á s z in d u ló .R o s e n z w e i g . M a rs c h e D e l ’ a v a n te G a rd e . R o s e y G y ö r g y . M a c K in le y -m a r s c h . S c h u b e r t . I n d u ló k (B e e r M . J .)S c h u m a n n . 76. m ű . In d u ló k .S m i l e s K e r r y . A l l R ig h t .S o u s a . A m e r ik a i h a rc z i- in d u ló .

K ü lö n f é l e t á n c z o k .

A s c h e r J. V a i l la n c e . P o lk a m ilita ir e .

B a k a B a i t z I rm a . O p . 19. R ó z s a é s P i l la n g ó . P o lk a fr a n c a is e . B o o r A ra n k a . M a zu rk a .H o r v á t h G y u la . P á s d e q u a tr e .

L e n g y e l - M a z a n t in i . M a z u rk a v a ir é t e .L o s á d y F . C a rn e v a ls N a c h r ic h te n . P o lk a fr a n c a is e .

— P o ln is c h e s B lu t. P o lk a m a zu rk a .S c h ic h K á r o ly . A té l ö r ö m e i . M a zu rk a .V a r g a J á n o s . K e d é ly e s e n . K r e u z -p o lk a .

T á n c z g y ü j t e m é n y e k .

L a n n e r . W a lz e r - a lb u m (K r e m s e r E d e ) .

S t r a u s s J á n o s id . T á n c z d a r a b o k . A le g k e d v e l t e b b d a r a b o k v á la s z ­t é k a (K r e m s e r E . )

S t r a u s J ó z s e f . 20 h íre s t á n c zd a ra b (K r e m s e r E . ) I.— • U g y a n a z I I .

W i e n i (b é c s i ) in d u ló - a lb u m . (S tra u ss : F e s tm a rs c h ; Z ie h re r , : S c h ö n -

fe ld m a rs c h ; M i l l ö c k e r : In fa n té r ie -C a v a lle r ie m a r s c h ; S u p p é : N ic c o lo m a r s c h ; S t r i t z k o ; W ie n e r W a ld l it ft r o a r s c h ; K o m z á k ; K a is e rm a r s c h ; H e l lm e s b e r g e r : R ik ik im a r s c h ; M i l l ö c k e r :

A p a ju n a m a rs c b ; Z i e h r e r : C o u ra g ie r tm a r s c h ; É r t i : H o c h - u n d D e u ts c h m e is te rm a r s c h ).

W i e n i ( b é c s i ) k e r in g ö - a lb u m . K r e m s e r : .« A l t W i e n » , G y ö n g y ö k L a n n e r k e r in g ő ib ő l , M i l l ö c k e r : « N a t a l i t z a - W a l z e r » ; Z ie h r e r :

Page 65: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JECÍYZÉKE. 39S

( (W ie n e r B ü rg e r a ; S u p p é : «C o le t t a - W a lz e n > ; É r t i : « L i e b e s - t rá u m e a ; S t r a u s s : « H o c h z e i t s r e ig e n a ; M i l l ö c k e r : ( (B e l le v v i l le - W a lz e r n ; Z i e h r e r : (d J n s e re E d e lk n a b e n a ; H e l lm e s b e r g e r ju n : « N e l l y - W a l z e r » ; S c h r a m m e l : « W ie n e r - F r a u e n - H e r z e n » .

Ziehrer C. M . A lb u m I . (T a r t a lm a : « V í r á g - p o lk a » . « J é r 6 m e - n é g y e s » . ( (S z e r e lm i le v é lő , p o lk a ira m ;. » H o c h u n d N ie d e r a , in d u ló . « D a s l i e g t b e i u ns im B lu t e » 1 l e n g y e lk e . « L é g y o t t » . p o lk a ira m ;. «F a s c h in g s k in d e r » , k e r in g ő . « L o s la s s e n a , g y o r s p o lk a . « W e a n e r M a d ’ln a , k e r in g ő . « D i e D o r fs c h ö n e n » [ A fa lu s z é p e i ] , L a n d le r . )

— U g y a n a z I I . (T a r ta lm a : « O e s t . F a b n e n l ie d e r a , k e r in g ő . « P f i f f i g » , p o lk a fra n g . « T a n z - p o e s ie » , le n g y e lk e . o L e b e n h e is s t g e n ie s s e n a , g y o r s p o lk a . «O e s t e r r e ic h in T ö n e n a , k e r in g ő . « S c h n e id i g » , p o lk a fr a n g . « V m e a » , g y o r s p o lk a . « B u s s e r l ! » le n g y e lk e . « D o r n e r - in d u ló a . ( (T á n c z s p o r t n é g y e s » , e r e d e t i t á n c z m o t iv u m o k u tá n Z ie h r e r C . M .- tó l , á t ír ta D r e s c h e r C . W . )

— U g y a n a z I I I . ( T a r t a lm a : (c V o lk s g a r te n -S t r á u s s c h e n a -k e r in g ő . « I n d é r S o m m e r fr is c h e a , k e r in g ő . « W i e m á n im K im m e l le b ta , k e r in g ő . « O h n e T a n z k e in L e b e n » , k e r in g ő . ( (F e l i c i t a s » , p o lk a fr a n g . « Im m e r L u s t ig a , g y o r s p o lk a . « K o r n b lu m e » , .p o lk a fra n g . ( (F a s c h in g s b e l la g e a , p o lk a fra n g . «M ü n c h n e r K in d ’ la , p o lk a fra n g . « D a s L e b e n fü r u n s e rn K a is e r a . )

— U g y a n a z I V . (T a r t a lm a : « S in g e n , L a c h e n , T a n z e n n , k e r in g ő . ( (W ie n e r V o lk s p o e s ie a , k e r in g ő . « C i v i l u n d M i l i t á r » , k e r in g ő . ( (U r - W ie n e r a , p o lk a fra n g . «E n d l i c h la l le in a , p o lk a fra n z . « G o l - d e n e M y r th e a . G a v o t t e «U n a n fe c h tb a r a , in d u ló . ( (K a t o n a in d u ló .a )

— U g y a n a z V . (T a r ta lm a : « M e i H e r z h á n g t a n W ie n a , k e r in g ő . « E n g e r ln » , k e r in g ő . «M im i- k e r in g ő a . « D i e T á n z e r in a , p o lk a fra n g . « M e t t e r n i c h - G a v o t t e » . « E l e k t r i s c h » , g y o r s p o lk a . « A u f in ’ s X X . J a h rh u n d e rta , in d u ló . » D e r Z a u b e r d é r M o n tu ra , in d u ló . )

— U g y a n a z V I . ( T a r t a lm a ; « T a u f e r ln » , k e r in g ő . « I n la u s c h ig e r N .a ch ta , k e r in g ő . ( (Z ie h r e r e ie n a , k e r in g ő . « I n fla g r a n t ia , P o l k a fr a n g . a E c h t W ie n e r is c h a , e r e d e t i b é c s i d a lo k é s tá n c z o k . « W a c h t an d é r D o n a u a , in d u ló . « M e ín V a t e r la n d , m e in O e s - t e r r e ic h a , in d u ló . « L a n d s t r e ic h e r - n é g y e s » . )

— Ú j Z ie h r e r -A lb u m , I. (T a r t a lm a : « G u g g e n b e r g e r - in d u ló » , «B a l l - f ie b e r a , p o lk a fra n g . « U n s e r e E d e lk n a b e n ! » k e r in g ő . « F l a g g e n - s a lu ta , g y o r s p o lk a . « M i t z e r ] « , l e n g y e lk e . « D i e T a n z g e le h r t e n a , k e r in g ő . )

— U g y a n a z I I . (T a r t a lm a : e C o u r a g i r t ! » in d u ló . ( (W ie n e r L u f t ! a k e r in g ő . «M i l i t a r i s c h » , p o lk a fra n g . « L a c h e n , k o s é n , t a n z e n ! » le n g y . ( (S e n s a t io n s -N a c h r ic h ta , g y o r s p o lk a . « N a c h t s c h w a lb e » , l e n g y e lk e . )

— U g y a n a z I I I . ( T a r t a lm a : a G lo c k e n -M a r s c h a . « P h o n o g r a p h -k e r in g ő a . « A s z e r e le m k ö n y v e n , p o lk a fr a n g . « W u r f - B o u q u e t » , le n g y e lk e . ( (D e u ts c h m e is t e r -n é g y e s a . « V e r g n ü g u n g s z ü g le r » , g y o r s p o lk a . )

— U g y a n a z I V . ( T a r t a lm a : « S c h ö n f e ld - in d u ló » . «N a t u r s á n g e r » , k n g ő . ( (B o s h a fta , p o lk a fra n g . «H e r c e n s - B a r o m e t e r a , le n g y e lk e . « W i e n e r B a l l - P h o t o g r a f ie n a , k e r in g ő . «M u t t e r w i t z a , g y o r s p o lk a .

— U g y a n a z V . ( T a r t a lm a : , « E in g u t e C u r ! » in d u ló . o W ie n e r B ü r g e r a , . k e r in g ő . «D e u t s c h m e is t e r - L ie b c h e n a , p o lk a fra n p .

Page 66: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.3 9 6

«V a t e r la n d s l i e b e » , l e n g y e lk e . « Z ie h r e r - n é g y e s » . « H a b e n ’s a I d e e ? » g y o r s p o lk a . « D e r S c h a n i u n d d ie F a n n y » . k e r .- r o n d ó . )

Ziehrer C. M. U g y a n a z V I . (T a r ta lm a : « D e r V a t e r d e s R e g i - m e n t s » , h a za fia s in d u ló d a l. « D o n a u - N i x e » , p o lk a fra n y . «B a a k - f is c h e r ln » . k e r in g ő . «M a r is k a » -p o lk a - . « R i g ó - in d u ló » . « N a d e l - s t ic h e » , g y o r s p o lk a . )

OPERETTEK.

Barna I z s ó . C a s a n o v a , k é t fü ze t .— E g y g ö r b e n ap . É n e k e s b o h ó z a t .

Rower M . S ö t é t k a m ra . É n e k e s b o h ó z a t . Stoll K á r o ly . N ió b e . O p e r e t t é .

Z o n g o r á r a 4 k é z r e .

B e e t h o v e n , S y m p h o n iá k (S t o c k e r I s t v á n ) I — II .— S e p t e t t 20. m ű . (B ra n d ts -B u y s . )— V o n ó s n é g y e s e k 18. m ű. I — I I I . (B ra n d t-B u y s .)— U g y a n a z 18. m ű . I V — V I . « «— U g y a n a z 59. m ű. I — I I . « «— U g y a n a z 59. m ű . I I I . 74. m ü . « «— U g y a n a z 95 . m ű .. 127. m ű . « «— V o n ó s n é g y e s e k 130. m ű ., 131. m ű « «— U g y a n a z 132., 133., 135. m ű . « «— Z o n g o r a h a n g v e r s e n y e k 15. é s 19 m ű « cc— U g y a n a z • 37 . é s 58. m ű . « «— U g y a n a z 73. m ü és á b rá n d 80. m ű . « «— H e g e d ű h a n g v e r s e n y , 61 . m ű . « «

Ö s s z e s m e g n y it ó k . « «B e h r F r a n c o i s , 451. m ű . « H ó v i r á g » .B e l l i n i « N o r m a » (Z o n g o r a k iv o n a t a p a r t itú ra s z e r in ' ú jb ó l á td o l-

d o lg o z t a V o lk G .).B e r t i n i , 97. m ű. 25. ta n u lm á n y Í K ö h le r L a jo s ) .B r u c k n e r , S y m p h o n ia I C -m o ll.

— U g y a n a z I I C -m o ll.— U g y a n a z I I I D -m o ll .— U g y a n a z V B -d u r .— U g y a n a z V I A -d u r .

O h o v á n K á lm á n , « M a g y a r tá n c zo k u .D ia b e l l i , 149. m ű . D a lla m o s g y a k o r i . 5 h a n g te r je d e lm . (R a u c h V . ) .

— S z o n a t in á k , 24., 54., 58 ., óo . m ű . (R a u c h V . )— S z o n á tá k , I . 32 ., 33., 37. m ű . « «— U g y a n a z I I . 38., 73 . m ű. « «

D e u x s o n a te s m ig n o n n e s e t R o n d e a u m il ita ir e , 150 m ű.— I f jú s á g ö r ö m e i (6 s z o n a t in a 163. m ű ).

F u c h s R ó b e r t , 63. m ű. A n d a n t e G r a iz o s o é s C a p r ic c io .— 51. m ű . 4. szám ú .— 59. m ű. « A t e n g e r é s a s z e r e le m h u llá m a i)) m e g n y it ó z e n é je .

H a y d n , S y m p h o n iá k (T h e r n V . é s L . ) I — IV .K u h la u , S z o n a t in á k , 44 . é s 66 . m ű . (T h e r n V . é s L . )

Page 67: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZKTVrm ŰVKK tkoyzr kk . 397

L i s z t , í ó . M a g y a r rh a p só ch a .— 19. « «

M e n d e ls s o h n , S y m p h o n iá k I — I I .

— S z e n t Iv á n é j i á lo m (T e l j e s k ia d á s B e e r M . J .- tő l) .— H e g e d ű - h a n g v e r s e n y <54. m ű. (B ra n d ts -B u y s . )— M e g n y i t ó k , (B r a n d ts - I lu y s ).

M o z a r t , E r e d e t i s z e r z e m é n y e k (E p s t e in G y . ) .— S y m p h o n iá k (B ra n d ts -B u y s ) I — I I—t M e g n y i t ó k « «

P l o v i t z M . O p . 22 . A p r ó m e g le p e t é s e k . N r . 1, R o m á n c z . 2. T ö r ö k in d u ló . 3. S a jk a -d a l. 4 . T ip e g ő . 5. K e r in g ő . 6. In d u ló .

— • P o lk a d e la m a rq u is e .— B r a v o u r -G a lo p .

S c h m i t t J a k a b , S z o n a t in á k (E p s t e in R ik . ) I . 208 . m ű .U g y a n a z I I . 209. m ű .

S c h u b e r t , S y m p h o n iá k (B ra n d ts B u y s ) I — I I— E r e d e t i s z e r z e m é n y e k )W ö s s ) I — IV .— « S z é p m o ln á rn ő® . R e n d e z t e B ib i. R ú d . , I — I V .— « T é l i u ta zá sa . « « «— ( (H a t t y ú d a la . « « «— V á lo g a t o t t d a lo k . « « «

— M e g n y i t ó k (B ra n d ts -B u y s ).— In d u ló k .

S c h u m a n n , E r e d e t i s z e r z e m é n y e k (F u c h s R o b . )— S y m p h o n iá k (B ra n d ts -B u y s ). 1— G y e r m e k je le n e t e k , 15. m ű. (R e n d e z t e E r n e y J.).

T s c h a ik o v s z k y . Ő s z i da l, a z É v s z a k o k - c z ik iu s b ó l .W e b e r , E r e d e t i s z e r z e m é n y e k (D r . V o lb a c h F r . ) .

— M e g n y i t ó k (B ra n d ts -B u y s ).

NYITÁNYOK.

Beethoven, Ö ss ze s m e g n y it ó k .

Fuchs R ó b e r t , 59 . m ű. M e g n y i t ó z e n e a ( (T e n g e r é s a s z e r e le m h u llá m a ia -h o z .

Mendelssohn, Ö s s z e s m e g n y it ó k .Mozart, Ö s s z e s m e g n y it ó k .Sehubert, M e g n y it ó k .Weber, M e g n y i t ó k .

Nyitányok albuma (B ra n d ts -B u y s ). I, (T a r t a lm a : A d a m , « S i j ’ é t a is r o i » . A u b e r , « A p o r t ic i - i n ém a® . A u b e r , « F r a D ia v o lo . » . B e l­lim , « N o r m a » . M éh u l, « J o s é p h e » . B o ie ld ie u , « A fe h é r nő®. B o ie ld ie u , « A b a g d a d i k a lifa® . D o n iz e t t i , « A z e z r e d leá n ya ® . H e r o ld , « Z a m p a » . R o s s in i, « T e l l V i lm o s ® . R o s s in i, « A s e v i l la i b o rb é ly ® . R o s s in i, « A to lv a j sza rk a® .)

— U g y a n a z I I . ( T a r t a l m i ; G lu c k . « A l c e s t e » . G lu c k , (d p h ig e n ia A u lis b a n ® . M o z a r t , ( (F ig a ro ® . M o za r t , « D o n Juan® . M o z a r t , « C o s i fan tu tte ® . M o za r t , ( (V a rá z s fu v o la ® . C h e ru b in i. « A v í z ­h o rd ó ® . B e e th o v e n , { (P ro m e th e u s ® . B e e th o v e n , «C o r i o la n » . B e e th o v e n , ( (L e o n o r e ® . 3. sz. B e e th o v e n , « F i d e l i o » . B e e th o v e n , « E g m o n t » . )

Page 68: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

3 9§ ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

nyitányok albuma. U g y a n a z I I I . (T a r t a lm a : S c h u b e r t , ccR osa- m u n d e » . S c h u b e r t , « A l f o n s o é s E s tre lla ® . W e b e r , « B ű v ö s v a d á s z a . W e b e r , « P r e c i o s a » . W e b e r , «E u r y a n th e » . W e b e r , « O b e r o n » . S c h u m a n n « G e n o v é v a » . M e n d e ls s o h n , «S z e n t - Iv á n - é j i á lom )>).

— U g y a n a z I V . ( T a r t a lm a : R e is s ig e r , « D i e F e ls e n m ü h le » . S p o h r , « J e s s o n d a » . K r e u t z e r , «G r a n a d a i é j i szá llá sa . L o r t z in g , «C z á r é s á csa . N ic o la i , « A w in d s o r i v í g n ő k » . M a rs c h n e r , «H a n s H e i l in g ) ) . M e y e r b e e r , « A H u g o n o t tá k a . W a l la c e , «M a r i t a n a » . B a lfe , « A c z ig á n y n ő » . )

Két zongorára négy kézre.

Beethoven, H a n g v e r s e n y d a r a b , I . 18. m ű , C -d u r (T h e r n V . é s L . ) U g y a n a z I I . 19. m ű . B -d u r c< «

— U g y a n a z I I I . 37. m ű, C -m o ll cc «— U g y a n a z I V . 58. m ü , G -d u r « cc— U g y a n a z V . 73. m ű , G -d u r cc. cc

Mozart, D -m o ll-h a n g v e rs e n y m ű , K ö c h e l 466. sz. je g y z . (A g g h á z y K . ) .— C -d u r -h a n g v e rs e n y d a ra b . K ö c h e l 467. sz. je g y z . (A g g h á z y K . ) .— S z o n á ta é s fu g a (E p s t e in G y . ) .

Gobbi H e n r ik , á tírá s , Schumann R . O p . 1. T h e m a ü b e r d e n N a m e n «A b e g g )> .

Schumann R . O p . 7. T o c c a ta .Strauss J o h .— Tausig, M á n le b t n u r e in m a l Tausig C ., U n g a r is c h e Z ig e u n e r w e is e n .

Czimbalomra :

Béri M . E m il. F e l r a g y o g o t t b o ld o g s á g o m cs illa g a .Bihari J en ő . S z e p te m b e r v é g é n .Dóczy J ó z s e f. É d e s a n y á m k ö s s e fe l a k e n d ő t .

— M e g é r e t t a p ir o s s z ő lő .— ír ta m é n le v e le t a cs á s zá rn a k .— H á z a m e re s z é r e .— V e t t a r ó z s á m p ir o s s e ly e m v ig a n ó t .

Elveszett a lovam. Népdal.Erdélyi D e z s ő . C z im b a lo m S z a lo n . IV. é v f . IV.—XII. fűz., V. évf.

I,—III. fűz.— T e k in t e t e s úr.

Dr. Fráter B é la . K i s k e r te m b e n s á rg u l a lo m b .Fráter L o r á n d . A z t b e s z é l ik a fa lu b a n .

— Ő s z i r ó z s a .— F e lg y ú j t o t t a m a B a b o s é k ta n y á já t .

Hegedűre (solo).

Bach. 6 s z o n a t in a (R o s é A r n o ld ) .Bauer Zsigmond K. H e g e d ű - is k o la .Fiorillo. 36 G y a k o r la t (H e l lm e s b e r g e r J ó z s .).

Page 69: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 399

Id . H e l l m e s b e r g e r J ó z s e f . 6 C a d e n z ia B e e th o v e n D -d u r h a n g ­v e r s e n y m ü v é h e z . B e e th o v e n h a n g v e r s e n y t ö r e d é k . B a c h A - m o l l - h a n g v e r s e n y . B a c h k e t t ő s h a n g v e r s e n y d a r a b . P a g a n in i D -d u r - h a n g v e r s e n y d a r a b . M o z a r t h a n g v e r s e n y d . h e g e d ű r e é s v io lá r a .

H o h m a n n , h e g e d ű - is k o la , t e l j . i k ö t e tb e n (N o w o t n y K á r o ly ) .— U g y a n a z 5 fü z e tb e n .

K r e u t z e r . G y a k o r la t o k (R o s é A r n o ld ) .L a n n e r - S t r a u s s a p a . T á n c z o k (H e l lm e s b e r g e r ) .M a y s e d e r . 6 E tu d e s , 29. m ű . (H e l lm e s b e r g e r ) .M a z a s . 36. m ű . E t u d e s m é lo d iq u e s e t p r o g r e s s iv e s (N o w o t n y ) .■ — I. (E t u d e s s p é c ia le s ).

— I I . (E tu d e s b r il la n te s ).— I I I . (E t u d e s d 'a r t is t e ) .

D a l l a m g y ű j t e m é n y . (H e l lm e s b e r g e r ) .— N é p d a l la m o k .— O p e r a d a l la m o k .— In d u ló k é s T á n c z d a r a b o k .

P a g a n in i . 24 C a p r ic e s ) R o s é A r n o ld ) .R o d e . 24 C a p r ic e s (H e l lm e s b e r g e r ) .R o d e - K r e u t z e r - B a i l l o t . H e g e d ü is k o la (N o w o t n y ) .

K é t h e g e d ű r e .

B e r i o t . 57 . m ü . 3 d u o s c o n c e r ta n ts (N o w o t n y ) .— 87 . m ü . 12 p e t i t s d u o s e lé m e n ta ir e s (N o w o t n y ) .

G e b a u e r . 12 k e t t ő s , i o . ’ m ű . (N o w o tn y ) .K a l l i w o d a . 70 . m ü . 2 d u o s . «

116. m ü . 3 d u o s . «— K e t t ő s ö k , 178. m ü . « *— U g y a n a z 179. m ü . «— U g y a n a z 180. m ü . «— U g y a n a z 181. m ü . «

M a y s e d e r . 3 k e t t ő s , 30 ., 31 ., 32. m ü . (N o w o t n y ) .M a z a s (N o w o t n y ) . P e t i t D u o s . 38. m ü . I .

— U g y a n a z 3S. m ü . I I .— - U g y a n a z 39. m ü . I.— U g y a n a z 39. m ü . I I .— D u o s fa c i le s , (K ö n n y ű k e t t ő s ö k ) 60 . m ü .— U g y a n a z , 61 . m ü .— D u o s a b é c é d a ir e s 85 . m ü . I — I I I .

D a l l a m g y ü j t e m é n y e k (H e l lm e s b e r g e r ) .— N é p d a l la m o k .— O p e r a d a l la m o k .— In d u ló k é s T á n c z o k .

P l e y e l . P e t i t s D u o s , 8. m ü . (N o w o t n y ) .V i o t t i (N o w o t n y ) . K e t t ő s ö k , I — X I I I . sz.Z s a d á n y i . L a n to s o k d a la a T ö r ö k v i l á g b ó l .

H e g e d ű r e é s z o n g o r á r a .

A v r a m i d é s J o h n B e y . O p . 4. A lb u m b la t t .B e e t h o v e n . Ö s s z e s s z o n á tá k . (R o s é A r n o ld ) .

— R o m á n c z o k , 49 ., 50. m ü . (P r i l l K á r o ly ) .

Page 70: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

4 0 0 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

Beethoven.,H a n g v e r s e n y d a r a b , 61. m ü . (P r i l l K á r o ly ) . Beriot K . Á r ia D o n iz e t t i o p e r á já b ó l .

— Ú jb ó l á tn é z t e (R o s é A . ) .— I. H a n g v e r s e n y tó . m ü . D -d u r .— IT. (( 32. CC B -m o ll.— I I I . <( 44- (C E -d u r .— I V . « 46. cc D -m o l l .

V . (( 55- cc D -d u r .- V I . « 70. cc A -d u r .

— V I I . (C 76. cc G -d u r .— V I I I . (( 99- cc D -d u r .— I X . cc 104. cc A -m o lI .— X . (( 127. cc A - m o l l .— A i r v a r ié 2. m ü. D -d u r---- « CC 7- cc E -d u r .--- <( cc 12. cc A -d u r .■--- C( « 15. « E -d u r .— « (C 42. (C D -d u r .•— « (( 67. cc D -d u r .— ('. (C 79- cc A -d u r .

— « « G -d u rb a n (k iv o n a t a h e g e d ü is k o lá b ó l ) .— S c é n e d e b a lle t , 100. m ü . (R o s é ) .

i d . H e l l m e s b e r g e r J ó z s e f. B á lje le n e t .— V ih a r je le n e t .

Horváth A t t i la . O p . 26. S o n a te p o u r V io l in e t P ia n o .Lanner. K e r in g ő - a lb u m (W e is z J .)Lipinski. K a to n a i h a n g v e r s e n y , 21 . m ü . (P r il l ) .

M a y s e d e r . 28. m ü . P o lo n a is e Á - d u r b a n (H e l lm e s b e r g e r ) .— 52. m ü . C o n c e r t in o E - d u r b a n (H e l lm e s b e r g e r ) .

Dallamgyüjtemények (H e l lm e s b e r g e r ) .— N é p d a l la m o k .— O p e r a d a l la m o k .

— In d u ló k é s T á n c z d a r a b o k .M e n d e ls s o h n . H a n g v e r s e n y m ü , 64. m ü. (R o s é A r n o ld ) .M o z a r t . Ö s s z e s s z o n á tá k (P r i l l ) .Paganini. I. h a n g v e r s e n y 6. m ü . (H u b a y J en ő ).

M o t o p e r p e t u o (H u b a y J e n ő ).R o d e (H e l lm e s b e r g e r ) . H a n g v e r s e n y d a r a b I V . sz.

— U g y a n a z V I . sz.— U g y a n a z V I I . sz.— U g y a n a z V I I I . sz.— U g y a n a z X I . sz.

Schubert. S z o n a t in á k , 137. m ü . (H e l lm e s b e r g e r ) .Schumann. R e g e k é p e k h e g e d ű r e ( v a g y v io la ) é s z o n g o r á r a (L a f o r g e ) . Spohr (P e t r i H e n r ik ) . H a n g v e r s e n y d a r a b I I . sz.

— U g y a n a z V I . sz.— U g y a n a z V I I . sz.— U g y a n a z V I I I . sz.— U g y a n a z I X . sz.— U g y a n a z X I . sz.— U g y a n a z X I I . sz.

Strauss, a p a . T á n c z o k (W e is z J.).Viotti (H e l lm e s b e r g e r ) . H a n g v e r s e n y d a ra b X X I I . sz.

Page 71: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 40

Viotti (H e l im e s b e r g e r . ) U g y a n a z X X I I I . sz.> — U g y a n a z X X V I I I . sz.

— U g y a n a z X X I X . sz.Dr. Vajda Emil. Op. 28. Theme vane.Zsadányi A rm a n d . A c s ik ó s ta n yá n . R é g i m a g y a r á b rá n d .

— L a v o t t a . S z ig e t v á r o s tr o m a .— I. M a g y a r á b rá n d .

Citerára.

Alpesi üdvözletek (P a s c h in g e r ) könnyen já ts z h a tó , s z ö v e g g e l e l lá t o t t n é p s z e rű d a lla m o k g y ű jt e m é n y e .

— A h e g e d ü k u lc s b a n I— I I I .— A m é ly k u lc s b a n I — I I I .

Ziehrer C. M. Z ie h re r -a lb u m I — II I .Uj Ziehrer-album. I — IV .

Gitárra.

Carulli. G itá r - is k o la (K r e m p l ) .Guiliani. G itá r - is k o la . (S tú d ió p e r la C h ita r ra ).

Gordonkára (Cello).

Dotzauer. G o r d o n k a is k o la , 155. m ű . (S a lte r N .).— 75 ö s s z e g y ű jt ö t t g y a k o r la t a a z is k o lá já v a l k a p c s o la tb a n .

(S a lte r N .). I — II I .M e n d e ls s o h n . 2 s zon á ta , 45., 58. m ű . (P o p p e r D .).

Mandolinára.

Krempl, M a n d o lin a - is k o la 8 h ú ro s (n á p o ly i ) m a n d o lin á ra .

Orgonára vagy Harmoniumra.

K e t t ő s - a lb u m . H a rm o n iu m ra v a g y z o n g o r á r a (B ib i R ú d . ).

— I (R o m a n t ik u s o k ).— I I (K la s s z ik u s o k ).— I I I (O p e r a d a lla m o k ).

Gotthard I. P. A k a d é m ia i m is e é n e k e k o r g o n a v a g y h a rm o n iu m szá m á ra .

Mendelssohn. O r g o n a - s z e r z e m é n y e k (B ib i R ú d .). Práludium-gyüjtemény o r g o n á ra (B ib i R u d o l f ) .

Violára.

Mozart. K é t k e t t ő s v io lá r a és h e g e d ű r e . ( L a fo r g e T h . ) Schumann. R e g e k é p e k v io lá r a é s z o n g o r á r a . (L a fo r g e T h . )

Magyar könyvkén egyl. évkönyve. XIII. évf. 26

Page 72: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

4 0 2 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

KAMARAZENE.

A Kettősök

(h e g e d ű r e és z o n g o r á r a ). L , I I . k ö te t .

B-hármasok.

(h e g e d ű r e , g o r d o n k á ra és z o n g o r á r a ) . I — I V . k ö te t .

Vonósnégyesek(k é t h e g e d ű r e , v io lá r a é s g o r d o n k á ra ).

B e e t h o v e n . V o n ó s n é g y e s 18. m ű. I. sz.

— U g y a n a z 18. c< I I . « ■--- « 18. (( I I I . «--- « 18. (C I V . «--- (( 18. « V . «— (( 18. (( V I . !<--- « 18. « I - V I . e g y k ö te tb e n .

--- « 59- « I . sz.--- C( Só - « I I . «— « Só : « I I I . «— (( 74- «

-— « 59. m ű I — I I I . é s 74. m ű 1 k ö te tb e n .— « 95- m ű.

— « 135-' «Graedener. 33. m ű . N é g y e s D -m o ll-b a n . Haydn. V o n ó s n é g y e s . 54. m ű. 1— 3. sz.

— U g y a n a z 74 . « 1 — 3- «— « 76. « I —6 . «

Mozart. V o n ó s n é g y e 5. I., G -d u r . K ö c h e l - j e g y ­ 387. SZ.

. — U g y a n a z . I I , D -m o ll « ei 421. «

--- « I I I . , E s -d u r « (C 428. ((

--- « IV . , B -du r. (C « 458. «

--- « V . , A -d u r , « (( 464. «

({ V I . , C -d u r, « « 465. «

--- (( V I I . , D -d u r . C( (C 499. «

--- « V I I I . , D -d u r , « « 575- ((

--- « I X . , B- du r, « « 589- «

--- (( X . , F -d u r , a « 5 9 0 - «

— « I. k ö te tb e n .

Perger. M á s o d ik n é g y e s B -d u r . 11. m ű.

Schubert. N é g y e s , 29. m ű.— U g y a n a z , O p . p o s th . D -m o ll.

Kamarazene-album.— I. (B e e th o v e n - n é g y e s e k , 18. m ű . 1 — 6. sz .)— I I . (U g y a n a z ). 59. « 1— 3, sz. é s 74, m ű ),— I I I . (M o z a r t , 10 h ire s n é g y e s ).

Page 73: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 4 0 }

Vonósötösök

(2 hegedűre. 2 violára és gordonkára).

Beethoven. Vonósötös, 4. mű.— U g y a n a z— «

29. «137. (t (F u g a D -d u r-b a n ).

«

Mozart. V o n ó s ö t ö s . — U g y a n a z

«

«

1., C -d u r , K ö c h e l - je g y z . 515. sz.11., G -m o ll , « « 516. «

I I I . , A -d u r , « « 581. «I V . . D -d u r , « « 593. «

Hármasok.

Haydn. 2 d iv e r t im e n to h e g e d ű r e , v io lá r a é s g o r d o n k á r a (H e u -

b e r g e r R . )Rubinstein. 85. m ű . H á rm a s z o n g o r á r a , h e g e d ű r e é s g o r d o n k á ra .

Dalok, műdalok, népdalok, couplettek stb. énekhangra, zongorakisérettel.

Id. Á b r á n y i K o r n é l . O p . 130. T á r o g a t ó k e s e r v e .Alföldi L á s z ló . Ö r e g c z ig á n y .

— H a l lg a t n é k e g y n ó tá t.Aprile. 36 s o l f e g g io (a z e r e d e t i k é z ir a t a la p já n a ta n ítá s c z é l ja ir a

ú jb ó l á td o lg o z t a F u c h s A . )Arany J á n o s . H e j c z ig á n y o k , h a a r ó z s á m lá t já to k .

A r r a kérlek kis madárka. N é p d a l.Auspitz J e n ő . O p . 15. K é t e r e d e t i m a g y a r da l. 1. Jaj d e g y a k ra n

m e g b á m u lta m az e g e t . 2. T is z t a a z é g . b o ru ta la n .

— F a lu v é g é n k u r ta k o c s m a .B a la s s a K á lm á n . T e l e v a n a fa lu .

— M e s s z e m e s s z e r ó n a s á g o n .B a la s s a L . K á lm á n . S z ö g é n y e m b e r n e k .Balogh Is t v á n . M ic s o d a c a c a o ? t r é fá s da l.Barna Iz s ó . Ju czi k u p le t ja a z « E g y g ö r b e n »p » - b ó l .

— M e g ö l t e k e g y le g é n y t .— M u ta t ja e z a z ú ri d re s s . A g r á r k u p ié .— S a n y a ró V e n d e l c o u p le t ja .

Bécsi hegyeken fújnak a szelek. N é p d a l.B e e t h o v e n . D a lo k és é n e k e k . . (H o r n K . )Béri M . E m il. F e l r a g y o g o t t b o ld o g s á g o m c s illa ga .Bihari J en ő . S z e p te m b e r v é g é n .Bogdán Is tv á n . N e m tu d o k én c z ig á n y -nélkü l.Boldog vagyok ha látlak.C h o r in G . H a jd ú n á n á s i n ó tá k . j . N o é n ó ta . 2. H a b e m e g y e k a

n á n á s i v á sá rra .Czigány czigány. N é p d a l.

VOCAL ZENE :

26*

Page 74: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

404 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

C o n c o n e . i o m ű . 25 L e p o n s d e C h a n t k .— U g y a n a z o k m é .— n . m ű . 30 E x e r c ic e s d e C h a n t m .— Ugyanazok m é.— 12. m ű . 15 V o c a l is e s m .— U g y a n a z o k m é.

— 17. m ű . G y a k o r la t o k b a ss zu s h a n g ra .— (G á r t n e r E . ) 9. m ű . 50 L e p o n s d e C h a n t k.— U g y a n a z m é .

C u r s c h m a n n A lb u m (K r e m s e r E . ) m .— U g y a n a z _ « k .

C s e n g e r y G y u la . (Á t í r á s ) A le g s z e b b é s le g ú ja b b 104 m a g v a r n é p d a l.

D ’A m a n t L e ó . O p . 147. S z e r e te m .D e c k e r C . M ik é n t v a l l ja m m e g .D ó c z y . Á r v a m a d á r .

— H a t e e n g e m n e m s z e r e t t é l .D o n á t h L a jo s . F e r d e v i lá g .

— F o r g a lm i a k a d á ly .D ó c z y . H u s z á r n ó ta .

D ó c z y J ó z s e f d a la i V I . fü z e t . 1. M é r t s z e r e t le k . 2. L e g s z e b b h áz a s o rb a n . 3. N ó tá r iu s úr.

É d e s a n y á m n e m t u d o k e la lu d n i . N é p d a l.

É d e s s é g e m , b o ld o g s á g o m .

E g r e s s y B ., B a r n a Iz s ó . T a lp r a m a g y a r . H a za fia s da l.

E g y s z e r e s ik e s z t e n d ő b e n n a g y p é n t e k . N é p d a l.

Én m á r innen elmegyek. N é p d a l .E r d ő s y A n ta l . I d ő k m ú ltá n .

F a n z l e r L . D a lo k . L ie d e r . S o n g s . M a g y a r n é m e t és a n g o l s z ö ­v e g g e l . é n e k h a n g r a z o n g . k ís é r e t t e l .1. fü ze t . 1. A n a m a ra n th . H o z z á . 2. A s y l . M e n e d é k . 3. F a lt é r . L e p k e é le t . 4. S e re n a d e . 5. P u r p u r r o th e R o s e n . B eh s z e r e tn é k r ó z s á t s z e d n i. 6. M a rc h e n . R e g e .

2. fü z e t . 7. N o t tu r n o 8. U n s c h u ld . Á r ta t la n s á g . 9. I c h m e in B lü m c h e n d ic h n e n n en . V ir á g n a k m o n d a n á la k . 10. D u l ie b e s A u g e n p a a r : T i é d e s s z é p s z e m e k . 11. O k ö n n t ’ ih r ic h d o c h s in g e n . B á r é n e k e ln i tu d n é k . 12. A b e n d fe ie r . M á ju s e s te .3. fü z e t . 13. L ie b e s l ie d . S z e r e t le k k e d v e s e m . 14. I c h fü h le d e i- n e n O d e m . K ö r ü l le n g e n g e m m in d e n ü tt . . . 15. In d é r B a rk e . A b á rk á b a n . 16. D i e h e l le S o n n e le u c h te t . A fé n y e s n a p tü zé - v e l . 17. I c h k ü ss te d ic h a m lie b s te n . C s ó k c s ó k ra .4. fü z e t . 18. K e in S te rn a m H im m e l. S e m h o ld , s e c s illa g .19. D u k le in e s b la u e s B lü m c h e n . T e k e d v e s k é k v ir á g . 20 . H o s s z ú lá za s é js za k á k o n , I n s c h w ü le n N á c h te n . 21. M o r g e n - th a u . É b r e d é s . 22. S ie h s t d u . d a s M e e r ? O h n é z d a z á r t !5. fü z e t . 23 . A r m e s J u lch e n . S z e g é n y Ju lis . 24. W u n s c h . V á g y a k o z á s . 25. D u leb s t . T e é ls z . 26 . H e j. ! P a l i n e h ú zd . . . H e , lá s s ’ Z ig e u n e r . 27. V e r g e b l ic h e s S e h n e n . M in d h iá b a .6. fü z e t . 28 . O f t s in n ’ ic h h in u n d w ie d e r . E lm e r e n g e k én s o k s z o r . 29. D u b is t d ie H e r r i ic h s t e . A le g d ic s ő b b ik . 30. R in g a s d , a lta sd , é d e s á lo m . S c h la f S ü s s lie b c h e n . 31. K o n z e r t . A k o n c e r tb e n . 32. D a s H e id e k in d . A p u s z tá k g y e r m e k e .

Page 75: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 405

7. fü z e t . 33. Im m e r m eh r . M in d ig t ö b b e t . 34. S i v o u s s a v ie z . H a tu d n á . 35. U n s o u p ir d e F a u s t , F a u s t b ú csú ja . 36. Z u e ig - n u n g . A já n lá s . Á r a fü z e t e n k é n t 2 k o r . 50 fül.

F a r k a s A m b ru s . E s z e m a z t a k is b a b á ja .— O k t ó b e r b a e l k e l l m en n i.— • E lh a g y n á la k , h a b írn á la k .— H o g y h a v é g i g t e k in te k a . . .

B . F e h é r J e n ő . K e r te m a la t t v a n e g y tá b la á rp a .— S o h a s in c s e n a b a k á n a k v a s á rn a p .— S á rg a le v é l .

— E lm e g y e k a z e s k ü v ő d r e .— T e k in t e t e s k a p itá n y ú r.— A k á rm ily e n h a va s e s ő e s ik .— P ü n k ö s d i r ó z s á k .

F r á t e r L o r á n d . M e g ö l t e e g y le g é n y m a g á t.

F r e e d _A. H o o p e . A z e lh e r v a d t r ó z s a b im b ó é s a m éh .G a r a Á k o s . A z m á r n a g y ba j.

G a r a i (G e ig e r ) M ó r . O p . 173. C o n tra R ó z s a b im b ó é s a m éh . G a z d a g S á n d o r . E s t i c s illa g .

— A k is lá n y k u ta tja .— A z a n ó ta já r ja .— K e s e r v e s e n h u zo m n e k e d .- - Jer c s a k id e p ic z i b a b á m .

G e r b e r . K a s z á rn y á b a le v é l j ö t t e g y b a k á n a k .G io r d a n i T . E g y e t le n e m , t ie d s z iv e m . O la s z rriűdal. G o ld m a r k - A lb u m . (T a r ta lm a : «S c n n ta g s r u h e . » « W e n n d ie L e r c h e

z ie h t . » «D a s k a h le G r a b . » « D e r W a ld w ir d d ic h te r . » « D i e Q u e lle . ) ) «S c h Ia g e n ic h t d ie fe u c h te n A u g e n n ie d e r . » « W e in e t u m s ie . » « S o la c h ’ d o c h e in m a l. » « W i r g in g e n z u s a m m e n .» « E r s a g t m ir s o v ie l.a «0 w il ls t d u m ic h n ic h t m itn e h m e n .» « H e r z e I e id . » «B e s c h w ö r u n g . » « S t r ö m ’ le is e , d u B a c h le in .» « M a r i e . » tc W o llt e r n u r f r a g e n . » « F r a n z . » ) m .

— U g y a n a z m é .G ö n d ö r A u r é l. S u le m á jk ó D e v la m arja . C z ig á n y d a l.G r e i z in g e r . A k is v ir á g tó l . D a lro m á n c z .G r ó s z A fr é d . D a l a l i ft r ő l.

— A z én p a p á m .

— N e m is k é n e e g y é b .— V ir á g á ru s leá n y .

G r o w s F r e d . W e n te M o o n B e g in s a P e e p in g .H a t e t u d n á d . N é p d a l.H u b e r S á n d o r . O p . 30. S t ö r ic h ?

— O p . 31. A z é r e t t leá n y .— K o s s u th -A lb u m .— P á s z to r ira fu ru ly á z ik a r é te n .

H u s z k a J e n ő . S z o m o r ú fűz.

H ű v ö s Iv á n . A r é g i s z e r e tő d a la i. — C s illa g r a g y o g . — P ir o s a ró z sa . — A z t h a llo t ta m . — Z ö ld r e fe s t e t t z s a lu g á te r . — É r z e d - e ?

A z t k é r d i . — •, A fa lu b ó l fe lh ő s z á rn y a '. — N e m b íz o m én . — K u k o r é k o l m á r a k ak as .

I v á n f y G r e i z i n g e r Iv á n . G ó ly a m ad ár, h o n n a n m e r r e b u jd o s o l.— A m a lo m b a k u k o r ic z a d a rá ja .— A s z á z é v e s K o ssu th -d a l.

Page 76: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

406 ZENEMŰVEK JEGYZEKE.

K e r t e m a la t t . N é p d a l.K é s ő é j j e l m e g s z ó la l a fu r u ly a . N é p d a l.K i s k u t y a , n a g y k u t y a . N é p d a l.A k o ld u ló h o n v é d . N é p ro m á n c z .K o m á r o m y A n ta l. B e le n é z te m s z é p s z e m e d b e .— A k a ss a i g a zd á szn a k .

K o n t o r E le k . V e s z p r é m v á r o s s z é p h e ly e n van ,K o r á n y i . K i t e t t é k a g y á s z lo b o g ó t .

— S z o m o rú a n h a llg a to m a b ú s t i l in k ó h a n g já t.— Jaj Is te n e m , d e jó is a le á n y n a k .

K u n c z e r G y u la . S z e g z á r d i h a n g o k , i . H a zá m , h a zá m , 2. C s e r g e d e z ő k is p a ta k . 3. F ö ld s z in te s h á z k é t k is a b la k . 4. A ra n k a csá rd ás .

L á n g János. A l fö ld i v ir á g o k , r. A c z e g lé d i b ir ó lá n ya . 2. A z A l f ö l ­d ö n . 3. M in e k is v a n . 4. C s ó k o t lo p ta m . 5. S z e l lő já ts z ik .6. I t t v a n o k t ó b e r h ó . 7. S z é p id ő va n .

L á n y i E rn ő . O p . 49. K o s s u th g y á s zd a l.— O p . 114. S a jó p a rtjá n .— 1. H a te v ir á g v o ln á l. 2. L e h u l lo t t a ju h a r f a . . . 3. S z e g e d

m e lle t t D o r o z s m a 4. S zá ll a v a d lu d . 5. M e g k e l l v á ln i a fa lu ­tó l. 6. K ü n n a k e r tb e n . 7. K in y i l lo t t a fe h é r ró z s a 8. H e j

s z é p a sszon y .— K a r á c s o n y i én ek .— K in y i l lo t t a fe h é r ró zsa .— L e m o n d a n i.— T e k in t e t e s ur.

L e n g y e l D e z s ő . O p . 5. S z o m o r ú d a lo k .— 1. S ö t é t v ih a r n a p s g g a ra s . 2. A fe lh ő v e l e n y e le g . 3. D e b r e

c z e '. i ö r e g e rd ő . 4. H u ll a hó , hu ll.L e n g y e l M . D a l a z ó rá ró l

— (Á t í r á s , ) É d e s a n yá m n e m tu d o k e la lu d n i.— H a m e g á l ló k k is fa lu m n a k h a tá rán .— H a é n v o ln é k az Ú r is te n .— M e g is h á za so d n á m .— J ó d o lg o m v o l t S z e g e d é b e n .— M é g e g y Is te n á ld jo n t s e m o n d o t t ő.— Ig a z á n igazán .— A m o t t v a g y o n e g y ház sa rk a

— P a ló c z n ó tá k .— 1. D u r a g y e s z n ó . 2. S z a b a d s á g o m e l va n zá rva . 3. D e b r e -

c z e n i t o r o n y e lő t t , 4. M e g ö l t é k a lu d a t . . . 5. K u tá g a s ra s zá l­lo t t a b ö lé n y . 6. T is z á n tú l. 7. H a b e m e g y e k a c s á rd áb a .

L e n g y e l M isk a . (Á t ír á s ) . S ó ly o m m ad ár.— S z á rn y a a fe c s k é n e k .

A l e g s z e b b m a g y a r n ó t á k 7 — n . fü ze t .

D a s L i e d im V o lk e (D a lg y ű jte m é n y ). (A n é m e t n é p 2 0 0 k e d v e lt é n e k é n e k g y ű jt e m é n y e ; k ia d ta K r e m s e r E d e . )

L o e w e . A lb u m (R e i t e r Józs.). 1. T a r ta lm a : «A r c h ib a ld D o u g la s .a « D i e G lo c k e n v o n S p e ie r . » « A b s c h ie d . » « H e r r O l u f » « G r a f E b e r s t e in .» « D i e v e r fa l le n e M ü h le .» «H e in r ic h d . V o g l e r . » «F r id e r ic u s r e x . » c P r in z E u g e n , d é r e d le R it t e r .o « D e r W ir t h in T ö c h t e r le in . » « D i e R e ih e r b e iz e » « D e r F is c h e r » «D a s E rk e n n e n .s « D e r J u n g g e s e l l . » «T ro m m e ls t a n d c h e n » « E lv e r s -

Page 77: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 407

h ö h . » « D e r S c h a t z g r á b e r . » « H o c h z e i t l i e d . » « D i e w a n d e ln d é G lo c k e . » « D e r B lu m e n R a c h e . » « G r e g o r a u f d e m S t e in . » )

L o e w e . I I . ( T a r t a lm a : « E d w a r d . » « E r l k ö n i g . » « G o ld s c h m ie d 's T ö c h t e r le in . » « D e r N ö c k . » « T o m d é r R e im e r . » «K l e in e r H a u s - h a l t . » « D e r h e i l ig e F ra n c is c u s .- ) « D e r g e t r e u e E c k a r t .a « D e r T o d t e n t a n z , » «J u n g fra u L o r e n z . » » H é r á i d » « O d in ’s M e e re s - r i t t . » « F e u e r s g e d a n k e n . » « D i e L a u e r , (D é r W o y w o d e . ) » « D e r Z a u b e r le h r lin g .) ) « D e r M o h r e n fü r s t . » « D i e M o h ren fü rs tin .)> a D e r M o h r e n fü r s t a u f d é r M e s s e . » a D e r M ö n c h zu P is a . » « D i e n a c h t l ic h e H e e r s c h a u .» a l lu e s c a . » )

— I I I . ( T a r t a lm a : « D i e U h r . » « D e s fr e m d e n K in d e s h e i l ig e r C h r is t . » « D e s G lo c k e n th ü rm e r s T ö c h t e r l e in . » « D i e H e in z e l- m a n n c h e n .» « M a x in A u g s b u r g . » (D é r le t z t e R it t e r . ) « M a x und D ü re r .a (D é r le t z te R i t t e r . ) « A b s c h ie d . » (D é r le t z te R i t t e r . ) «D a s n u ss b ra u n e M á d c h e n .» a O sü sse M u tte r . ) ) «J u n g - frá u le in A n n ik a . » a K a is e r O t t o ’ s W e in a c h t s !e ie r . » «D a s W u n d e r a u f d é r F lu c h t . » « D e r W e ic h d o r n . » «D a s W ie g e n fe s t zu G e n t . » «C a r l V . in W i t t e n b e r g . » « D i e L e ic h e zu S t. J u s t .» «G e n e r a l S c h w e r in . » « W i r k u n g in d ie F é r n é . » o D e r S a n g e r . » «N ie m a n d h a t ’s g e s e h ’n . » oS ü sses B e g r á b n is . » «H in k e n d e J a m b en .)) o D e r a lté G o e th e . ) ) o D e r E d e l f a lk . » )

M a g y a r d a lo k é s n é p d a lo k . V . é v fo ly a m 3 1 — 5 0 -ig .V I . « 1— 5 -ig .

M a k r a y I .á s z ló . K é t g rá n á to s .

M a n d y c z e w s k y . 7. m ü . R o m á n d a lo k .

M a s c a g n i- a lb u m . (T a r t a lm a : o D e in S t e r n » . o E n ts a g u n g o . o B lu m e n - o r a k e l » . « D i e R o s e im G e b e tb u c h » . «M o n d la n d s c h a f t » . ) m.

— U g y a n a z k .M e g v e r t e n g e m . N é p d a l.M e n d e ls s o h n . K e t t ő s ö k .

— D a lo k (G á r tn e r E d e ), m .— U g y a n a z o k k .— U g y a n a z o k m é.

M e y e r b e e r . A p r ó d - d a l a H u g o n o t tá k b ó l .M i s k o l c z i K á lm á n . H a tu d ta d , h o g y n e m s z e r e t té l, m é r t c s a ltá l

m e g e n g e m e t .M o c s á r y Im re . O p . 5. S e re n a d e .M o g u le s c u S. A z e n e s z ó l. V i g da l.M o z a r t . D a lo k é s é n e k e k . (H o r n K . )N e m k í v á n o k k in c s e k e t . N é p d a l.N e m e s B é la . O p . 14. Ö t da l. 1. A z e r d ő vá r . 2. M á r k é s ő . 3. S e p h i.

4. L e z á r o m c s e n d e s e n s z e m é t. 5. O s z s z e l v o l t m é g .N in c s e n d é z s m a , n in c s e n r o b o t . N é p d a l.P a p Z o ltá n . K o s s u th H y m n u s .P a r t i F e r e n c z . M é g a z t v e t ik a s z e m e m re .

R a d v á n s z k y . O p . 4. S ir ó n ó tá k . 1. V i lá g o s k é k t e ly e m k e n d ő . 2. C z ig á n y c z ig á n y , n é g y k is h ú ro d . 3. N e m lá th a to m a b a b á ­m a t. 4. Á r v á n m a ra d t a k ik ir ic s . 5. S írn i jö t t e m a v ilá g ra .6. T e le s i r t a a r é t e t a z é js za k a . 7. E r d ő e rd ő . 8. S ir a h a ra n g a fa lu b a n . 9. O r g o n a - fa k o s z o r u s k is t e m e tő . 10. E d ith k e c s á r ­d ás , k é t é v e , h o g y n e m lá tta la k én té g e d .

R o s e n z w e ig H . O p . 120. A t e s z e m e d b e n .

Page 78: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

408 ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

S c h u b é r t - a lb u m . I . (T a r ta lm a : o S c h ö n e M ü lle r in o . « W i n t e r r e i s e » . «S c h w a n e n g e s a n g < > . V á lo g a t o t t d a lo k (A n t o n R i i c k a u f ) m .

— U g y a n a z o k k .— « m é .— « N é p k ia d á s m . k . m é .

S c h u b e r t . A k ö n n y e k d ic s é r e t e .— K ö s z ö n t le k én .— A p is z t r á n g .— G r e t c h e n a r o k k a m e lle t t .— T a v a s z i h it .

— A lá n y k a p a n a s za .— N y u g t o m t e v a g y .— A v á n d o r é j i d a la .— A z i f jú a p á c z a .— M ig n o n d a la .— É j je l .— A m in d e n h a tó .— C s e n d a t e n g e r e n .— K ö z e l a k e d v e s .— É b r e s z t ő .— R o m á n c z « R o s a m u n d á b ó l .— S z e r e lm e s iz e n e t .

S c h u m a n n . D a lo k I. ( « M y r t h e n » , F r a u e n L i e b e u n d L e b e n » , d a lfü z é r , « D i c h t e r l i e b e » é s v á lo g a t o t t d a lo k ) , (R ü c k a u f ) , m .

— U g y a n a z k .—- « m é .— K e t t ő s ö k (D a lo k é s é n e k e k 2 é n e k h a n g r a z o n g o r a k is é r e t t e l ,

á tn é z t e H ir s c h fe ld R . )— A k é t g r á n á to s .

S íp o s A n ta l . L a u r a - d a lo k . 1. M ik o r a z é j a fö ld r e s z á l lo t t . 2. F e l ­t e k in t e k a c s i l la g o s é g r e . 3. H o g y h a b ü n ü l r ó n á a z t fö l .4. C z in k a P a n n a k e s e r v e . 5. I z z ó n a p á llj m e g . 6 T é p e t t fe lh ő . 7. M é r t n e m le t t e m c s i l la g é n a z é g e n . 8 . H a m e g h a lo k v is s z a jö v ö k .

S o l f e g g i o - a l b u m . (G á r n tn e r E d e ) m .— U g y a n a z k .— « m é .

S t o l l K á r o ly . A z I z é .S z á n t h ó F e r e n c z . Z u g a v ih a r k e r g e t i a . . .

— C z ig á n y k e s e r g ő .— N e m h is z e k a k é k é g . . .— N e s z e r ó z s á m a k e n d ő d .

S z e n t i r m a y E le m é r . O p . 161. H á r o m d a l. 1. K o s s u t h s ir ja . 2. P i r o s H a j n a l . . . 3. H a t e r ó z s á m .

— S z á ll a k is p i l la n g ó .— K a k u k da l.

S z o m o r ú a n h a l l g a t o m a b ú s t i l i n k ó h a n g j á t . N é p d a l .T a m a y A la jo s . A z e g v lo v a s .i f j . T o l d y L á s z ló . H a t d a l. 1. A p r i l . 2. Á lm o d o z v a . 3. A z é n e k lő

k o ld u s . 4. H a id é . 5. N y á r i e s t . 6. V e r ő f é n y .U j s i r v a n a t e m e t ő b e n . N é p d a l .V a c c a i . M e t o d o p r a t ic o , É n e k is k o la ( I f f e r t A g . )V a n n e k e m s z e r e t ő m S z e g e d v á r o s á b a n .

Page 79: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

ZENEMŰVEK JEGYZÉKE. 4O9

V árad y A la d á r . K é t r o m á n c z . 1. L a n c e lo t . 2 . Á lo m és v a ló . W eber. D a lo k é s é n e k e k (H o r n K . )W eidinger D e z s ő . U g y e b a b á m ?

— H e j ! n a g y I s t e n d e é r z e m a k e z e d . . .— N in c s , a k in e k t ö b b o k a v o n .

W einzierl. 28. mű. « R a t t e n fa n g e r v o n H a m e ln » , d a lo k (B a r i t o n . )— 37. m ű . « L i e d e r e in e s fa h r e n d e n G e s e l le n # (B a r ito n ).

W e is z V i lm o s . A f é i f i é s a m éh . D a lk e r in g ő .— N e n yú lj h o z z á m .

Z á d o r J e n ő . E ls ő s z e r e le m .Zayzonné S t ő g e r A d é l . G o n d o lt a m r á d r ó z s a n y i lá s k o r .Z s a d á n y i . A n y á m , a n y á m , m o n d d m e g k é r le k .

— A s z e m a k a ra t ja . M a g y a r d a l.

Szöveges zongora-kivonatok.

(A z o p e r a - z o n g o r a - k iv o n a to k a s z ín p a d o k r é s z é r ő l á lta lá n o s a n a lk a l­m a z o t t p á r b e s z é d e k e t é s je le n e t e s m e g je g y z é s e k e t ta r ta lm a z z á k .) Beethoven, « F i d e l i o » (D r . K ie n z l ) .B o i e ld i e u . « A fe h é r n ő » (H e u b e r g e r R ik . ) .B r u c k n e r , « T e D e u m » ( i l l e t v e o r g o n a k is é r e t t e l já ts z a n d ó ) .Haydn, « A t e r e m t é s » (H e u b e r g e r R ik . ) .

— « A z é v s z a k o k # « «— « A m e g v á l t ó s z a v a i a fe s z ü le te n )) (K r e m s e r E .).

Lortzing, « A f e g y v e r k o v á c s » (K ie n z l ) .— « C z á r és á c s » (K ie n z l ) .— « V a d o r z ó ) ) (K ie n z l ) .

'Á s ó « U n d in e » (K ie n z l ) .Mendelssohn, « P a u lu s » (H e u b e r g e r ) .Mozart, « D o n J u a n » (D r . K ie n z l ) .

— « F i g a r o la k o d a lm a s (B rü ll I g n á c z ) .— R e q u ie m (H ir s c h fe ld R . ) .— « A v a r á z s fu v o la s (D r . K ie n z l ) .

Nieolai, « A w in d s o r i v í g n ő k » (H e u b e r g e r R ik . ) .R o s s in i , « A s e v i l la i b o r b é ly s (B rü ll I g n á c z ) .Schumann, ( (P a r a d ic s o m és P e r is (H e u b e r g e r ) .Smetana, « A t i t o k s (T a je m s tv i ) .

— « A c s ó k s (H u b ic k a ) .— « D a l i b o r » .

Weber, « A b ű v ö s v a d á s z a (D r . K ie n z l ) .

Férfikarra.

L á n y i E r n ő . F o h á s z .— B o r d a l.— V a d á s z d a l .— E c c e s a c e rd o s .— N é p d a l .

U dvardi S z a n is z ló . L e g ú ja b b m a g y a r k ir á ly h y m n u s .

Magyar könyvker. egyl. évkönyve. X III. évf. 27

Page 80: A MAGYAR KORONA ORSZÁGAIBAN - epa.oszk.huepa.oszk.hu/02500/02548/00026/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereske… · cello. mit Begleitung des ... Rózsavölgyi és Társa 2 kor, 40 filL

4 io ZENEMŰVEK JEGYZÉKE.

N ői karra.

Schum ann, D a lo k é s é n e k e k n ő i k a r ra (P a r t itú ra z o n g .-k is é r e t t e l ) .— U g y a n a z (S z ó la m o k ).

V egyes karra.

K ontor E le k . Ü d v ö z lő d a lM endelssohn, D a lo k v e g y e s k a rra , 41 ., 48., 59., 88. és 100. m ű.

(P a r t itú ra ).Schum ann, D a lo k é s é n e k e k v e g y e s k a r ra (p a r t itú ra ).

— U g y a n a z (s z ó la m o k ).

Három szólam ú női karra.

B ogisich M ih á ly . N é g y r é g i e g y h á z i é n e k :1. s zá m . R é g i t e m p lo m i é n e k a b o ld o g s á g o s S zű z M á r iá ró l.2. « U g y a n a z s z en t M á r ia M a g d o ln á r ó l .3. « « « L á s z ló k ir á ly ró l .4. « « « Is t v á n k ir á ly ró l .

Dalok énekhangra, orgona- vagy más hangszer-kisérettel.

Kontor E le k . K ö s z ö n ts ü k M á r iá t .Lányi E r n ő . O p . 54. A v e M á r ia .

— B e a ta es.

Melodrámák. Játékok versben, dalokkal.

Sztojanovits Jen ő. O p . 55 . A m a d a ra k d a lv e r s e n y e .Bévfy G é z a . A m e g fa g y o t t g y e r m e k . S z ö v . írta . b r . E ö t v ö s j . Révfy S im o n . Ju d it, m e lo d rá m a .

Zenekarra.

Fucik Ju lius. O p . 69 . T r a u m id e a le .Id. Hellmesberger J ózse f, m ü v e i h e g e d ű já t é k r a z e n e k is é r e t te l .

— «B á l i je le n e t )) . P a r t itú ra .— U g y a n a z . T e l je s z e n e k a rs z ó la m o k .— U g y a n a z . H e g e d ű s z ó la m . D o u b l.— U g y a n a z . G o r d o n k a s z ó la m . D o u b l.— U g y a n a z . B a s s zu s s zó la m . D o u b l.— H e g e d ű r e és z o n g o r á r a .— ((V ih a r je le n e t , ) ) P a r t itú ra .— U g y a n a z . T e l je s z e n e k a rs z ó la m o k .— 1. h e g e d ű s z ó la m . D o u b l.— I I . h e g e d ű s z ó la m D o u b l.— G o r d o n k a s z ó la m . D o u b l.— B a s s zu s s zó la m . D o u b l.— H e g e d ű r e és z o n g o rá ra .

Lányi Ernő. O p . 113, a/b. M e s e .