a8030340@xtec.cat Institut Investigador ... NOFC.pdf · Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament…

  • Published on
    05-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 1 de 97 </p><p> Institut </p><p>Investigador Blanxart </p><p>Normes d'organitzaci i funcionament del centre </p><p>(NOFC) </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 2 de 97 </p><p>NDEX </p><p>1. Funcionament intern 3 </p><p> 1.1. Direcci 1.2. rgans collegiats de govern 1.3. Nivells i tutories 1.4. Comissi pedaggica, mbits i departaments. 1.5. Comissi d'Atenci a la Diversitat (CAD) 1.6. Comissi de Convivncia (CCV) 1.7. Altres rgans unipersonals i crrecs </p><p>2. Disseny curricular d'ESO i Batxillerat (dirn i nocturn) 20 </p><p> 2.1. Disseny curricular ESO 2.2. Disseny curricular Batxillerat dirn 2.3. Disseny curricular Batxillerat nocturn 2.4. Normativa treball de recerca 2.5. Normativa reuni davaluaci </p><p>3. Projectes pedaggics 36 </p><p>4. Criteris per a l'organitzaci pedaggica 40 </p><p>4.1 Criteris per a lelaboraci dhoraris </p><p>5. Normativa General Interna 44 </p><p>6. Comunitat educativa 57 </p><p>7. Documents 69 </p><p>8. Espais del centre 71 </p><p>9. Normativa vigent 75 </p><p>10. Annex documents 77 </p><p> Models 1, 2, 3, 4 de sortides Carta de comproms educatiu Justificaci dabsncia o retard de l'alumnat Acta d'exclusi de classe Procs a aplicar en cas d'incorrecci o falta de l'alumnat Document orientador 4t ESO </p><p>Acta davaluaci del treball de recerca (TDR) Quadern de seguiment dels TDR Sol.licitud de perms del professorat Models 1 i 2 de justificaci d'absncia o retard del professorat </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 3 de 97 </p><p>FUNCIONAMENT INTERN </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 4 de 97 </p><p>1. FUNCIONAMENT INTERN </p><p>1.1 DIRECCI </p><p>1.1.1 Equip directiu </p><p>CRRECS </p><p>Periodicitat de les reunions: Reuni setmanal de dues hores. </p><p>1.1.2 Funcions dels rgans unipersonals de lequip directiu </p><p>Dir. Cap Estudis </p><p>Cap Estudis adjunt </p><p>Coord. Pedag. </p><p>Secr. </p><p>Representar el centre </p><p>Gestionar la dotaci de recursos material i personals </p><p>Coordinar l'equip directiu i el Consell escolar </p><p>Coordinaci amb l'AMPA </p><p>Exercir la prefectura del personal adscrit al centre </p><p>Coordinar la participaci dels diferents sectors </p><p>Garantir la informaci a la comunitat escolar </p><p>Complir i fer complir les normes vigents </p><p>Seguiment de la plantilla </p><p>CRRECS DIRECTIUS </p><p>Directora </p><p>Cap dEstudis </p><p>Cap dEstudis adjunt </p><p>Coordinador Pedaggic </p><p>Secretari </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 5 de 97 </p><p>Dir. Cap Estudis </p><p>Cap Estudis adjunt </p><p>Coord. Pedag. </p><p>Secr. </p><p>Dirigir i coordinar totes les activitats del centre </p><p>Confecci horaris Distribuci de grups i aules </p><p>Coord. atenci diversitat: CAD, EAP... </p><p>Coord. Centres primria i secundria de la zona </p><p>Coordinaci sortides i extraescolars </p><p>Seguiment econmic de les sortides </p><p>Seguiment activitats extraescolars </p><p>Organitzaci sessions avaluaci </p><p>Coordinar les reunions d'avaluacions </p><p>Coordinar el programa d'acci tutorial </p><p>Coordinaci de nivells d'ESO </p><p>Criteris i seguiment de l'avaluaci </p><p>Coordinaci CAP -Equip de Salut </p><p>Seguiment i avaluaci de les accions educatives </p><p>Coordinar la comissi pedaggica </p><p>Llibres de text </p><p>Eixos transversals i Optatives </p><p>Formaci del professorat </p><p>Projecte curricular de centre </p><p>Coordinaci batxillerat dirn </p><p>Coordinaci batxillerat nocturn </p><p>Projecte Educatiu de Centre </p><p>Coordinaci amb l'IMSS </p><p>Economia, gesti i administraci </p><p>Exercir la secretaria dels rgans collegiats i aixecar les actes </p><p>Estendre certificacions i documents oficials </p><p>Expedients acadmics </p><p>Inventari i arxius del centre </p><p>Substituir al director en cas d'absncia </p><p>Alumnat: participaci i disciplina </p><p>Coordinaci amb els serveis socials i l'EAP </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 6 de 97 </p><p>1.2 RGANS COLLEGIATS DE GOVERN </p><p>1.2.1 Claustre del professorat </p><p>Responsable: Direcci </p><p>Periodicitat: Trimestral </p><p>Components: Tot el professorat que presti serveis al centre </p><p>Funcions: </p><p> Participar en l'elaboraci del Projecte Educatiu de Centre (PEC). </p><p> Informar i aportar propostes sobre l'organitzaci general del centre i sobre les activitats escolars, extraescolars i complementries. </p><p> Formular propostes per a l'elaboraci dels projectes de centre i programacions de l'aula. </p><p> Aportar propostes sobre projectes curriculars i els aspectes docents de la programaci del centre. </p><p> Promoure iniciatives d'experimentaci, innovaci pedaggica i formaci del professorat. </p><p> Escollir els seus representants al Consell Escolar. </p><p> Conixer les candidatures a la direcci i els seus projectes de direcci, i designar els professors que han de participar en el procs de selecci del director o directora. </p><p> Aportar propostes relatives a l'orientaci, tutoria i recuperaci de l'alumnat. </p><p> Analitzar i valorar els resultats de l'avaluaci de l'alumnat i del centre en general. </p><p> Aportar criteris i propostes per a l'elaboraci de les Normes de Funcionament del Centre (NOFC). </p><p> Aportar criteris pedaggics sobre la distribuci horria, la utilitzaci d'espais i de l'equipament didctic. </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 7 de 97 </p><p>1.2.2 Consell Escolar </p><p>Responsable: Direcci </p><p>Components: Director </p><p>Cap d'estudis </p><p>Secretari (amb veu i sense vot) </p><p>1 representant del PAS </p><p>6 professors/res </p><p>1 representant de l'AMPA </p><p>2 pares/mares </p><p>3 alumnes </p><p>1 representant de l'Ajuntament </p><p>Es renovaran la meitat dels components cada dos anys. </p><p>Funcions: </p><p> Establir les directrius per elaborar el PEC, avaluar-lo i aprovar-lo per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. </p><p> Participar en el procediment de selecci i en la proposta de cessament del director o directora. </p><p> Valorar les propostes sobre la creaci d'rgans de coordinaci de l'institut. </p><p> Avaluar i fer propostes sobre les Normes d'Organitzaci i Funcionament del Centre (NOFC). </p><p> Intervenir en la resoluci dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. </p><p> Supervisar el projecte del pressupost. </p><p> Elaborar les directrius per a la programaci i el desenvolupament de les activitats complementries, extraescolars i serveis. Avaluar-ne l'execuci. </p><p> Establir relacions de collaboraci amb altres centres. </p><p> Supervisar i avaluar la memria i el pla anual. </p><p> Promoure la renovaci de les installacions i equipament escolar i vigilar la seva conservaci. </p><p> Fixar les directrius per la collaboraci amb altres centres i entitats. </p><p> Analitzar i valorar l'evoluci del rendiment i resultats de l'alumnat. </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 8 de 97 </p><p>1.3 NIVELLS I TUTORIES </p><p>1.3.1 Comissi de coordinaci de Nivell </p><p>Periodicitat: Reuni setmanal </p><p>Responsable: Cap d'estudis </p><p>Components: Cap d'Estudis </p><p> Coordinadors/res de nivell </p><p> Coordinador pedaggic </p><p>A ms hi podran ser convocats aquells/es que la Comissi cregui necessari per tractar temes en concret. </p><p>Funcions: </p><p> Dinamitzar i controlar la feina dels equips docents de nivell. </p><p> Fer el seguiment del funcionament del centre des d'una perspectiva general. </p><p> Discutir i preparar temes de carcter general. </p><p> Proposar temes al claustre. </p><p> Donar resposta a la gesti diria. </p><p> Fer el seguiment del tractament de la diversitat. </p><p> Presentar el pla de sortides i activitats extraescolars. </p><p> Fer el seguiment dels diferents acords i propostes de treball sobre hbits, actituds, procediments, etc. </p><p> Fer el seguiment de les diferents accions tutorials. </p><p> Fer la proposta i el seguiment de les activitats dels diferents eixos transversals de l'Etapa. </p><p> Coordinar els Crdits de Sntesi dels diferents cursos. </p><p> Completar l'ordre del dia de les reunions dels Equips Docents de Nivell. </p><p> Fer el seguiment de la planificaci de les tcniques d'estudi. </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 9 de 97 </p><p>1.3.2 Funcions del coordinador/a de nivell </p><p> Convocar i establir l'ordre del dia, amb la suficient antelaci, de les reunions dels Equips Docents de nivell i les sessions d'avaluaci. </p><p> Elaborar una acta amb els acords de cada reuni, facilitant una cpia al Cap d'estudis. </p><p> Fer el seguiment dels eixos transversals. </p><p> Coordinar els crdits de sntesi. </p><p> Fer el seguiment de les diferents accions tutorials i compliment del Pla d'Acci Tutorial (PAT). </p><p> Fer el seguiment dels diferents acords i propostes de treball sobre com treballar els hbits, actituds, procediments, etc. </p><p> Atendre en segona instncia (desprs del/la tutor/a) les incidncies de l'alumnat. </p><p> Coordinar el calendari de sortides i proposar el professorat acompanyant i substitut. </p><p> Fer el seguiment de l'assistncia de l'alumnat, de les entrevistes amb la famlia, rendiment acadmic, coordinaci de determinades proves o exmens (CCBB, pendents, etc.). </p><p>1.3.3 Equips Docents de Nivell </p><p>Periodicitat: Reuni setmanal </p><p>Responsable: Coordinador/a de nivell </p><p>Components: </p><p>Coordinador/a de nivell </p><p>Tutor/a responsable de cada grup </p><p>Tot el professorat assignat al nivell </p><p>Funcions: </p><p> Fer el seguiment i resoldre aspectes puntuals de cada grup classe (assistncia, hbits, disciplina, etc.). </p><p> Unificar criteris i ajudar al/a la tutor/a a l'hora de prendre les decisions. </p><p> Fer el seguiment general del nivell. </p><p> Definir alguns criteris especfics d'avaluaci per al grup-classe. </p><p> Fer el seguiment de les accions d'atenci a la diversitat, revisant les adaptacions curriculars, establir criteris de distribuci de l'alumnat, actuacions especfiques... </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 10 de 97 </p><p> Coordinar i elaborar el Crdit de Sntesi. </p><p> Suggerir i revisar l'assignaci de les matries optatives. </p><p> Coordinar les activitats fora de l'aula (sortides, etc.). </p><p> Fer el seguiment dels eixos transversals. </p><p> Posar en com les normes per treballar determinats procediments, hbits (agenda, etc. ) i material bsic. </p><p> Definir aquella part de l'alumnat, sense dictamen de l'EAP, que necessiti adaptaci curricular (fixar quines rees s'haurien d'adaptar, quines no cal, quines matries optatives serien aconsellables, etc.). </p><p> Establir mecanismes d'estmul per a aquell alumnat que pot rendir molt ms (treballs extres, lectures, etc.). </p><p>1.3.4 Lacci tutorial </p><p>Tutoria de leducaci secundria obligatria </p><p>El treball pedaggic compartit i la continutat educativa entre etapes sn un factor d'xit i de qualitat educativa, per la qual cosa els centres educatius han de planificar la coordinaci entre primria i secundria d'acord amb un plantejament de continutat i de coherncia pedaggica entre etapes. En aquest sentit, l'Institut Investigador Blanxart participa en el seminari de coordinaci primria-secundria, amb les seves escoles adscrites per tal de donar coherncia a aspectes com ara el disseny i la planificaci de la tutoria, el currculum, la metodologia i l'avaluaci com a base slida per a la transici entre etapes. </p><p>El tutor t assignada una hora lectiva setmanal de tutoria amb tot el grup classe, i dos hores ms per fer-ne el seguiment que calgui, tant del grup com individualment, i per atenci a famlies. </p><p>L'acci tutorial ha de ser plantejada com un conjunt d'activitats educatives interrelacionades, que es destinin a l'entrenament i l'hbit de les competncies segents: </p><p> Aprendre a ser un mateix (amb confiana, responsabilitat, seguretat, autoconeixement, constncia i autoestima). </p><p> Aprendre a ser autnom (a partir de la cura d'un mateix i de l'entorn, de participar i orientar-se en la presa de decisions en l'espai i en el temps). </p><p> Aprendre a aprendre (amb hbits de treball, pautes d'estudi, capacitat d'esfor, disciplina, atenci, reflexi, escolta activa, pensament divergent, crtic i creatiu). </p><p> Aprendre a comunicar-se (a partir de l'expressi de les prpies emocions, sentiments, necessitats i idees, capa de conversar en grup per construir, tenint en compte la comunicaci verbal per tamb la no verbal). </p>mailto:a8030340@xtec.cat</li><li><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Investigador Blanxart Carrer Granada, 3 08226 Terrassa Tel. 93 786 08 66 a8030340@xtec.cat www.blanxart.net </p><p>Darrera actualitzaci: mar 2017 Pgina 11 de 97 </p><p> Aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de cooperaci, la comprensi i interacci amb la realitat social i el valor i respecte per les diferncies). </p><p>El treball d'aquestes competncies ha de formar part d'una planificaci de l'acci tutorial que respongui als criteris de coherncia curricular, d'ajustament metodolgic i didctic i d'avaluaci dels aprenentatges dels alumnes. </p><p>L'acci tutorial a 1r i 2n d'ESO t com a objectius principals motivar l'alumne i implicar la famlia en el procs d'aprenentatge, per la qual cosa l'assignaci de la tutoria grupal requereix una atenci especial dins l'organitzaci i el funcionament del centre. </p><p>L'acci tutorial a 3r i 4t d'ESO t com un dels seus objectius principals guiar l'alumne cap a la concreci de la presa de decisions i l'itinerari formatiu, aix s, ha de permetre continuar la detecci i a...</p></li></ul>

Recommended

View more >